ORDIN nr. 12 din 7 martie 2009privind reziduurile de pesticide în şi pe alimente şi furaje de origine animală şi vegetală
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 12 din 7 martie 2009
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 181 din 18 martie 2009
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 380 din 24 martie 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 31 martie 2009    Văzând Referatul de aprobare nr. 31 din 27 februarie 2009 al Direcţiei generale siguranţa alimentelor,luând în considerare prevederile art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:Art. 1 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în colaborare cu autorităţile abilitate, respectiv Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Sănătăţii, sunt autorităţile competente pentru implementarea Regulamentului Comisiei nr. 645/2000/CE de stabilire a normelor de aplicare necesare pentru buna funcţionare a anumitor dispoziţii ale articolului 7 din Directiva 86/362/CEE şi articolului 4 din Directiva 90/642/CEE de stabilire a conţinuturilor maxime de reziduuri de pesticide din şi de pe cereale şi produse de origine vegetală, inclusiv fructe şi legume, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 78 din 29 martie 2000, p. 7-9, precum şi pentru implementarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 396/2005/CE privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală sau animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE, cu amendamentele ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 70 din 16 martie 2005, p. 1, denumite în continuare autorităţi competente. (2) Autorităţile competente controlează modul de îndeplinire a prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 396/2005/CE, cu amendamentele ulterioare, şi iau măsurile care se impun potrivit legii. (3) Fiecare dintre autorităţile competente elaborează acte normative pentru stabilirea sancţiunilor care se aplică în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 396/2005/CE, cu amendamentele ulterioare.Art. 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentru SiguranţaAlimentelor,Marian ZloteaMinistrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul sănătăţii,Ion Bazac---------------