ORDIN nr. 326 din 16 martie 2009privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 6 aprilie 2009  Având în vedere Referatul de aprobare nr. I.B. 2.660 din 16 martie 2009 al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe,în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) şi al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru coordonarea activităţii specifice domeniului sanitar, la nivelul Ministerului Sănătăţii se înfiinţează şi funcţionează cu rol consultativ comisiile de specialitate. (2) Se înfiinţează Comisia naţională de transparenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, în vederea întocmirii şi revizuirii listei cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi în vederea întocmirii listei cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzut în anexa nr. 1A, iar al Comisiei naţionale de transparenţă, în anexa nr. 1B. (2) Componenţa comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 2A, iar a Comisiei naţionale de transparenţă, în anexa nr. 2B.  +  Articolul 3 (1) Participarea persoanelor nominalizate în comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale. (2) Membrii comisiilor de specialitate beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din indemnizaţia secretarului de stat, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe.  +  Articolul 4 (1) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi ai Comisiei naţionale de transparenţă se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Aceştia sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună declaraţia de interese şi angajamentul de confidenţialitate. (3) Declaraţiile de interese se depun la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii şi se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii. (4) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (5) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage pierderea calităţii de membru al comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii, respectiv al Comisiei naţionale de transparenţă.  +  Articolul 5Anexele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Membrii care fac parte din comisiile de specialitate şi din Comisia naţională de transparenţă, precum şi direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 169/2008 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 16 martie 2009.Nr. 326.  +  Anexa 1A REGULAMENTde organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitateale Ministerului Sănătăţii  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Comisia de specialitate reprezintă structura tehnică prin care Ministerul Sănătăţii coordonează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic domeniul de specialitate din sfera de competenţă a comisiei.  +  Articolul 2 (1) Comisia de specialitate este formată dintr-un număr variabil de personalităţi ale lumii medicale, numite prin ordin de către ministrul sănătăţii. (2) Comisia este organizată pe următoarele funcţii: preşedinte, vicepreşedinte, membri, secretar. (3) Comisia poate avea în structura sa una sau mai multe subcomisii. (4) Comisia poate invita la lucrările sale şi alţi specialişti din domeniul său de activitate sau din alte domenii, în funcţie de problematica abordată. (5) La lucrările comisiei de specialitate participă în calitate de observator maximum 2 reprezentanţi desemnaţi de fiecare dintre asociaţiile reprezentative ale bolnavilor.  +  Articolul 3 (1) Comisia de specialitate îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate lunar sau ori de câte ori este necesar. (2) Şedinţele comisiei se convoacă de către preşedinte, se desfăşoară numai în prezenţa acestuia şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. (3) În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu poate participa la lucrările comisiei, deleagă această competenţă vicepreşedintelui comisiei. (4) Deciziile comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor. (5) În situaţia egalităţii de voturi, decizia aparţine preşedintelui comisiei. (6) Preşedintele comisiei are dreptul la un singur vot. (7) Secretarul comisiei şi invitaţii care participă la lucrările comisiei nu au drept de vot.  +  Articolul 4 (1) Membrii comisiei de specialitate completează declaraţia de interese şi semnează angajamentul de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin. Semnarea angajamentului de confidenţialitate se realizează şi de către reprezentanţii desemnaţi în calitate de observator pe lângă comisia de specialitate. (2) Declaraţiile de interese ale membrilor comisiei de specialitate se actualizează anual sau ori de câte ori apar modificări semnificative şi se păstrează la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5 (1) Comisia de specialitate se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii. (2) Situaţia prezenţei membrilor comisiei, certificată prin semnătura preşedintelui acesteia, se depune, prin grija Secretariatului comisiei din cadrul Ministerului Sănătăţii, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea la şedinţele comisiei sunt suportate de instituţiile în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăşoară activitate prin integrare clinică. (2) Cheltuielile de deplasare din alte localităţi, ocazionate de participarea membrilor în Comisia de specialitate de medicină de familie, sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii de la titlul II "Bunuri şi servicii - Deplasări, detaşări, transferări". În vederea decontării, documentele de transport se depun la serviciul financiar din cadrul Direcţiei generale buget şi credite externe din cadrul Ministerului Sănătăţii, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată. (3) Specialiştii invitaţi la lucrările comisiei de specialitate nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare.  +  Capitolul II Atribuţiile comisiei de specialitate  +  Articolul 7Comisia de specialitate are următoarele atribuţii: a) coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, domeniul de specialitate din sfera sa de competenţă; b) elaborează propuneri pentru pachetul de bază de servicii medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale şi private de sănătate; c) fundamentează deciziile ministrului sănătăţii în probleme specifice domeniului de specialitate, vizând:- elaborarea politicilor şi strategiilor Ministerului Sănătăţii în domeniul său de competenţă;- elaborarea şi aplicarea ghidurilor de practică medicală şi a protocoalelor diagnostice şi terapeutice;- proiectarea de criterii şi standarde de performanţă pentru organizarea şi evaluarea activităţii medicale din unităţile sanitare publice;- achiziţia de aparatură de înaltă performanţă pentru dotarea unităţilor sanitare publice;- pregătirea continuă a personalului de specialitate din sistemul de sănătate;- pregătirea prin rezidenţiat a medicilor specialişti (numărul de posturi necesar pentru pregătirea pentru rezidenţiat, criteriile de admitere, structura pregătirii etc.);- elaborarea criteriilor de admitere pentru obţinerea celei de-a doua specialităţi;- programul de investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de sănătate;- organizarea structurilor de specialitate ale instituţiilor din sistemul de sănătate; d) elaborează criterii specifice în vederea constituirii registrelor naţionale pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii; e) colaborează cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ; f) participă la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de control şi evaluare a activităţii de specialitate întreprinse de Ministerul Sănătăţii în instituţiile sanitare; g) colaborează cu Comisia naţională de acreditare la elaborarea şi fundamentarea criteriilor şi standardelor de performanţă în vederea acreditării unităţilor sanitare publice; h) elaborează standarde, pe tipuri de spitale, privind dotarea cu aparatură medicală, materiale sanitare, precum şi nomenclatoare cu medicamente specifice asistenţei terapeutice; i) participă la elaborarea documentaţiei pentru achiziţiile de medicamente şi materiale sanitare pentru programele naţionale de sănătate; j) consultă societăţile ştiinţifice sau asociaţiile profesional-ştiinţifice în problemele majore ori de interes naţional ale specialităţii; k) formulează criteriile de evaluare a instituţiilor sau secţiilor/compartimentelor din specialitate; l) evaluează bolnavii pentru trimiterea la tratament în străinătate, în conformitate cu metodologia stabilită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare; m) analizează şi avizează, în termen de 10 zile de la primire, caietele de sarcini sau documentaţia descriptivă elaborate în vederea achiziţionării de medicamente, materiale sanitare, aparate/echipamente medicale şi mijloace de transport specifice, primite de la comisiile de întocmire a documentaţiei de atribuire; n) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de ministrul sănătăţii, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează.  +  Articolul 8 (1) Avizul prevăzut la art. 7 lit. m) este aviz consultativ. (2) În situaţia nerespectării termenului prevăzut la art. 7 lit. m), la propunerea motivată a directorului Direcţiei pentru infrastructură sanitară, logistică şi dispozitive medicale, ministrul sănătăţii dispune înlocuirea din comisia de specialitate a persoanelor care se fac vinovate de neîndeplinirea atribuţiei.  +  Articolul 9Comisia de specialitate colaborează cu Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe pentru rezolvarea următoarelor probleme:- definirea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;- estimarea necesarului de fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea programelor naţionale de sănătate;- elaborarea de criterii şi standarde pentru evaluarea impactului, oportunităţii şi eficienţei programelor naţionale de sănătate;- analiza modului de aplicare a strategiilor terapeutice şi de îndeplinire a obiectivelor programelor naţionale de sănătate;- elaborarea, în proiect, a listelor de medicamente şi materiale sanitare ce urmează a fi achiziţionate pentru programele naţionale de sănătate.  +  Articolul 10Comisia de specialitate poate solicita, prin intermediul direcţiilor din cadrul Ministerului Sănătăţii, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei.  +  Articolul 11Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate, asigură buna desfăşurare a lucrărilor comisiei de specialitate.  +  Anexa 1B REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Comisieinaţionale de transparenţă  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Comisia naţională de transparenţă este structura consultativă a Ministerului Sănătăţii care are rolul de a elabora şi de a prezenta ministrului sănătăţii proiectul listei cu denumiri comune internaţionale (DCI) ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală.  +  Articolul 2 (1) Comisia naţională de transparenţă este formată din 10 membri, dintre care 9 personalităţi reprezentative în domeniul sănătăţii şi un secretar. (2) Secretariatul Comisiei naţionale de transparenţă este asigurat de reprezentanţi ai Direcţiei generale strategii şi politica medicamentului sau ai Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe, după caz, desemnaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 3 (1) Comisia naţională de transparenţă îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui ales al comisiei sau a ministrului sănătăţii. (2) Şedinţele Comisiei naţionale de transparenţă sunt conduse de preşedintele ales al acesteia. (3) Şedinţele Comisiei naţionale de transparenţă se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi cu drept de vot. (4) Deciziile Comisiei naţionale de transparenţă se iau prin consens. (5) Preşedintele de şedinţă al Comisiei naţionale de transparenţă are dreptul la un singur vot. (6) Membrii Secretariatului Comisiei naţionale de transparenţă nu au drept de vot. (7) Pentru informaţii terapeutice suplimentare, Comisia naţională de transparenţă poate solicita participarea unor experţi în domeniu sau poate solicita date suplimentare de la comisiile de specialitate. (8) La şedinţele Comisiei naţionale de transparenţă pot participa în calitate de invitaţi preşedinţi ai comisiilor de specialitate, în funcţie de problematica dezbătută. (9) Ministrul sănătăţii poate participa la lucrările Comisiei naţionale de transparenţă şi în acest caz prezidează lucrările şedinţei.  +  Articolul 4Comisia naţională de transparenţă este coordonată de ministrul sănătăţii sau de un secretar de stat desemnat de către acesta.  +  Articolul 5Membrii Comisiei naţionale de transparenţă cu drept de vot completează declaraţia de interese şi semnează angajamentul de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin.  +  Articolul 6Comisia naţională de transparenţă se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 7Cheltuielile de deplasare prilejuite de participarea membrilor Comisiei naţionale de transparenţă şi a invitaţilor la lucrările ei sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiei naţionale de transparenţă  +  Articolul 8 (1) Comisia naţională de transparenţă are următoarele atribuţii: a) propune spre aprobare ministrului sănătăţii lista documentelor care trebuie depuse de solicitant pentru susţinerea cererii de includere a unei noi DCI în lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul spitalicesc, precum şi în lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare liste, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, urmând să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; b) pe baza propunerilor primite de la comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, denumite în continuare comisii, elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii criteriile pentru includerea, neincluderea sau excluderea DCI-urilor în/din liste, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) analizează şi evaluează propunerile comisiilor de includere/neincludere a noi DCI-uri în liste sau de excludere a DCI-urilor deja incluse din liste, pe baza evaluării documentaţiei de susţinere a propunerii, depusă la Secretariatul Comisiei naţionale de transparenţă de către solicitanţi; d) analizează şi avizează propunerilor comisiilor privind procentul de compensare pentru fiecare DCI şi îl validează sau propune modificarea acestuia; e) întocmeşte/revizuieşte listele pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi le transmite spre aprobare ministrului sănătăţii; f) pe baza propunerilor primite de la comisii, elaborează strategia terapeutică şi participă la elaborarea politicilor şi strategiilor ce vor fi aplicate de Ministerul Sănătăţii pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea calităţii activităţii medicale; g) analizează interdisciplinar propunerile comisiilor pentru pachetul de bază de servicii medicale şi definitivează proiectul acestuia; h) pe baza propunerilor primite de la comisii, avizează ghidurile de practică medicală şi protocoalele diagnostice şi terapeutice elaborate de colegiile profesionale ale personalului medical; i) validează criteriile şi standardele de performanţă propuse de comisii pentru evaluarea activităţii medicale din instituţiile sanitare; j) analizează şi validează, din punctul de vedere al exigenţelor activităţii medicale, criteriile şi standardele de performanţă pentru acreditarea şi autorizarea spitalelor, propuse de comisii; k) evaluează periodic asigurarea populaţiei cu medicamente în ambulatoriu şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; l) evaluează activităţile şi performanţele comisiilor de specialitate; m) îndeplineşte şi alte sarcini la cererea ministrului sănătăţii. (2) Comisia naţională de transparenţă poate solicita, prin intermediul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei.  +  Articolul 9Comisia naţională de transparenţă include/exclude în/din liste DCI-uri numai în baza propunerii primite de la comisii.  +  Capitolul III Procedura de lucru a Comisiei naţionale de transparenţă în legătură cu includerea/neincluderea sau excluderea DCI-urilor în/din liste  +  Articolul 10Primirea cererilor de includere de DCI-uri noi în liste se efectuează conform programului de primire a documentaţiei, afişat la sediul Secretariatului Comisiei naţionale de transparenţă.  +  Articolul 11 (1) Secretariatul verifică documentaţia din punct de vedere formal. (2) Dacă documentaţia este completă, cererea primeşte număr de înregistrare şi intră în procedura de evaluare, care va fi finalizată în maximum 90 de zile de la data primirii cererii. (3) Dacă documentaţia este incompletă, cererea se înregistrează, dar termenul de 90 de zile în care trebuie finalizată procedura se întrerupe şi se notează în registrul de intrări motivul întreruperii; solicitantul poate să revină cu documentaţia completată. Termenul de 90 de zile începe să curgă de la momentul la care Secretariatul Comisiei naţionale de transparenţă constată, în scris, că documentaţia este completă.  +  Articolul 12În funcţie de cererile primite, Comisia naţională de transparenţă solicită preşedinţilor comisiilor relevante desemnarea unui număr de 2 reprezentanţi pentru evaluarea documentaţiei.  +  Articolul 13După desemnarea reprezentanţilor comisiilor se planifică prima întâlnire a acestora la sediul Comisiei naţionale de transparenţă.  +  Articolul 14În cadrul primei întâlniri a reprezentanţilor comisiilor desemnaţi, aceştia primesc documentaţia de susţinere a cererii de includere în liste.  +  Articolul 15 (1) Reprezentanţii desemnaţi ai comisiilor care se află în conflict de interese trebuie să îşi decline participarea, iar Comisia naţională de transparenţă solicită preşedintelui comisiei o nouă propunere. (2) În cazul în care DCI-ul evaluat se adresează unei boli rare şi numărul de experţi existenţi în problema respectivă este limitat, se poate aproba de către ministrul sănătăţii o derogare pentru expertul/experţii aflat/aflaţi în conflict de interese.  +  Articolul 16În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentaţiei, fiecare reprezentant al comisiei de specialitate evaluează documentaţia pe baza criteriilor de includere/neincludere sau excludere, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, şi îşi formulează în scris opinia în legătură cu documentaţia studiată.  +  Articolul 17Opiniile celor 2 reprezentanţi ai comisiei de specialitate asupra documentaţiei analizate sunt transmise în scris Comisiei naţionale de transparenţă, menţionându-se criteriul în baza căruia s-a făcut propunerea de includere sau, în cazul propunerii de respingere a cererii, anexându-se un raport justificativ, întocmit pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 18Dacă este necesar, reprezentanţii comisiei de specialitate pot cere informaţii suplimentare solicitantului.  +  Articolul 19 (1) Comisia naţională de transparenţă informează solicitanţii în legătură cu necesitatea de a completa documentaţia. (2) În cazul în care au fost solicitate informaţii suplimentare sau completări, timpul de rezolvare a cererii se prelungeşte cu 90 de zile de la data primirii completărilor la Comisia naţională de transparenţă.  +  Articolul 20 (1) Comisia naţională de transparenţă analizează şi, dacă este cazul, avizează propunerile reprezentanţilor comisiilor de specialitate şi transmite spre aprobare ministrului sănătăţii propunerile avizate. (2) Membrii Comisiei naţionale de transparenţă aflaţi în conflict de interese nu pot participa la şedinţă. (3) Deciziile Comisiei naţionale de transparenţă se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (4) În caz de egalitate de voturi, decizia aparţine preşedintelui Comisiei naţionale de transparenţă. (5) Secretarul Comisiei naţionale de transparenţă nu are drept de vot.  +  Articolul 21 (1) Evaluarea listelor în vigoare în vederea eventualei excluderi a unor DCI-uri care se încadrează în criteriile de excludere stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii se efectuează cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea valabilităţii listelor în vigoare. (2) Evaluarea este efectuată de Comisia naţională de transparenţă, cu consultarea reprezentanţilor comisiilor de specialitate, în termen de 30 de zile, în baza datelor ştiinţifice disponibile.  +  Articolul 22Opiniile reprezentanţilor comisiilor de specialitate sunt transmise în scris Comisiei naţionale de transparenţă, menţionându-se criteriul/criteriile în baza căruia/cărora s-a făcut propunerea de excludere; propunerea de excludere trebuie să fie însoţită de un raport justificativ.  +  Articolul 23În termen de 30 de zile de la transmiterea de către reprezentanţii comisiilor de specialitate a propunerilor de excludere, Comisia naţională de transparenţă analizează şi, dacă este cazul, avizează propunerile; propunerile avizate de Comisia naţională de transparenţă sunt transmise spre aprobare ministrului sănătăţii.  +  Articolul 24 (1) În cazul propunerilor de includere în liste care nu sunt avizate de Comisia naţională de transparenţă şi/sau care nu sunt aprobate de ministrul sănătăţii, solicitantul este înştiinţat în scris, în termen de 3 zile de la formularea deciziei. Decizia este însoţită de raportul justificativ elaborat de Comisia naţională de transparenţă. (2) În termen de 10 zile de la primirea deciziei, solicitantul poate transmite o contestaţie, însoţită de documentaţia de susţinere, la Secretariatul Comisiei naţionale de transparenţă.  +  Articolul 25 (1) În cazul DCI-urilor excluse din liste, decizia de excludere este publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Decizia este însoţită de raportul justificativ elaborat de Comisia naţională de transparenţă. (2) În termen de 10 zile de la publicarea deciziei, persoanele interesate pot transmite o contestaţie, însoţită de documentaţia de susţinere.  +  Articolul 26Pe baza propunerilor reprezentanţilor comisiilor de specialitate, avizate de Comisia naţională de transparenţă şi aprobate de ministrul sănătăţii, listele se actualizează anual.  +  Articolul 27Comisia naţională de transparenţă are sediul în Ministerul Sănătăţii şi dispune de o încăpere şi toate dotările necesare desfăşurării activităţii (calculatoare, imprimantă, telefon, fax, copiator şi mobilier), precum şi de spaţiu dedicat în arhiva ministerului.  +  Articolul 28Cheltuielile necesare funcţionării Comisiei naţionale de transparenţă sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii.  +  Anexa 2A I. Comisiile de specialitate1. Comisia de anestezie şi terapie intensivă2. Comisia de boli infecţioase3. Comisia de cardiologie4. Comisia de dermato-venerologie5. Comisia de diabet6. Comisia de endocrinologie7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologie9. Comisia de genetică medicală10. Comisia de geriatrie şi gerontologie11. Comisia de hematologie şi transfuzii12. Comisia de medicină de familie13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre14. Comisia de medicină internă15. Comisia de medicina muncii16. Comisia de nefrologie17. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică18. Comisia de oncologie19. Comisia de pediatrie şi neonatologie20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică22. Comisia de recuperare, medicină fizică şi balneologie23. Comisia de reumatologie24. Comisia de chirurgie cardiovasculară25. Comisia de chirurgie generală26. Comisia de chirurgie microinvazivă27. