HOTĂRÎRE Nr. 1.365 din 27 noiembrie 1996privind înfiinţarea Muzeului Carpatilor Rasariteni
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 10 decembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Muzeul Carpatilor Rasariteni, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii, având sediul în spaţii din clădirea Centrului de Cultura "Arcus", judeţul Covasna.  +  Articolul 2Muzeul Carpatilor Rasariteni va funcţiona cu secţii de "istorie", "etnografie" şi "arta românească", urmînd să-şi organizeze filiale teritoriale de profil condiţionat de existenta materială a exponatelor.  +  Articolul 3 (1) Patrimoniul Muzeului Carpatilor Rasariteni se constituie ca urmare a preluării, prin transfer, custodie, donaţii sau achiziţii, a unor bunuri culturale care reprezintă mărturii ale preistoriei şi civilizatiei daco-române şi româneşti, de la Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, Muzeul Secuiesc al Ciucului din Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, judeţul Cluj, muzeele judeţene Braşov, Bistrita-Nasaud, Mures, de la alte instituţii de cultura din ţara, precum şi prin înregistrarea bunurilor culturale rezultate din cercetările ştiinţifice de profil. (2) Predarea-preluarea exponatelor se face pe bază de protocol încheiat între părţi.  +  Articolul 4Muzeul Carpatilor Rasariteni este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul 5 (1) Muzeul Carpatilor Rasariteni va funcţiona cu un număr maxim de 16 posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Culturii pentru instituţiile publice finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat.Salarizarea personalului se asigura potrivit reglementărilor în vigoare pentru instituţiile publice de profil. (2) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale muzeului se aproba prin ordin al ministrului culturii.  +  Articolul 6Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Muzeului Carpatilor Rasariteni se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, aprobată prin Legea nr. 86/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996.  +  Articolul 7Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 642/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 august 1995, se modifica şi se completează astfel:- La capitolul II, cuvintul "subvenţii" se înlocuieşte cu cuvintul "alocaţii" şi se introduce o noua poziţie cu următorul cuprins:"24. Muzeul Carpatilor Rasariteni - Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat"  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1997.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul Culturii,Grigore ZancMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------------