ORDIN nr. 134 din 11 martie 2009pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009    În temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti la 5 octombrie 2004 şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 şi 489 bis din 6 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:I. Regulamentul poştei de scrisori şi protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 1, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul RL 115 "Caracteristicile timbrelor poştale, ale mărcilor sau amprentelor de francare", alineatul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1. Amprentele de francare obţinute cu presa de imprimerie ori un alt procedeu de imprimerie sau timbrare trebuie să conţină numele ţării de origine şi, eventual, al biroului de prezentare, în caractere latine, care poate fi completată cu aceeaşi informaţie în alte caractere. De asemenea, ele trebuie să conţină o menţiune care să indice că taxa a fost plătită, de exemplu "Taxa plătită". În toate cazurile, menţiunea adoptată trebuie să figureze în caractere îngroşate într-un spaţiu a cărui suprafaţă nu va fi mai mică de 300 mmp. Ştampila de zi, în cazul în care este utilizată, nu trebuie să apară în acest spaţiu."2. La articolul RL 126 "Ambalaje speciale", alineatul 7 se abrogă.3. La articolul RL 131 "Condiţii de acceptare şi marcare a substanţelor radioactive", alineatele 1, 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Trimiterile de materii radioactive ale căror conţinut şi ambalaj se conformează reglementărilor Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice vor fi admise pentru transport prin poştă, cu condiţia autorizării prealabile a organismelor competente din ţara de origine, dacă această activitate nu depăşeşte o zecime din cea permisă în tabelul 3 «Limită de activitate pentru pachetele exceptate, aşa cum este reglementată în ediţia în vigoare a AIEA-TS-R-1».2. Ambalajul exterior al trimiterilor care conţin materii radioactive trebuie să fie marcat de către expeditor şi cu o etichetă*) UN, prezentată mai jos, care indică un număr aplicabil. În plus, el trebuie să mai conţină, pe lângă numele şi adresa expeditorului, o menţiune cu caractere îngroşate care solicită returnarea trimiterilor în caz de nedistribuire.....................................................................................4. Eticheta va fi trecută în mod clar în caz de returnare a ambalajului la origine."4. La articolul RL 131 "Condiţii de acceptare şi marcare a substanţelor radioactive", alineatul 5 se abrogă.5. La articolul RL 140 "Serviciul de corespondenţă comercială - răspuns internaţional (CCRI)", alineatele 4.2.2 şi 5.2.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"4.2.2. Taxa pe kilogram se va calcula, în principiu, după cum este indicat în articolul RL 237.3, dar în funcţie de greutatea netă. Tarifele pe kilogram se vor stabili pe baza a nu mai mult de 10 tarife medii, fiecare referitoare la un grup de ţări de destinaţie şi fixate în funcţie de greutatea trimiterilor pentru diferite destinaţii în cadrul grupului. Tarifele pe kilogram vor fi notificate Biroului Internaţional şi publicate anual în Lista CN 68.......................................................................................5.2.1. Releveul recapitulativ CN 10 este transmis în dublu exemplar administraţiilor de destinaţie a trimiterilor CCRI, într-o perioadă de 5 luni de la sfârşitul trimestrului la care se raportează."6. La articolul RL 144 "Materii periculoase interzis a se introduce în trimiteri ale poştei de scrisori", alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Obiectele vizate prin «Recomandările referitoare la transportul mărfurilor periculoase», stabilite de către Naţiunile Unite, cu excepţia anumitor mărfuri periculoase prevăzute în prezentul regulament, precum şi prin Instrucţiunile tehnice ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi Regulamentul pentru transportul mărfurilor periculoase ale Asociaţiei Transportului Aerian Internaţional (IATA) sunt considerate ca mărfuri periculoase conform dispoziţiilor articolului 15.3.1 al Convenţiei şi este interzisă introducerea lor în trimiteri ale poştei de scrisori."7. La articolul RL 145 "Prelucrarea trimiterilor admise din greşeală", după alineatul 6 se introduce un nou alineat, alineatul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. Articolele dintr-o trimitere de corespondenţă a căror deteriorare sau alterare viitoare este de temut, şi numai aceste articole, pot fi vândute imediat, fără aviz prealabil. Vânzarea se face în beneficiul proprietarului de drept, pe parcursul transmisiei, atât la ducere, cât şi la întoarcere. Dacă vânzarea este