HOTĂRÂRE nr. 370 din 25 martie 2009pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 3 aprilie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care, din motive de natură tehnică imputabile operatorului SEAP, anterior expirării perioadei de valabilitate, certificatul de înregistrare în SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmează a fi reînnoit cu respectarea procedurii de reînnoire."2. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Procedura de reînnoire a înregistrării în SEAP atât a autorităţilor contractante, cât şi a operatorilor economici cuprinde următoarele faze: a) transmiterea unei cereri de reînnoire a înregistrării adresate operatorului SEAP; b) cererea prevăzută la lit. a) va fi transmisă operatorului SEAP, prin mijloace electronice, utilizându-se formularul de reînnoire publicat în SEAP; c) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de reînnoire a înregistrării şi a instrucţiunilor de utilizare a acestuia, după finalizarea primei etape."3. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Responsabilitatea pentru corecta funcţionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem."4. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:"Art. 55^1. - (1) Operatorul SEAP pune la dispoziţia operatorilor economici, prin intermediul sistemului, o serie de rapoarte, statistici şi alte facilităţi configurabile, în funcţie de natura solicitărilor operatorilor economici şi de posibilităţile tehnice ale SEAP. (2) Tipurile de rapoarte, statistici şi facilităţi prevăzute la alin. (1), modalitatea de solicitare şi furnizare a acestora, precum şi tarifele aferente furnizării vor fi stabilite prin decizie a operatorului SEAP, care se va publică în sistem."5. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Cuantumul tarifului de participare este de maximum 40 de lei pentru orice tip de procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitaţia electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice."6. La capitolul VIII, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va fi "Tariful de acces".7. La articolul 64, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Orice autoritate contractantă înregistrată în SEAP are obligaţia să plătească anual operatorului SEAP un tarif de acces în sistem în cuantum de 2.500 lei."8. La articolul 64, alineatele (2)-(4) se abrogă.9. La articolul 64, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) La cuantumul tarifului de acces stabilit potrivit alin. (1) se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii."10. La articolul 64, alineatul (6) se abrogă.11. La articolul 65, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Plata tarifului de acces în SEAP se efectuează în baza deciziei titlu de creanţă emise de operatorul SEAP şi a facturii anexate la aceasta. (2) Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru tariful de acces până la data de 15 ianuarie a anului pentru care se datorează tariful de acces...................................................................... (4) Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de acces în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanţă prevăzut la alin. (1)."12. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Autorităţile contractante nu datorează tarif pentru accesul în SEAP şi utilizarea sistemului în primul semestru al anului 2009. (2) Pentru accesul în sistem în al doilea semestru al anului 2009, autorităţile contractante înregistrate în SEAP vor achita operatorului SEAP un tarif de acces în cuantum de 1.500 lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, potrivit legii. (3) Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru tariful de acces prevăzut la alin. (2) până la data de 15 august 2009. (4) Deciziile şi facturile prevăzute la alin. (3) vor fi transmise autorităţilor contractante în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, fie prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. (5) Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de acces prevăzut la alin. (2) în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanţă prevăzut la alin. (3). (6) Autorităţile contractante care se înregistrează în SEAP în cursul unui an datorează un tarif de acces în sistem aferent anului în care au efectuat înregistrarea în cuantum de 2.500 lei. (7) Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru tariful de acces prevăzut la alin. (6) în termen de 30 de zile de la data înregistrării autorităţii contractante în sistem. (8) Deciziile şi facturile prevăzute la alin. (7) vor fi transmise autorităţilor contractante în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora, fie prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. (9) Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de acces prevăzut la alin. (6) în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanţă prevăzut la alin. (7)."13. După articolul 66^3 se introduce un nou articol, articolul 66^4, cu următorul cuprins:"Art. 66^4. - (1) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 66^1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei. (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile secţiunii a 2-a «Sancţionarea contravenţiilor» a cap. X «Contravenţii şi sancţiuni» din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul comunicaţiilorşi societăţii informaţionale,Gabriel SanduPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 martie 2009.Nr. 370._________