ORDIN nr. 288 din 10 martie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 6 aprilie 2009  Văzând Referatul comun de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe şi al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. I.B. 2.260/2009,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Rezerva Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Rezerva, este destinată rezolvării unor situaţii speciale cu impact asupra sănătăţii publice. (2) Rezerva cuprinde: medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice.  +  Articolul 4Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătăţii în cadrul Programului privind asigurarea dezvoltării capacităţii instituţionale a sistemului de sănătate, la titlul II "Bunuri şi servicii", având ca sursă de finanţare veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5Produsele şi bunurile cuprinse în Rezervă se achiziţionează, în condiţiile legii, din sumele prevăzute cu această destinaţie.  +  Articolul 6 (1) Pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor şi bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de prestări de servicii în condiţiile legii. (2) Depozitarea şi conservarea unor produse şi bunuri din Rezervă se pot asigura şi de unităţile sanitare din reţeaua proprie, în condiţiile prezentului ordin; lista unităţilor sanitare care deţin produse şi bunuri din Rezervă este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţile din subordinea sau cele aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.070/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii Publice şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 17 iunie 2008, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 10 martie 2009.Nr. 288.  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEde constituire, păstrare şi utilizare a RezerveiMinisterului Sănătăţii  +  Capitolul I Constituirea Rezervei Ministerului Sănătăţii  +  Articolul 1 (1) Constituirea Rezervei Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Rezerva, se realizează pe baza nomenclatorului de produse şi bunuri cuprins în anexa nr. 2. (2) Sortimentele de produse şi bunuri, precum şi cantităţile prevăzute în nomenclatorul cuprins în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 2Procurarea de produse şi bunuri în Rezervă se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.  +  Capitolul II Păstrarea şi utilizarea produselor şi bunurilor din Rezervă  +  Articolul 3 (1) Pentru depozitarea şi conservarea produselor şi bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de prestări de servicii în condiţiile legii. (2) Pentru produsele şi bunurile din Rezervă existente la nivelul unităţilor sanitare, depozitarea şi conservarea se asigură de către conducerea acestora.  +  Articolul 4Spaţiile destinate depozitării produselor şi bunurilor din Rezervă trebuie să fie amenajate şi trebuie să prezinte garanţii pentru o bună conservare şi securitate.  +  Articolul 5 (1) În cazul unităţilor sanitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezervă şi care au obligaţia de a asigura depozitarea şi conservarea acestora, depozitarea se face în încăperi separate de încăperile în care sunt păstrate produsele acestor unităţi. (2) În situaţia în care volumul produselor şi bunurilor din Rezervă este redus şi nu se justifică repartizarea unui spaţiu de depozitare separat, aceste produse şi bunuri pot fi depozitate în acelaşi spaţiu cu produsele unităţii respective, dar în zone special amenajate, corespunzătoare din punctul de vedere al depozitării, conservării şi manipulării. (3) Conducerile unităţilor sanitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezervă asigură gestionarea lor prin persoane desemnate, numite prin decizie a acestora.  +  Articolul 6 (1) Pentru medicamente, seruri, vaccinuri şi alte materiale specifice, unităţile depozitare aplică dispoziţiile legale privind pierderile materiale produse în timpul depozitării, manipulării şi transportului. (2) Documentaţia legală privind perisabilităţile se întocmeşte de unitatea depozitară, după caz. (3) Un exemplar al documentaţiei prevăzute la alin. (2) este transmis Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe, care o analizează şi o prezintă ministrului sănătăţii spre aprobare.  +  Capitolul III Scoaterea produselor din Rezervă  +  Articolul 7 (1) Unitatea depozitară are obligaţia de a conduce evidenţa termenelor de valabilitate a tuturor produselor din Rezervă, transmiţând Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe produsele şi cantităţile din Rezervă al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni. (2) Situaţia termenelor de valabilitate a produselor păstrate, avizată de direcţia de sănătate publică în cazul unităţilor sanitare, este transmisă lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă. (3) Situaţia termenelor de valabilitate pentru produsele păstrate sterile, avizată de direcţia de sănătate publică în cazul unităţilor sanitare, se transmite de unitatea depozitară trimestrial, până la data de 10 a lunii curente pentru trimestrul încheiat, la Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi de unităţile sanitare care deţin produse din Rezervă. (5) Pe baza situaţiilor transmise în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) şi (3) şi având în vedere necesarul transmis de direcţiile de sănătate publică pentru situaţiile care necesită intervenţii medicale ca urmare a producerii unor situaţii speciale, Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe propune produsele şi bunurile care urmează a fi scoase din Rezervă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 8 (1) Scoaterea produselor din Rezervă se poate efectua în următoarele situaţii: a) asigurarea produselor necesare pentru intervenţiile medicale necesare în situaţii speciale; b) existenţa în stocurile Rezervei a unor cantităţi de produse al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni; c) existenţa în stocurile Rezervei a unor cantităţi de produse al căror termen de valabilitate depăşeşte următoarele 10 luni, dar care au utilizare restrânsă datorită progresului terapeutic şi/sau un rulaj al stocurilor scăzut; d) acordarea unor ajutoare umanitare. (2) Scoaterea produselor din Rezervă în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, iar scoaterea produselor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9 (1) Produsele şi bunurile scoase din Rezervă, aflate la unitatea depozitară, sunt transferate direcţiilor de sănătate publică sau unităţilor sanitare, după caz. Produsele transferate pe baza procesului-verbal de predare-preluare ies din patrimoniul Ministerului Sănătăţii şi se înregistrează în patrimoniul direcţiilor de sănătate publică sau al unităţilor sanitare, după caz. (2) Consumul produselor se înregistrează pe baza documentelor justificative şi pe cheltuiala direcţiilor de sănătate publică sau a unităţii sanitare, după caz. (3) Produsele şi bunurile din Rezervă existente la unităţile sanitare se scot din rezervă în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-c) prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 10În cazul unităţilor sanitare care deţin stocuri de produse din Rezervă al căror termen de valabilitate a expirat, scoaterea acestora se poate efectua, în condiţiile legii, la nivelul acestor unităţi.  +  Capitolul IV Evidenţa produselor din Rezervă  +  Articolul 11Evidenţa produselor din Rezervă se organizează astfel: a) la nivelul unităţilor depozitare - evidenţa contabilă de gestiune cantitativ-valorică conform legislaţiei în vigoare; acestea întocmesc trimestrial şi anual situaţia stocurilor produselor din Rezervă, cantitativ şi valoric, pe care o transmit Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe; b) la nivelul Ministerului Sănătăţii se organizează şi se conduce evidenţa analitică pe fiecare categorie de bunuri; c) la nivelul unităţilor sanitare care deţin produse din Rezervă se organizează şi se conduce evidenţa analitică pe categorii de bunuri.  +  Articolul 12Unităţile depozitare, precum şi unităţile sanitare care deţin produse din Rezervă au obligaţia de a le inventaria anual, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Capitolul V Responsabilităţi  +  Articolul 13Managerii unităţilor sanitare care deţin produse şi bunuri din Rezervă, precum şi conducătorii unităţilor depozitare, după caz, au obligaţia: a) de a asigura gestionarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentului ordin; b) de a conduce evidenţa termenelor de valabilitate a acestora şi de a le transmite, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe; c) de a organiza evidenţa contabilă de gestiune cantitativ-valorică a produselor şi bunurilor primite din Rezervă; d) de a transmite Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe documentaţia legală privind perisabilităţile rezultate pe perioada depozitării şi conservării acestora; e) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul ordin referitoare la modalitatea de scoatere a produselor şi bunurilor din Rezervă.  +  Articolul 14Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii: a) de a verifica unităţile sanitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezervă cu privire la respectarea de către managerii acestora a obligaţiilor prevăzute la art. 13; b) de a aviza situaţiile transmise de unităţile sanitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezervă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), în termen de maximum 24 de ore de la data prezentării acestora; c) de a întocmi necesarul de produse şi bunuri, pe unităţi sanitare şi pe judeţ, pentru intervenţia medicală în situaţii speciale cu implicaţii asupra sănătăţii publice, în termen de maximum 24 de ore de la producerea situaţiei de urgenţă.  +  Capitolul VI Înregistrarea în evidenţa contabilă a produselor şi bunurilor din Rezervă  +  Articolul 15Operaţiunile contabile privind înregistrarea şi raportarea cheltuielilor aferente produselor şi bunurilor din Rezervă, la nivelul Ministerului Sănătăţii, al direcţiilor de sănătate publică şi al unităţilor sanitare, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 5 decembrie 2008.  +  Anexa 2 NOMENCLATORULde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante,insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea produselor sau a grupelor de produse Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentraţia, ambalajul Cantitatea necesară
  0 1 2 3
  MEDICAMENTE ANTIBIOTICE ŞI CHIMIOTERAPICE
  1. AMOXICILLINUM (DCI) cps. 250 mg 10.000
  2. AMOXICILLINUM (DCI) cps. 500 mg 10.000
  3. AMOXICILLINUM (DCI) compr. 1g 33.000
  4. AMOXICILLINUM (DCI) pulbere pt. susp. orală 125 mg/5 ml 3.000
  5. AMOXICILLINUM (DCI) pulbere pt. susp. orală 250 mg/5 ml 3.000
  6. AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM compr. film. 625 mg 8.000
  7. AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g 3.000
  8. AMPICILLINUM (DCI) cps. 250 mg 10.000
  9. AMPICILLINUM (DCI) cps. 500 mg. 10.000
  10. AMPICILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 500 mg. 20.000
  11. BENZYLPENICILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i. 10.000
  12. CEFOPERAZONUM (DCI) pulb. inj. flac. 1 g 6.000
  13. CEFUROXIMUM (DCI) cps. 250 mg 5.000
  14. CEFTRIAXONUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac. 1 g 5.000
  15. CHLORAMFENICOLUM (DCI) drag. 250 mg 2.500
  16. CIPROFLOXACINUM (DCI) compr. film. 500 mg 16.000
  17. CLINDAMYCINUM (DCI) sol. inj. 150 mg/ml fiole 4 ml 6.000
  18. DOXYCYCLINUM (DCI) cps. 100 mg 10.000
  19. ERYTHROMYCYNUM (DCI) compr. 200 mg 15.000
  20. ERYTHROMYCYNUM (DCI) pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml 1.000
  21. GENTAMICINUM (DCI) sol. inj. 40 mg/ml fiole 2 ml 15.000
  22. IMIPENEMUM + CILASTATINUM pulb. pt. sol. inj. flac. 1.000
  23. OXACILLINUM (DCI) cps. 500 mg 15.000
  24. OXACILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 500 mg 15.000
  25. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 500.000 u.i. 5.000
  26. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 1.000.000 u.i. 10.000
  27. STREPTOMYCINUM (DCI) pulb. inj. flac. 2.000
  28. TETRACICLINUM (DCI) cps. 250 mg 10.000
  29. FURAZOLIDONUM (DCI) compr. 100 mg 25.000
  30. METRONIDAZOLUM (DCI) sol. perf. 500 mg/100 ml 4.000
  31. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM compr. 480 mg 20.000
  32. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml 3.000
  33. SULFAMETOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml 3.000
  34. CIPROFLOXACINUM sol. inj. fiole 10.000
  ANTITRICOMONIAZICE ŞI ANTILAMBLIAZICE
  35. METRONIDAZOLUM (DCI) drag. 250 mg 6.000
  GLUCOCORTICOIZI
  36. DEXAMETHASONUM sol. inj. 4 mg/ml fiole 2 ml 2.000
  37. HYDROCORTISONUM (DCI) hemisuccinat, sol. inj. 5 mg/ml + solvent fiole 5 ml 50.000
  38. HYDROCORTISONUM (DCI) hemisuccinat, pulb. pt. sol. inj. flac. 100 mg 25.000
  39. METHYLPREDNISOLONUM comp. 4 mg 4.000
  40. METHYLPREDNISOLONUM comp. 16 mg 2.000
  41. METHYLPREDNISOLONUM comp. 32 mg 1.000
  42. METHYLPREDNISOLONUM pulb. pt. sol. inj. flac. 125 mg 200
  43. METHYLPREDNISOLONUM pulb. pt. sol. inj. flac. 500 mg 200
  44. PREDNISONUM (DCI) compr. 5 mg 16.000
  ANESTEZICE GENERALE
  45. ATRACURIUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 5 ml 2.000
  46. ETOMIDATUM (DCI) emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml 1.000
  47. HALOTHANUM (DCI) sol. inhal. 100% flac. 250 ml 2.000
  48. ISOFLURANUM (DCI) flac. 100 ml 1.000
  49. KETAMINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml 3.000
  50. PANCURONII BROMIDUM (DCI) sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml 2.000
  51. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml 2.000
  ANALGEZICE OPIOIDE