imposibilă, obiectele deteriorate sau alterate sunt distruse."8. La articolul RL 150 "Reclamaţii", alineatul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.2. Formularul CN 08 trebuie să fie însoţit, pe cât posibil, de un facsimil al adresei trimiterii. Formularul de reclamaţie trebuie să fie însoţit de toate detaliile pe care le conţine textul, inclusiv de informaţii obligatorii privind taxa plătită, dacă reclamaţia se referă la o trimitere recomandată sau cu valoare declarată, şi într-un mod foarte citeţ. Se vor utiliza, de preferinţă, litere majuscule latine şi cifre arabe sau, şi mai bine, se va utiliza maşina de scris."9. La articolul RL 150 "Reclamaţii", după alineatul 6 se introduce un nou alineat, alineatul 7, cu următorul cuprins:"7. Nu se admite nicio rezervă referitoare la perioadele de prelucrare şi de decontare a reclamaţiilor decât în cadrul unui acord bilateral."10. La articolul RL 155 "Aplicarea responsabilităţii administraţiilor poştale", alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Valoarea despăgubirii prevăzute la articolul 21.2.1 din Convenţie în caz de pierdere, spoliere totală sau avariere totală a unei trimiteri recomandate se ridică la 30 DST. Despăgubirea în caz de pierdere, spoliere totală sau avariere totală a unui sac M recomandat se ridică la 150 DST. Taxele şi drepturile achitate de către expeditor pentru trimiterile de serviciu, cu excepţia taxei de recomandare, sunt adăugate la aceste valori pentru a determina suma totală a despăgubirii datorate."11. La articolul RL 158 "Plata despăgubirii", după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:"3. Nu se admit rezerve cu privire la perioadele de tratare şi de soluţionare a reclamaţiilor şi perioada şi condiţiile pentru plata despăgubirii şi rambursarea către administraţiile poştale plătitoare decât în cadrul unui acord bilateral."12. La articolul RL 159 "Termenul de plată a despăgubirii", după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:"2. Nu se admit rezerve cu privire la perioada de plată a despăgubirii decât în cadrul unui acord bilateral."13. La articolul RL 160 "Plata din oficiu a despăgubirii", alineatul 2 se abrogă.14. La articolul RL 164 "Rambursarea despăgubirii către administraţia plătitoare", alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Administraţia responsabilă sau în contul căreia a fost efectuată plata trebuie să ramburseze administraţiei plătitoare valoarea despăgubirii, a taxelor şi drepturilor acordate celui în drept pe baza informaţiilor obligatorii furnizate de pe formularul de reclamaţie CN 08. Procedurile contabile de urmat sunt descrise la articolele RL 165 şi RL 166."15. La articolul RL 184 "Etichetarea depeşelor", alineatul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"15. Trimiterile conţinând materii admisibile infecţioase sunt închise în recipiente distincte. Fiecare recipient trebuie să fie prevăzut cu o etichetă de semnalizare de culoare şi prezentare asemănătoare celor ale etichetei prevăzute de articolul RL 130, dar suficient de mare pentru orificiul de fixare."16. La articolul RL 185 "Utilizarea de coduri cu bare", după alineatul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2.1, 2.2 şi 2.3, cu următorul cuprins:"2.1. În cazul în care o administraţie de origine aplică un identificator de cod de bare cu 13 caractere standard UPU pentru trimiterile de corespondenţă prin serviciul internaţional, se va aplica doar un singur identificator unic. Acest identificator va fi conform cu standardul UPU S10c (identificarea trimiterilor poştale - Partea C: identificator cu 13 caractere pentru produsele speciale de corespondenţă) şi va fi aplicat pe trimitere într-o formă de cod de bare care poate fi şi citită.2.2. În cazul în care administraţia poştală intermediară şi/sau administraţia poştală de destinaţie aplică în plus un cod de bare pe trimiterile de corespondenţă, această etichetă suplimentară trebuie poziţionată de aşa manieră încât să se evite acoperirea oricărei părţi din adresa expeditorului sau din adresa destinatarului şi fiecare:2.2.1. va duplica identificatorul aplicat de ţara de origine;2.2.2. va fi poziţionată astfel încât să nu acopere nicio parte a identificatorului aplicat de ţara de origine.2.3. În cazul în care o trimitere de corespondenţă care fost etichetată suplimentar în conformitate cu 2ter.2 este îndrumată către o altă administraţie sau înapoiată administraţiei de origine, administraţia care a aplicat eticheta suplimentară o va înlătura sau şterge înainte de expedierea trimiterii, dacă codul de bare de pe eticheta suplimentară are, de asemenea, formatul conform cu standardul UPU cu 13 caractere."17. La articolul RL 208 "Calculul şi decontarea cheltuielilor de tranzit al trimiterilor neprioritare şi al trimiterilor de suprafaţă în tranzit deschis", titlul şi alineatul 1.