HOTĂRÂRE nr. 367 din 25 martie 2009pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 31 martie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În anul 2009, programele naţionale de sănătate se derulează în mod distinct sau în comun de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz. (2) Programele naţionale de sănătate se finanţează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. (3) Programele naţionale de sănătate prevăzute în anexă reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale, organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului şi controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei.  +  Articolul 2 (1) Structura programelor naţionale de sănătate, obiectivele anuale şi necesarul de resurse ale acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 3 (1) Programele naţionale de sănătate prevăzute în anexă sunt elaborate, implementate şi coordonate la nivel naţional de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii. (2) Atribuţiile structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii cu privire la elaborarea, implementarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate implementează şi derulează programele naţionale de sănătate prevăzute la lit. B din anexă, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 4 (1) Coordonatorii regionali şi locali din cadrul institutelor şi centrelor de sănătate publică, respectiv din cadrul direcţiilor de sănătate publică asigură implementarea şi monitorizarea la nivel regional, respectiv local a programelor prevăzute la lit. A din anexă. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, răspunde de asigurarea, urmărirea, evidenţierea şi controlul utilizării fondurilor aprobate, precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă. (3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă, indicatorii fizici şi de eficienţă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă.  +  Articolul 5Repartizarea fondurilor destinate programelor naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii se face în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Din sumele alocate programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexă se finanţează lunar instituţiile şi furnizorii de servicii medicale prin care se derulează programele şi subprogramele, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate şi în limita fondurilor aprobate. (2) Pentru realizarea atribuţiilor referitoare la programele naţionale de sănătate prevăzute la lit. A din anexă, direcţiile de sănătate publică pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi, după caz. (3) Sumele prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate cu scop curativ prevăzute la lit. B pct. I din anexă se alocă după cum urmează: a) în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale sau cu farmaciile cu circuit deschis prin care se derulează aceste programe; b) în baza contractelor încheiate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru servicii de hemodializă şi dializă peritoneală cu centre-pilot sau/şi alţii cu alţi furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală; c) între casele de asigurări de sănătate şi ofertanţii desemnaţi câştigători ai procedurilor de achiziţie publică organizate la nivel naţional, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate se cuprind în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare publice, respectiv în veniturile furnizorilor privaţi de servicii medicale prin care acestea se derulează şi se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite. (2) Unităţile şi instituţiile sanitare publice care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului. (3) Furnizorii privaţi de servicii medicale care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei nominale, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului.  +  Articolul 8 (1) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în unele programe naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din venituri proprii, Ministerul Sănătăţii organizează la nivel naţional proceduri de achiziţie publică, în condiţiile legii. Programele naţionale de sănătate pentru care se organizează la nivel naţional proceduri de achiziţie publică sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (2) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat, din venituri proprii şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează proceduri de achiziţie publică la nivel naţional, achiziţionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altele asemenea se face de instituţiile/unităţile sanitare care derulează programele respective. (3) Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în cadrul unor programe naţionale de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează proceduri de achiziţie publică la nivel naţional. Modalitatea de contractare şi decontare a produselor achiziţionate se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Până la finalizarea procedurii de achiziţie publică prin semnarea contractelor cu ofertanţii desemnaţi câştigători, achiziţia produselor se realizează la nivel local de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. (4) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care se acordă bolnavilor, precum şi pacienţilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. Prescrierea medicamentelor în ambulatoriu se face utilizându-se denumirea comună internaţională, cu excepţia cazurilor justificate medical în fişa medicală a pacientului, când prescrierea se face pe denumire comercială. (5) Preţul de decontare prevăzut la alin. (3), stabilit pentru medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care