  52. FENTANYLUM (DCI) sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml 3.000
  53. MORPHINUM sol. inj. fiole 1 ml 8.000
  54. PENTAZOCINUM (DCI) compr. 50 mg 3.000
  55. PENTAZOCINUM (DCI) sol. inj. 30 mg/ml fiole 1 ml 5.000
  56. PETHIDINUM (DCI) sol. inj. fiole 2 ml 5.000
  ANALGEZICE NEOPIOIDE
  57. TRAMADOLUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 2 ml 25.000
  58. TRAMADOLUM (DCI) compr. 50 mg 40.000
  ANALGEZICE ŞI ANTIPIRETICE
  59. IBUPROFENUM (DCI) susp. orală 100 mg/5 ml flac. 100 ml 2.000
  60. METAMIZOLUM NATRICUM (DCI) sol. inj. 50% fiole 2 ml 10.000
  61. PARACETAMOLUM (DCI) supoz. 125 mg 3.000
  62. PARACETAMOLUM (DCI) supoz. 250 mg 3.000
  63. PARACETAMOLUM (DCI) compr. 500 mg 5.000
  64. PARACETAMOLUM (DCI) suspensie orală flac. 100 ml 2.000
  ANESTEZICE LOCALE
  65. BUPIVACAINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml 5.000
  66. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 1% fiole 10 ml 5.000
  67. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 2% fiole 2 ml 15.000
  68. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 4% fiole 2 ml 10.000
  69. XILINĂ CU ADRENALINĂ sol. inj. fiole 2 ml 2.000
  NEUROLEPTICE ŞI PSIHOLEPTICE
  70. CHLORPROMAZINUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 5 ml 5.000
  71. HALOPERIDOLUM (DCI) sol. orală 2 mg/ml flac. 10 ml 3.000
  72. HALOPERIDOLUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml 3.000
  73. HALOPERIDOLUM (DCI) compr. 5 mg 3.000
  74. LEVOMEPROMAZINUM (DCI) compr. 25 mg 10.000
  75. OLANZAPINUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac. 10 mg 2.000
  76. ZIPRASIDONUM (DCI) liof. pt. sol. inj. 20 mg/ml + solv. flac. liof. + fiole solv. 1,2 ml 2.000
  ANTIDEPRESIVE
  77. CLOMIPRAMINUM (DCI) compr. 25 mg 5.000
  78. MIANSERINUM (DCI) compr. 10 mg 5.000
  79. MIANSERINUM (DCI) compr. 30 mg 5.000
  80. VENLAFAXINUM (DCI) cps. elib. prel. 75 mg 5.000
  TRANCHILIZANTE, SEDATIVE, HIPNOTICE
  81. DIAZEPAMUM (DCI) compr. 10 mg 40.000
  82. DIAZEPAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 40.000
  83. DIAZEPAMUM (DCI) sol. rectală 5 mg/2,5 ml, pungă cu 1 tub x 2,5 ml + canulă 1.000
  84. DIAZEPAMUM (DCI) sol. rectală 10 mg/2,5 ml, pungă cu 1 tub x 2,5 ml + canulă 1.000
  85. MIDAZOLAMUM (DCI) compr. film. 7,5 mg 3.000
  86. MIDAZOLAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 5.000
  87. ALPRAZOLAMUM (DCI) compr. 1 mg 10.000
  ANTICONVULSIVANTE
  88. ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI sirop 50 mg/ml flac. 100 ml + seringă pt. adm. orală 1.000
  89. CARBAMAZEPINUM (DCI) compr. 200 mg 10.000
  90. PHENYTOINUM (DCI) compr. 100 mg 5.000
  91. PHENYTOINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml, fiole 5 ml 2.000
  92. PHENOBARBITALUM (DCI) compr. 100 mg 10.000
  93. PHENOBARBITALUM (DCI) sol. inj. 10% fiole 2 ml 10.000
  94. PHENOBARBITALUM (DCI) compr. 15 mg 5.000
  SIMPATOMIMETICE
  95. EPINEPHRINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml 30.000
  96. EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml 5.000
  97. NORADRENALINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml 5.000
  PARASIMPATOMIMETICE
  98. NEOSTIGMINI BROMIDUM (DCI) sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml 10.000
  PARASIMPATOLITICE
  99. BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml 10.000
  100. COMBINAŢII (LIZADON P) cps. 6.000
  MIORELAXANTE GENERALE
  101. CHLORZOXAZONUM (DCI) compr. 250 mg 8.000
  102. ROCURONIUM BROMIDE (DCI) sol. inj. 10 mg/ml flac. 10 ml 5.000
  ANTIALERGICE
  103. CLORPHENIRAMINUM (DCI) compr. 4 mg 10.000
  104. CYPROHEPTADINUM (DCI) sirop 2 ml/5 ml flac. 100 ml 2.000
  105. CYPROHEPTADINUM (DCI) compr. 4 mg 5.000
  106. LORATADINUM (DCI) compr. 10 mg 10.000
  107. LORATADINUM (DCI) sirop 0,1% flac. 60 ml 3.000
  ANTIINFLAMATOARE
  108. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (DCI) compr. 500 mg 25.000
  109. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM TAMPONAT compr. 500 mg 20.000
  110. DICLOFENACUM (DCI) drag. 50 mg 20.000
  ANTITUSIVE
  111. CODEINUM (DCI) compr. 15 mg 8.000
  EXPECTORANTE
  112. AMBROXOLUM (DCI) sirop 0,3% flac. 100 ml 1.000
  CARDIOTONICE
  113. DIGOXINUM (DCI) compr. 0,25 mg 12.000
  114. DIGOXINUM (DCI) sol. inj. 0,25 mg/ml fiole 2 ml 7.500
  ANTIARITMICE
  115. AMIODARONUM (DCI) fiole 3 ml 3.000
  116. AMIODARONUM (DCI) compr. 200 mg 15.000
  117. CHINIDINI SULFAS (DCI) compr. 200 mg 5.000
  118. MEXILETINUM (DCI) cps. 200 mg 5.000
  119. PROPAFENONUM (DCI) compr. 150 mg 5.000
  120. PROPAFENONUM sol. inj. 3,5 mg/ml fiole 20 ml 3.000
