HOTĂRÎRE nr. 407 din 13 aprilie 1990privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 9 iulie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru protecţia sănătăţii lor, ţinerii sub vîrsta de 21 ani nu pot fi repartizaţi la locuri de muncă din minele de uraniu şi la unităţile de prelucrare a acestuia.  +  Articolul 2Durata timpului de lucru pentru salariaţii din unităţile de cercetare, prospecţiune, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare, care lucrează în locuri cu condiţii deosebite de muncă, prevăzute în anexa la prezenta, se stabileşte astfel:- 30 ore pe saptamina (5 zile X 6 ore pe zi) pentru personalul care lucrează în subteran şi la suprafaţa în zona I de expunere la radiatii;- 36 ore pe saptamina pentru personalul care lucrează în zonele II şi III de expunere la radiatii;  +  Articolul 3 (1) Personalul care lucrează în zonele I, II şi III de expunere la radiatii se încadrează în grupele I şi II de muncă, astfel:- în grupa I de muncă, personalul care lucrează în zona I de expunere la radiatii;- în grupa II de muncă, personalul care lucrează în zonele II şi III de expunere la radiatii. (2) Personalul care lucrează la alte locuri de muncă decît cele prevăzute în zonele I, II şi III de expunere la radiatii se încadrează în grupele I şi, respectiv, II de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste zone.  +  Articolul 4 (1) Personalul care a lucrat cel puţin 15 ani în grupa I de muncă - zona I de expunere la radiatii - primeşte pensie integrală pentru munca depusa, indiferent de vîrsta. (2) Personalul prevăzut la alin. (1), care se încadrează în alte activităţi, poate cumula pensia cu salariul din munca prestată, pînă la nivelul salariului tarifar avut la data pensionării, actualizat potrivit majorărilor generale de salarizare. (3) La împlinirea virstei de pensionare pentru munca depusa, prevăzută de lege, personalului pensionat în condiţiile alin. (1) i se recalculează pensia.  +  Articolul 5De sporul special prevăzut de Decretul nr. 163/1975, anexa nr. 9, cap. 2 pct. 3 beneficiază şi muncitorii necalificati, într-un procent de 3,5% .  +  Articolul 6 (1) Sporul pentru munca în mediu radioactiv se acordă în suma fixa de 25 lei/post pentru zona I, 15 lei/post pentru zona II şi 8 lei/post pentru zona III, personalului care lucrează permanent în aceste condiţii. (2) Funcţiile tehnice, precum şi unele funcţii economice sau de alta specialitate din Centrala Industriala pentru Metale Rare şi unităţile sale care, prin natura atribuţiilor de serviciu stabilite prin dispoziţia centralei, desfăşoară o parte din activitate în mediu radioactiv, beneficiază de un spor la salariul tarifar de 7% cu sarcini de serviciu în zona I, de 6% în zona II şi III şi de 4% numai în zona III. (3) Sporurile prevăzute la alin. (1) şi (2) fac parte din salariul tarifar.  +  Articolul 7Personalul care lucrează la suprafaţa în mediu radioactiv, în locurile de muncă din zona I, beneficiază de o masa calda la intrarea în schimb, în valoare de 15 lei, din care 5 lei se suporta de beneficiari din sporul prevăzut la art. 6 alin. (1), iar 10 lei de către unitate din costurile de producţie.  +  Articolul 8Încadrarea în zonele de expunere la radiatii, prevăzute în anexa, se stabilesc de către Centrala Industriala pentru Metale Rare, pe baza criteriilor elaborate împreună cu Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 9Inginerii şi subinginerii conducatori de formaţii de lucru se încadrează la nivelul de salarizare prevăzut pentru maistrii conducatori de formatie de lucru.  +  Articolul 10Personalul tehnic productiv care conduce echipele de cercetare geologica beneficiază de un spor de 10% la salariul tarifar de încadrare pe timpul cît îndeplineşte efectiv aceasta sarcina în faza de teren.  +  Articolul 11Prevederile prezentei hotărîri intră în vigoare pe data de 1 aprilie 1990.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LOCURILEcu condiţii deosebite de muncă din sectorul minereurilor radioactiveZona I - Locuri de muncă în care se lucrează în contact direct cu materialul radioactiv1. Locurile de muncă în subteran.2. Locurile de muncă din instalaţiile (pilot, semiindustriale şi industriale) de prelucrare a materiilor prime nucleare şi a nisipurilor titano-zirconifere3. Instalaţiile de tratare a apelor reziduale de la minele şi instalaţiile de prelucrare a materiilor prime nucleare4. Locurile de muncă unde se efectuează măsurători dozimetrice, analize chimice şi fizice, precum şi cercetări în staţii şi laboratoare de specialitate, cu material radioactiv.5. Locurile de muncă unde se executa lucrări de încărcare-descărcare, transport recepţie-expediţie, depozitare a materiilor prime nucleare şi a concentratelor acestora.Zona a II-a - Locuri de muncă în care se lucrează intermitent în contact cu materialul radioactiv1. Locurile de muncă unde se lucrează cu surse sau minereuri radioactive la etalonarea aparatelor din secţii şi ateliere2. Locurile de muncă la suprafaţa unde se executa lucrări de prospecţiuni, explorari, deschideri, pregatiri şi exploatare a materiilor prime nucleare3. Atelierele din incinta unităţilor şi subunitatilor de cercetare, exploatare, preparare a materiilor prime nucleare, unde se executa reparaţii şi întreţinere ale utilajelor şi aparatelor cu care se lucrează în unităţile şi subunitatile sectorului de materii prime nucleare pentru prospectarea, explorarea, exploatarea şi prepararea materiilor prime nucleare, contaminate radioactiv.4. Locurile de muncă de la suprafaţa unităţilor şi subunitatilor sectorului de materii prime nucleare unde se executa decontaminarea echipamentului de protecţie, curăţirea bailor miniere şi a vestiarelor, întreţinerea şi exploatarea lampilor de minaZona a III-a - Locuri de muncă în care personalul nu intră în contact direct cu materialul radioactiv, dar lucrează în zone în care doza de radiatii este mai mare decît doza maxima admisă pentru populaţie-------------