DECIZIE nr. 2 din 23 ianuarie 2009privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi a normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, precum şi a normei şi criteriilor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 30 martie 2009  În temeiul art. 406, 414 şi 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:  +  Articolul 1Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de medici în vederea dobândirii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale, în scopul creşterii calităţii actului medical şi a nivelului de performanţă în domeniul respectiv, în beneficiul asistenţei medicale a pacientului.  +  Articolul 2Managementul activităţilor de EMC este realizat de Colegiul Medicilor din România prin Programul naţional de educaţie medicală continuă, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezenta decizie, cu directivele şi recomandările Comunităţii Europene (CE) sau cu înţelegerile şi recunoaşterile mutuale ale creditelor, stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti/Consiliul European de Acreditare a Educaţiei Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum şi cu alte autorităţi ori organisme profesionale medicale europene şi naţionale implicate, prin natura funcţionării lor, în activităţile de educaţie sau dezvoltare profesională continuă a medicilor.  +  Articolul 3 (1) Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite credite EMC. (2) Creditele EMC se acordă prin raportare la orele efective petrecute în activitatea de EMC. Pentru o oră efectivă de activitate de EMC se acordă cel mult un credit EMC. Pentru o zi de activitate efectivă se acordă maximum 6 credite EMC. Echivalenţa cu sistemele de creditare anterioară este: un credit EMC este egal cu o oră de EMC. (3) Creditele obţinute de medici în urma participării la activităţile de EMC contribuie la alcătuirea punctajului profesional al medicului. (4) Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval calculat calendaristic de 5 ani. (5) Prin excepţie, pentru medicii care au împlinit vârsta legală de pensionare prevăzută de lege, procedura evaluării se face şi anual, în baza cererii de prelungire a activităţii.  +  Articolul 4 (1) Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii. (2) Participarea la activităţile de EMC trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din punctajul minim să fie reprezentată de activităţi educaţionale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază. (3) În mod obligatoriu, cel puţin o treime din creditele EMC necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri.  +  Articolul 5 (1) Fiecare membru al Colegiului Medicilor din România are obligaţia de a participa la programul de EMC şi de a cumula cel puţin numărul de credite EMC stabilit. (2) În cazul în care nu realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la art. 3 alin. (4), dreptul de liberă practică al medicului se suspendă, conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv.  +  Articolul 6 (1) Membrii Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a ţine evidenţa propriului punctaj profesional. (2) Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea şi verificarea respectării obligaţiilor impuse de art. 4 şi 5, în următoarele situaţii: a) la avizarea anuală; b) cu ocazia judecării abaterilor disciplinare; c) după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii; d) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene; e) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul; f) ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră necesar.  +  Articolul 7Acreditarea furnizorilor şi creditarea formelor de EMC organizate de aceştia se fac de către Colegiul Medicilor din România la nivel naţional.  +  Articolul 8 (1) Criteriile şi normele de creditare a formelor de EMC şi norma şi criteriile de acreditare a furnizorilor de EMC vor constitui baza de elaborare şi aplicare a Programului naţional de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor din România şi sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie. (2) Cererea-tip de creditare a formelor de EMC, cererea-tip de acreditare a furnizorilor de EMC, precum şi fişa publicaţiei pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România sunt prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta decizie. (3) Modelul-tip de prezentare a unui program (curs) de formare profesională continuă creditabil ca EMC este prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta decizie. (4) Modelul-tip de certificat de absolvire şi modelul-tip de certificat de participare sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi 8, care fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 9Colegiul Medicilor din România ţine evidenţa formelor de EMC creditate şi publică un raport anual al acestora.  +  Articolul 10Colegiul Medicilor din România va evidenţia activitatea deosebit de bună a furnizorilor în dezvoltarea EMC prin acordarea unor premii anuale de excelenţă.  +  Articolul 11Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleColegiului Medicilor din România,Vasile AstărăstoaeBucureşti, 23 ianuarie 2009.Nr. 2.  +  Anexa 1 CRITERIILE ŞI NORMELEde creditare a formelor de educaţie medicală continuă  +  Articolul 1Colegiul Medicilor din România creditează ca forme de educaţie medicală continuă, denumite în continuare forme de EMC, formele de învăţământ postuniversitar medical uman, formele de educaţie medicală permanentă, precum şi manifestări şi activităţi cu caracter ştiinţific.  +  Articolul 2Formele de învăţământ postuniversitar medical uman cuprind: a) forme de EMC propriu-zise, reprezentate de cursurile de învăţământ postuniversitar şi de cursurile de învăţământ postuniversitar la distanţă; b) alte forme de învăţământ postuniversitar, creditate ca titluri şi calificări profesionale ce se adaugă la creditarea EMC pentru calculul punctajului medicului, reprezentate de: rezidenţiat, specializarea în domeniul unei alte specialităţi decât cea de bază, dobândirea de atestate de studii complementare, masterat şi doctorat.  +  Articolul 3Formele de educaţie medicală permanentă sunt reprezentate de cursurile de educaţie permanentă sau formare continuă medicale, ateliere de formare profesională continuă şi stagii practice de perfecţionare profesională sau de adaptare ori readaptare profesională.  +  Articolul 4Manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific creditate de Colegiul Medicilor din România cuprind: a) manifestări ştiinţifice, reprezentate de congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni ştiinţifice; b) publicarea de materiale ştiinţifice medicale, respectiv articole, în reviste medicale, capitole de carte, cărţi, monografii, tratate, manuale, editare de carte medicală.  +  Articolul 5Criteriile generale de creditare a cursurilor şi manifestărilor ştiinţifice sunt: a) prezenţa pe toată durata de desfăşurare a programului de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective; b) numărul maxim de credite EMC acordate pentru un program este 60; c) durata maximă a unei singure prelegeri este de două ore. Durata discuţiilor nu poate depăşi un sfert din durata sesiunii şi este necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare două ore de program; d) cursurile postuniversitare din cadrul unei manifestări ştiinţifice se pot credita separat numai dacă nu se suprapun cu programul manifestării şi dacă sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditaţi de Colegiul Medicilor din România pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore de program creditat pe zi; e) simpozioanele sau alte manifestări informale, satelite ale unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază, desfăşurat între momentele de deschidere şi închidere stabilite de furnizor; f) sesiunile paralele de comunicări se creditează o singură dată, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputând fi în acelaşi timp prezent în două locuri; g) numărul de credite acordate pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de sutimi; h) nu pot fi introduse în calcul creditările obţinute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă de timp.  +  Articolul 6 (1) Orice formă de EMC se creditează în baza cererii-tip de creditare, prevăzută în anexa nr. 3 la decizie, completată de furnizorul de EMC, însoţită de programul detaliat pe ore al cursului sau al manifestării ştiinţifice. (2) Cererea de creditare a manifestărilor naţionale se depune la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a manifestărilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului. (3) Pentru cursurile de formare profesională continuă, alături de cererea menţionată la alin. (2) se vor anexa şi o prezentare succintă a programului de formare profesională continuă, elaborată în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6 la decizie, precum şi CV-urile şi copiile atestatelor dobândite de formatorii ce susţin programul în cauză. Pentru programele de învăţământ postuniversitar, precum şi pentru cadrele didactice autohtone, procedura de mai sus este acoperită de girul instituţiei de învăţământ superior medical ce avizează organizarea programului. În cazul în care programele se organizează cu cadre didactice din afara României, sunt necesare CV-urile şi documentele de atestare a calificării didactice. (4) După terminarea programului de EMC, indiferent de forma sa, organizatorii au obligaţia de a trimite Colegiului Medicilor din România, respectiv colegiilor teritoriale lista participanţilor, atât în formă tipărită, cât şi în format electronic, care trebuie să cuprindă următoarele rubrici: numele şi prenumele, codul numeric personal, specialitatea, gradul profesional şi locul de muncă. Furnizorul are de asemenea obligaţia de a trimite un raport asupra desfăşurării evenimentului educaţional şi al evaluărilor precizate în anexa nr. 6 la decizie.  +  Articolul 7Creditarea cursurilor de învăţământ postuniversitar şi de educaţie permanentă se face în funcţie de următoarele criterii: a) durata efectivă a programului; b) existenţa unui stagiu practic asociat programului; c) existenţa unei structurări a programului de EMC specifice principiilor formării profesionale a adultului (conform anexei nr. 6 la decizie).  +  Articolul 8Normele de creditare pentru formele precizate la art. 2 lit. a) şi art. 3: a) creditarea pregătirii teoretice se face în funcţie de numărul de ore efective, incluzând şi demonstraţiile practice făcute de cadrul didactic sau formator; b) metodele de dinamică de grup, de tip Balint, se creditează cu 75% din durata efectivă; c) cursurile ce demonstrează existenţa unui stagiu practic asociat se creditează cu 125% faţă de durata efectivă a cursului teoretic; d) programele care conţin peste 75% activitate practică se creditează în funcţie de orele efective de activitate; e) cadrele didactice, precum şi formatorii atestaţi care ţin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din România vor fi creditaţi cu numărul de ore efective prestate de fiecare înmulţit cu 2; f) pentru activitatea coordonatorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, de stagii programate şi organizate pentru studenţi în medicină, stagiari, rezidenţi sau medici, inclusiv pentru programele de pregătire extrauniversitară în vederea obţinerii de atestate de studii complementare şi stagiile de readaptare profesională în cazul întreruperii activităţii mai mult de 5 ani, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel puţin două luni pe an; g) participarea la cursuri şi stagii practice în străinătate, creditate de o societate sau de un organism profesional european, american ori internaţional, este creditată cu numărul de credite europene (sau internaţionale) conferite de organismul european (internaţional); h) participarea la un curs în străinătate care nu are creditare internaţională înscrisă pe certificatul de absolvire se creditează cu de 6 ori numărul zilelor de curs, maximum 60 de credite pe curs; i) stagiile practice şi schimburile de experienţă efectuate în străinătate care nu au creditare internaţională nu se creditează.  +  Articolul 9Creditarea cursurilor de EMC la distanţă, denumite în continuare EMCD, se face pentru următoarele tipuri de programe: a) programe de EMCD prin poştă, caracterizate prin punerea în posesia cursantului a suportului educaţional în formă tipărită, de CD sau e-mail personalizat, suport ce asigură integral baza pentru procesul de autoînvăţare, cu asigurarea evaluării finale prin testare în sesiune directă, faţă în faţă, prin chestionar tipărit trimis prin poştă ori prin internet, în situaţia revistelor în format electronic; b) programe de EMCD prin internet, on-line, interactive fie prin suportul informaţional oferit, cu link-uri şi portaluri specifice, fie prin consultanţă cu tutori de program acreditaţi, cu asigurarea unei testări finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau testare scrisă în sală.  +  Articolul 10Criteriile de creditare a EMCD sunt: a) durata parcurgerii programului şi a învăţării efective a acestuia în scopul atingerii obiectivelor de învăţare, care se apreciază prin testare pe lot-pilot organizată de furnizor, în limitele a cel mult 18 ore pe program; b) pentru articole de revistă se admit 5-8 pagini tipărite, cu cel mult două figuri sau tabele incluse pe pagină, corespunzătoare a două ore efective de asimilare; c) testul de evaluare pentru EMCD prin articole de revistă va conţine minimum 10 întrebări, cu prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări; d) pentru programe pe internet se consideră 3-5 pagini web de 2.000 de caractere pe pagină şi cu trimitere la maximum două figuri sau tabele, corespunzătoare unei ore de învăţare efectivă, respectiv un credit de EMC; e) testul de evaluare pentru programe de EMCD prin internet va permite un acces pentru maximum două încercări, va conţine un număr minim de 10 întrebări pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări.  +  Articolul 11Normele de creditare stabilite pentru EMCD: a) pentru EMCD prin articole de revistă se acordă maximum două credite EMC pe număr; b) programele de EMCD prin internet se creditează în funcţie de durata apreciată de învăţare efectivă, maximum 18 ore pe program, corespunzătoare a 18 credite EMC; c) intervalul minim acceptat între două participări la programe de EMCD este de 30 de zile; în cazul participării în aceeaşi perioadă la două programe de EMCD prin internet, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite; d) participarea la cursuri de EMCD organizate şi creditate de o universitate sau de un organism profesional european ori internaţional este creditată cu numărul de credite europene sau internaţionale conferite de organismul respectiv; e) coordonatorii, autorii şi tutorii de programe de EMCD vor fi creditaţi fiecare cu de 3 ori numărul de credite acordat programului respectiv.  +  Articolul 12 (1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de către furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din România, utilizându-se aceeaşi cerere-tip de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la decizie, formulată şi depusă cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii programului. (2) Cererea va fi însoţită de un dosar tehnic şi pedagogic al programului educaţional care să cuprindă: a) elemente de demonstrare, respectiv: modul de funcţionare globală a programului, existenţa unui server dedicat procesului EMC on-line, a unui soft de gestiune pentru conţinutul de material ştiinţific, a unui soft proprietar sau adaptat pentru evidenţa utilizatorilor, o echipă tehnică de producţie alcătuită din medici şi informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date şi utilizatori, precum şi o modalitate concretă în care întregul proces să poată fi auditat, cu păstrarea logurilor de accesare şi compararea cu intrările din baza de date; b) un proiect sau program de management al cursului, conţinând referiri la: identificarea şi analiza cerinţelor, studiu de fiabilitate, obiective educaţionale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunoştinţelor, evaluarea proiectului. (3) Organizatorii au obligaţia să trimită, după terminarea programului respectiv, lista participanţilor, incluzând codul numeric personal al medicului, în format electronic.  +  Articolul 13Creditarea manifestărilor ştiinţifice se face în funcţie de criteriile legate de: a) nivelul de desfăşurare a manifestării: local/regional, naţional (sau internaţional); b) durata efectivă a programului ştiinţific.  +  Articolul 14Normele de creditare pentru manifestările ştiinţifice: a) manifestările locale/regionale vor primi un număr de credite EMC egal cu 75% din durata efectivă; b) manifestările naţionale vor primi un număr de credite egal cu durata efectivă; un furnizor nu poate organiza decât cel mult două asemenea manifestări creditabile naţional pe an. Manifestările organizate de furnizori locali sau regionali nu pot fi considerate ca fiind naţionale şi creditate ca atare; c) pentru conferenţiere la o manifestare ştiinţifică se acordă de două ori numărul de credite corespunzător manifestării; d) pentru participarea cu una până la maximum 3 lucrări, postere sau comunicări orale se adaugă, pentru primul autor, jumătate din numărul de credite corespunzător manifestării pentru fiecare lucrare şi un sfert din numărul de credite pentru fiecare lucrare pentru coautor; e) participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau de un organism profesional european, american ori internaţional este creditată de Colegiul Medicilor din România cu un număr de credite egal cu numărul de credite europene ori internaţionale conferite de organismul european sau internaţional; f) participarea la o conferinţă sau la un congres în străinătate care nu are creditare internaţională înscrisă pe certificatul de participare se creditează cu 6 credite pentru fiecare zi de manifestare, fără a putea depăşi 18 credite pe manifestare.  +  Articolul 15 (1) Invitaţiile de participare la manifestările ştiinţifice vor avea antetul organizatorilor şi semnătura reprezentanţilor acestuia. Ele vor conţine denumirea formei de EMC şi cel puţin un sumar al programului acesteia. (2) Invitaţia poate conţine denumirea sponsorului, dar nu antetul sau semnătura acestuia.  +  Articolul 16 (1) Programul va preciza în mod clar organizatorii şi sponsorii şi va conţine toate detaliile de desfăşurare: ora, locul, numele şi titlul ştiinţific sau profesional ale vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori conferinţei. Se vor da date exacte privind manifestările-satelit, dacă acestea există. (2) Titlul comunicării sau al conferinţei nu va conţine denumiri comerciale ale produselor medicamentoase, ci numai denumirea comună internaţională (DCI). (3) Programul va menţiona numărul de credite EMC acordate de Colegiul Medicilor din România. El poate conţine reclame ale sponsorilor.  +  Articolul 17 (1) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanţii sponsorului. Acesta poate face doar anunţuri legate de organizarea neştiinţifică, cum ar fi organizarea meselor festive, transportului sau a altor festivităţi. (2) Încălcarea regulilor prevăzute la alin. (1) determină sancţionarea organizatorului sau a furnizorului.  +  Articolul 18 (1) În timpul desfăşurării formelor de EMC este interzisă folosirea exclusivă a denumirii comerciale a produselor medicamentoase. Aceasta trebuie să fie dublată întotdeauna de DCI. (2) Sunt permise afişarea în sală de panouri publicitare ale sponsorului, precum şi distribuirea de materiale promoţionale participanţilor.  +  Articolul 19Creditarea publicaţiilor medicale se face numai pentru revistele incluse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 20Se acordă credite numai pentru cărţile, manualele sau tratatele medicale publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România; se va solicita editurilor care publică exclusiv sau inclusiv carte medicală să se acrediteze la Colegiul Medicilor din România ca furnizor de EMC.  +  Articolul 21Criteriile de includere a publicaţiilor medicale/editurilor în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, respectiv în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România sunt următoarele: a) periodicitatea apariţiei; pentru reviste, demonstrarea editării a cel puţin 4 numere pe an; b) obligativitatea înscrierii în publicaţie a ISSN sau ISBN; c) acreditarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) asigură din oficiu acceptarea de către Colegiul Medicilor din România a publicaţiei; d) conţinut ştiinţific medical obligatoriu; e) să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitară; f) adresabilitatea medicală: generală sau pe specialităţi, inclusiv medicină de familie; g) să aibă girul ştiinţific al unei societăţi ştiinţifice, universităţi de medicină etc.; h) consiliul editorial sau colectivul redacţional să includă şi cadre universitare cu rol de predare.  +  Articolul 22Înscrierea în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România şi în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România se face în baza unei cereri-tip prevăzute în anexa nr. 4 la decizie, la care se anexează, după completare, fişa publicaţiei, prevăzută în anexa nr. 5 la decizie.  +  Articolul 23Normele de creditare stabilite pentru publicaţiile medicale sunt: a) articole ştiinţifice în reviste de specialitate catalogate ISI - 200 de credite/articol; b) articole ştiinţifice în reviste de specialitate internaţionale sau româneşti Med-Line - 80 de credite/articol; c) articole ştiinţifice în reviste de specialitate clasificate CNCSIS grupa A - 200 de credite/articol, grupa B - 80 de credite/articol, grupa C - 25 de credite/articol; d) articole în reviste medicale electronice - 20 de credite/articol; e) articole ştiinţifice în alte reviste medicale sau de jurnalistică medicală acreditate de Colegiul Medicilor din România - 15 credite/articol; f) clasificarea CNCSIS a publicaţiilor respective se menţionează în Nomenclatorul publicaţiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România; g) capitole de cărţi în tratate de medicină - 100 de credite/capitol sub 100 de pagini şi 150 de credite/capitol de peste 100 pagini, ca unic autor; h) carte sau monografie medicală - 200 de credite/carte, ca unic autor; i) traduceri de carte medicală - 50 de credite/carte, ca unic traducător; j) existenţa a 2 sau mai mulţi autori pentru un capitol ori o carte publicată duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi pentru capitolul sau cartea respectivă; primul autor sau, după caz, autorul corespondent primeşte 125% din punctajul celorlalţi autori; k) editor de carte medicală - 150 de credite; redactor-şef de revistă medicală - 40 de credite/an; l) un articol publicat în mai multe reviste se punctează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat; m) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată; n) comunicarea studiilor de