ORDIN nr. 119 din 26 februarie 2009pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 27 martie 2009  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 4 pct. II lit. a) şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera a) se abrogă.2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Transparenţa procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii - atât la nivelul certificatului de urbanism, cât şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare - se realizează prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de a fi informat. (2) În situaţia în care autoritatea pentru protecţia mediului competentă a stabilit necesitatea evaluării efectelor unei investiţii asupra mediului, publicul are dreptul de a se informa şi de a participa efectiv şi din timp la procedura de autorizare, de a se documenta şi de a transmite comentarii şi opinii autorităţilor administraţiei publice competente, înaintea luării unei decizii finale asupra cererii pentru emiterea autorizaţiei de construire aferente investiţiei. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), informarea şi consultarea publicului se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului."3. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Pentru creşterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii, precum şi în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei, autorităţile administraţiei publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire, scop în care constituie în cadrul aparatului propriu structuri de specialitate având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii, urbanismului şi construcţiilor pentru gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, prin: a) verificarea operativă privind respectarea structurii şi a conţinutului documentaţiilor depuse şi restituirea, după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii); b) analiza documentelor depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, precum şi stabilirea cerinţelor şi a condiţiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; c) analiza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii depuse, în vederea constatării îndeplinirii prin documentaţia tehnică - D.T. a tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum şi a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant; d) redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.............................................................. (3) Instituţia Arhitectului-şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale şi duce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca şef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora. Arhitectul-şef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, respectiv al primăriei, după caz."4. La articolul 8, alineatele (5) şi (6) se abrogă.5. La articolul 9, alineatul (1) litera b) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al autorităţii administraţiei publice prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1), structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate primarilor unităţilor administrativ-teritoriale care, în condiţiile prevederilor art. 45 alin. (2) din Lege, nu au constituite structuri de specialitate, scop în care analizează documentele/ documentaţiile depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism, respectiv a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, din competenţa de emitere a acestora, pentru: a) eliberarea avizului structurii de specialitate în vederea emiterii de către primari a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele individuale şi anexele gospodăreşti, la cererea acestora, în condiţiile prevederilor art. 45 alin. (3) şi (4) din Lege; b) emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către preşedinţii consiliilor judeţene, pe termen limitat şi la solicitarea consiliilor locale interesate, în condiţiile prevederilor art. 45 alin. (3^1) din Lege."6. La articolul 10 alineatul (2), literele b), d) şi e) se abrogă.7. La articolul 10 alineatul (2), literele c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) verificarea modului în care au fost preluate în cadrul documentaţiei tehnice - D.T. condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse în actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;............................................................. g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor solicitate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a);".8. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În înţelesul prevederilor art. 2 alin. (1) din Lege, procedura de autorizare începe odată cu depunerea cererii de emitere a certificatului de urbanism, cu menţiunea în clar privind scopul solicitării actului, respectiv autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prin care solicitantul îşi anunţă intenţia de a obţine, ca act final, autorizaţia de construire."9. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit în condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru monumentele istorice, construcţiile din zonele de protecţie a monumentelor, precum şi pentru construcţiile din zonele construite protejate, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. a) şi b) din Lege."10. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Lege, este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1), dacă acestea se execută la construcţii monumente istorice, la construcţii din zonele de protecţie a monumentelor şi din zonele construite protejate sau la construcţiile care au valoare arhitecturală ori istorică deosebită, stabilită ca atare prin documentaţiile de urbanism aprobate, cărora le sunt aplicabile prevederile art. 3 lit. b) şi ale art. 10 lit. a) şi b) din Lege."11. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. h) din Lege, lucrările de reabilitare energetică a anvelopei - partea opacă şi/sau partea vitrată - şi a acoperişului clădirii sunt exceptate de la autorizare numai în situaţiile în care prin aceste lucrări nu se modifică aspectul arhitectural al clădirii şi dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la alin. (2)."12. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cererea-tip (formularul-model F.1 «Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:1. elementele de identificare a solicitantului;2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;3. elementele care definesc scopul solicitării; b) planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor - teren şi/sau construcţii -, la scările 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, după caz, vizate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, sau extras din planul cadastral al localităţii eliberat la cerere de autoritatea administraţiei publice locale, numai dacă lucrările de cadastru imobiliar edilitar au fost realizate în baza Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în două exemplare; c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie."13. La articolul 15, alineatul (2) se abrogă.14. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9 «Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare», obţinut de la emitent) -, va conţine în mod obligatoriu următoarele documente: a) certificatul de urbanism, în copie; b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel; c) documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului; d) avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie; e) studiile, raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii, un exemplar; f) dovada privind achitarea taxelor legale, în copie."15. La articolul 16 alineatul (3), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea în vedere următoarele: a) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situaţie, solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică - D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) - piese scrise şi desenate -, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare;".16. La articolul 16 alineatul (3), litera b) se abrogă.17. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 16^1Documentaţia tehnică - D.T. (1) Documentaţia tehnică - D.T. este, potrivit definiţiei din anexa nr. 2 la Lege, documentaţia tehnico-economică distinctă, prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea construcţiilor - inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz -, care stă la baza emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor. (3) În funcţie de scopul solicitării, documentaţia tehnică - D.T. poate fi: a) documentaţie tehnică - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea lucrărilor de construire, inclusiv pentru lucrările aferente organizării executării lucrărilor; b) documentaţie tehnică - D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor.Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii va cuprinde şi soluţiile privind branşamentele şi racordurile la utilităţile urbane necesare, care se autorizează împreună cu lucrările de bază. (4) Documentaţia tehnică - D.T., alcătuită din piese scrise şi desenate şi completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform anexei la formularul-tip F.9, va respecta următoarele condiţii: a) se elaborează în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege; b) se elaborează de colective tehnice de specialitate şi se semnează în condiţiile prevăzute la art. 9 din Lege; c) se verifică, în condiţiile legii, de verificatori de proiecte atestaţi. (5) Potrivit prevederilor art. 6^1 alin. (1) din Lege, măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi cerinţele din avizele şi acordurile emise vor fi avute în vedere la elaborarea documentaţiei tehnice - D.T. şi nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de construire."18. La articolul 18 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare, în termen de maximum 15 zile."19. La articolul 18 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazurile prevăzute la art. 45 alin. (3^1) din Lege, structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene elaborează autorizaţiile de construire/desfiinţare în vederea emiterii de către preşedinţii consiliilor judeţene, situaţie în care emiterea unui aviz nu este necesară."20. Articolele 19 şi 20 se abrogă.21. La articolul 21, titlul articolului şi alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 21Avize şi acorduri ale autorităţilor centrale/serviciilor deconcentrate (1) Avizele/Acordurile autorităţilor centrale ori ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism, se obţin de către solicitant. (2) În cazul autorizării executării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor, obţinerea avizelor şi acordurilor din partea autorităţilor centrale competente prevăzute la art. 10 din Lege care au instituit restricţiile sau, după caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora este obligatorie. Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea autorităţilor centrale competente sau a serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz, care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu, se depun la sediul autorităţilor avizatoare competente (inclusiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestora, după caz). După avizare, documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului."22. La articolul 21, alineatul (3) literele b) şi c) şi alineatul (6) se abrogă.23. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) În vederea simplificării procedurii de autorizare se admite prezentarea unor documentaţii tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C., D.T.A.D.), cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege. Conţinutul simplificat al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C., D.T.A.D.) se aplică pentru următoarele tipuri de lucrări şi/sau construcţii, situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire, inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor istorice: a) locuinţe individuale în mediul rural, cu regim de înălţime P, P+1E, realizate din fondurile persoanelor fizice; b) anexe gospodăreşti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă: împrejmuiri şi bucătării de vară; grajduri pentru animale mari; hambare, fânare, pătule; magazii, şoproane, garaje; spaţii pentru activităţi meşteşugăreşti, de prelucrare secundară a produselor agricole şi silvice; fântâni individuale, WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil, fose vidanjabile; rezervoare de combustibil lichid şi gazos; c) racorduri şi branşamente la reţelele de utilităţi; d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane, padocuri, adăposturi pentru animale, platforme de furaje, pătule, împrejmuiri de păşuni, spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole; e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale, aniversare, publicitare, sportive, comemorative, politice, religioase şi altele asemenea), tabere de corturi şi rulote.Conţinutul simplificat al documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor - lista pieselor scrise şi desenate, strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare - pe tipuri de construcţii, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. (2) Tipurilor de lucrări şi/sau construcţii prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile art. 77 alin. (7^2) din prezentele norme."24. Articolele 23 şi 24 se abrogă.25. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 25Competenţe de elaborare a documentaţiilor tehnice - D.T. (1) Documentaţiile tehnice - D.T., precum şi proiectele tehnice - P.Th., care dezvoltă documentaţiile tehnice - D.T. cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor (arhitecţi, ingineri, conductori-arhitecţi, subingineri, tehnicieni), constituiţi în acest scop în colective tehnice de specialitate, şi se semnează, în condiţiile legii, numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii şi construcţiilor, potrivit prevederilor art. 9 din Lege. (2) Potrivit prevederilor art. 9 din Lege, coroborate cu dispoziţiile art. 24 alin. (1) lit. c) din aceeaşi Lege, este interzisă semnarea proiectelor tehnice - P.Th. pentru execuţia lucrărilor, precum şi a documentaţiilor tehnice - D.T. de către persoane care nu au absolvit - cu diplomă recunoscută de statul român - instituţii de învăţământ superior de specialitate în domeniul arhitecturii şi construcţiilor/instalaţiilor ori care nu au drept de semnătură în condiţiile legii, sub sancţiunea legii penale. (3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, documentaţiile tehnice - D.T., precum şi proiectele tehnice - P.Th., care dezvoltă documentaţiile tehnice - D.T. în condiţiile legii, se verifică pentru cerinţele de calitate de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării. (4) În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, arhitecţii şi conductorii-arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, inclusiv pe documentaţiile tehnice - D.T. (5) În conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, în mod obligatoriu, fiecare planşă a documentaţiei