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ARTICOLUL RL 208Calculul şi decontarea cheltuielilor trimiterilorde suprafaţă în tranzit deschis1.1. Fiecare administraţie care îndrumă trimiteri în tranzit deschis pe cale de suprafaţă are dreptul de a colecta de la administraţia poştală de origine plata pentru costurile suportate şi taxele terminale majorate pentru a fi plătite către administraţia poştală de destinaţie. Costurile de prelucrare şi transport sunt calculate, în principiu, conform articolului RL 205, dar în funcţie de greutatea netă. Majorările taxelor terminale vor fi calculate pe baza mediei diferenţelor dintre taxele terminale primite de către administraţia de tranzit şi cele plătite către administraţie. Taxele de trafic vor fi stabilite pe baza a nu mai mult de 10 tarife medii, fiecare referindu-se la un grup de ţări de destinaţie şi fixate în funcţie de costurile de transport şi prelucrare, precum şi de majorările taxelor terminale pentru diferite destinaţii din cadrul grupului. Suma acestor taxe va fi majorată cu 10%."18. La articolul RL 217 "Mecanismul de revizuire a taxelor de cheltuieli terminale", după alineatul 1.4 se introduce un nou alineat, alineatul 1.5, cu următorul cuprins:"1.5. când o administraţie stabileşte ca numărul mediu de trimiteri (IPK - TPK) primite de la sau expediate către o altă administraţie poştală s-a schimbat cu mai mult de 20% faţă de numărul mediu de trimiteri originale utilizate pentru stabilirea unei taxe revizuite pe kilogram potrivit unei aplicări anterioare mecanismului de revizuire."19. La articolul RL 217 "Mecanismul de revizuire a taxelor de cheltuieli terminale", alineatul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. În cazul în care numărul mediu de trimiteri pe kilogram rezultând din această revizuire este cuprins între 13 şi 17 trimiteri, taxa prevăzută la articolul 30.1.1 din Convenţie se aplică traficului în cauză. În plus, eşantionarea pentru trimiterile pe kilogram vor înceta dacă numărul mediu de trimiteri pe kilogram este cuprins între 13 şi 17, până în momentul în care condiţiile de eşantionare au fost îndeplinite şi eşantionarea a fost reactivată."20. La articolul RL 222 "Statistica pentru schimburile de curier între ţările din sistemul ţintă", după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:"5. În cazul în care eşantionarea de trimiteri pe kilogram nu a fost efectuată sau nu a fost comunicată în termen de 5 luni de la sfârşitul celui de-al patrulea trimestru, cealaltă administraţie va avea dreptul să prezinte propria sa eşantionare pentru datele lipsă. Programul de eşantionare şi estimare statistică va fi în conformitate cu principiile stabilite în articolul RL 221, cu excepţia faptului că se va aplica o ţintă de precizie de ± 7,5%, şi nu de ± 5%. Dacă nu există date disponibile, se va utiliza cel mai scăzut dintre ultimele numere medii de trimiteri pe kilogram convenite sau numărul mediu de trimiteri pe kilogram convenit pentru fluxurile de ţară-ţintă."21. La articolul RL 223 "Altă metodă statistică pentru schimburile de curier între ţările din sistemul ţintă", după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:"5. În cazul în care eşantionarea pentru trimiterile pe kilogram nu a fost efectuată sau nu a fost comunicată în termen de 5 luni de la sfârşitul celui de-al patrulea trimestru, cealaltă administraţie are dreptul să prezinte propria sa eşantionare pentru datele lipsă. Programul de eşantionare şi estimare statistică va fi în conformitate cu principiile stabilite în articolul RL 221, cu excepţia faptului că se va aplica o ţintă de precizie de ± 7,5%, şi nu de ± 5%. Dacă nu există date disponibile, se va utiliza cel mai scăzut dintre ultimele numere medii de trimiteri pe kilogram convenite sau numărul mediu de trimiteri pe kilogram convenit pentru fluxurile de ţară-ţintă."22. La articolul RL 228 "Întocmirea releveelor de depeşe CN 55 şi CN 56", alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Pentru fiecare administraţie de origine a depeşelor, dacă este cazul pentru fiecare administraţie de tranzit, administraţia de destinaţie întocmeşte trimestrial, în baza releveelor CN 55 pe tip de depeşă, birou de origine şi birou de destinaţie şi, dacă este cazul, pe tip de îndrumare, un releveu recapitulativ al depeşelor CN 56. Aceste relevee CN 55 şi CN 56 se vor lista în toate cele 6 caractere internaţionale, având codul centrului de prelucrare a biroului de origine şi de destinaţie."23. La articolul RL 235 "Plăţi provizorii ale cheltuielilor de tranzit şi ale