  121. VERAPAMILUM (DCI) compr. 40 mg 15.000
  122. ADENOSINUM flacon inj. 1.000
  123. DILTIASEMUM pulb. liof. pt. sol. inj. 25 mg 10.000
  ANTIHIPERTENSIVE
  124. ATENOLOLUM (DCI) compr. 50 mg 15.000
  125. ATENOLOLUM (DCI) compr. 100 mg 10.000
  126. CAPTOPRILUM (DCI) compr. 25 mg 10.000
  127. CLONIDINUM (DCI) compr. 0,15 mg 10.000
  128. ENALAPRILUM (DCI) compr. 10 mg 20.000
  129. ENALAPRILUM (DCI) compr. 20 mg 20.000
  130. ENALAPRILUM (DCI) sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml 5.000
  131. LISINOPRILUM (DCI) compr. 10 mg 10.000
  132. METOPROLOLUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 5 ml 5.000
  133. METOPROLOLUM compr. 50 mg 10.000
  ANTIANGINOASE
  134. ISOSORBIDI DINITRAS (DCI) compr. 10 mg 15.000
  135. ISOSORBIDI DINITRAS (DCI) compr. 20 mg 15.000
  136. NITROGLYCERINUM (DCI) compr. 0,5 mg 5.000
  137. NITROGLYCERINUM (DCI) fiole 5 mg/1 ml 5.000
  DIURETICE
  138. FUROSEMIDUM (DCI) compr. 40 mg 12.000
  139. FUROSEMIDUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml 12.000
  140. SPIRONOLACTONUM (DCI) drag. 25 mg 7.000
  ANTICOAGULANTE ŞI TROMBOLITICE
  141. ACENOCOUMAROLUM (DCI) compr. 2 mg 8.000
  142. ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI) sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute 3.000
  143. HEPARINUM (DCI) sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml 20.000
  144. STREPTOKINASUM flac. 250.000 u.i. 200
  145. ALTEPLASE pulb. liof. pt. sol. inj. 50 mg 500
  ANTIHEMORAGICE
  146. CARBAZOCHROMI SALICYLAS (DCI) sol. inj. 0,3 mg/ml fiole 5 ml 5.000
  147. ETAMSYLATUM (DCI) sol. inj. 125 mg/ml fiole 2 ml 5.000
  148. PHYTOMENADIONUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml 13.000
  149. ERGOMETRINUM (DCI) sol. inj. 0,2 mg/ml fiole 1 ml 30.000
  150. HEMOSTATICE LOCALE (DCI) pulbere + solvent, kit cu flacoane de sticlă x 1 ml, 2 ml, 3 ml 3.000
  SUBSTANŢE OCITOCICE
  151. OXYTOCINUM (DCI) sol. inj. 1 u.i./ml, fiole 2 ml 30.000
  ANTIACIDE
  152. BISMUTHI SUBCITRAS (DCI) compr. 120 mg 10.000
  153. COMBINAŢII ANTIACIDE (DCI) comprimate masticabile 10.000
  INHIBITORI AI SECREŢIEI GASTRICE
  154. FAMOTIDINUM (DCI) compr. 40 mg 10.000
  155. ESOMEPRAZOLUM (DCI) compr. film. 40 mg 10.000
  156. OCTEOTRIDUM (DCI) sol. inj. 0,1 mg/ml 5.000
  157. OMEPRAZOLUM (DCI) cps. 20 mg 10.000
  158. OMEPRAZOLUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg 10.000
  159. PANTOPRAZOLUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg 5.000
  160. RANITIDINUM (DCI) compr. 150 mg 10.000
  ANTIEMETICE
  161. METOCLOPRAMIDUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 20.000
  162. PROCHLOR PERAZINUM (DCI) drag. 5 mg 15.000
  ANTIDIAREICE
  163. DIOSMECTITA (DCI) pulb. susp. 3 g/plic 10.000
  164. LOPERAMIDUM (DCI) cps. 2 mg 10.000
  165. LOPERAMIDUM (DCI) sol. orală 0,02% flac. 100 ml 5.000
  ANTIURICOZURICE
  166. ALLOPURINOLUM (DCI) compr. 100 mg 2.000
  COLERETICE ŞI COLAGOGE
  167. COMBINAŢII (COLEBIL) drag. 20.000
  168. COMBINAŢII (BILICHOL) cps. moi gastrorezist. 10.000
  169. DROTAVERINUM compr. 40 mg 10.000
  HEPATOPROTECTOARE
  170. COMBINAŢII (ASPATOFORT) sol. inj. fiole 10 ml 10.000
  BRONHODILATATOARE
  171. AMINOPHYLLINUM (DCI) sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml 15.000
  172. AMINOPHYLLINUM (DCI) compr. 100 mg 20.000
  173. SALBUTAMOLUM (DCI) aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză flac. 10 ml 3.000
  174. SALBUTAMOLUM (DCI) compr. 4 mg 20.000
  IMUNOSUPRESOARE
  175. AZATHIOPRINUM compr. filmat 50 mg 5.000
  PRODUSE UTILIZATE ÎN DERMATOLOGIE
  176. ACICLOVIRUM (DCI) compr. 200 mg 6.000
  177. ACIDUM FUSIDICUM (DCI) cremă 2% tub 15 g 3.000
  178. BENZYLUM BENZOICUM (DCI) cremă 25% tub 35 g 5.000
  179. BIFONASOLUM (DCI) cremă 1% tub 35 g 1.000
  180. CLOTRIMAZOLUM (DCI) sol. ext. 1% flac. 30 ml 1.000
  181. FLUOCINOLON N ung. tub 18 g 6.000
  182. GENTAMICINUM (DCI) ung. 0,3% tub 10 g 5.000
  183. COMBINAŢII (OXIMED) spray flac. 59,5 g 2.000
  184. POVIDONUM IODINATUM sol. cut. 10% flac. 30 ml 5.000
  185. POVIDONUM IODINATUM sol. cut. 10% flac. 120 ml 5.000
  186. SULFADIAZINUM ARGENTICUM tub 50 g 2.000
  PRODUSE UTILIZATE ÎN OFTALMOLOGIE
  187. NAPHAZOLINUM (DCI) sol. oft. 0,03% flac. 10 ml 2.000
  ANTIAGREGANTE PLACHETARE
  188. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (DCI) compr. 100 mg 20.000
  STIMULANTE CARDIACE
  189. DOPAMINUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 5 ml 15.000
  190. DOBUTAMINUM (DCI) sol. inj. 250 mg/50 ml fiole 50 ml 5.000
  VITAMINE
  191. THIAMINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 2 ml 10.000