se acordă bolnavilor şi pacienţilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, şi aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, este preţul de vânzare stabilit conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi reprezintă totodată tariful maximal stabilit pentru acestea. (6) Pentru medicamentele utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate care se importă cu avizul Ministerului Sănătăţii, preţul de decontare se stabileşte în condiţiile legii. (7) Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele asemenea care se acordă, pe perioada spitalizării, bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate, se achiziţionează de unităţile sanitare, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, la un preţ care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. (8) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat, al celor care au efectuat transplant şi al pacienţilor cu unele boli rare aprobate prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, medicamentele antidiabetice specifice - antidiabetice orale şi de tipul insulinelor, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, precum şi medicamentele pentru unele boli rare se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz. (9) Medicamentele pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice (VHB) la pacienţii cu transplant hepatic se asigură prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează programul. Contravaloarea acestor medicamente se asigură din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (10) Sumele aferente testelor de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii insulinotrataţi se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (11) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, eliberarea medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (12) Contravaloarea medicamentelor necesare atât pentru tratamentul în ambulatoriu, cât şi în spital al bolnavilor cu afecţiuni oncologice se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (13) Medicamentele şi testele de monitorizare a tratamentului pentru bolnavii cu HIV/SIDA cuprinşi în Programul naţional de boli transmisibile se achiziţionează prin licitaţie la nivel naţional, organizată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. Contravaloarea acestora se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (14) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinşi în Programul naţional de boli transmisibile se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare prin care se derulează acest program, pe bază de prescripţie medicală, în condiţiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. În vederea decontării contravalorii medicamentelor specifice acordate în cadrul programului, aceste prescripţii se depun la casele de asigurări de sănătate împreună cu borderoul centralizator şi cu documentele justificative prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (15) Materiale sanitare necesare bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinşi în Programul naţional de boli transmisibile se achiziţionează prin licitaţie organizată de unităţile sanitare cu paturi prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. Contravaloarea acestora se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (16) Testele de diagnostic rapide şi ELISA necesare bolnavilor cu HIV/SIDA cuprinşi în Programul naţional de boli transmisibile se achiziţionează prin licitaţie la nivel naţional organizată de Ministerul Sănătăţii, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. Contravaloarea acestora se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 9 (1) Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. b) din structura Programului naţional de boli cardiovasculare, Programului naţional de oncologie, Programului de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, la lit. c) din structura Programului naţional de diabet zaharat şi la lit. g) din structura Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, programe cuprinse în cadrul Programelor naţionale privind bolile netransmisibile, prevăzute la lit. A pct. II din anexă, se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. h) din structura Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, program prevăzut la lit. A pct. II din anexă, se asigură din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Sumele pentru controlul bolnavilor cu diabet zaharat, constând în efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c), aferente obiectivului prevăzut la lit. b) din cadrul Programului naţional de diabet zaharat din structura Programelor naţionale privind bolile netransmisibile, prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz. (4) Sumele necesare pentru asigurarea testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat, aferente obiectivului prevăzut la lit. d) din cadrul aceluiaşi program prevăzut la lit. A pct. II.4 din anexă, se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Testele se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza actelor adiţionale la contractele pentru furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, încheiate de casele de asigurări de sănătate cu farmaciile. Farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să elibereze testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat la preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii. Condiţiile de acordare a testelor de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat se stabilesc prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate. (5) Testele de automonitorizare a glicemiei bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratat achiziţionate de direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare se eliberează, până la epuizarea stocurilor, prin farmaciile cu circuit închis aparţinând unităţilor sanitare. (6) Sumele aferente obiectivului prevăzut la lit. b) din structura Programului naţional de boli rare şi sepsis sever cuprins în cadrul Programelor naţionale privind bolile netransmisibile, prevăzute la lit. A pct. II din anexă, se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii. Sumele necesare pentru tratamentul medicamentos al unora dintre bolile rare prevăzute în cuprinsul normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (7) Sumele aferente obiectivelor prevăzute la lit. a) şi b) din cadrul Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, prevăzut la lit. A pct. X din anexă, se asigură prin transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (8) Valabilitatea contractelor de comodat încheiate între direcţiile de sănătate publică şi cabinetele de medicină de familie, prin care au fost atribuite în folosinţă gratuită tehnica de calcul şi programele informatice necesare derulării Programului naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2009, prin acte adiţionale încheiate în termenul de valabilitate a contractelor. (9) Tehnica de calcul şi programele informatice existente la nivelul direcţiilor de sănătate publică se atribuie în folosinţă gratuită cabinetelor de medicină de familie care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu au încheiate contracte de comodat cu direcţiile de sănătate publică pentru acestea. (10) Tehnica de calcul şi programele informatice atribuite în folosinţă gratuită cabinetelor de medicină de familie în condiţiile prevăzute la alin. (8) şi (9) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru derularea unor programe naţionale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie.  +  Articolul 10 (1) Pentru realizarea unor activităţi specifice programelor naţionale de sănătate derulate de Ministerul Sănătăţii, unităţile sanitare finanţate integral din venituri proprii şi instituţiile publice care derulează programe de sănătate pot finanţa cheltuieli de personal. (2) Activităţile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se nominalizează în normele tehnice de realizare a programelor, aprobate în condiţiile legii. (3) Pentru realizarea activităţilor şi obiectivelor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate ca acţiuni multianuale, unităţile de specialitate prin care se derulează programe pot angaja personal pe toată perioada de derulare a acestora.  +  Articolul 11În sumele prevăzute pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate se cuprind şi cheltuielile ocazionate de monitorizarea şi controlul acestora.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Sănătăţii poate realiza studii, activităţi şi lucrări aferente programelor naţionale de sănătate, prin contracte încheiate, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, cu unităţile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa. (2) În contractele încheiate cu unităţile prevăzute la alin. (1) se vor preciza următoarele: activităţile care fac obiectul contractului, sumele aferente fiecărei activităţi, modul de raportare şi valorificare a rezultatelor, termenele intermediare şi termenul final de predare. În funcţie de îndeplinirea acestor cerinţe va fi aprobată decontarea contravalorii lucrărilor sau a prestaţiilor, după caz. (3) Contractele prevăzute la alin. (1), încheiate între Ministerul Sănătăţii şi unităţile din coordonarea sau aflate sub autoritatea sa, precum şi contractele încheiate pentru produsele şi serviciile necesare realizării obiectivelor şi activităţilor cuprinse în unele programe naţionale de sănătate pentru care Ministerul Sănătăţii organizează licitaţii la nivel naţional sunt atribuite de compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. După atribuire, monitorizarea şi derularea contractelor se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.  +  Articolul 13 (1) Sumele utilizate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate de la data de 1 ianuarie 2009 până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt cuprinse în sumele aprobate pe anul 2009 pentru programele respective. (2) Cheltuielile angajate, lichidate şi ordonanţate în cadrul prevederilor bugetare aprobate pentru programele naţionale de sănătate în anul 2008 şi neplătite până la data de 31 decembrie 2008 se vor plăti în contul bugetului pe anul 2009. (3) Serviciile medicale acordate în cadrul Programului naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară de către furnizorii de servicii medicale, rămase nedecontate la finele anului 2008, se vor deconta în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 martie 2009 din fondurile prevăzute pentru Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară. (4) Cheltuielile angajate în cadrul programelor naţionale de sănătate din creditele de angajament aprobate prin bugetul anului 2008 se plătesc din creditele bugetare aprobate în anul 2009 pentru programele naţionale de sănătate.  +  Articolul 14În vederea derulării în bune condiţii a programelor naţionale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici şi în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse se stabileşte modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 15În cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, modalitatea de plată a serviciilor de dializă este tarif pe şedinţa de hemodializă şi tarif/pacient cu dializă peritoneală/an, tarife care sunt exprimate în lei şi sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.  +  Articolul 16Instituţiile, furnizorii publici şi privaţi de servicii medicale, precum şi farmaciile cu circuit deschis care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia să respecte prevederile legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  +  Articolul 17Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ion BazacPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Irinel PopescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 martie 2009.Nr. 367.  +  Anexa STRUCTURAprogramelor naţionale de sănătate, obiectiveleanuale şi necesarul de resurseA. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢIINecesar de resurse:1. Buget de stat