farmacovigilenţă confirmate şi comunicate de Agenţia Naţională a Medicamentului - 10 credite/comunicare; o) pentru abonamente la reviste medicale: la revistele naţionale cuprinse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România se acordă 5 credite/abonament anual, iar la reviste din străinătate, indexate Med-Line - 10 credite/abonament anual; p) pentru abonamentele la revistele medicale din străinătate editate şi traduse parţial sau total în România, creditarea se face ca la revistele naţionale. Pentru publicarea de articole în aceste reviste, se calculează credite ca pentru revistele din străinătate doar la cele cu traducere integrală, care sunt editate şi recenzate de editura-mamă.Art. 24 (1) Certificarea formelor de EMC creditate se face de către colegiile teritoriale, în funcţie de locul de desfăşurare a formei de EMC, ca organizator sau coorganizator alături de furnizorul ori furnizorii de EMC acreditat/acreditaţi şi implicat/implicaţi, purtând obligatoriu ştampila colegiului medicilor şi a furnizorului principal, după caz, precum şi semnătura preşedintelui sau a vicepreşedintelui departamentului profesional-ştiinţific alături de cea a coordonatorului sau a responsabilului de program. (2) Pentru programele de EMC naţionale, ca şi pentru cursuri, certificarea nu se face de către colegiile medicilor teritoriale, ci direct de către furnizorul de EMC implicat. (3) În cazul formelor de EMC naţionale multicentrice, interregionale/interjudeţene sau itinerante, este necesară/necesar informarea ori parteneriatul cu colegiul medicilor teritorial pe raza căruia este organizat evenimentul. (4) În cazul formelor de EMC care nu au caracter naţional, este obligatoriu avizul sau parteneriatul colegiului medicilor teritorial. (5) Certificarea programelor de EMCD se va face prin certificate tipărite sau imprimate în original; certificarea se va putea face on-line numai după introducerea în România a unor reglementări legale în acest sens. (6) Acelaşi regim se aplică şi certificatelor on-line eliberate în străinătate, dacă nu au o recunoaştere formală a unor autorităţi profesionale naţionale din ţara respectivă.  +  Articolul 25Certificarea se face contra unei taxe echivalente în lei de minimum 50 şi maximum 100 euro pentru fiecare manifestare creditată, stabilită de colegiile teritoriale, şi, respectiv, contra unei taxe echivalente în lei de 1,5 euro pentru fiecare certificat eliberat unui participant, în cazul în care tipărirea se face de către colegiile medicilor.  +  Articolul 26 (1) Certificarea se face pe certificate-tip, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7 şi 8 la decizie. (2) Pentru cursurile creditate se eliberează un certificat de absolvire conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la decizie. Acesta va menţiona promovarea probei de evaluare finale stabilite de organizator. Instituţiile de învăţământ superior vor elibera propriul model de certificat de absolvire, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. (3) Pentru manifestări ştiinţifice se eliberează un certificat de participare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la decizie, cu inscripţionarea inclusiv a siglei colegiului alături de numărul de credite EMC acordate.  +  Articolul 27 (1) Până în momentul dării în folosinţă a sistemului informatizat de realizare a bazei de date, numărul de înregistrare a certificatului va fi cel din lista de cursanţi sau participanţi ce va fi transmisă la Colegiul Medicilor din România la terminarea programului, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior, a Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar, care au un regim propriu de certificare şi înregistrare şi care trimit listele la Colegiul Medicilor din România, însoţite şi de numărul certificatului eliberat. (2) După implementarea sistemului informatic la nivelul colegiilor teritoriale, la nivelul Colegiului Medicilor din România se va constitui un registru electronic de evidenţă a datelor de participare la formele de EMC, iar numerele de înregistrare vor fi unice, oferite în momentul creditării formei respective de EMC de către Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 28Comisiile şi departamentele profesional-ştiinţifice şi de învăţământ ale Colegiului Medicilor din România la nivel naţional şi/sau teritorial vor inspecta evenimentele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România în vederea evaluării îndeplinirii normelor şi criteriilor prevăzute în decizie. Aceste evaluări vor putea fi utilizate în vederea consilierii şi/sau retragerii creditării evenimentului. În cazuri grave sau repetate se va retrage acreditarea furnizorului de EMC respectiv.  +  Articolul 29Calcularea punctajului pentru evaluarea profesională a medicilor se face prin totalizarea creditelor EMC obţinute pentru formele de EMC prezentate, la care se adaugă, dacă au fost obţinute în intervalul de 5 ani calculat, o singură dată, credite pentru titluri profesionale, după cum urmează: a) obţinerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sănătăţii, prin promovarea concursului de rezidenţiat - 50 de credite EMC; b) obţinerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialităţi - 200 de credite EMC; c) obţinerea unui atestat de studii complementare - 75 de credite EMC; d) obţinerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate - 250 de credite EMC; e) obţinerea titlului de doctor în medicină - 300 de credite EMC; f) obţinerea titlului de master - 150 de credite EMC pentru masterele avizate de Colegiul Medicilor din România şi publicate pe site-ul colegiului; creditarea masteratelor organizate începând cu anul 2007 se va face numai în baza acreditării de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; g) obţinerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sănătăţii - 75 de credite EMC; h) obţinerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sănătăţii - 100 de credite EMC; i) statutul de cadru didactic universitar, şef de lucrări, conferenţiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori corespondent (îndrumător de doctorat sau asociat), cu activitate confirmată de instituţia universitară - 40 de credite EMC pe an.  +  Anexa 2 NORMA ŞI CRITERIILEde acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă  +  Articolul 1Furnizorul de educaţie medicală continuă, denumit în continuare furnizor de EMC, este o instituţie sau o organizaţie cu specific educaţional medical ce asigură managementul formelor de educaţie medicală continuă.  +  Articolul 2 (1) Tipurile de furnizori de EMC acreditaţi de Colegiul Medicilor din România sunt: a) furnizorii de învăţământ postuniversitar, reprezentaţi de instituţii de învăţământ superior medical, respectiv de universităţi sau facultăţi de medicină legal acreditate; b) furnizorii de educaţie permanentă sau formare continuă, reprezentaţi de instituţiile de învăţământ superior medical menţionate la lit. a), de instituţii cu rol de învăţământ, de colegiile teritoriale, ce pot asigura managementul unui program de formare continuă medicală, precum şi de alte organizaţii recunoscute de Colegiul Medicilor din România, în colaborare cu instituţiile de mai sus; c) furnizorii de EMC la distanţă, reprezentaţi de instituţiile de învăţământ superior medical menţionate la lit. a) şi de alte centre cu rol de formare la distanţă, numai în colaborare cu o universitate sau facultate de medicină acreditată; d) furnizorii de manifestări ştiinţifice, reprezentaţi de colegiile medicilor, societăţile şi asociaţiile medicale profesionale, instituţiile de învăţământ superior medical menţionate la lit. a), Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Academia de Ştiinţe Medicale, institutele de cercetări medicale, direcţiile/autorităţile de sănătate publică, precum şi alţi furnizori de EMC acreditaţi de Colegiul Medicilor din România; e) editurile de carte medicală recunoscute de Colegiul Medicilor din România. (2) Procesul de acreditare a editurilor de carte medicală de către Colegiul Medicilor din România a început la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 3În vederea acreditării de către Colegiul Medicilor din România ca furnizori de EMC, instituţiile sau organizaţiile ce au prevăzut în statutul lor un astfel de rol trebuie să depună un dosar de acreditare care să cuprindă o cerere-tip, prevăzută în anexa nr. 4 la decizie, hotărârea judecătorească de înfiinţare, actul constitutiv, statutul sau regulamentul de funcţionare, dacă există, ori actul normativ prin care au fost înfiinţate.  +  Articolul 4Toţi furnizorii de EMC se reacreditează anual.  +  Articolul 5 (1) Taxa pentru acreditare ca furnizor de EMC reprezintă echivalentul în lei a 300 euro pentru acreditarea iniţială şi a 100 euro pentru reacreditarea anuală. (2) Pentru furnizorii de EMC care au filiale teritoriale şi recunosc funcţionarea teritorială autonomă a acestora, se percepe o taxă suplimentară egală cu jumătate din valorile menţionate la alin. (1), pentru fiecare filială acreditată.  +  Articolul 6Criteriile de acreditare ca furnizor de EMC sunt următoarele: a) să aibă statut de persoană juridică, cu excepţia filialelor fără personalitate juridică, pentru care girează furnizorul de EMC de care depind; b) să fie o instituţie sau organizaţie medicală cu rol, funcţii şi atribuţii prevăzute în statut, fie de învăţământ ori de educaţie permanentă în domeniul medical, pentru formele de educaţie medicală formală, fie profesional-ştiinţifice medicale, pentru formele de educaţie medicală informală; c) fac excepţie de la prevederile lit. b) instituţiile universitare şi de formare continuă nemedicale legal acreditate, editurile şi organizaţiile sau firmele ce acordă servicii educaţionale tradiţionale ori la distanţă în folosul profesiei medicale; d) să aibă preocupări şi să promoveze domenii medicale ştiinţific acceptate în lumea medicală modernă; e) să respecte regulile de activitate nonprofit şi de neimplicare în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori; f) să demonstreze accesul la dotare tehnică pentru desfăşurarea unor activităţi educaţionale; g) să poată dovedi calificarea şi competenţa profesională şi educaţională a prestatorilor de servicii de EMC, corespunzător formei de EMC pe care o organizează; h) începând cu 1 ianuarie 2010, pentru a fi acreditaţi, furnizorii de formare profesională continuă trebuie să se supună unui proces de autoevaluare anuală, care să conducă la stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii formării profesionale continue la nivelul furnizorului, în conformitate cu recomandările europene în domeniu; i) în vederea realizării obiectivului precizat la lit. h), Colegiul Medicilor din România va iniţia vizite de evaluare şi consiliere a furnizorilor de EMC.  +  Articolul 7Firmele producătoare de medicamente sau echipamente medicale nu pot fi organizatori în cadrul Programului naţional de EMC.  +  Articolul 8Furnizorii formelor de EMC care nu se supun regulilor Programului naţional de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor din România pot pierde această calitate prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 9Sunt scutite de plată taxelor de acreditare ca furnizor de EMC, taxe prevăzute la art. 5, asociaţiile studenţeşti, cele ale medicilor rezidenţi legal înfiinţate, precum şi colegiile medicilor teritoriale.  +  Anexa 3 CERERE-TIPde creditare a formelor de EMCInformaţii generale despre instituţia organizatoare1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educaţional..................................................................................................................................................2. Coordonatorul de programNumele ............ Prenumele ........... Titlul .........Adresa ..................................................................Telefon ........ Fax ........... E-mail .........3. Persoana de contact desemnată de organizator (dacă este diferită de coordonatorul de program)Numele ............ Prenumele ........... Titlul .........Adresa ..................................................................Telefon ........ Fax ........... E-mail .........Informaţii privind evenimentul educaţional propus creditării1. Tipul de activitate propusCurs (inclusiv atelier de formare) [ ]Congres [ ]Conferinţă [ ]Simpozion [ ]Masă rotundă [ ]Atelier de lucru [ ]Altele ...............................................................2. Titlul......................................................................3. Perioada de desfăşurare......................................................................4. Locul de desfăşurare ..............................................5. Grupul-ţintă (de menţionat specialitatea medicilor cărora li se adresează)......................................................................6. Numărul scontat de participanţi ...................................7. Programul ştiinţific exact (va fi ataşat ca anexă)NOTĂ:Organizatorul se obligă să anunţe Comisia naţională de EMC cu privire la orice modificări ulterioare survenite în programul educaţional.8. Evaluarea evenimentului educaţional......................................................................9. Tipul materialelor publicate în legătură cu evenimentul educaţional (se vor anexa)......................................................................Informaţii privind finanţarea evenimentului educaţional1. Denumirea sponsorilor......................................................................2. Tipul de activităţi finanţate......................................................................3. Alte surse de finanţare......................................................................Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educaţional de mai sus în conformitate cu procedurile, criteriile şi normele Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 2/2009 privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi a normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, precum şi a normei şi criteriilor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă.Declar lipsa oricăror interese comerciale directe ale evenimentului educaţional propus pentru creditare.Data .........Semnătura.............  +  Anexa 4 CERERE-TIPde acreditare a furnizorilor de EMCInformaţii generale despre instituţie1. Denumirea instituţiei (organizaţiei)..........................................................................................................................................2. Coordonatorul de program de EMCNumele ............. Prenumele ............. Titlul ..............Adresa ...................................................................Telefon .............. Fax .............. E-mail ..................3. Persoana de contact desemnată de instituţie (dacă este diferită de coordonatorul de program de EMC)Numele ............. Prenumele ............. Titlul ..............Adresa ...................................................................Telefon .............. Fax .............. E-mail ..................4. Experienţă în organizarea de forme de EMC (de menţionat formele de EMC organizate în ultimii 3 ani)..........................................................................................................................................5. Personalul acreditat să desfăşoare activităţi de EMC (de menţionat titlul profesional-ştiinţific)..........................................................................................................................................Infrastructura din dotare1. Săli de curs şi capacitatea acestora..........................................................................................................................................2. Aparatura de proiecţie şi tipul acesteia...............................................................................................................................................................................................................3. Capacitatea de a desfăşura aplicaţii practice...............................................................................................................................................................................................................4. Posibilităţi de imprimare şi multiplicare...............................................................................................................................................................................................................Surse de finanţare...............................................................................................................................................................................................................Data ...........Semnătura ............  +  Anexa 5 FIŞA PUBLICAŢIEIpentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorulpublicaţiilor medicale agreate deColegiului Medicilor din România        ┌────────────┐ ┌────────────────────────┐        │ISSN: │ │CLASIFICARE: │        │ │ │(ISI, CNCSIS, Med-Line) │        │ │ │ │        └────────────┘ └────────────────────────┘                         ┌────────────────────────────────────────┐ Titlul publicaţiei: │ │                         └────────────────────────────────────────┘ Editor ştiinţific (societatea, organizaţia): ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────┘                       ┌─────────┐ Nr. de apariţii/an: │ │                       └─────────┘                            ┌─────────┐ Debut publicistic (anul): │ │                            └─────────┘                 ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────┐ Tiraj: │ Pe nr.: │ │Pe an: │                 └───────────────────┘ └───────────────────────┘                              ┌──────┐ ┌───────┐ Nr. de exemplare vândute/an: │ │ Adresabilitate dedicată: │ │                              └──────┘ (nr. spec.) └───────┘                             ┌──────────────┐ ┌─────────────────────┐ Preţ abonament anual: │ lei│ │ dolari sau euro│                             └──────────────┘ └─────────────────────┘ Unde şi cum se face plata abonamentului: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cont bancar: │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ Redactor-şef: │ │                └──────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │Adresă serviciu: │ │Telefon: │ │ │ │Fax: │ │ │ │Mobil: │ │ │ │E-mail: │ └─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘                         ┌─────────────────────────────────────────────────┐ Secretar de redacţie: │ │                         └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │Adresă serviciu: │ │Telefon: │ │ │ │Fax: │ │ │ │Mobil: │ │ │ │E-mail: │ └─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘                                   ┌───────────────────────────────────────┐ Persoană de legătură cu Colegiul │ │ Medicilor din România: │ │                                   └───────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │Adresă serviciu: │ │Telefon: │ │ │ │Fax: │ │ │ │Mobil: │ │ │ │E-mail: │ └─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ Evaluarea calităţii ştiinţifice şi editoriale: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Consiliul (comitetul) editorial: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌──────────┐ │ │ │ │ │ │ └──────────┘ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Tiparul executat la: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                               Redactor-şef,                                            ...................  +  Anexa 6 MODEL-TIPde prezentare a unui program (curs)de formare profesională continuăcreditabil ca educaţie medicală continuăFurnizor de EMC principal .............................................Coorganizatori sau parteneri ..........................................Acreditarea şi calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică (cadre didactice şi/sau formatori).....................................................................................................................................................................................................................Titlul programului ....................................................Data sau perioada de desfăşurare ......................................Tipul şi numărul de participanţi estimat (minim, maxim şi optim) .............................................................................Identificarea cerinţelor de formare cărora li se adresează ...................................................................................Analiza acestor nevoi şi motivaţia organizării ...............................................................................................Rezultate aşteptate ...................................................Obiective educaţionale ................................................Programa de pregătire .................................................Metodologie didactică utilizată (mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice) .......................................................................................................................................................................Strategia de organizare (paşi, intrări, ieşiri, resurse, costuri) .....Evaluare - a formabililor (de cunoştinţe şi abilităţi)- a lectorilor (a formatorilor) - chestionar de opinie- a programului - chestionar de opinie  +  Anexa 7 MODEL-TIPde certificat de absolvire
  Antet Antet furnizor EMC principal Antet furnizor EMC furnizor EMC asociat (când este unic) Antet CM teritorial (dacă nu este furnizor principal) CERTIFICAT DE ABSOLVIRE D-l/D-na dr. ...............(Nume şi prenume)....................... a absolvit .....(forma de EMC)....... ".......(titlul cursului).........." desfăşurat la ............(locul desfăşurării)............ în perioada (la data).................., promovând evaluarea finală organizată. Cursul (atelierul de formare) a fost creditat de CMR cu ......(numărul)..... Credite EMC Coordonator program, Coordonator program Coordonator program (principal) (când este unic) (asociat) ştampilă ştampilă ştampilă Seria ......(Cod manifestare)..... Nr. ...... din ....(data eliberării).....
   +  Anexa 8 MODEL-TIPde certificat de participare
  Antet Antet furnizor EMC principal Antet furnizor EMC furnizor EMC asociat (când este unic) Antet CM teritorial (dacă nu este furnizor principal) CERTIFICAT DE PARTICIPARE D-l/D-na dr. ...............(Nume şi prenume)....................... a participat .....(forma de EMC)....... "......(titlul manifestării)......." desfăşurat la ............(locul desfăşurării)............ în perioada (la data)....................... Manifestarea a fost creditată de CMR cu ......(numărul)..... Credite EMC Coordonator program, Coordonator program Coordonator program (principal) (când este unic) (asociat) ştampilă ştampilă ştampilă Seria ......(Cod manifestare)..... Nr. ...... din ....(data eliberării)....
  -----------