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă28. Comisia de chirurgie toracică29. Comisia de neurochirurgie30. Comisia de obstetrică-ginecologie31. Comisia de oftalmologie32. Comisia de ortopedie şi traumatologie33. Comisia de otorinolaringologie34. Comisia de urologie35. Comisia de anatomie patologică36. Comisia de epidemiologie37. Comisia de medicină de laborator38. Comisia de medicină legală39. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară40. Comisia de sănătate publică41. Comisia de specialităţi medico-dentare42. Comisia de promovare a sănătăţii43. Comisia de bioetică44. Comisia de luptă anti-SIDA45. Comisia de psihologieII. Componenţa comisiilor de specialitate1. Comisia de anestezie şi terapie intensivăPreşedinte: prof. dr. Dorel Săndesc - TimişoaraVicepreşedinte: conf. dr. Şerban Turconi Bubenek -BucureştiMembri:- prof. dr. Şerban Marinescu - Bucureşti- conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca- prof. dr. Sanda Copotoiu - Târgu Mureş- conf. dr. Ioana Grinţescu - Bucureşti- conf. dr. Ioana Grigoraş - Iaşi- prof. dr. Dan Tulbure - Bucureşti- prof. dr. Nicolae Dobrovici Bacalbaşa - GalaţiSecretar: conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti2. Comisia de boli infecţioasePreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Victoria Aramă - BucureştiMembri:- prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti- prof. dr. Virginia Zanc- Cluj-Napoca- dr. Dan Oţelea - Bucureşti- prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa- prof. dr. Carmen Dorobăţ - IaşiSecretar: dr. Sorin Petrea - Bucureşti3. Comisia de cardiologiePreşedinte: prof. dr. Dragoş Vinereanu - BucureştiVicepreşedinte: prof.dr. Cezar Macarie - BucureştiMembri:- prof. dr. Ştefan Iosif Drăgulescu - Timişoara- prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti- prof. dr. Eduard Apetrei - Bucureşti- prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi- prof. dr. Mircea Cinteză - Bucureşti- prof. dr. Dan Dominic Ionescu - Craiova- prof. dr. Carmen Ginghină - BucureştiSecretar: prof. dr. Dan Gaiţă - Timişoara4. Comisia de dermato-venerologiePreşedinte: prof. dr. Călin Giurcăneanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioan Nedelcu - BucureştiMembri:- conf. dr. Silviu Morariu - Târgu Mureş- prof. dr. Virgil Feier - Timişoara- prof. dr. Zenaida Petrescu - Iaşi- prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-NapocaSecretar: conf. dr. George Sorin Ţiplică - Bucureşti5. Comisia de diabetPreşedinte: prof. dr. Constantin Ionescu Târgovişte -BucureştiVicepreşedinte: dr. Alina Nicolau - BucureştiMembri:- prof. dr. Radu Lichiardopol - Bucureşti- prof. dr. Mariana Graur - Iaşi- conf. dr. Maria Moţa - Craiova- conf. dr. Romulus Timar - Timişoara- şef lucrări dr. Gabriela Roman - Cluj-NapocaSecretar: dr. Rucsandra Dănciulescu - Bucureşti6. Comisia de endocrinologiePreşedinte: prof. dr. Mihail Coculescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioana Zosin - TimişoaraMembri:- prof. dr. Voichiţa Mogoş - Iaşi- conf. dr. Daniel Grigorie - Bucureşti- prof. dr. Simona Fica - Bucureşti- conf. dr. Carmen Georgescu - Cluj-Napoca- conf. dr. Corin Badiu - BucureştiSecretar: dr. Adriana Toma - Piteşti7. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şitoxicodependenţăPreşedinte: acad. prof. dr. Victor Voicu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi- prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - Constanţa- conf. dr. Liviu Miclea - Bucureşti- prof. dr. Radu Macovei - BucureştiSecretar: asist. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti8. Comisia de gastroenterologie şi hepatologiePreşedinte: prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Mircea Diculescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Dan Olteanu - Bucureşti- prof. dr. Coman Tănăsescu - Bucureşti- prof. dr. Radu Voiosu - Bucureşti- prof. dr. Tudorel Ciurea - Craiova- prof. dr. Anca Trifan - Iaşi- prof. dr. Ligia Bancu - Târgu Mureş- prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara- conf. dr. Liana Gheorghe - BucureştiSecretar: conf. dr. Mircea Mănuc - Bucureşti9. Comisia de genetică medicalăPreşedinte: prof. dr. Ioan Victor Pop - Cluj-NapocaVicepreşedinte: prof. dr. Marius Bembea - OradeaMembri:- prof. dr. Valerica Belengeanu - Timişoara- prof. dr. Mircea Covic - IaşiSecretar: şef lucrări dr. Anca Popescu10. Comisia de geriatrie şi gerontologiePreşedinte: conf. dr. Luiza Spiru - BucureştiVicepreşedinte: şef lucrări dr. Gabriel Prada - BucureştiMembri:- prof. dr. Olimpia Ghidrai - Cluj-Napoca- conf. dr. Ioana Alexa - Iaşi- dr. Rodica Nicolescu - Timişoara- dr. Carmen Ştiru - Bucureşti- dr. Oana Cuzino - Bucureşti- conf. dr. Maria Georgescu - BucureştiSecretar: dr. Cristina Vâlcea - Bucureşti11. Comisia de hematologie şi transfuziiPreşedinte: dr. Mihaela Hoinărescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. Dr. Marghit Şerban - TimişoaraMembri:- conf. dr. Adriana Coliţă - Bucureşti- dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi- dr. Emanoil Gheorghiţă - Braşov- dr. Stana Jenariu - Timişoara- dr. Valentina Uscătescu - BucureştiSubcomisia de transfuzii:- dr. Alina Dobrotă - Constanţa- dr. Aurel Rosin - Sfântu Gheorghe- dr. Doina Vuculescu - BucureştiSecretar: dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti12. Comisia de medicină de familiePreşedinte: conf. dr. Matei Dumitru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Rodica Petrovanu - IaşiMembri:- prof. dr. Viorela Enăchescu - Craiova- asist. univ. dr. Daniela Mihaela Baltă - Bucureşti- dr. Paul Şerban - Botoşani- dr. Doina Ileana Mihăilă - Bucureşti- dr. Victor Manea - Bucureşti- dr. Mirela Profir - Craiova- dr. Ileana Brânză - Brăila- dr. Simona Şopov - Tulcea- dr. Loredana Piloff - SibiuSecretar: asist. dr. Adela Mihaela Iancu - Bucureşti13. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastrePreşedinte: şef de lucrări dr. Raed Arafat - Târgu MureşVicepreşedinte: dr. Hadrian Borcea - OradeaMembri:- dr. Vasile Popescu - Constanţa- dr. Leonida Iancu - Timişoara- şef lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova- dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti- dr. Nicolae George Moldovan - Cluj-Napoca- dr. Alis Grasu - Bucureşti- dr. Monica Puticiu - AradSecretar: dr. Ioana Dimitriu - Bucureşti14. Comisia de medicină internăPreşedinte: prof. dr. Minerva Muraru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Coman Tănăsescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Emilian Caraşca - Târgu Mureş- prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa- prof. dr. Mircea Grigorescu - Cluj-Napoca- conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi- conf. dr. Florin Petrescu - CraiovaSecretar: conf. dr. Horia Bălan - Bucureşti15. Comisia de medicina munciiPreşedinte: prof. dr. Eugenia Naghi - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Elena Ana Păuncu - TimişoaraMembri:- dr. Doina Popa - Iaşi- dr. Mihaela Stoia - Sibiu- prof. dr. Marilena Oargă - Cluj-Napoca- conf. dr. Lorand Szasz - Târgu Mureş- dr. Adriana Todea - Bucureşti- prof. dr. Ion Toma - CraiovaSecretar: dr. Marina Oţelea - Bucureşti16. Comisia de nefrologiePreşedinte: prof. dr. Gabriel Mircescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - BucureştiMembri:- prof. dr. Adrian Covic - Iaşi- prof. dr. Mirela Gherman-Căprioară - Cluj-Napoca- conf. dr. Aurel Bizo - Cluj-Napoca- conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu Mureş- conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti- dr. Ovidiu Sorin Golea - TimişoaraSecretar: asist. dr. Liliana Gârneaţă - Bucureşti17. Comisia de neurologie, neurologie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Marina Ţicmeanu - BucureştiMembri:- prof. dr. Cristian Dinu Popescu - Iaşi- prof. dr. Dafin Mureşeanu - Cluj-Napoca- prof. dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă - Cluj-Napoca- prof. dr. Ana Câmpeanu - Bucureşti- prof. dr. Mihaela Simu - TimişoaraSecretar: asist. dr. Mihai Vasile - Bucureşti18. Comisia de oncologiePreşedinte: prof. dr. Rodica Anghel - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-NapocaSubcomisia chirurgie oncologicăPreşedinte: prof. dr. Irinel Popescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Eugen Brătucu - chirurgie oncologică - Bucureşti- prof. dr. Nicola Trăilă - chirurgie oncologică - Timişoara- conf. dr. Alin Rancea - chirurgie oncologică - Cluj-NapocaSubcomisia oncologie medicalăPreşedinte: conf. dr. Tudor Ciuleanu - Cluj-NapocaMembri:- conf. dr. Lucian Miron - oncologie medicală - Iaşi- dr. Ciprian Aldea - oncologie medicală - Bucureşti- dr. Ştefan Curăscu - oncologie medicală - Timişoara- dr. Laurenţia Minea - oncologie medicală - BucureştiSubcomisia radioterapiePreşedinte: prof. dr. Viorica Nagy - Cluj-NapocaMembri:- dr. Xenia Bacinschi - radioterapie - Bucureşti- dr. Gabriel Kacso - radioterapie - Cluj-Napoca- dr. Laura Rebegea - radioterapie - GalaţiSubcomisia oncohematologiePreşedinte: prof. dr. Anca Lupu - BucureştiMembri:- dr. Galafteon Oltean - oncohematologie - Târgu Mureş- prof. dr. Hortensia Ioniţă - oncohematologie - Timişoara- dr. Mioara Ionescu - anatomie patologică - citologie - Bucureşti- dr. Ileana Condrea - anatomie patologică - BucureştiSubcomisia paliaţiePreşedinte: dr. Daniela Moşoiu - BraşovMembri:- dr. Alexandru Grigorescu - paliaţie - Bucureşti- dr. Gabriela Rahnea - paliaţie - BucureştiSecretar: dr. Mircea Dediu - Bucureşti19. Comisia de pediatrie şi neonatologiePreşedinte: prof. dr. Dumitru Orăşeanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Coriolan Ulmeanu - BucureştiMembri:- prof. dr. Constantin Arion - Bucureşti- prof. dr. Nicolae Miu - Cluj-Napoca- prof. dr. Dan Moraru - Iaşi- conf. dr. Maria Stamatin - Iaşi- prof. dr. Ioan Muntean - Târgu MureşSecretar: conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti20. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinicăPreşedinte - prof. dr. Miron Bogdan - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Voicu Tudorache - TimişoaraMembri:- prof. Florin Mihălţan - Bucureşti- prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca- prof. dr. Traian Mihăiescu - Iaşi- prof. dr. Gabriela Jimborean - Târgu Mureş- conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti- conf. dr. Oana Arghir - Constanţa- şef lucrări dr. Irina Strâmbu - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti21. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatricăPreşedinte: prof. dr. Dragoş Marinescu - CraiovaVicepreşedinte: prof. dr. Dan Prelipceanu - BucureştiMembri:- conf. dr. Radu Mihailescu - Bucureşti- prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş- prof. dr. Delia Podea - Arad- prof. dr. Ioana Micluţia - BucureştiSecretar: conf. dr. Cristinel Ştefănescu - Iaşi22. Comisia de recuperare, medicină fizică şi balneologiePreşedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Liviu Pop - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Roxana Sanda Popescu - Craiova- prof. dr. Adriana Sarah Nica - Bucureşti- conf. dr. Dan Nemeş - Timişoara- conf. dr. Delia Cinteză - BucureştiSecretar: dr. Horaţiu Dinu - Bucureşti23. Comisia de reumatologiePreşedinte: prof. dr. Ruxandra Ionescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Rodica Chiriac - IaşiMembri:- prof. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca- prof. dr. Lia Georgescu - Târgu Mureş- prof. dr. Maria Şuta - Constanţa- dr. Magda Pârvu - BucureştiSecretar: dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti24. Comisia de chirurgie cardiovascularăPreşedinte: prof. dr. Radu Deac - Târgu MureşVicepreşedinte: prof. dr. Mircea Bârsan - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Vlad Iliescu - Bucureşti- prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi- prof. dr. Gaspar Marian - Timişoara- dr. Sorin Băilă - BucureştiSecretar: conf. dr. Horaţiu Moldovan - Bucureşti25. Comisia de chirurgie generalăPreşedinte: prof. dr. Mircea Beuran - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Traian Pătraşcu - BucureştiMembri:- prof. dr. Eugen Brătucu - Bucureşti- prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi- prof. dr. Silviu Constantinoiu - Bucureşti- prof. dr. Constantin Ciucea - Cluj-Napoca- prof. dr. Vasile Sârbu - Constanţa- prof. dr. Constantin Copotoiu - Târgu MureşSecretar: dr. Silviu Ciurea - Bucureşti26. Comisia de chirurgie microinvazivăPreşedinte: prof. dr. Fulger Lazăr - TimişoaraVicepreşedinte: dr. Doru Filipescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Constantin Copotoiu -Târgu Mureş- conf. dr. Cătălin Vasilescu - Bucureşti- şef lucrări dr. Victor Tomulescu - Bucureşti- dr. Cătalin Copăescu - Bucureşti- dr. Eugen Nicolau - Bucureşti- şef lucrări dr. Victor Strîmbu - Bucureşti- dr. Dan Ulmeanu - BucureştiSecretar: dr. Bogdan Şerbănescu - Bucureşti27. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivăPreşedinte: prof. dr. Ioan Lascăr - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Dragoş Pieptu - IaşiMembri:- prof. dr. Dan Enescu - Bucureşti- dr. Adrian Reboşapcă - Bucureşti- prof. dr. Mihai Ionac - TimişoaraSecretar: dr. Bogdan Andreescu - Bucureşti28. Comisia de chirurgie toracicăPreşedinte: prof. dr. Teodor Horvat - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ioan Cordoş - BucureştiMembri:- prof. dr. Alexandru Constantin Nicodin - Timişoara- dr. Dan Nicolau - Cluj-Napoca- prof. dr. Alexandru Mihail Boţianu -Târgu MureşSecretar: asist. dr. Cezar Motaş - Bucureşti29. Comisia de neurochirurgiePreşedinte: prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Nicolae Ianovici - IaşiMembri:- prof. dr. Ştefan Florian - Cluj-Napoca- prof. dr. Constantin Costea - Timişoara- şef lucrări dr. Alexandru Lupşa - Târgu Mureş- conf. dr. Bogdan Davidescu - Constanţa- şef lucrări dr. Cornel Mihalache - GalaţiSecretar: asist. dr. Corneliu Toader - Bucureşti30. Comisia de obstetrică-ginecologiePreşedinte: prof. dr. Bogdan Marinescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Gheorghe Peltecu - BucureştiMembri:- prof. dr. Radu Vlădăreanu - Bucureşti- conf. dr. Daniel Mureşan - Cluj-Napoca- prof. dr. Florentina Pricop - Iaşi- conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova- prof. dr. Vlad Tica - Constanţa- dr. Iulian Badea - BucureştiSecretar: dr. Alexandru Filipescu - Bucureşti31. Comisia de oftalmologiePreşedinte: prof. dr. Monica Pop - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Pop - BucureştiMembri:- prof. dr. Benone Cârstocea - Bucureşti- prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca- prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi- conf. dr. Doina Bărăscu - Craiova- prof. dr. Liliana Voinea - BucureştiSecretar: conf.dr. Cristian Celea - Bucureşti32. Comisia de ortopedie şi traumatologiePreşedinte: conf. dr. Cristian Ioan Stoica - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Horia Vermeşan - TimişoaraMembri:- prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti- prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti- prof. dr. Dan Barbu - Bucureşti- prof. dr. Dan Goţia - Iaşi- prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca- prof. dr. Ştefan Cristea - BucureştiSecretar: dr. Gheorghe Popescu - Bucureşti33. Comisia de otorinolaringologiePreşedinte: prof. dr. Vasile Costinescu - IaşiVicepreşedinte: prof. dr. Elena Ioniţă - CraiovaMembri:- prof. dr. Stan Cotulbea - Timişoara- şef lucrări dr. Simona Şerban - Bucureşti- prof. dr. Silviu Albu - Cluj-Napoca- prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti- şef lucrări dr. Sorin Sabău - Târgu Mureş- prof. dr. Cristian Popescu - BucureştiSecretar: prof. dr. Codruţ Sarafoleanu - Bucureşti34. Comisia de urologiePreşedinte: prof dr. Ioanel Sinescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Petrişor Geavlete - Bucureşti- conf. dr. Costică Novac - Iaşi- prof. dr. Viorel Bucuraş -Timişoara- conf. dr. Dan Mischianu - BucureştiSecretar: conf. dr. Gabriel Gluck - Bucureşti35. Comisia de anatomie patologicăPreşedinte: prof. dr. Maria Sajin - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Carmen Ardelean - BucureştiMembri:- prof. dr. Petre Florescu - Cluj-Napoca- prof. dr. Doina Rădulescu - Iaşi- conf. dr. Iancu Emil Pleşea - Craiova- prof. dr. Elena Lazăr - Timişoara- dr. Teodora Vlădescu - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Gabriel Becheanu - Bucureşti36. Comisia de epidemiologiePreşedinte: conf. dr. Geza Molnar - Cluj-NapocaVicepreşedinte: conf. dr. Alexandru Rafila - BucureştiMembri:- prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi- dr. Carmen Sima - Baia Mare- dr. Camelia Truică - Călăraşi- dr. Adriana Pistol - Bucureşti- dr. Florin Popovici - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Daniela Piţigoi - Bucureşti37. Comisia de medicină de laboratorPreşedinte: prof. dr. Marian Neguţ - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Olga Dorobăţ - BucureştiMembri:- prof. dr. Liuba Petrov - Cluj-Napoca- prof. dr. Simona Ruţă - Bucureşti- conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş- prof. dr. Roxana Moldovan - Timişoara- prof. dr. Luminiţa Iancu - Iaşi- conf. dr. Alexandru Rafila - BucureştiSecretar: şef lucrări dr. Gabriel Ionescu - Bucureşti38. Comisia de medicină legalăPreşedinte: prof. dr. Dan Dermengiu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vasile Astărăstoae - IaşiMembri:- conf. dr. Cristian Curcă - Bucureşti- prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara- conf. dr. Gabriela Beatrice Ioan - Iaşi- conf. dr. Silviu Morar - Sibiu- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca- prof. dr. Roxana Zăvoi - CraiovaSecretar: asist. dr. Cătălin Dogăroiu - Bucureşti39. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nuclearăPreşedinte: prof. dr. Gheorghe Iana - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Florin Bârsăşteanu - TimişoaraMembri:- prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca- prof. dr. Zoia Stoica - Craiova- prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti- prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş- prof. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca- conf. dr. Dragoş Negru - IaşiSecretar: dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti40. Comisia de sănătate publicăPreşedinte: prof. dr. Cristian Vlădescu - BucureştiVicepreşedinte: conf. dr. Carmen Domnariu - SibiuMembri:- prof. dr. Petru Armean - Bucureşti- prof. dr. Corneliu Amariei - Constanţa- conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca- conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova- şef lucrări dr. Alexandra Cucu - BucureştiSecretar: dr. Adina Bucur - Timişoara41. Comisia de specialităţi medico-dentarePreşedinte: prof. dr. Dragoş Stanciu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Alexandru Bucur - BucureştiMembri:- prof. dr. Alin Şerbănescu - Cluj-Napoca- prof. dr. Teodor Trăistaru - Bucureşti- prof. dr. Norina Forna - Iaşi- prof. dr. Ioan Sîrbu - Bucureşti- prof. dr. Virgil Cârligeriu - Timişoara- prof. dr. Mariana Păcurar - Târgu Mureş- dr. Alexandru Brezoiescu - Bucureşti- prof. dr. Ecaterina Ionescu - BucureştiSecretar: dr. Delia Barbu - Timişoara42. Comisia de promovare a sănătăţiiPreşedinte: şef lucrări dr. Adriana Vasile - BucureştiVicepreşedinte: asist. dr. Eugenia Bratu - BucureştiMembri:- dr. Maria Căiescu - Piatra-Neamţ- dr. Mariana Popa - Râmnicu VâlceaSecretar: şef lucrări dr. Daniela Mănuc - Bucureşti43. Comisia de bioeticăPreşedinte: prof. dr. Radu Palade - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Vladimir Beliş - BucureştiMembri:- conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca- dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi- conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-NapocaSecretar: dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti44. Comisia de luptă anti-SIDAPreşedinte: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Augustin Cupşa - CraiovaMembri:- prof. dr. Doina Ţăţulescu - Cluj-Napoca- dr. Liviu Prisăcariu - Iaşi- dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti- conf. dr. Carmen Chiriac - Târgu Mureş- prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara- conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti- conf. dr. Dan Duiculescu - BucureştiSecretar: conf. dr. Alexandru Rafila - Bucureşti45. Comisia de psihologiePreşedinte: prof. dr. Mihaela Minulescu - BucureştiVicepreşedinte: prof. dr. Ion Dafinoiu - IaşiMembri:- prof. dr. Daniel David - Cluj-Napoca- conf. dr. Ion Duvac - Bucureşti- lector dr. Bogdan Ion - BucureştiSecretar: psiholog pr. Marinela Nicula - Bucureşti  +  Anexa 2B COMISIA NAŢIONALĂ DE TRANSPARENŢĂPreşedinte: acad. prof. dr. Victor VoicuMembri:- prof. dr. Teodor Ciuleanu- prof. dr. Rodica Anghel- prof. dr. Dan Cheţa- prof. dr. Dragoş Vinereanu- prof. dr. Dragoş Marinescu- conf. dr. Liviu Miclea- farm. pr. Rodica Bădescu- farm. Ancamaria NegruSecretar: dr. Bogdan Grigore  +  Anexa 3 DECLARAŢIE DE INTERESEa membrilor comisiilor
  Numele: Prenumele:
  Funcţia:
  Adresa profesională:
  Locul de muncă:
  Adresa:
  Strada nr.
  Cod poştal Localitatea
  Număr de telefon (serviciu) Număr de telefon (acasă)
  Număr de telefon (mobil) Număr de fax
  Adresa de e-mail
  Comisia:
  A. Interese personaleIndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente
  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice
  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză
  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere
  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare
  2.6. Altele[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului
  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  B. Interese ale soţului/soţiei
  Numele Prenumele
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente
  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice
  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză
  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere
  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare
  2.6. Altele[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului
  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
  Numele, prenumele Tipul de rudenie
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente
  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice
  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză
  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere
  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare
  2.6. Altele[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului
  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
  Numele, prenumele Tipul de rudenie
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  Subsemnatul/Subsemnata, .............., declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.Data ............ Semnătura ...................
   +  Anexa 4 ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATEal membrilor comisieiSubsemnatul/Subsemnata, .............................., având profesia de ............................... la .................., membru al Comisiei de specialitate ......................................., mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii.Data ............ Semnătura ...............-------