tehnice - D.T. va avea un cartuş care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului, proiectantului şi documentaţiei tehnice - D.T., conform modelului cuprins în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice."26. La articolul 31, alineatul (2) litera c) şi alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) nominalizarea avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, care trebuie să însoţească documentaţia tehnică - D.T.;.................................................................... (4) În vederea încadrării investiţiei în regulile urbanistice aprobate, la certificatul de urbanism se anexează un extras din planşa de reglementări a P.U.G., eliberat la cerere de autoritatea administraţiei publice locale interesate, pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii şi alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism..................................................................... (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului categoria de lucrări declarată de solicitant şi înscrisă în formularul F.1 «Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism», în concordanţă cu precizările la acesta."27. La articolul 31, alineatul (5) se abrogă.28. La articolul 34, alineatele (2) şi (3) se abrogă.29. La articolul 35, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Valabilitatea certificatului de urbanism încetează dacă: a) titularul renunţă la intenţia de a mai construi, situaţie în care are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice emitente; b) titularul nu solicită prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism în termenul legal de 15 zile înaintea expirării acesteia."30. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Autorizaţia de construire/desfiinţare este actul final de autoritate al administraţiei publice competente potrivit legii, în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor, inclusiv a instalaţiilor aferente, precum şi a amenajărilor, după caz."31. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Lege, solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică titular al unui drept real asupra imobilului - teren şi/sau construcţii -, identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel, care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii."32. La articolul 40, alineatul (2) se abrogă.33. La articolul 41 alineatul (1), literele d), e), g), i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) există dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, precum şi, după caz, a extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare, actualizate la zi, dacă legea nu dispune altfel; e) documentaţia tehnică - D.T. este completă şi conformă cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum şi ale prezentelor norme metodologice;................................................................... g) există avizele şi acordurile favorabile şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;................................................................... i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare; j) este aplicată pe piesele scrise şi desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecţilor din România, care confirmă dreptul arhitectului/conductorului arhitect, după caz, de a proiecta şi semna documentaţiile, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, şi arhitectul/conductorul arhitect face dovada luării în evidenţă, la filiala din care face parte, a proiectului de arhitectură din cadrul documentaţiei tehnice - D.T. depuse pentru autorizare."34. La articolul 41, alineatul (1) litera f) şi alineatul (3) se abrogă.35. Articolul 42 se abrogă.36. La articolul 43, alineatul (1) litera e) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) introducerea condiţiilor din avizele şi acordurile favorabile obţinute, precum şi, după caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism. (3) În situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin. (1), structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare."37. La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.38. Articolele 44 şi 45 se abrogă.39. La articolul 46, alineatul (2) litera d) şi alineatul (6) se abrogă.40. La articolul 50, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul schimbării investitorului pe parcursul executării şi înaintea finalizării lucrărilor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (14) din Lege, valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine, cu condiţia respectării în continuare a prevederilor acesteia, precum şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. În această situaţie, autorizaţia împreună cu celelalte acte - avize, acorduri, documentaţii etc. -, care au stat la baza eliberării acesteia, aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul înscrierii în cartea funciară."41. La articolul 52, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (15), (15^1) şi (15^3) din Lege, orice modificare adusă documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor este supusă reluării procedurii de autorizare dacă modificările nu se încadrează în limitele avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente. Verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor se face de către structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului."42. La articolul 53, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În temeiul prevederilor art. 7 alin. (21) din Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare împreună cu anexele acestora, respectiv actele de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, au caracter public. În acest scop, se pun la dispoziţia publicului, pe pagina de web a autorităţii administraţiei publice competente, emitentă, sau prin afişare la sediul acesteia listele la zi ale actelor de autoritate emise, în vederea solicitării şi obţinerii, după caz, a informaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (23) din Lege."43. La articolul 53, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În temeiul prevederilor art. 7 alin. (22) din Lege, caracterul public al autorizaţiilor de construire/desfiinţare prevăzut la alin. (1) şi (3) se asigură fără a se aduce atingere restricţiilor impuse de legislaţia în vigoare privind secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, garantarea şi protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, familială şi privată."44. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 55^1Autorizarea executării lucrărilor aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional Autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional, prin excepţie de la prevederile art. 4 din Lege, se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, potrivit prevederilor art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative."45. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) În situaţia în care, înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat, beneficiarul/ investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe ori de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii - piese scrise şi desenate -, cu condiţia ca documentaţia tehnică - D.T. astfel modificată să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, urmând să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 52 alin. (6). În aceste condiţii, taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii, potrivit legii."46. La articolul 64, alineatele (3) şi (4) se abrogă.47. La articolul 66, alineatul (3) se abrogă.48. La articolul 69 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Potrivit dispoziţiilor art. 26 alin. (6) şi art. 35 alin. (3) din Lege, în corelare cu prevederile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii şi al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise, la aplicarea sancţiunii contravenţionale:".49. La articolul 73, alineatele (2) şi (3) se abrogă.50. La articolul 77, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Analizarea şi avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor, oraşelor şi municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac pe bază de convenţie încheiată între primari şi preşedintele consiliului judeţean. (3) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi f) din Lege, după caz, până la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul aparatului propriu al primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea consiliilor locale interesate, certificatele de urbanism, respectiv autorizaţiile de construire/desfiinţare, se vor putea emite de către preşedinţii consiliilor judeţene, pe bază de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat."51. La articolul 77, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) şi (7^2), cu următorul cuprins:"(7^1) Instituţiile/operatorii economici abilitate/abilitaţi prin lege să emită avize/acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au următoarele obligaţii: a) să stabilească lista documentelor şi condiţiilor specifice, precum şi conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice, necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism. Lista documentelor şi condiţiilor specifice, precum şi conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare sunt informaţii de interes public şi se pun la dispoziţia publicului şi a autorităţilor administraţiei publice competente, prin grija instituţiilor avizatoare, pe pagina proprie de web şi/sau prin afişare la sediul acestora; b) să emită avizele/acordurile în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi documentaţiei specifice complete, sub sancţiunea aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără alte proceduri prealabile. Cererea înregistrată şi documentaţia specifică anexată acesteia reprezintă acordul tacit al instituţiei/operatorului economic abilitate/abilitat asupra prevederilor conţinute în documentaţia care a stat la baza cererii pentru emiterea avizului şi/sau acordului.(7^2) După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică - D.T. vizată spre neschimbare se dezvoltă prin proiectul tehnic - P.Th. şi constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a «Detaliilor de execuţie», fiind interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire. Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic - P.Th., a cărui existenţă pe şantier este obligatorie pe toată durata executării lucrărilor."52. La articolul 77, alineatul (8) se abrogă.53. La capitolul VII "Formulare necesare autorizării", următoarele formulare se modifică şi se înlocuiesc după cum urmează: a) Formularul F.1 "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" se modifică şi se înlocuieşte cu formularul F.1 "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism", prevăzut în anexă; b) Formularul F.6.1-4 "Certificat de urbanism" se modifică şi se înlocuieşte cu formularul F.6 "Certificat de urbanism", prevăzut în anexă; c) Formularul F.9 "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" se modifică şi se înlocuieşte cu formularul F.9 "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/ desfiinţare", prevăzut în anexă; d) Formularul F.13.1-4 "Autorizaţie de construire/desfiinţare" se modifică şi se înlocuieşte cu formularul F.13 "Autorizaţie de construire/desfiinţare", prevăzut în anexă.54. La capitolul VII "Formulare necesare autorizării", formularele F.8.1 - F.8.5 şi F.12 se abrogă.55. Anexa nr. 1 "Lista actelor normative", anexa nr. 2 "Structura avizelor şi/sau acordurilor legale necesare în autorizarea executării lucrărilor de construcţii" şi anexa nr. 3 "Lista A - Activităţi cu impact semnificativ asupra mediului, care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM) şi Lista B - Activităţi şi/sau instalaţii cu potenţial semnificativ asupra mediului, pentru care autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc, cu consultarea Colectivului de analiză tehnică, dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului" se abrogă.56. În tot cuprinsul normelor metodologice, următoarele sintagme şi abrevieri se înlocuiesc după cum urmează: a) termenul "proiect" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii", "Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor" şi "Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare" se înlocuieşte cu sintagma "Documentaţie tehnică - D.T."; b) abrevierile "P.A.C.", "P.O.E." şi "P.A.D." se înlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." şi "D.T.A.D."; c) sintagma "oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie" se înlocuieşte cu sintagma "oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial".  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru certificatele de urbanism emise anterior acestei date şi în interiorul termenului de valabilitate a acestora, autorităţile administraţiei publice competente vor proceda după cum urmează: a) vor emite autorizaţii de construire/desfiinţare fără acord unic, numai în baza fişelor tehnice prezentate odată cu documentaţiile P.A.C./P.A.D., după caz; b) vor admite la autorizare documentaţii - "proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii P.A.C./P.A.D./P.O.E.", elaborate în conformitate cu conţinutul-cadru aflat în vigoare la data elaborării acestora.  +  Articolul IIIAnexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltăriiregionale şi locuinţei,Vasile BlagaBucureşti, 26 februarie 2009.Nr. 119.  +  AnexăFORMULAREF.1(pag.1)Către..................................................[conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)]CEREREpentru emiterea certificatului de urbanismSubsemnatul*1) .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul*2)/sediul în judeţul ..........., municipiul/oraşul/comuna .........., satul ........, sectorul ......, cod poştal ........, str. ........... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon/fax .........., e-mail ...........,în calitate de/reprezentant al ..............., CUI ...............,în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism în scopul**):............................................................................................................................pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ............, municipiul/oraşul/ comuna ..........., satul .........., sectorul ........, cod poştal ..........., str. ......... nr. ......, bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, sau identificat prin*3) ...............................................................Suprafaţa terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de ........... mp.Anexez*3): ..............................................................................................................................................................................................Data ...................Semnătura*5)..............L.S.