cheltuielilor terminale", după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:"3. Dacă administraţia creditoare se află în poziţia de a fi debitor net cu privire la alte conturi acceptate de cele două administraţii, administraţia debitoare poate răscumpăra datoriile anterioare acceptate, renunţând la plata provizorie care i se cuvine. Dacă datoria anterioară este mai mare decât plata provizorie cerută, nu i se va cere administraţiei debitoare să facă plata provizorie a taxelor terminale pentru anul respectiv. Administraţia creditoare poate în egală măsură să ceară administraţiei debitoare să aplice plata provizorie în compensarea datoriilor anterioare între cele două administraţii."24. La articolul RL 238 "Calculul şi decontarea cheltuielilor de transport aerian ale trimiterilor prioritare, ale trimiterilor avion şi ale trimiterilor S.A.L. în caz de reîndrumare pe cale aeriană în tranzit deschis", titlul şi alineatul 1.1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ARTICOLUL RL 238Calculul şi decontarea taxelor pentru trimiterile expediatecu avionul în tranzit deschis1.1. Fiecare administraţie care expediază trimiteri pe cale aeriană în tranzit deschis are dreptul să colecteze de la o administraţie de origine plata pentru cheltuielile suportate şi majorările taxelor terminale care urmează a fi plătite administraţiei de destinaţie. Costurile de transport sunt calculate, în principiu, aşa cum este indicat în articolul RL 237.3. Taxele terminale majorate sunt calculate pe baza diferenţelor medii dintre taxele terminale primite de la administraţia de tranzit şi cele plătite către administraţia de destinaţie. Ratele de tranzit sunt stabilite pe baza a nu mai mult de 10 rate medii, fiecare referindu-se la un grup de ţări de destinaţie şi fixate în funcţie de costurile de transport şi prelucrare, precum şi cheltuielile terminale majorate pentru diferite destinaţii în cadrul grupului. Suma acestor taxe este majorată cu 5%."25. Articolul RL XII "Plata despăgubirilor" se abrogă.26. Formularul CN 53 se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa la prezentul ordin.II. Regulamentul privind coletele poştale şi protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 2, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul RC 118 "Ambalaje speciale", alineatul 7 se abrogă.2. La articolul RC 119 "Condiţii de acceptare şi de marcaj a coletelor conţinând materiale radioactive", alineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Coletele care conţin materiale radioactive sunt admise la transportul prin poştă pe baza unei autorizaţii prealabile din partea organismelor competente ale ţării de origine, care prevede că activitatea nu depăşeşte o zecime din cea permisă în tabelul 3 - Limitele de activitate pentru pachetele exceptate, astfel cum sunt enumerate în actuala ediţie a IAEA TS R 1.2. Ambalajul exterior al trimiterilor ce conţin materiale radioactive trebuie să fie marcate de expeditor cu o etichetă*) cu aplicaţia UN număr prezentat mai jos. De asemenea, trebuie să aplice, în plus faţă de numele şi adresa expeditorului, cererea pentru a returna trimiterile în caz de nelivrare.2bis. Expeditorul trebuie să indice numele şi adresa lui şi conţinutul trimiterii pe ambalajul interior.2ter. Eticheta trebuie să conţină indicaţii clare referitoare la coletul gol, care ar trebui returnat la locul de origine."3. La articolul RC 119 "Condiţii de acceptare şi de marcaj a coletelor conţinând materiale radioactive", alineatul 3 se abrogă.4. La articolul RC 142 "Colete conţinând obiecte a căror deteriorare sau alterare viitoare este de temut", alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Articolele dintr-un colet a căror deteriorare sau alterare viitoare este de temut, şi numai aceste articole, pot fi vândute imediat, fără aviz prealabil. Vânzarea se face în beneficiul proprietarului de drept, pe parcursul transmisiei, atât la ducere, cât şi la întoarcere. Dacă vânzarea este imposibilă, obiectele deteriorate sau alterate sunt distruse."5. La articolul RC 144 "Reclamaţii", alineatul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.2. Formularul CN 08 trebuie să fie însoţit, pe cât posibil, de un facsimil al adresei trimiterii. Formularul de reclamaţie trebuie să fie completat cu toate detaliile pe care le comportă textul, inclusiv informaţii obligatorii privind tarifele plătite, şi într-un mod foarte citeţ. Se vor utiliza, de preferinţă, litere majuscule latine şi cifre arabe sau, şi mai bine, maşina de scris."6. La articolul RC 144 "Reclamaţii", după alineatul 8 se introduce un nou alineat, alineatul 9, cu următorul cuprins:"9. Nu se admite nicio rezervă a perioadei de manipulare şi