  192. PYRIDOXINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml 10.000
  ANTITOXICE ŞI ANTIDOTURI
  193. FLUMAZENILUM (DCI) sol. inj. 0,1 mg/ml fiole 5 ml 4.000
  194. NALORPHINUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 2.000
  195. OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 250 mg/ml fiole 1 ml 5.000
  196. DANTROLENUM fiole 2.000
  197. CIANOKIT - nitrat de sodiu, tiosulfat de sodiu, nitrat de amil 1.000
  198. ALBASTRU DE METILEN fiole 100
  199. GLUCAGONUM HIDROCHLORIDUM pulb. liof. pt. sol. inj. 1 mg, fiole 2 ml 500
  200. N-ACETILCISTEINUM fiole 5.000
  201. ATROPINUM sol. inj. 1 mg/ml, fiole 1 ml 20.000
  202. PHISOSTIGMINUM sol. inj. fiole 250
  SUBSTANŢE CU ACŢIUNE ASUPRA ECHILIBRULUI HIDROELECTROLITIC
  203. CALCII GLUCONAS (DCI) sol. inj. 100 mg/ml fiole 10 ml 12.000
  204. CALCII ET MAGNESII GLUCONOLACTAS sol. inj. 5% fiole 2 ml 10.000
  205. KALII CHLORIDUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 7,45% fiole 20 ml 10.000
  206. MANNITOLUM (DCI) sol. perf. 15% flac. 250 ml 15.000
  207. MANNITOLUM (DCI) sol. perf. 20% flac. 250 ml 10.000
  208. SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ pulbere comb. săruri plic 15 g 50.000
  SOLUŢII NUTRITIVE ŞI SOLUŢII ENERGIZANTE
  209. GLUCOSUM (DCI) sol. perf. 5%, saci 250 ml 20.000
  210. GLUCOSUM (DCI) sol. perf. 5%, saci 500 ml 20.000
  211. GLUCOSUM (DCI) sol. perf. 10%, flac. 500 ml 20.000
  212. GLUCOSUM (DCI) sol. perf. 10%, saci 500 ml 10.000
  213. GLUCOSUM (DCI) sol. perf. 20%, flac. 500 ml 15.000
  214. GLUCOSUM (DCI) sol. inj. 33%, fiole 10 ml 15.000
  215. GLUCOSUM (DCI) sol. perf. 5%, flac. 500 ml 10.000
  ANTIMALARICE
  216. CHININI HYDROCHLORIDI (DCI) sol. inj. fiole 1 ml 500
  217. CHININI SULFAS (DCI) compr. 300 mg/ml, fiole 2 ml 300
  218. HYDROXICHLOROQUINUM (DCI) compr. 200 mg 1.000
  219. MEFLOQUINUM (DCI) compr. 250 mg 2.500
  ANTIPARAZITARE
  220. ALBENDAZOLUM (DCI) compr. 200 mg 1.000
  221. MEBENDAZOLUM (DCI) compr. 100 mg 1.000
  SUBSTANŢE DE CONTRAST
  222. BARII SULFAS (DCI) pulb. susp. pungi 95 g 4.500
  SOLVENŢI PENTRU DILUŢII
  223. APĂ DISTILATĂ sol. inj. fiole 10 ml 30.000
  224. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 0,9% fiole 10 ml 150.000
  PRODUSE HEMATOLOGICE
  225. ALBUMINUM (DCI) sol. perf. 5% flac. 200 ml 2.000
  PRODUSE ANTIANEMICE
  226. COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (III) POLIMALTOZAT sol. inj. 100 mg/2 ml fiole 2 ml 1.000
  227. DARBEPOETINUM ALFA sol. inj. 10 mcg/0,4 ml pen preumplut x 0,4 ml 1.000
  228. EPOETINUM BETA sol. inj. 5.000 ui/0,3 ml seringă preumplută 250
  229. CYANOCOBALAMINUM sol. inj. 50 mcg/ml fiole 1 ml 3.000
  SOLUŢII ELECTROLIŢI
  230. NATRII CHLORIDUM sol. perf. 0,9% saci PVC 500 ml 20.000
  231. NATRII CHLORIDUM sol. perf. 0,9% flac. 500 ml 15.000
  SUBSTITUENŢI DE VOLUM PLASMATIC
  232. DEXTRAN 40 10% GLUCOZĂ sol. perf. flac. 500 ml 2.000
  233. DEXTRAN 70 6% GLUCOZĂ sol. perf. flac. 500 ml 2.000
  234. DEXTRAN 40 10% CLORURĂ DE SODIU sol. perf. flac. 500 ml 2.000
  235. DEXTRAN 70 6% CLORURĂ DE SODIU sol. perf. flac. 500 ml 2.000
  236. POLYGELINUM (DCI) sol. perf. flac. 500 ml 2.000
  237. HYDROXYETHYL - AMIDON sol. perf. 6% pungă 250 ml 2.000
  SUBSTANŢE CU ACŢIUNE ASUPRA ECHILIBRULUI ACIDO-BAZIC
  238. SODIUM BICARBONICUM (DCI) sol. perf. 8,4% flac. 100 ml 10.000
  239. SOLUŢIE RINGER LACTAT sol. perf. flac. 250 ml (500 ml) 20.000
  SUBSTANŢE ANTIVIRALE
  240. AMANTADINUM cps. 100 mg 10.000
  241. OSELTAMIVIRUM cps. 75 mg 1.000.000
  242. OSELTAMIVIRUM pulb. susp. orală 12 mg/ml flac. 100 ml 5.000
  SERURI TERAPEUTICE (DCI)
  243. SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 100
  244. SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 100
  245. SER ANTIBOTULINIC POLIVALENT A, B, E sol. inj., fiole 200
  246. SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. fiole 50
  247. SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 20
  248. SER ANTIVIPERINIC sol. inj. fiole 100
  VACCINURI
  249. VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA) susp. inj. doze 10.000
  250. VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT susp. inj. doze 10.000
  251. VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE CELULE DIPLOIDE UMANE liofilizat şi solvent doze 3.000
  252. VACCIN HEPATITIC A INACTIVAT tip adult doze 5.000
  253. VACCIN HEPATITIC A INACTIVAT tip pediatric doze 50.000
  254. VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT) tip adult doze 10.000
  255. VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (DT) tip pediatric doze 1.000
