HOTĂRÂRE nr. 130 din 29 ianuarie 2006 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia(actualizata până la data de 24 martie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 martie 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 133 din 7 februarie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 56 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. (2) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2. (3) Autoritatea este reprezentata la nivel judetean de directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, iar la nivel local, de circumscriptiile sanitare-veterinare zonale şi de circumscriptiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea exercita urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se elaboreaza, în conformitate cu politica Guvernului şi cu tendintele pe plan international, strategia în vederea asigurarii şi garantarii sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului şi a sigurantei alimentelor; b) de reglementare, prin care se asigura, în conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementarilor specifice activităţilor din domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor; c) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigura coordonarea şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor; d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se dispune şi se asigura supravegherea şi controlul aplicarii şi respectarii reglementarilor în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea functiilor prevăzute la art. 2 Autoritatea are urmatoarele atribuţii principale:A. În domeniul sanitar-veterinar:1. organizeaza activităţile sanitar-veterinare publice pe intregul teritoriu al tarii, după o conceptie unitara, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului şi a sigurantei alimentelor;2. conduce serviciile sanitar-veterinare de stat şi stabileste organizarea şi necesitatile de finanţare a acestora;3. elaboreaza norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al presedintelui Autorităţii, pentru domeniile de competenţa ale serviciilor sanitar-veterinare, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice;4. stabileste responsabilitatile generale ale medicilor veterinari;5. stabileste drepturile şi oblibaţiile medicilor veterinari oficiali;6. stabileste drepturile şi oblibaţiile medicilor veterinari de libera practica împuterniciţi pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice;7. participa la elaborarea sau avizarea convenţiilor şi acordurilor interguvernamentale privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar;8. raspunde împreună cu Ministerul Sănătăţii de organizarea şi aplicarea masurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru siguranţa alimentelor;9. organizeaza, coordonează, gestioneaza şi controlează activitatea privind identificarea şi inregistrarea animalelor;10. organizeaza, coordonează, gestioneaza şi controlează activitatea de import, export, tranzit şi inspecţie la frontiera;11. organizeaza şi asigura functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar naţional şi conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;12. elaboreaza regulamentele de organizare şi functionare ale serviciilor sanitar-veterinare de stat şi stabileste atribuţiile şi responsabilitatile acestora;13. organizeaza şi concesioneaza, prin directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene, activităţile sanitar-veterinare publice de interes naţional şi controlează efectuarea acestora de către medicii veterinari de libera practica împuterniciţi;14. stabileste cerinţele sanitar-veterinare pentru: anuntarea, declararea, notificarea interna şi internationala a oricarei suspiciuni de boala sau imbolnavire; producerea, comercializarea, detinerea şi utilizarea substanţelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producătoare de hrana; supravegherea şi monitorizarea unor substante şi a reziduurilor la animale vii, produse şi subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea şi controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul, tranzitul şi exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri şi de hrana concentrata pentru animale de companie; inspecţii şi controale sanitar-veterinare; organizarea şi functionarea posturilor de inspecţie la frontiera, precum şi procedurile de efectuare a acestor inspecţii şi controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comertul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii şi produse utilizate în furajarea şi nutritia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comertul cu produse medicinale veterinare;15. stabileste politicile în domeniul bunastarii animalelor, la ferma, în timpul transportului şi la sacrificare sau ucidere;16. face analize de risc epidemiologic şi geoepidemiologic;17. face studii de epidemiologie generală şi epidemiologie descriptiva şi biostatistica;18. face studii de epidemiosupraveghere şi supraveghere transfrontaliera;19. face analize economice-veterinare prin evaluari micro- şi macroeconomice;20. participa la crearea şi functionarea sistemului de notificare şi înregistrare a bolilor la animale;21. creeaza