  - credite de angajament 406.813 mii lei
  - credite bugetare 406.813 mii lei
  din care:
  a) bunuri şi servicii:
  - credite de angajament 50.960 mii lei
  - credite bugetare 50.960 mii lei
  b) transferuri:
  - credite de angajament 355.853 mii lei
  - credite bugetare 355.853 mii lei
  din care:
  Transferuri FNUASS:
  - credite de angajament 208.833 mii lei
  - credite bugetare 208.833 mii lei
  2. Venituri proprii:
  - credite de angajament 932.534 mii lei
  - credite bugetare 932.534 mii lei
  din care:
  a) bunuri şi servicii:
  - credite de angajament 220.891 mii lei
  - credite bugetare 220.891 mii lei
  b) transferuri:
  - credite de angajament 711.643 mii lei
  - credite bugetare 711.643 mii lei
  din care:
  Transferuri FNUASS:
  - credite de angajament 644.143 mii lei
  - credite bugetare 644.143 mii lei
  STRUCTURA:I. Programele naţionale privind bolile transmisibile1. Programul naţional de imunizareObiectiv:Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.2. Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare)Obiectiv:Supravegherea şi controlul infecţiei HIV/SIDA, tuberculozei, infecţiilor cu transmitere sexuală şi ale altor boli transmisibile prioritare.Structura:2.1. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;2.2. Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV;2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei;2.4. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală.3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomialeObiectiv:Creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infecţie nosocomială.4. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncăObiectiv:Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă.5. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzionalăObiectiv:Asigurarea cu sânge şi componente sanguine, în condiţii de maximă siguranţă şi cost-eficienţă.6. Programul naţional pentru asigurarea managementului programelor naţionale privind bolile transmisibileObiective: a) asigurarea coordonării tehnice a programelor naţionale privind bolile transmisibile la nivel naţional, regional şi local; b) asigurarea pregătirii şi formării profesionale corespunzătoare a personalului cu responsabilităţi în derularea programelor naţionale de sănătate privind bolile transmisibile; c) asigurarea sistemului informaţional şi informatic, naţional şi internaţional.II. Programele naţionale privind bolile netransmisibile1. Programul naţional de boli cardiovasculareObiective: a) prevenţia bolilor cardiovasculare; b) tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare; c) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de boli cardiovasculare.Structura:1.1. Subprogramul de screening pentru identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovasculari;1.2. Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare prin: a) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale; b) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor; c) proceduri de chirurgie cardiovasculară; d) implantare de stimulatoare cardiace în bradiaritmii; e) implantare de defibrilatoare interne în aritmii severe, rezistente la tratament convenţional; f) implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă în insuficienţa cardiacă severă.2. Programul naţional de oncologieObiective: a) profilaxia cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV a populaţiei feminine eligibile; b) tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice; c) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de cancer.3. Programul naţional de sănătate mintalăObiective: a) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu probleme severe de sănătate mintală; b) asigurarea accesibilităţii, continuităţii şi calităţii serviciilor pentru persoanele cu tulburări legate de consumul de substanţe psihoactive; c) prevenirea consumului de droguri şi asigurarea tratamentului specific la persoanele cu toxicodependenţă; d) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de psihiatrie.Structura:3.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială;3.2. Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelor.4. Programul naţional de diabet zaharatObiective: a) depistarea precoce a copiilor cu diabet zaharat şi a adulţilor cu diabet zaharat; b) prevenţia secundară a diabetului zaharat prin depistarea precoce a complicaţiilor acestuia [inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)]; c) tratamentul medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat; d) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi; e) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de diabet zaharat.5. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăObiective: a) creşterea numărului de donatori vii, donatori aflaţi în moarte cerebrală, precum şi de donatori fără activitate cardiacă; b) coordonarea activităţilor de transplant; c) asigurarea testării imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, precum şi a receptorilor; d) menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor decedaţi; e) realizarea intervenţiilor chirurgicale şi/sau a procedurilor terapeutice necesare efectuării procedurilor de transplant; f) asigurarea îngrijirilor postoperatorii necesare bolnavilor transplantaţi; g) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant; h) tratamentul recidivei hepatitei cronice (VHB) la pacienţii cu transplant hepatic; i) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de transplant.6. Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţăObiectiv: a) asigurarea investigaţiilor diagnostice şi a tratamentului chirurgical al unor afecţiuni complexe cu ajutorul dispozitivelor de înaltă performanţă; b) tratamentul surdităţii prin proteze auditive implantabile.Structura:6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afecţiuni complexe prin chirurgie minim invazivă asistată robotic;6.2. Subprogramul de radiologie intervenţională;6.3. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia generală;6.4. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietală abdominală deschisă şi laparoscopică;6.5. Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive).7. Programul naţional de boli endocrineObiective:Prevenirea şi depistarea precoce a afecţiunilor endocrine cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei în scopul: a) creşterii calităţii vieţii la climacterium şi profilaxiei osteoporozei; b) scăderii morbidităţii prin guşa datorată carenţei de iod şi a complicaţiilor sale; c) diagnosticării precoce a tumorilor endocrine evolutive şi delimitării lor de incidentaloame.8. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis severObiective: a) diagnosticarea precoce şi prevenirea complicaţiilor la bolnavii cu boli rare şi sepsis sever; b) tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare şi sepsis sever; c) realizarea, implementarea şi managementul Registrului naţional de hemofilie şi talasemie, Registrului naţional de hipertensiune arterială pulmonară, Registrului naţional al bolilor rare şi Registrului naţional de sepsis.9. Programul naţional de urgenţă prespitaliceascăObiective: a) creşterea calităţii serviciilor medicale de urgenţă prin formarea continuă a personalului din cadrul serviciilor de urgenţă; b) creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de urgenţă adecvate, indiferent de zona de reşedinţă; c) crearea capacităţii de răspuns din punct de vedere medical la situaţii de urgenţă majore (accidente colective, nucleare, biologice, chimice, dezastre naturale) şi organizarea unui sistem eficient de colaborare a unităţilor sanitare implicate în servicii de urgenţă cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.III. Programul naţional de depistare precoce activă a afecţiunilor oncologiceObiectiv:Diagnosticarea în stadii incipiente a afecţiunilor oncologice (cancer de col uterin, mamar)Structura:1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin;2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului mamar.IV. Programul naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătateObiectiv:Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc.Structură:1. Subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea bolilor cardiovasculare;2. Subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea cancerului de col uterin;3. Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos;4. Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun.V. Programul naţional de sănătate a femeii şi copiluluiObiective: a) creşterea accesului şi calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne; b) regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală; c) realizarea screeningului la naştere al unor afecţiuni cu un potenţial invalidant şi posibilităţi de prevenţie a handicapului; d) ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi a copilului sub un an; e) depistarea precoce şi prevenirea secundară a unor complicaţii la unele boli cronice ale copilului.Structura:1. Subprogramul de creştere a accesului la servicii moderne de planificare familială;2. Subprogramul de creştere a accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză;3. Subprogramul de profilaxie şi diagnostic pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni genetice;4. Subprogramul de profilaxie a sindromului de izoimunizare Rh;5. Subprogramul de prevenire a deceselor neonatale prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în unităţi regionale şi de evaluare a mortalităţii neonatale;6. Subprogramul de screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital, precum şi confirmarea diagnosticului şi tratamentul specific al cazurilor depistate;7. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz;8. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce a retinopatiei de prematuritate, tratamentul şi dispensarizarea bolnavilor;9. Subprogramul de promovare a alăptării;10. Subprogramul de profilaxie a distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf;11. Subprogramul de profilaxie a malnutriţiei la copii cu greutate mică la naştere;12. Subprogramul de profilaxie a anemiei feriprive la gravidă;13. Subprogramul de profilaxie a anemiei feriprive la sugar;14. Subprogramul de profilaxie a rahitismului carenţial al copilului;15. Subprogramul de diagnostic precoce, prevenţie primară şi secundară, precum şi de monitorizare a unor afecţiuni cronice la copil;16. Subprogramul de prevenire a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, tratament medicamentos specific şi recuperare neuropsihomotorie pentru următoarele afecţiuni: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale;17. Subprogramul de