ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 2 aprilie 2009    Având în vedere necesitatea eficientizării asistenţei medicale primare, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, precum şi necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru îndeplinirea obligaţiei statului de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, prin asigurarea continuităţii în prestarea de servicii medicale,luând în considerare necesitatea apărării sănătăţii populaţiei într-o societate democratică, se impune luarea unor măsuri proporţionale şi nediscriminatorii pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin efectuarea de către medicii de familie a gărzilor în centrele de permanenţă.Ţinând cont că prin asigurarea accesului pacienţilor la servicii de asistenţă medicală primară indiferent de oră şi zonă se vor reduce numărul de cazuri cu evoluţie nefavorabilă şi decesele a căror producere este favorizată de neasigurarea în timp util a asistenţei medicale, în special în mediul rural, unde populaţia este în vârstă, majoritatea fiind diagnosticaţi cu afecţiuni cronice care necesită îngrijiri medicale permanente,ţinând seama de faptul că peste 51% din populaţia ţării domiciliază în mediul rural şi accesul la serviciile medicale primare este limitat atât datorită numărului insuficient de medici de familie, cât şi programului de lucru limitat al acestora, asistenţa medicală primară nefiind asigurată după terminarea programului normal de lucru, în zilele nelucrătoare şi de sărbătorile legale,luând în considerare elementele anterior menţionate, considerăm că aceste împrejurări obiective vizează interesul public general şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, fiind necesară utilizarea procedurii de legiferare prin ordonanţă de urgenţă, astfel încât să se asigure accesul la asistenţa medicală în mod echitabil şi nediscriminatoriu.Apreciem că neadoptarea unor măsuri imediate în sensul celor preconizate ar conduce la apariţia unor consecinţe negative în asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare, prin apariţia unor grave disfuncţionalităţi în asigurarea în timp util a asistenţei medicale indiferent de zonă şi oră.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Continuitatea asistenţei medicale primare este asigurată prin centrele de permanenţă, de medici de familie, medici de medicină generală şi asistenţi medicali care îşi exercită profesia în condiţiile legii. (2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, vor asigura continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. (3) Prin centrele de permanenţă organizate în condiţiile legii se acordă serviciile medicale prevăzute în normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. (4) Serviciile medicale prevăzute la alin. (3) se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de calitatea de asigurat sau neasigurat al acestora."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 1 aprilie 2009.Nr. 32.-------