şi asigura functionarea sistemului de clasificare şi certificare a statusului de sănătate a animalelor;22. elaboreaza politicile de lupta în cazul aparitiei de boli majore la animale;23. elaboreaza concepte cu care să poată lucra în caz de necesitate;24. elaboreaza şi reactualizeaza planurile de contingenta;25. elaboreaza manualele operationale de aplicare a planurilor de contingenta;26. stabileste o retea de contact pentru facilitarea alertei în teritoriu în caz de criza;27. organizeaza actiunile de interventie pentru combaterea epidemiilor în randul animalelor şi coordonează activitatea grupurilor de lucru pentru fiecare situaţie de criza;28. notifica organismelor internationale cu responsabilităţii în domeniu - DG SANCO şi OIE - suspiciunile şi confirmarile cazurilor de boli infectioase cu mare difuzibilitate la animale;29. activeaza centrele de criza create la nivel local;30. controlează functionalitatea centrelor de criza în cazul epidemiilor în randul animalelor, prin includerea de personal suplimentar în caz de necesitate;31. contribuie efectiv la combaterea epidemiilor în randul animalelor, conform normelor Uniunii Europene şi masurilor stipulate în manualul operational;32. colaboreaza cu structurile subordonate în ceea ce priveste planificarea masurilor de combatere a epidemiilor în randul animalelor;33. stabileste mijloacele necesare combaterii epidemiei şi actualizeaza planurile organizaţionale şi programele de desfăşurare a activităţilor pentru centrele de criza;34. stabileste condiţiile sanitare veterinare de import, export şi tranzit pentru animale vii, ovule, embrioni, sperma, hrana pentru animale;35. stabileste politicile în domeniul bolilor de nutriţie - BSE - TSE -, care pot afecta animalele vii;36. coopereaza pe plan international cu toate organizaţiile implicate în domeniul sănătăţii animalelor şi în alte domenii conexe pentru a pastra România în circuitul politicilor europene şi internationale specifice;37. elaborează programele naţionale în domeniul sanitar-veterinar;------------Pct. 37 al literei A a alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.38. controlează aplicarea normelor sanitare veterinare;39. indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sanitar-veterinar.B. În domeniul sigurantei alimentelor:1. elaboreaza şi implementeaza strategia şi legislatia privind siguranţa alimentelor;2. elaboreaza norme pentru siguranţa alimentelor, aprobate prin ordin al presedintelui, iar dacă este cazul, împreună cu autorităţile competente, aprobate prin ordine comune;3. promovează şi coordonează elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului în domeniul sigurantei alimentelor;4. realizează evaluarea riscului şi stabileste masurile ce se impun atunci când apare o problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor;5. coordonează activităţile de elaborare a codurilor de buna practica şi alte asemenea activităţi;6. coordonează metodologic activitatea de supraveghere şi control privind siguranţa alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator;7. asigura coordonarea elaborarii şi implementarii politicilor guvernamentale în domeniul sigurantei alimentelor şi al biotehnologiei;8. coordonează identificarea specialistilor în vederea participării la activităţile "Codex Alimentarius", precum şi la activităţile organismelor şi organizaţiilor naţionale şi internationale în domeniul specific de activitate;9. coordonează identificarea specialistilor în vederea participării la actiunile organismelor şi organizaţiilor naţionale şi internationale în domeniul standardizarii, sigurantei şi calităţii alimentelor;10. coordonează activitatea de control în domeniul sigurantei şi calităţii alimentelor, după modelul existent în tarile din Uniunea Europeana;11. coordonează metodologic activitatea de control, testare şi expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator;12. realizează şi valorifica bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, actualizarea permanenta, arhivarea şi diseminarea informaţiilor privind monitorizarea avizelor şi a autorizaţiilor privind siguranţa alimentelor, acordate de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor acţiunilor de supraveghere şi control privind siguranţa alimentelor, precum şi a cadrului legislativ în domeniu, datele statistice şi datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;13. coordonează activitatea de formare, instruire şi perfectionare a personalului implicat în domeniul sigurantei alimentelor;14. acorda avize stiintifice şi asistenţa tehnica în domeniul specific de activitate;15. reprezinta punctul naţional de contact şi coordonatorul la nivel naţional al Sistemului rapid de alerta - SRA;16. organizeaza un punct permanent de contact pe baza unui "telefon verde", telefon de urgenta de la care orice persoană fizica sau juridica poate obtine informaţii obiective şi la care aceasta poate prezenta contestatii în domeniul sigurantei alimentelor;17. asigura supravegherea şi controlul privind respectarea condiţiilor generale din domeniul alimentar, prin punerea în practica a unor măsuri specifice care să conduca la diminuarea incidentei şi