HOTĂRÂRE nr. 369 din 25 martie 2009privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 7 aprilie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice prevăzute în anexa nr. 1, precum şi la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti se constituie şi vor funcţiona comisii de dialog social formate din reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţii organizaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Comisiile de dialog social care funcţionează la nivelul ministerelor pot aproba înfiinţarea unor subcomisii de dialog social sau a unor grupuri de lucru formate din persoane desemnate de plenul comisiei.  +  Articolul 2Activitatea comisiilor de dialog social are caracter consultativ şi vizează, în special, următoarele: a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, patronat, sindicate, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială; b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social; c) alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judeţe şi municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.  +  Articolul 3 (1) Din comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor şi al instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 fac parte: a) reprezentanţi ai ministerelor sau ai respectivelor instituţii publice numiţi prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului instituţiei publice; b) reprezentanţi ai patronatului, numiţi de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) reprezentanţi ai sindicatelor, numiţi de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Din comisiile de dialog social organizate la nivel teritorial fac parte: a) prefectul, precum şi reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, numiţi prin ordin de către prefect; b) preşedintele consiliului judeţean sau, pentru municipiul Bucureşti, primarul general; c) câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional; d) câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional. (3) Preşedinţii confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional sunt membri de drept ai comisiilor de dialog social constituite la nivelul administraţiei publice centrale şi locale.  +  Articolul 4 (1) Preşedinţia comisiilor de dialog social se asigură astfel: a) la nivelul fiecărui minister, de către un secretar de stat sau, în situaţii speciale - cu acordul partenerilor de dialog social - de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin ordin al ministrului; la nivelul celorlalte instituţii publice prevăzute în anexa nr. 1, de către un reprezentant numit de conducătorul instituţiei publice; b) la nivel teritorial, în baza principiului copreşedinţiei, de către prefect şi preşedintele consiliului judeţean sau pentru municipiul Bucureşti de către primarul general. (2) Secretariatul comisiilor de dialog social se asigură de instituţia publică în cadrul căreia acestea funcţionează.  +  Articolul 5 (1) Elaborarea unitară a politicilor naţionale în domeniul dialogului social şi coordonarea metodologică a comisiilor de dialog social se asigură de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Preşedinţii comisiilor de dialog social din ministere sau din cadrul instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 sunt coordonaţi metodologic de către secretarul de stat desemnat de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale. (3) Pentru exercitarea rolului său de coordonator prevăzut la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale emite norme cu caracter metodologic pentru reglementarea dialogului social. (4) Pentru asigurarea funcţionării unitare a comisiilor de dialog social, persoanele responsabile de acest domeniu din ministere, prefecturi, precum şi din cadrul instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 vor fi instruite prin programe derulate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin direcţiile cu atribuţii în activitatea de dialog social. (5) Secretariatele comisiilor de dialog social vor transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale componenţa comisiilor de dialog social în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (6) Raportarea activităţii comisiilor de dialog social din ministere se face lunar către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, potrivit machetei prevăzute în anexa nr. 2, şi se transmite spre informare partenerilor sociali. (7) Raportarea activităţii comisiilor de dialog social judeţene se face lunar către secretarul de stat responsabil cu dialogul social din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit machetei prevăzute în anexa nr. 2. (8) Secretarul de stat responsabil cu dialogul social din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va transmite o copie a raportului către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (9) Raportarea se face pe suport de hârtie şi în format electronic.  +  Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor, instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 şi în plan teritorial se vor constitui şi îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. (2) Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale este prevăzut în anexa nr. 3. (3) Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice locale este prevăzut în anexa nr. 4. (4) În baza regulamentului-cadru, comisiile de dialog social îşi vor elabora în termen de 30 de zile propriul regulament de funcţionare, ale cărui prevederi nu pot contraveni prevederilor regulamentului-cadru.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 22 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuViceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 martie 2009.Nr. 369.  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând ministerele şi alte instituţii publiceîn cadrul cărora se vor organiza comisii de dialog social1. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale2. Ministerul Administraţiei şi Internelor3. Ministerul Finanţelor Publice4. Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti5. Ministerul Apărării Naţionale6. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei7. Ministerul Mediului8. Ministerul Economiei9. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale10. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii11. Ministerul Turismului12. Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri13. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării14. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional15. Ministerul Sănătăţii16. Ministerul Tineretului şi Sportului17. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale18. Ministerul Afacerilor Externe19. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului20. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice  +  Anexa 2 - Instituţia publică care raportează -Raport privind activitatea comisiei de dialog social pe luna .....