------------- Notă *) Se completează, după caz:- preşedintele consiliului judeţean;- primarul general al municipiului Bucureşti;- primarul sectorului ..... al municipiului Bucureşti;- primarul municipiului;- primarul oraşului;- primarul comunei. Notă **) Se completează potrivit pct. 4 din "Precizări privind completarea formularului".F.1(pag. 2)PRECIZĂRIprivind completarea formularului"Cererepentru emiterea certificatului de urbanism"1) Numele şi prenumele solicitantului:- persoană fizică; sau- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.2) Pentru persoană fizică:- se completează cu date privind domiciliul acesteia.Pentru persoană juridică:- se completează cu date privind sediul social al firmei.3) Alte elemente de identificare:În situaţia în care amplasamentul imobilului nu este evidenţiat în planurile cadastrale sau topografice ale localităţii/teritoriului administrativ (la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz), aflate în gestiunea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, după caz, informaţii privind:- localitatea, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel; sau- elemente de reper, general cunoscute; sau- numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol; sau- plan de situaţie extras din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate anterior în zonă.4) Scopul emiterii certificatului de urbanism:Se completează - obligatoriu - de către solicitant corespunzător categoriilor prevăzute la poziţiile 4.1.-4.5., inclusiv explicitările necesare definirii scopului:4.1. Elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind:4.1.1. Lucrări de construire - se va înscrie denumirea investiţiei şi se va specifică în care categorie se încadrează, conform enumerării de mai jos: a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora; b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite conform legii; c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căi de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităţi de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi de retehnologizare a celor existente; d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice; e) lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecţiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări; f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu, necesare în vederea organizării executării lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea; g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote; h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan; i) cimitire - noi şi extinderi.4.1.2. Lucrări de desfiinţare - se va înscrie denumirea construcţiei/amenajării şi se va specifică în care categorie se încadrează, conform enumerării de la pct. 4.1.1.4.2. Operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară:- vânzări, cumpărări, concesionări, cesionări, dezmembrări, parcelări, comasări, partaje, succesiuni etc.4.3. Adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice4.4. Cereri în justiţie4.5. Alte scopuri5) La rubrica "Semnătura" se va înscrie şi în clar numele solicitantului: persoană fizică sau reprezentant al persoanei juridice.F.6(pag. 1)ROMÂNIAJudeţul .......................................................................[autoritatea administraţiei publice emitente*)]Nr. ........ din ..........CERTIFICAT DE URBANISMNr. ...... din .........În scopul: .............................................................................................**)Ca urmare a Cererii adresate de*1) ..........., cu domiciliul/sediul*2) în judeţul ......., municipiul/oraşul/comuna ............., satul ......., sectorul ......, cod poştal ........, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., telefon/fax ......., e-mail ........., înregistrată la nr. ...... din .... 20..,pentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul .........., municipiul/oraşul/comuna ........., satul ........, sectorul ......, cod poştal ......, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., sau identificat prin*3) .........................................................................................................................................................................................................................................................................;în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. ....../....., faza PUG/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local ....... nr. ....../.......,în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,SE CERTIFICĂ:1. REGIMUL JURIDIC:........................................................................................................................................................................................................................................................................................2. REGIMUL ECONOMIC:........................................................................................................................................................................................................................................................................................------------*1) Numele şi prenumele solicitantului.*2) Adresa solicitantului.*3) Date de identificare a imobilului.F. 6(pag. 2)3. REGIMUL TEHNIC:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat în scopul declarat*4) pentru/întrucât:........................................................................................................................................................................................................................................................................................-----------*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.
  Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
  4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:.....................................................................(autoritatea competentă pentru protecţia mediului, adresa)(Denumirea şi adresa acesteia se personalizează prin grija autorităţii administraţiei publice emitente.)În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.În aceste condiţii:
  După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
  În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
  În situaţia în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.
  F.6(pag. 3)5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însoţită de următoarele documente: a) certificatul de urbanism; b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:[] D.T.A.C. [] D.T.O.E. [] D.T.A.D. d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:    [] alimentare cu apă [] gaze naturale Alte avize/acorduri:    [] canalizare [] telefonizare [] .................    [] alimentare cu energie [] salubritate [] .................       electrică    [] alimentare cu energie [] transport urban [] .................       termică    d.2) avize şi acorduri privind:    [] securitatea la incendiu [] protecţia civilă [] sănătatea populaţieid.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:[]................ []................ []................d.4) studii de specialitate:[]................ []................ []................ e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; f) dovada privind achitarea taxelor legale.Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):....................................................................................................................................................................................................................................................................................Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de ........ luni de la data emiterii.        