  256. VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C pulb.liof./solv.doze 2.000
  257. VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICAT doze 1.500.000
  IMUNOGLOBULINE
  258. IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTITETANICĂ sol. inj. fiole 1.000
  259. IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTIRABICĂ sol. inj. fiole 300
  260. IMUNOGLOBULINĂ SPECIFICĂ ANTIHEPATITĂ B fiole 200
  261. IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ sol. inj. 10% fiole 5.000
  262. IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ pulbere liof./solv. pt. adm. i.v. 50 mg/ml flac. 500 mg 500
  DEZINFECTANTE/ANTISEPTICE PENTRU UNITĂŢI SANITARE
  263. ANTISEPTIC PENTRU MÂINI l 10.000
  264. SĂPUN DEZINFECTANT l 10.000
  265. DEZINFECTANŢI PENTRU DEZINFECŢIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE l 10.000
  266. DEZINFECTANŢI PENTRU DEZINFECŢIA PIELII INTACTE l 2.000
  267. DEZINFECTANT PENTRU DEZINFECŢIA DE NIVEL ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICE l 10.000
  268. DEZINFECTANŢI PENTRU DEZINFECŢIA DE NIVEL ÎNALT A DISPOZITIVELOR MEDICALE TERMOSENSIBILE ŞI TERMOSTABILE l 5.000
  269. DEZINFECTANT ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICE l 10.000
  270. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICE l sau kg 5.000
  271. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICE l sau kg 5.000
  272. DEZINFECTANT PENTRU MICROAEROFLORĂ l sau kg 10.000
  273. DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI) compr. 2.000.000
  274. DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE(BUCĂTĂRII DE CAMPANIE) compr. 4.250.000
  275. DEZINFECTANTE UTILIZATE ÎN SITUAŢII PANDEMICE kg 7.000
  276. STERILIZANTE CHIMICE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE TERMOSENSIBILE kg 6.000
  INSECTICIDE
  277. UN INSECTICID DE CONTACT CARE SE PULVERIZEAZĂ CU POMPA HUDSON l soluţie 100
  278. UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI, CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP "FOG" SAU "ULV" l soluţie 100
  279. UN LARVICID PENTRU ŢÂNŢARI (DE PREFERINŢĂ GRANULAR kg 200
  DISPOZITIVE MEDICALE
  280. CATETER CU 1 LUMEN PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULŢI buc. 3.000
  281. CATETER CU 2 LUMENE PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULŢI buc. 3.000
  282. CATETER CU 3 LUMENE PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER PENTRU ADULŢI buc. 3.000
  283. CATETER CU 3 LUMENE ANTIMICROBIAN PENTRU CATETERIZARE VENOASĂ CENTRALĂ PRIN METODA SELDINGER buc. 3.000
  284. CATETER VENOS PENTRU ADMINISTRAREA NORMOTERMICĂ A SUBSTANŢELOR buc. 3.000
  285. CATETER ARTERĂ RADIALĂ buc. 3.000
  286. CATETER ARTERĂ PULMONARĂ buc. 3.000
  287. MATERIAL DE SUTURĂ RESORBABIL DE DIFERITE DIMENSIUNI plicuri 36.000
  288. MATERIAL DE SUTURĂ NERESORBABIL DE DIFERITE DIMENSIUNI fire 36.000
  289. ACE CHIRURGICALE PENTRU SUTURĂ DE DIFERITE DIMENSIUNI buc. 5.000
  290. ACE STERILE RAHIANESTEZIE DE DIFERITE DIMENSIUNI buc. 2.000
  291. AŢĂ PENTRU SUTURĂ DE DIFERITE DIMENSIUNI buc. 5.000
  292. BROŞE KIRSCHNER PENTRU FIXĂRI CENTROMEDULARE buc. 500
  293. POTCOAVE TRACŢIUNE TRANSSCHELETICĂ buc. 500
  294. MESE OPERAŢIE buc. 10
  295. LĂMPI OPERAŢIE buc. 2
  296. LĂMPI MOBILE CU ULTRAVIOLETE buc. 4
  297. STAPLER CIRCULAR CURB INTRALUMINAL buc. 100
  298. REZERVE STAPLER LINIAR DE 30 mm buc. 100
  299. REZERVE STAPLER LINIAR DE 60 mm buc. 100
  300. REZERVE STAPLER LINIAR DE 90 mm buc. 100
  301. REZERVE CUTTER LINIAR DE 55 mm buc. 100
  302. REZERVE CUTTER LINIAR DE 75 mm buc. 100
  303. LIGACLIPURI cartuşe x 6 clipuri 100
  304. COMPRESE STERILE 10/8 cm x 50 buc. 36.000
  305. TIFON metri liniari 60.000
  306. VATĂ MEDICINALĂ pachete 200 g 36.000
  307. PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL buc. 50.000
  308. FEŞE TIFON buc. 150.000
  309. FEŞE GIPSATE buc. 55.000
  310. BANDAJ GIPSAT PE BAZĂ DE RĂŞINĂ POLIURETANICĂ buc. 10.000
  311. FEŞE FIBRĂ DE STICLĂ CU RĂŞINĂ buc. 25.000
  312. BANDĂ ADEZIVĂ PENTRU PANSAMENTE role 15.000
  313. MĂŞTI TIP BOTNIŢĂ DIN MATERIAL NEŢESUT buc. 36.000
  314. MĂNUŞI EXAMINARE perechi 42.000
  315. MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILE perechi 20.000
  316. SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 2 ml buc. 100.000
  317. SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 2,5 ml buc. 100.000
  318. SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 5 ml buc. 100.000
  319. SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 10 ml buc. 100.000