de decontare a reclamaţiilor decât în cadrul unui acord bilateral."7. La articolul RC 151 "Plata despăgubirii", după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:"4. Nu se admite nicio rezervă a perioadei şi condiţiilor de plată a despăgubirii şi de rambursare către administraţia poştală plătitoare privind perioadele de tratare şi de finalizare a reclamaţiilor decât în cadrul unui acord bilateral."8. La articolul RC 152 "Termenul de plată a despăgubirii", după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Nu se admite nicio rezervă privind perioada pentru plata despăgubirilor decât în cadrul unui acord bilateral."9. La articolul RC 153 "Plata din oficiu a despăgubirii", alineatul 2 se abrogă.10. La articolul RC 157 "Rambursarea indemnizaţiilor administraţiei plătitoare", alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Administraţia responsabilă sau în contul căreia a fost efectuată plata trebuie să ramburseze administraţiei plătitoare suma indemnizaţiei taxelor şi drepturilor vărsate celui în drept, în conformitate cu informaţiile obligatorii prevăzute în formularul CN 08. Această rambursare trebuie să aibă loc într-un termen de două luni, socotind de la data anunţării plăţii."11. Articolul RC VIII "Plata despăgubirii" se abrogă.12. Articolul RC IX "Termenul de plată a despăgubirilor" se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Gabriel SanduBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 134.  +  Anexă*Font 9*                                                            CN 53    Administraţia expeditoare RELEVEU DE DEPEŞĂ                                             Număr de trimiteri şi                                             greutatea recipientelor    Biroul Data Depeşă nr.    expeditor                                             Data eşantionării                                                               !_! Prin avion                                             !_! Prioritar !_! Prin S.A.L.!_! Curier primit !_! Curier expediat !_! Neprioritar !_! Pe cale de suprafaţă┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Administraţia de destinaţie │Zbor nr./Tren nr./Numele pachebotului │├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│Biroul de destinaţie │Administraţia (ţiile) de tranzit │└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘ Informaţii privind depeşa┌───────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│Numărul total de │Greutatea totală a │ ││recipiente din depeşă │depeşei │Observaţii │├───────────────────────┼───────────────┬─────┼───────────────────────────────────────────┤│ │kg │g │ │└───────────────────────┴───────────────┴─────┴───────────────────────────────────────────┘┌─────┬───────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐│ Nr. │Tip de │Conţinutul recipientului │ │ ││ de │reci- ├────────────────────────┬──────────────┤Observaţii│Codul de bare UPU ││ or- │pient1 │Numărul de trimiteri │Greutatea │ │nominalizat S1 ││dine │ │ │brută IPK│ │ │├─────┼───────┼────────────────────────┼─────────┬────┼──────────┼────────────────────────┤│ 1 │ │ │kg g │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 6 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 7 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 8 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 9 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 10 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 11 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 12 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 13 │ │ │ │ │ │ ││ ├───────┼────────────────────────┼─────────┼────┼──────────┼────────────────────────┤│ 14 │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┴─────────┬──────────────┴─────────┼────┼──────────┴────────────────────────┤│ │ ─────── │ │ │ ││Total│ │ │ │ │├─────┴─────────────────┼────────────────────────┼────┴───────────────┬───────────────────┤│Numărul total de re- │Greutatea totală a re- │Numărul total de re-│Greutatea totală a ││cipiente primite2 sau │cipientelor primite2 │cipiente eşantionate│recipientelor eşan-││expediate2 în timpul │sau expediate2 în tim- │în timpul zilei de │tionate în timpul ││zilei de eşantionare │pul zilei de eşantionare│eşantionare │zilei de ││ │ │ │eşantionare │├───────────────────────┼──────────────────┬─────┼────────────────────┼──────────────┬────┤│ │kg │g │ │kg │g ││ │ │ │ │ │ │└───────────────────────┴──────────────────┴─────┴────────────────────┴──────────────┴────┘ 1 BG = saci CN = container PU = lădiţă GU = baxuri plate 2 Tăiaţi menţiunea inutilă Biroul se schimb care întocmeşte formularul   Semnătura Dimensiuni 210 x 297 mm                                       -----------