Conducătorul autorităţii Secretar general/Secretar,      administraţiei publice emitente***), ..........................     ......................................... (numele, prenumele şi semnătura)     (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)                      L.S.                                       Arhitect-şef****),                                 ................................                                 (numele, prenumele şi semnătura)Achitat taxa de: ......... lei, conform Chitanţei nr. ...... din ......Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de ..... .F.6(pag. 4)În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,se prelungeşte valabilitateaCertificatului de urbanismde la data de ....... până la data de .........După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.        Conducătorul autorităţii Secretar general/Secretar,      administraţiei publice emitente***), ..........................     ......................................... (numele, prenumele şi semnătura)     (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)                      L.S.                                       Arhitect-şef****),                                 ................................                                 (numele, prenumele şi semnătura)Data prelungirii valabilităţii: ............Achitat taxa de .............. lei, conform Chitanţei nr. ....... din ........Transmis solicitantului la data de ........... direct/prin poştă.--------------- Notă *) Se completează, după caz:- consiliul judeţean;- Primăria Municipiului Bucureşti;- Primăria Sectorului ........ al Municipiului Bucureşti;- Primăria Municipiului ....................;- Primăria Oraşului .............;- Primăria Comunei ................; Notă **) Se completează în conformitate cu declaraţia scopului înscris în cererea pentru emiterea certificatului de urbanism. Notă ***) Se completează, după caz:- preşedintele consiliului judeţean;- primarul general al municipiului Bucureşti;- primarul sectorului ...... al municipiului Bucureşti;- primar. Notă ****) Se va semna, după caz, de către arhitectul-şef sau "pentru arhitectul-şef" de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.F.9(pag. 1)Către.......................................................................[conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)]CEREREpentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţareSubsemnatul*1) .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul*2)/sediul ........ în judeţul ........, municipiul/oraşul/comuna .........., satul ........, sectorul ......, cod poştal ........, str. ........... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon/fax .........., e-mail ...........,în calitate de/reprezentant al ..............., CUI ...............,în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţarepentru imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ..........,municipiul/oraşul/comuna ........, satul ............, sectorul .........,cod poştal ........, str. ........... nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. .....,Cartea funciară*3)......................................................Fişa bunului imobil ..................................................sau nr. cadastral .....................................................în vederea executării lucrărilor de*4) .................................................................................................................................................................................în valoare de*5): ......................................................Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr.*6) ........... din ....... a fost elaborată de .........., cu sediul în judeţul ............., municipiul/oraşul/comuna ........., sectorul/satul ........, cod poştal .........., str. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., respectiv de .......... - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. ............, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale .............. a Ordinului Arhitecţilor din România. Proiectul de arhitectură din cadrul Documentaţiei tehnice - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) a fost luat în evidenţa Filialei teritoriale ........... a Ordinului Arhitecţilor din România cu nr. ...... din .............----------- Notă *) Se completează, după caz:- preşedintele consiliului judeţean;- primarul general al municipiului Bucureşti;- primarul sectorului ...... al municipiului Bucureşti;- primarul municipiului ............;- primarul oraşului ............... ;- primarul comunei ................. .F.9(pag. 2)Verificarea Documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost efectuată de*7):
  1. Cerinţa A 4. Cerinţa D
  2. Cerinţa B 5. Cerinţa E
  3. Cerinţa C 6. Cerinţa F
  7. Cerinţa Af
  Durata estimată a executării lucrărilor solicitată este de .......... luni/zile, în baza prevederilor Documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.), anexată prezentei, conform graficului de execuţie, semnat şi parafat de proiectant, anexat prezentei.Anexez la prezenta cerere: a) Certificatul de urbanism nr. ........../........, emis de (copie); b) dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii -/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie legalizată);............................................... c) Documentaţia tehnică - D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., după caz, compusă din:...................................................................................................................... (2 exemplare).La elaborarea Documentaţiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a autorităţii publice pentru protecţia mediului prevăzute de Lege, care fac obiectul evaluării investiţiei privind efectele asupra mediului; d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie):d.1) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:........................... ........................................................ ........................................................ .............................d.2) avize şi acorduri privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, sănătatea populaţiei:........................... ........................................................ .............................d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:........................... ........................................................ .............................d.4) studii de specialitate (1 exemplar):....................................................................................................................................;d.5) raport de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente (1 exemplar);d.6) raport de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri existente (1 exemplar); e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului: (copie);........................... ............................. f) dovada privind achitarea taxelor legale - documentele de plată a taxelor legale în vederea autorizării (copie);........................... ............................. g) anexa la "Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare", completată cu toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia (2 exemplare).
  Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să respect, cunoscând prevederile Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, autorizaţia de construire şi documentaţia aferentă, vizată spre neschimbare.
