HOTĂRÂRE nr. 283 din 11 martie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 26 martie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 482, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. La anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Economiei", nota privind numărul maxim de posturi va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi = 482 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), după litera v) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:"x) de autoritate administrativă de înfrăţire instituţională responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de asistenţă tehnică."2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"54. gestionează asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de preaderare şi postaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor şi acordurilor ori deciziilor de finanţare semnate de Guvernul României şi de Comisia Europeană sau ale altor documente prin care se acordă aceasta, precum şi asistenţa financiară rambursabilă acordată de instituţii financiare internaţionale, îndeplinind funcţia de autoritate contractantă şi de autoritate de plată, pentru programele din domeniul său de activitate;".3. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.846, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Pe lângă Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Autoritate Administrativă de Înfrăţire Instituţională, funcţionează activitatea de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are rol de donator de asistenţă tehnică, finanţată integral din venituri proprii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008."5. La anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor Publice", nota privind numărul maxim de posturi se modifică şi va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi = 1.846 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)."6. La anexa nr. 1, punctul 5 din subsolul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999, Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000, şi de Autoritate de Certificare şi Plată pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare, conform Hotărârii Guvernului nr. 457/2008."  +  Articolul IIIÎn termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor încheia un protocol prin care vor fi reglementate transferul posturilor vacante şi modul de exercitare de către cele două instituţii a atribuţiilor aferente Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice".  +  Articolul IVSe autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat, în bugetele ordonatorilor principali de credite şi în anexele la acestea, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul economiei,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 283.___________