  320. SERINGI STERILE DE UNICĂ UTILIZARE 20 ml buc. 50.000
  321. SACI RECOLTARE ŞI CONSERVARE A SÂNGELUI UMAN buc. 25.000
  322. PIPE GUEDEL buc. 500
  323. TRUSE PENTRU TRANSFUZIE SANGUINĂ buc. 110.000
  324. TRUSE PERFUZIE CU AC METALIC buc. 110.000
  325. TRUSE PERFUZIE CU AC DE PLASTIC buc. 110.000
  326. TRUSE PERFUZIE CU MICROPERFUZOR buc. 15.000
  327. TRUSE COMPLEXE PRIM AJUTOR URGENŢE, STERILE buc. 21.000
  328. TRUSĂ URGENŢE HEMORAGICE buc. 21.000
  329. HEMOSFERE MICROPOROASE POLIZAHARIDICE aplicator steril 3 g buc. 1.000
  330. TRUSE TERAPEUTICE PENTRU ARSURI buc. 40
  331. TRUSE CHIRURGIE CERVICALĂ PLUS MINERVE buc. 12
  332. TRUSE EXAMINARE ORL CU SURSĂ DE ILUMINARE INDEPENDENTĂ buc. 50
  333. TRUSE DE CONSULTAŢIE CAVITATE ORALĂ buc. 60
  334. TRUSE CRANIOTOMIE buc. 50
  335. TRUSE MICROCHIRURGIE VASCULARĂ buc. 50
  336. TRUSE ENDOSCOPIE INTRASINUSALĂ buc. 50
  337. TRUSE CHIRURGIE OSOASĂ MICRO SAW buc. 50
  338. TRUSE DE CHIRURGIE PLASTICĂ buc. 40
  339. TRUSE PENTRU RESUSCITARE CARDIOPULMONARĂ buc. 20
  340. ELECTROCAUTERE buc. 15
  341. VACUTAINERE buc. 5.000
  342. FOLIE IZOTERMICĂ buc. 10.000
  343. BRANULE buc. 11.000
  344. SONDE DE INTUBAŢIE FLEXOMETALICE DE DIFERITE DIMENSIUNI buc. 1.000
  345. SONDE DE ASPIRAŢIE TRAHEALĂ DE DIFERITE DIMENSIUNI buc. 2.000
  346. SONDE GASTRICE DE DIMENSIUNI DIFERITE buc. 2.000
  347. SONDE VEZICALE DE DIMENSIUNI DIFERITE CU PUNGI COLECTOARE buc. 2.000
  348. PLĂCUŢE PENTRU OSTEOSINTEZĂ ŞI ŞURUBURI buc. 2.000
  349. FILME DENTARE 3/4 x 25 buc. 10.000
  350. FILME RADIOLOGICE DE DIFERITE DIMENSIUNI buc. 200.000
  ALTE MATERIALE SPECIFICE
  351. ALCOOL 96% l 200
  352. ALCOOL SANITAR l 300
  353. PĂTURI UNIVERSALE buc. 10.000
  354. CUTII INSTRUMENTAR 32 cm buc. 30
  355. CUTII INSTRUMENTAR 40 cm buc. 30
   +  Anexa 3 LISTAunităţilor sanitare care deţin produse şi bunuri dinRezerva Ministerului Sănătăţii1. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucureşti2. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. Nicolae Paulescu" Bucureşti3. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti4. Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti6. Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" Bucureşti7. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Bucureşti8. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti9. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie" Bucureşti10. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti11. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti12. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti13. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, judeţul Arad14. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, judeţul Bacău15. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, judeţul Bihor16. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, judeţul Botoşani17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, judeţul Braşov18. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, judeţul Brăila19. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, judeţul Buzău20. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, judeţul Călăraşi21. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, judeţul Cluj22. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, judeţul Constanţa23. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna24. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, judeţul Dâmboviţa25. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, judeţul Dolj26. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, judeţul Galaţi27. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, judeţul Gorj28. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, judeţul Hunedoara30. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, judeţul Iaşi31. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi32. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, judeţul Mureş33. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ34. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, judeţul Prahova35. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, judeţul Satu Mare36. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, judeţul Sălaj37. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, judeţul Suceava38. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman39. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, judeţul Timiş40. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, judeţul Tulcea41. Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea42. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani, judeţul Vrancea-------------