  Data .................Semnătura................L.S.F.9(pag. 3)  +  Anexăla Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţareCapitolul 1 - Tipuri de lucrăriÎn conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/1991*1):[] a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991;[] b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii;[] c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;[] d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;[] e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau subterane;[] f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu, necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1^1) din Legea nr. 50/1991;[] g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;[] h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;[] i) cimitire - noi şi extinderi.[] j) lucrări de desfiinţare a construcţiilor prevăzute la lit. a)-h).Capitolul 2 - Categorii de construcţii*1):-----------*1) Se introduce "X" în casetă.[] construcţii de locuinţe[] construcţii pentru instituţii publice şi servicii:[] pentru sănătate[] pentru asistenţă socială[] pentru învăţământ[] pentru cultură[] pentru turism[] pentru culte[] pentru administraţie şi finanţe[] pentru comerţ[] pentru servicii[] pentru sport[] pentru recreere[] construcţii agricole şi zootehnice[] construcţii industriale[] construcţii pentru depozitare[] construcţii pentru transporturi[] construcţii pentru telecomunicaţii[] construcţii energetice[] construcţii hidrotehnice[] construcţii pentru îmbunătăţiri funciare[] construcţii tehnico-edilitare[] construcţii pentru pompieri[] construcţii cu caracter special[] construcţii cu funcţiuni comasate[] reţele edilitare:[] apă[] canalizare[] energie electrică[] termice[] gaze[] telecomunicaţii[] amenajări exterioare:[] amenajarea şi consolidarea terenului[] străzi, alei, platforme, parcaje, garaje[] spaţii libere şi mobilier exterior[] spaţii verzi, împrejmuiri[] construcţii cu caracter provizoriu.F.9(pag. 4)Capitolul 3 - Date caracteristice privind amplasamentele şi construcţiile a) Suprafaţa terenului ........... mp b) Situarea terenului faţă de străzile adiacente ................. c) Procentul de ocupare a terenului - POT*2): existent ............ % propus ..........% d) Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent ........... propus ......... e) Alinierea construcţiilor:● Corpul de clădire cel mai avansat faţă de limita proprietăţii la stradă se află la ......... m.● Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi sunt:de ......... m faţă de limita de proprietate din .............;de ......... m faţă de limita de proprietate din .............;de ......... m faţă de limita de proprietate din ............ . f) Numărul de corpuri de clădiri ........., din care: existente ....... desfiinţate ..........menţinute ......... propuse .......... rezultate ........... g) Suprafeţe*3):
                                                                           (mp)
  Construcţii Suprafaţă construită Suprafaţă desfăşurată Suprafaţă utilă Suprafaţă locuibilă/ nr. camere
  ● existente, din care: /
  - desfiinţate /
  - menţinute /
  ● propuse /
  TOTAL*) /
  ------------- Notă *) Totalul rezultă prin însumarea suprafeţelor înscrise la rubricile "menţinute" şi "propuse". h) Înălţimea construcţiilor propuse (în m):
                                         CORP .... CORP ..... CORP .... CORP ...
  Înălţimea la cornişă sau streaşină
  Înălţimea maximă a construcţiilor
  i) Numărul de niveluri:
                                         CORP .... CORP ..... CORP .... CORP ...
  Existente
  Propuse
  j) Caracteristici constructive şi aspect exterior:
                                         CORP .... CORP ..... CORP .... CORP ...
  Sistem constructiv
  Fundaţii
  Acoperiş (şarpantă/terasă)
  Sistem de încălzire
  Învelitoare (material/culoare)
  Finisaj exterior (material/culoare)
  Tâmplărie exterior (material/culoare)
  k) Capacităţi funcţionale ale construcţiilor proiectate:● Construcţii de locuinţe*1)[] principale (permanente)[] sezoniere (de vacanţă)[] pentru închiriere[] sociale[] de serviciu[] de necesitate[] de intervenţie[] de protocolNumăr de apartamente propuse ...., din care cu: 1 cam.... 2 cam..... 3 cam..... 4 cam..... 5 cam.....--------------*2) Conform Hotărârii Guvernului nr. 525/1996.*3) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85.F.9(pag. 5)● Construcţii pentru instituţii publice*1)[] sănătate nr. de paturi ....... nr. de consultaţii ... nr. de proceduri ...[] învăţământ nr. de săli de clasă .... nr. de locuri ........ nr. de grupe .......[] cultură nr. de locuri ........[] hoteliere nr. de camere ....... nr. de locuri ........[] culte nr. de locuri .......[] administrative şi financiare nr. de personal .......● Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică şi servicii*1)[] comerţ nr. de personal ........[] alimentaţie publică nr. de locuri ......... nr. de personal .........[] servicii nr. de personal ........● Construcţii pentru sport, recreere*1)[] sport nr. de locuri ........[] recreere nr. de locuri ........● Construcţii pentru activităţi productive*1)[] producţie nr. de personal ........[] depozitare nr. de personal ........● Alte caracteristici ale capacităţilor funcţionale pentru construcţii propuse, necuprinse în categoriile de mai sus:...................................................................................................................................... l) Asigurarea utilităţilor urbane*1)[] apă [] canalizare [] energie electrică [] energie termică[] gaze naturale [] telefonie [] salubritate [] transport urbanAlte utilităţi:[] [] [] m) Garaje şi parcaje*1)[] garaje nr. de locuri ..... Suprafaţa construită desfăşurată ......mp[] parcaje nr. de locuri ..... Suprafaţa construită desfăşurată ......mp n) Drumuri, alei, platforme: suprafaţă carosabil....... mp; suprafaţă pietonală ........ mp o) Spaţii verzi*1)[] arbori tăiaţi număr ..... [] arbori menţinuţi număr ........[] arbori plantaţi număr ..... [] spaţii verzi suprafaţă ..... mp p) Modul de evacuare a deşeurilor .............................................................................................. r) Măsuri de securitate la incendiu şi protecţie civilă ........................................................................ s) Măsuri de protecţie a mediului ................................................................................................ t) Alte caracteristici specifice .................................................................................................Data .......... Întocmit*4)-----------L.S.-----------*4) Anexa se întocmeşte de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau juridică); se precizează datele de identificare, după caz:- numele şi prenumele persoanei care o întocmeşte şi se aplică parafa - după caz;- numele firmei, numele şi prenumele reprezentantului şi se aplică ştampila.F.9(pag. 6)PRECIZĂRIprivind completarea formularului"Cererepentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare"1) Numele şi prenumele solicitantului:- persoană fizică; sau- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.2) Pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia.Pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.3) Se completează cu date extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz.4) Se înscriu: denumirea lucrării, capacitatea şi categoria lucrărilor, precum şi oricare alte elemente principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.5) Valoarea lucrărilor se declară de către solicitant şi se stabileşte, după caz, în funcţie de:- suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor; ori- valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.6) Se completează cu numărul proiectului, data elaborării, precum şi cu datele de identificare a proiectantului.7) Se completează cu numele şi prenumele verificatorului şi domeniul de verificare, precum şi numărul certificatului de verificator.