  Nr. Data şedinţei Ordinea de zi Rezumatul concluziilor
  crt.comisiei de dialog sau al eventualelor
  social Punct propus Iniţiator rezoluţii
                                     Semnătura
                      preşedintelui Comisiei de dialog social
                    ............................................
   +  Anexa 3 REGULAMENT - CADRUprivind constituirea şi funcţionarea comisiilor dedialog social la nivelul administraţiei publice centrale1. Componenţa comisiilor de dialog socialDin cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale fac parte:1. reprezentanţi ai ministerelor - secretarii de stat, precum şi conducătorii instituţiilor publice, autorităţi şi agenţii aflate în coordonarea sau subordonarea ministerelor, numiţi prin ordin al ministrului;2. reprezentanţi ai partenerilor sociali - reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, conform copiilor de pe hotărârile judecătoreşti definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social. Organizaţiile sindicale şi patronale membre ale comisiilor de dialog social vor desemna câte un titular şi câte un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor şi al instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1;3. experţi - organizaţiile sindicale şi patronale, în funcţie de tematica abordată, pot fi asistate de experţi care vor participa în baza unui mandat acordat de confederaţie;4. invitaţi - la propunerea preşedintelui comisiei de dialog social, plenul comisiei poate aproba participarea unor invitaţi cu statut nepermanent. În cazul dezbaterii care necesită participarea reprezentanţilor altor instituţii publice, autorităţi şi agenţii, preşedintele comisiei de dialog social are obligaţia de a-i invita la şedinţele comisiei;5. reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - la lucrările comisiilor de dialog social din ministere şi din alte instituţii publice prevăzute în anexa nr. 1 va fi invitat un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu statut de observator, pentru asigurarea asistenţei metodologice.2. Funcţionarea comisiilor de dialog social1. Preşedinţia comisiei este asigurată de un secretar de stat sau, în situaţii speciale, cu acordul partenerilor de dialog social, de către un alt reprezentant al ministerului împuternicit prin ordin al ministrului ori, în cazul instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1, de un reprezentant împuternicit de conducătorul instituţiei publice.Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii: a) conduce şedinţele comisiei de dialog social; b) convoacă membrii comisiei, precum şi invitaţii la şedinţele acesteia; c) asigură prezenţa la lucrările şedinţelor comisei de dialog social a reprezentanţilor altor autorităţi şi agenţii aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului sau instituţiei publice în cauză.2. Secretariatul comisiei de dialog social se asigură de către instituţia publică în cadrul căreia aceasta funcţionează.3. Secretariatul comisiei de dialog social are următoarele atribuţii: a) întocmirea şi comunicarea ordinii de zi; b) difuzarea documentelor de lucru pentru şedinţele comisiei; c) redactarea minutei pentru fiecare şedinţă, precum şi transmiterea acesteia către partenerii sociali, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Consiliul Economic şi Social; d) evidenţa hotărârilor judecătoreşti definitive privind reprezentativitatea partenerilor sociali, în copie legalizată.4. Comisiile de dialog social se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, în baza unei convocări făcute de preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se face în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, cu comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea plenului comisiei.5. Preşedintele comisiei poate convoca o şedinţă extraordinară a comisiei de dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali.6. Şedinţele comisiei de dialog social convocate pentru dezbaterea unor acte normative se întrunesc după ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerea ministerului şi înainte de transmiterea proiectului spre avizare la alte ministere.7. Şedinţa comisiei de dialog social nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, ci respectarea principiului tripartitismului: prezenţa a cel puţin unui reprezentant al fiecărei părţi (confederaţii patronale şi confederaţii sindicale).8. Punctele de vedere adoptate în comisiile de dialog social se consideră acceptate de către partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la şedinţele de comisie la care au fost invitaţi să participe. La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, iniţiatorul actului normativ sau al altor proiecte are obligaţia de a da un răspuns motivat în termen de 5 zile de la data şedinţei comisiei.9. După fiecare şedinţă a comisiei de dialog social secretariatul acesteia întocmeşte o minută, care este difuzată partenerilor sociali în şedinţa următoare spre aprobare. Minuta respectivă este transmisă şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi Consiliului Economic şi Social.10. Preşedintele comisiei de dialog social va pune la dispoziţia partenerilor sociali informaţiile disponibile necesare formulării unui punct de vedere argumentat.11. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii în comisie vor fi înaintate secretariatului comisiei de dialog social în formă scrisă, după modelul: text iniţial - propunere de modificare - motivare.12. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui grupuri de lucru, cu participarea reprezentanţilor desemnaţi nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat.13. Actele normative dezbătute în cadrul comisiei de dialog social vor fi însoţite în circuitul de avizare de minuta şedinţei comisiei de dialog social, în care sunt consemnate punctele de vedere ale partenerilor sociali referitoare la actul normativ discutat.  +  Anexa 4 REGULAMENT - CADRUprivind constituirea şi funcţionarea comisiilor dedialog social la nivelul administraţiei publice locale1. Componenţa comisiilor de dialog socialDin cadrul comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice locale fac parte:1. prefectul, precum şi reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, numiţi prin ordin de către prefect;2. preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al capitalei, pentru municipiul Bucureşti;3. reprezentanţii partenerilor sociali - reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, conform copiilor de pe hotărârile judecătoreşti definitive depuse la secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Secretariatul comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor va transmite comisiilor de dialog social constituite la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti lista confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional conform acestor hotărâri judecătoreşti. Organizaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional vor desemna câte un titular şi câte un supleant pentru comisiile de dialog social de la nivel judeţean din structurile proprii în teritoriu;4. experţi - organizaţiile sindicale şi patronale, în funcţie de tematica abordată, pot fi asistate de experţi, care vor participa în baza unui mandat;5. invitaţi - la propunerea preşedintelui comisiei de dialog social plenul comisiei poate aproba participarea unor invitaţi cu statut nepermanent. În cazul dezbaterii care necesită participarea reprezentanţilor altor instituţii publice, preşedintele comisiei de dialog social are obligaţia de a-i invita la şedinţele comisiei;6. reprezentantul direcţiei de muncă şi protecţie socială judeţene - la lucrările comisiilor de dialog social la nivel judeţean, pentru asigurarea asistenţei metodologice, un reprezentant al direcţiei de muncă şi protecţie socială judeţene va participa ca membru de drept.2. Funcţionarea comisiilor de dialog social1. Preşedinţia comisiei, în baza principiului copreşedinţiei, este asigurată de prefect şi de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al capitalei pentru municipiul Bucureşti.2. Secretariatul comisiei de dialog social se asigură de către instituţia publică în cadrul căreia aceasta funcţionează.3. Secretariatul comisiei de dialog social are următoarele atribuţii: a) convocarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia; b) întocmirea şi comunicarea ordinii de zi; c) difuzarea documentelor de lucru pentru şedinţele comisiei; d) redactarea minutei pentru fiecare şedinţă, precum şi transmiterea acesteia membrilor comisiei şi secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.4. Comisiile de dialog social se întrunesc ori de câte ori este necesar, în baza unei convocări făcute de preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se face în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, cu comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru. Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea plenului comisiei.5. Preşedintele comisiei poate convoca o şedinţă extraordinară a comisiei de dialog social pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali.6. Şedinţa comisiei de dialog social nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, ci respectarea principiului tripartitismului: prezenţa a cel puţin unui reprezentant al fiecărei părţi (confederaţii patronale şi confederaţii sindicale).7. Punctele de vedere adoptate în comisiile de dialog social se consideră acceptate de către partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la şedinţele de comisie la care au fost invitaţi să participe. La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, iniţiatorul actului normativ sau al altor proiecte are obligaţia de a da un răspuns motivat în termen de 5 zile de la data şedinţei comisiei.8. După fiecare şedinţă a comisiei de dialog social secretariatul acesteia întocmeşte o minută care este difuzată partenerilor sociali în şedinţa următoare spre aprobare. Minuta respectivă este transmisă şi secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.9. Preşedintele comisiei de dialog social va pune la dispoziţia partenerilor sociali informaţiile disponibile necesare elaborării unui punct de vedere argumentat.10. Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la actele normative supuse dezbaterii în comisie vor fi înaintate secretariatului comisiei de dialog social în formă scrisă, după modelul: text iniţial - propunere de modificare - motivare.11. Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui colective de lucru, cu participarea reprezentanţilor desemnaţi nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat.----