profilaxie a infecţiei cu virusul respirator sinciţial la copiii cu risc crescut de infecţie;18. Subprogramul de monitorizare şi evaluare a Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului.VI. Programul naţional de administraţie sanitarăObiective: a) realizarea descentralizării sistemului sanitar în scopul asigurării accesului egal al persoanelor la îngrijiri de sănătate de bază şi al creşterii calităţii vieţii prin îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; b) evaluarea performanţei spitalelor în scopul îmbunătăţirii asistenţei spitaliceşti şi a performanţei sistemului spitalicesc din România; c) realizarea şi implementarea la nivel naţional a ghidurilor clinice pentru afecţiunile cu impact major asupra serviciilor de sănătate; d) evaluarea şi îmbunătăţirea managementului programelor naţionale de sănătate.Structura:1. Subprogramul de descentralizare a sistemului sanitar;2. Subprogramul de evaluare a performanţei spitalelor;3. Subprogramul de dezvoltare a ghidurilor clinice;4. Subprogramul de evaluare şi îmbunătăţire a managementului programelor naţionale de sănătate.VII. Programul naţional de tratament în străinătateObiectiv:Asigurarea accesului la investigaţii şi tratament în străinătate pentru afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară.VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelorObiectiv:Asigurarea compensării cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună.IX. Programul naţional de asistenţă medicală comunitară şi acţiuni pentru sănătateObiective: a) îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin creşterea accesului la servicii medicale furnizate la nivel comunitar al populaţiei vulnerabile, din zone defavorizate; b) constituirea echipelor multidisciplinare care se vor implica în desfăşurarea activităţilor din domeniul asistenţei medicale comunitare, adaptate nevoilor acestora; c) implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia.X. Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primarăObiective: a) decontarea contravalorii serviciilor prestate în baza contractelor încheiate cu medicii de familie care au fost efectuate până la data de 31 decembrie 2008; b) decontarea contravalorii serviciilor prestate în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care au fost efectuate până la data de 31 ianuarie 2009; c) evaluarea finală a datelor obţinute.B. PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV, FINANŢATE DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATENecesar resurse:
  Bugetul FNUASS:
  - credite de angajament 2.217.276 mii lei
  - credite bugetare 2.217.276 mii lei
  din care:
  Transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii
  - credite de angajament 852.976 mii lei
  - credite bugetare 852.976 mii lei
  STRUCTURA:I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ1. Programul naţional de boli transmisibile:Obiective: a) tratamentul şi monitorizarea persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere; b) tratamentul bolnavilor cu tuberculoză.Structura:1.1. Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere;1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.2. Programul naţional de boli cardiovasculareObiectiv:Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare prin: a) proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale; b) proceduri de electrofiziologie a aritmiilor; c) proceduri de chirurgie cardiovasculară; d) implantare de stimulatoare cardiace în bradiaritmii; e) implantare de defibrilatoare interne în aritmii severe, rezistente la tratament convenţional; f) resincronizare cardiacă în insuficienţa cardiacă severă.3. Programul naţional de oncologieObiectiv:Tratamentul pacienţilor cu afecţiuni oncologice.4. Programul naţional de boli neurologiceStructură:4.1. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple;4.2. Subprogramul de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive).5. Programul naţional de diabet zaharatObiective: a) prevenţia secundară a diabetului zaharat [prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)]; b) tratamentul medicamentos al pacienţilor cu diabet zaharat; c) automonitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotrataţi.6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis severObiectiv:Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli rare prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate.7. Programul naţional de boli endocrineObiectiv:Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferări maligne8. Programul naţional de ortopedieObiectiv:Tratamentul a) bolnavilor cu afecţiuni articulare prin endoprotezare; b) pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală endoproteze articulare tumorale; c) bolnavilor cu diformităţi de coloană vertebrală prin implant segmentar de coloană.9. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăObiective: a) tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant; b) tratamentul recidivei hepatitei cronice (VHB) la pacienţii cu transplant hepatic.10. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronicăObiectiv:Asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodilizaţi de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienţilor.II. Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primarăObiective: a) decontarea contravalorii serviciilor prestate în baza contractelor încheiate cu medicii de familie care au fost efectuate până la data de 31 decembrie 2008; b) decontarea contravalorii serviciilor prestate în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care au fost efectuate până la data de 31 ianuarie 2009; c) evaluarea finală a datelor obţinute.-------