** *NOTĂ:- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborată cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.- Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier va avea ca bază de calcul cap. 5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.1 - Organizare de şantier, pct. 5.1.1. Lucrări de construcţii, în conformitate cu Structura devizului general aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.- Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc de către personalul de specialitate din cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare, şi se comunică solicitantului la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de plată a taxelor, comunicate anterior de emitent.- Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată - care se înregistrează şi în formular la poziţia 7.F.13(pag. 1)ROMÂNIAJudeţul ..................................................[autoritatea administraţiei publice emitente *)]Nr. ............. din ...............AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARENr. ....... din .........Ca urmare a cererii adresate de*1) .........................., cu domiciliul*2) /sediul în judeţul ......... municipiul/oraşul/comuna ........, satul ....., sectorul ...., cod poştal ....., str. ...... nr. ....., bl. ..., sc. ....., et. ..., ap. ...., telefon/fax ......, e-mail ......., înregistrată la nr. ..... din .... 20...,în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,SE AUTORIZEAZĂexecutarea lucrărilor de construire/desfiinţare pentru:*3) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- pe imobilul - teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ............,municipiul/oraşul/comuna ......, satul .........., sectorul ..............,cod poştal ......, str. ...... nr. ..., bl. .., sc. ..., et. ..., ap. ....,Cartea funciară*4)/........................................................Fişa bunului imobil .......................................................sau nr. cadastral .........................................................- lucrări în valoare*5) de .........F.13(pag. 2)- în baza documentaţiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) nr.*6) ......... din ....., a fost elaborată de ............, cu sediul în judeţul ......, municipiul/oraşul/comuna ........, sectorul/satul ........, cod poştal ....., str. ........ nr. ......, bl. ..., sc. ....., et. ....., ap. ...., respectiv de ........ - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. ........, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei teritoriale ........... a Ordinului Arhitecţilor din România.CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:A. Documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizată spre neschimbare -, împreună cu toate avizele şi acordurile obţinute, precum şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, face parte integrantă din prezenta autorizaţie.
  Nerespectarea întocmai a documentaţiei - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infracţiune sau contravenţie, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
  În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15^1) din Legea nr. 50/1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.
  B. Titularul autorizaţiei este obligat:1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.17) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;2. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.18) la inspectoratul în construcţii al judeţului/municipiului Bucureşti, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;3. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.19) la inspectoratul în construcţii al judeţului/municipiului Bucureşti, odată cu convocarea comisiei de recepţie;4. să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu;6. să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale;7. să transporte la ......(se completează de către emitent)........ materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii;8. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de ....... zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;9. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);10. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Plăcuţa de identificare a investiţiei";11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);12. să prezinte "Certificatul de performanţă energetică a clădirii" la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor;13. să solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut "Avizul de securitate la incendiu";14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei;15. să declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).F.13(pag. 1)C. Durata de execuţie a lucrărilor este de ........ luni/zile, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.D. Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de ......... luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.Conducătorul autorităţiiadministraţiei publice emitente**),...................................(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)L.S.Secretar general/Secretar,..........................(numele, prenumele şi semnătura)Arhitect-şef ***),.... .........................(numele, prenumele şi semnătura)Taxa de autorizare în valoare de ....... lei a fost achitată conform Chitanţei nr. ....... din ....... .Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/prin poştă la data de ........, însoţită de .....(.....) exemplar(e) din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,se prelungeşte valabilitateaAutorizaţiei de construire/desfiinţarede la data de ......... până la data de .........După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire/desfiinţare.Conducătorul autorităţiiadministraţiei publice emitente**),...................................(funcţia, numele, prenumele şi semnătura)L.S.Secretar general/Secretar,..........................(numele, prenumele şi semnătura)Arhitect-şef ***),.... .........................(numele, prenumele şi semnătura)Data prelungirii valabilităţii .............Achitat taxa de ......... lei, conform Chitanţei nr. ...... din ...... .Transmis solicitantului la data de .......... direct/prin poştă.------------*1) Numele şi prenumele solicitantului.*2) Adresa solicitantului.*3) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din P.A.C./P.A.D.*4) Se completează cu datele extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz.*5) Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor, ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general al investiţiei.*6) Se completează cu nr. proiectului şi data elaborării. Notă *) Se completează, după caz:- consiliului judeţean;- Primăria Municipiului Bucureşti;- Primăria Sectorului ....... al Municipiului Bucureşti;- Primăria Municipiului ..........;- Primăria Oraşului .............;- Primăria Comunei ............. . Notă **) Se completează, după caz:- preşedintele consiliului judeţean;- primarul general al municipiului Bucureşti;- primarul sectorului ....... al municipiului Bucureşti;- primar. Notă ***) Se va semna, după caz, de către arhitectul-şef sau, "pentru arhitectul-şef", de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.------------