la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;18. indeplineste orice alte atribuţii în domeniul sigurantei alimentelor, precum şi în domeniul reglementarii alimentatiei şi biotehnologiei;19. supraveghează şi monitorizează, din punctul de vedere al sigurantei alimentelor, operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei alimentare;20. participa la activitatea de standardizare, gradare şi clasificare a produselor agroalimentare, împreună cu celelalte institutii abilitate;21. reprezinta punctul de contact şi tine permanent legătură cu autorităţile pentru siguranţa alimentelor, constituite la nivel naţional şi international;22. elaboreaza şi promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor şi participa la promovarea reglementarilor în domeniul calităţii alimentelor;23. elaboreaza programe naţionale în domeniul sigurantei alimentelor, împreună cu celelalte institutii abilitate;24. indeplineste, în domeniul sigurantei alimentelor, atribuţiile stabilite prin legislatia specifică. (2) Autoritatea asigura armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementarile din Uniunea Europeana în domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor. (3) Autoritatea elaboreaza şi promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor. (4) Autoritatea intreprinde demersurile necesare în vederea obtinerii unor contribuţii financiare comunitare pentru unele activităţi în domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor, în special pentru implementarea unor prevederi ale legislaţiei comunitare. (5) Autoritatea poate contracta servicii de consultanţă în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicarii, relatiilor publice, organizarii campaniilor de promovare, educare şi informare referitoare la activitatea specifică, precum şi în domeniul specific de activitate. (6) Autoritatea editeaza buletine informative şi alte publicatii de specialitate, în limita alocatiilor bugetare. (7) Autoritatea, prin specialistii din structura sa, stabiliti prin ordin al presedintelui, coordonează masurile care se impun în situaţiile de urgenta din domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor, iar atunci când este cazul, se consulta cu celelalte institutii abilitate. (8) În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea colaboreaza cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, precum şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, institutii publice, precum şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani. (2) Vicepresedintii exercita atribuţiile delegate de preşedintele Autorităţii. Raspunderile şi atribuţiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autorităţii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite. (5) Autoritatea are un secretar general, înalt functionar public, numit prin decizie a primului-ministru, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (6) Secretarul general exercita atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte atribuţii stabilite prin ordin al presedintelui Autorităţii. (7) Preşedintele conduce Autoritatea şi unitatile subordonate, numeste şi elibereaza din functie personalul Autorităţii şi conducerea unităţilor subordonate, în condiţiile legii. (8) Preşedintele reprezinta Autoritatea în raporturile cu ministerele, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi institutii publice, cu persoanele fizice şi juridice din tara sau din strainatate, precum şi în justiţie. Preşedintele participa ca invitat la sedintele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al preşedintelui, în cadrul direcţiilor generale şi al direcţiilor se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare. Funcţiile publice de director adjunct, şef serviciu şi şef birou se stabilesc prin ordin al preşedintelui.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. (2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii este de 396, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.(2^1) Personalul din cadrul posturilor de inspecţie la frontiera care îşi inceteaza activitatea ca urmare a aderarii României la Uniunea Europeana este transferat în interes de serviciu, cu menţinerea functiei publice avute, la directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene.-------------------Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 133 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 14 februarie 2007.(2^2) Redistribuirea posturilor şi numirea personalului se vor realiza prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.-------------------Alin. (2^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 133 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 14 februarie 2007. (3) Personalul din cadrul Autorităţii, institutelor de referinţa şi al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti este format din functionari publici şi din personal contractual. (4) Salarizarea personalului din structura Autorităţii se face potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici şi personalului contractual din cadrul administraţiei publice centrale. (5) Atribuţiile şi responsabilitatile direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Autorităţii, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.  +  Articolul 7 (1) Unitatile care funcţionează în subordinea Autorităţii, precum şi numărul maxim de posturi al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt conduse de cate un director executiv medic veterinar, ajutat de directori executivi adjuncţi, numărul acestora fiind stabilit cu respectarea prevederilor alin. (4) al art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Institutele veterinare sunt conduse de cate un director, ajutat de 2 directori adjuncţi. (4) Redimensionarea circumscriptiilor sanitar-veterinare zonale şi pentru siguranţa alimentelor se face, în functie de complexitatea activităţii şi de numărul de animale, prin ordin al presedintelui Autorităţii. (5) Numărul de posturi, structura organizatorica, statele de functii, precum şi regulamentul de organizare şi functionare pentru unitatile subordonate se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii. (6) Salarizarea personalului din directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, iar salarizarea personalului din cadrul institutelor veterinare centrale se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare.  +  Articolul 8În cadrul Autorităţii funcţionează Consiliul ştiinţific şi Consiliul consultativ.  +  Articolul 9 (1) Consiliul ştiinţific este format din cel puţin 7 personalitati recunoscute în domeniile de competenţa ale Autorităţii. (2) Componenta şi Regulamentul de organizare şi functionare ale Consiliului ştiinţific se stabilesc prin ordin al presedintelui Autorităţii. (3) Consiliul ştiinţific se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar pentru examinarea şi dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor şi prezinta avizele stiintifice la solicitarea Autorităţii. (4) Consiliul ştiinţific poate fi consultat de către Autoritate cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul sau de activitate. (5) Membrii Consiliului ştiinţific beneficiaza de o indemnizatie de participare de maximum 20% din indemnizatia bruta a presedintelui Autorităţii.  +  Articolul 10 (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autorităţi ale administraţiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi din reprezentanti ai societatii civile. (2) Consiliul consultativ este prezidat de preşedintele Autorităţii. (3) Consiliul consultativ se intruneste periodic, la solicitarea presedintelui Autorităţii. (4) Consiliul consultativ are atribuţii în stabilirea prioritatilor în ceea ce priveste cererile de consultari stiintifice privind identificarea, evaluarea şi managementul riscului, precum şi al situaţiilor de criza. (5) Componenta şi Regulamentul de organizare şi functionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui Autorităţii, la propunerea ministerelor şi a reprezentantilor societatii civile. (6) Consiliul consultativ se intruneste pentru examinarea şi dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor şi prezinta avizele consultative la solicitarea Autorităţii.  +  Articolul 11În cadrul Autorităţii, la Directia generală siguranţa alimentelor, funcţionează Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, ale cărui componenta şi atribuţii se stabilesc prin ordin al presedintelui Autorităţii.  +  Articolul 12Autoritatea duce la indeplinire atribuţiile în mod transparent şi face publice avizele stiintifice, rapoartele de activitate şi alte documente de interes public, în condiţiile legii.  +  Articolul 13Autoritatea asigura, în condiţiile legii, accesul la documentele proprii şi ia măsuri ca părţile interesate sa primeasca informaţii obiective şi accesibile în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 14 (1) Sistemul rapid de alerta pentru notificarea riscurilor directe sau indirecte privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului ori siguranţa alimentelor se organizeaza sub forma unei retele care reuneste Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor şi Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Autoritatea reprezinta punctul naţional de contact şi coordonatorul la nivel naţional al Sistemului rapid de alerta şi al Codex Alimentarius.  +  Articolul 15 (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii şi ale unităţilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigura din venituri proprii şi din subventii acordate de la bugetul de stat. (2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanţă şi asistenţa tehnica de specialitate din strainatate, precum şi de programe de formare şi perfectionare de specialitate a personalului, în limita fondurilor disponibile, potrivit legii.  +  Articolul 16 (1) Autoritatea are în dotare un numar de 21 de autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare, şi 7 autolaboratoare cu un consum stabilit potrivit alin. (2). (2) Unitatile care funcţionează în subordinea Autorităţii, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităţi specifice un numar de autoturisme, conform anexei nr. 3, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare pentru transport de persoane, autolaboratoarele având consum nenormat. (3) Directia Sanitar-Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, având consum nenormat. (4) Cheltuielile aferente dotarii şi utilizarii mijloacelor de transport prevăzute la alin. (1)-(3) se vor efectua în limita sumelor aprobate anual prin legile bugetare.  +  Articolul 17În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul imputernicit al Autorităţii poate dispune punerea sub sechestru sanitar-veterinar a produselor alimentare necorespunzatoare, măsuri precum confiscarea, distrugerea, incinerarea produselor alimentare improprii consumului şi taierea sau uciderea animalelor, în condiţiile legii, conform cerințelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 18Contractele-tip pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice, incheiate de directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti cu medicii veterinari de libera practica împuterniciţi, se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii.  +  Articolul 19Contractele de prestări de servicii pentru aplicarea marcilor auriculare, precum şi pentru alte servicii în domeniul sanitar-veterinar se incheie potrivit reglementarilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Articolul 20Sintagma medici veterinari cu atribuţii de inspector al Politiei Sanitare Veterinare din legislatia în vigoare se inlocuieste cu sintagma inspector al autorităţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe Fluturp. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Constantin Lupescup. Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Mihai Constantin Seitan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Catalin Doica,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2006.Nr. 130.  +  Anexa 1*Font 8*    Numărul maxim de posturi (inclusiv demnitarii, cabinetul preşedintelui,    funcţiile publice şi contractuale) - 396.                               ┌───────────────────┐                               │PREŞEDINTE-SECRETAR│                      ┌─────┬──┤ DE STAT ├──────────┐                      │ │ └─────────┬──┬──────┘ │ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ ┌------------┐ │ CORP DE │ │ │ │ │ │ |CONSILIUL | │ CONTROL AL ├───┤ ┌─┴────────┐ │ │ ├──┤ŞTIINŢIFIC | │ PREŞEDINTELUI*)│ │ │ CABINETUL│ │ │ │ └------------┘ └────────────────┘ │ │ PREŞEDIN-│ │ │ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ TELUI │ │ │ │ |CONSILIUL | │ AUDIT PUBLIC │ │ └──────────┘ │ │ ├──┤CONSULTATIV | │ INTERN*) ├───┤ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ └------------┘ └────────────────┘ │ │ VICEPRE- │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ ŞEDINŢE- │ │ │ │ JURIDICĂ │ │ |UNITATEA DE | ┌-----------┐ │ SERVICIUL │ │ │ SUB- ├───┤ ├──┤ŞI RESURSE│ │ |IDENTIFICARE| | COMITETUL | │ COMUNICARE, IT │ │ │ SECRETAR │ │ │ │ UMANE │ ├──┤ŞI EVALUARE ├───┤INTERMINIS-| │ ŞI RELAŢII CU ├───┤ │ DE STAT │ │ │ └──────────┘ │ |A RISCULUI | | TERIAL | │ MASS-MEDIA │ │ └──────────┘ │ │ │ └------------┘ └-----------┘ └────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ VICEPRE- │ │ │ │DIRECŢIA │ ├──┤CELULA DE | │ CONSILIERI │ │ │ ŞEDINŢE- │ │ │ │ECONOMICĂ │ │ |CRIZĂ | │ AFACERI ├───┤ │ SUB- ├───┤ └──┤ ŞI │ │ └------------┘ │ EUROPENE │ │ │ SECRETAR │ │ │FINANCIAR-│ │ ┌─────────────┐ └────────────────┘ │ │ DE STAT │ │ │CONTABILĂ │ │ │ DIRECŢIA │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ └──────────┘ │ └──────────┘ │ │ COORDONARE │ │ INSTITUTUL │ │ UNITATEA DE │ │ │ │ │ TEHNICĂ A │ ┌──┤ DE DIAGNOSTIC │ │ IMPLEMENTARE │ │ ┌────────┐ │ │ │INSTITUTELOR │ │ │ ŞI SĂNĂTATE │ │ A PROGRAMELOR ├───┘ │SECRETAR│ │ ├──┤DE REFERINŢĂ,│ │ │ ANIMALĂ │ │ CU FINANŢARE UE│ │GENERAL ├─┤ │ │ LSVSA ŞI │ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────┘ │ │ │FARMACOVIGI- │ │ ┌────────────────┐                                         │ │ │ LENŢĂ │ │ │ INSTITUTUL │                                         │ │ └─────────────┘ │ │ DE IGIENĂ ŞI │                                         │ └──────────────────┼──┤SĂNĂTATE PUBLICĂ│                                         │ │ │ VETERINARĂ │                                         │ │ └────────────────┘                                         │ │ ┌────────────────┐                                         │ │ │ INSTITUTUL │                                         │ │ │PENTRU CONTROLUL│                                         │ │ │ PRODUSELOR │                                         │ └──┤ BIOLOGICE ŞI │                                         │ │ MEDICAMENTELOR │                                         │ │DE UZ VETERINAR │            ┌────────────────────┬───────┼───────┬──────────────────┐ └────────────────┘   ┌────────┴──────────┐ ┌─────┴────┐ │ ┌────┴────┐ ┌─────────┴───────────┐   │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │   │SANITARĂ VETERINARĂ│ │ DE │ │ │ DE │ │SIGURANŢA ALIMENTELOR│   └────────┬──────────┘ │ RELAŢII │ │ │INSPECŢII│ └────────────┬────────┘       ┌────┴────┐ │ INTERNA- │ │ │ ŞI │ ┌─────┴────┐       │ │ │ ŢIONALE │ │ │ COORDO- │ │ │ ┌─────┴───┐ ┌───┴────┐ │ ŞI │ │ │ NARE │ ┌──────┴────┐ ┌───┴────────┐ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA│ │ PROGRAME │ │ │ PIF │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DE │ │ DE │ │COMUNITARE│ │ └─────────┘ │ DE │ │ CALITATEA │ │SĂNĂTATE │ │ IGIENĂ │ └──────────┘ │ │ SIGURANŢĂ │ │ALIMENTELOR,│ │ ŞI │ │ VETE- │ │ │ALIMENTARĂ │ │ STANDARDE │ │BUNĂSTARE│ │ RINARĂ │ │ │ŞI SISTEMUL│ │ ŞI │ │ ANIMALĂ │ │ │ ┌────────────┴─────────┐ │ DE ALERTĂ │ │ MĂRCI │ └─────────┘ └────────┘ │ 42 de direcţii │ └───────────┘ └────────────┘                            │ sanitar-veterinare │                            │ şi pentru siguranţa │                            │ alimentelor, cu │                            │laboratoarele aferente│                            └──────────────────────┘    LEGENDA:    *) - se poate organiza, în condiţiile legii, la nivel de compartiment, birou sau serviciu.    ┌-----------┐    | | - se întruneşte la convocarea preşedintelui Autorităţii Naţionale    └-----------┘ Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009, conform pct. 5 al art. II din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2UNITATIcare funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa AlimentelorInstitutii publice finantate din subventii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii:I. Unităţi cu personalitate juridica:1. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala;2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;3. Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara;4. directiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat.II. Unităţi fără personalitate juridica:1. circumscriptiile sanitar-veterinare zonale;2. circumscriptiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unitatile subordonate este de 4.409.------------------Anexa 2 a fost inlocuita cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 133 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 14 februarie 2007, conform pct. 4 al articolului unic din acelasi act normativ.  +  Anexa 3NORMATIVde autovehicule pentru activităţi specifice desfăşurate de AutoritateaNaţionala Sanitara Veterinara şi pentruSiguranţa Alimentelor şi de unitatile din subordine───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Numărul maxim de autovehicule pentru activităţi specificecrt. unităţii ──────────────────────────────────────────────────────────                          Total din care:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Autoritatea 28 21 autoturisme, din care:    Naţionala - 10 pentru aparatul central - transport de    Sanitara persoane    Veterinara - 11 pentru posturile de inspecţie la    şi pentru frontiera (PIF)    Siguranţa 7 autolaboratoare, din care:    Alimentelor - 3 pentru PIF                                  - 1 pentru controlul privind siguranţa                                  alimentelor                                  - 2 pentru controlul privind sănătatea                                  animala                                  - 1 pentru controlul privind sănătatea                                  publică─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Directiile 6/unitate 2 autoturisme, din care:    sanitar- - pentru transport de persoane - conducerea    veterinare direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru    şi pentru siguranţa alimentelor    siguranţa - parc comun    alimentelor 3 autolaboratoare pentru:                                  - recoltare de probe pentru siguranţa                                  alimentelor                                  - recoltare de probe pentru sănătatea                                  animala                                  - controlul laptelui şi produselor                                  lactate                                  1 autoagregat pentru dezinfectie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Institutul de 8 2 autoturisme pentru:    Diagnostic şi - transport de persoane pentru interventii    Sănătate Animala rapide privind suspiciunea unor boli                                  - transport pentru evaluare veterinara                                  6 autolaboratoare pentru:                                  - transport de cadavre                                  - transport de probe test                                  - transport de probe de laborator                                  - decontaminare                                  - situaţii speciale                                  - autoutilitara pentru transport de biobaza─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Institutul de 4 2 autoturisme pentru:    Igiena şi - deplasare pentru control în teritoriu    Sănătate Publică - transport de marfuri    Veterinara 2 autolaboratoare pentru:                                  - recoltare de probe                                  - examene rapide de laborator în teritoriu─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Institutul pentru 4 2 autoturisme pentru:     Controlul - deplasare pentru controlul în teritoriu şi    Produselor Biologice administratie    şi Medicamentelor - testare clinica în teritoriu    de Uz Veterinar 2 autolaboratoare pentru:                                  - circulatia produselor medicinale în                                  teritoriu                                  - recoltare de probe───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------