ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 26 martie 2009    Luând în considerare presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne şi externe la care sunt supuse întreprinderile mici şi mijlocii, necesitatea susţinerii creşterii economice, menţinerii actualelor locuri de muncă şi a creării altora noi, precum şi necesitatea adoptării de măsuri eficiente de creştere a gradului de absorbţie a fondurilor structurale,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se înfiinţează Fondul Român de Contragarantare, denumit în continuare Fondul, societate comercială pe acţiuni, destinată îmbunătăţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare. Prin activitatea acestei instituţii, capacitatea de expunere a fondurilor de garantare va creşte prin preluarea de către Fond a unei părţi din riscul asumat de acestea la acordarea garanţiilor.  +  Articolul 2 (1) Fondul este instituţie financiară specializată ce are ca unic obiect de activitate contragarantarea garanţiilor acordate de fondurile de garantare, persoane juridice române, pentru creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, definite potrivit legii, de la băncile comerciale şi din alte surse. (2) Fondul poate desfăşura, în condiţiile legii, toate activităţile auxiliare, necesare şi subordonate realizării obiectului său unic de activitate.  +  Capitolul II Contragarantarea  +  Articolul 3 (1) Activitatea de contragarantare constă în preluarea unei părţi din riscul asumat de fondurile de garantare a creditelor şi altor instrumente de finanţare la acordarea de garanţii, prin garantarea unei părţi din garanţiile acordate de acestea băncilor sau altor finanţatori pentru creditele ori alte instrumente de finanţare obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii de la acestea. (2) Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garanţiilor contragarantate.  +  Articolul 4Condiţiile în care se acordă contragaranţiile vor fi stabilite cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Fondului  +  Articolul 5 (1) Fondul este societate comercială pe acţiuni, având ca acţionari statul român, prin Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi Fundaţia Post-Privatizare, persoană juridică română, constituită în vederea sprijinirii şi dezvoltării sectorului privat din România, conform Memorandumului de înţelegere semnat între Guvernul României, Comisia Comunităţii Europene şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la 6 iulie 1995. Acţionarii sunt reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor de către reprezentanţii lor legali sau de către alte persoane împuternicite de aceştia. (2) Pe durata funcţionării societăţii, statul român înţelege să nu deţină mai puţin de 51% din capitalul social. Cota de participare a statului român la constituirea capitalului social iniţial al Fondului este de 246,2 milioane lei din bugetul de stat şi 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispoziţie de Comisia Europeană prin Programul PHARE 9711, Schema-pilot de creditare pentru IMM-uri, ca urmare a semnării acordurilor de exit, respectiv 68% din acţiunile societăţii. (3) Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor care îi revin în calitate de acţionar majoritar al Fondului. (4) Cota de participare a Fundaţiei Post-Privatizare la constituirea capitalului social iniţial al Fondului este de 128 milioane lei din fonduri rezultate ca urmare a închiderii Fondului Român Post-Privatizare în baza Acordului de finanţare 9303, semnat între Guvernul României şi Comisia Europeană, respectiv 32% din acţiunile societăţii. (5) La capitalul social al Fondului pot participa numai autorităţile publice, instituţiile financiare interne şi internaţionale, precum şi asociaţiile şi fundaţiile constituite în scopul sprijinirii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, statul rămânând întotdeauna acţionar majoritar.  +  Articolul 6Fondul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă, cu prevederile legislaţiei privind societăţile comerciale pe acţiuni, cu art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu actul constitutiv propriu. Actul constitutiv se aprobă de adunarea generală a acţionarilor Fondului.  +  Articolul 7 (1) Fondul este administrat în sistem dualist de un consiliu de supraveghere, alcătuit din 7 membri, şi un directorat, alcătuit din 3 membri. (2) Membrii directoratului nu pot fi concomitent şi membri în consiliul de supraveghere. Membrii directoratului sunt persoane fizice. (3) Preşedintele consiliului de supraveghere este desemnat de adunarea generală a acţionarilor, iar preşedintele directoratului de către consiliul de supraveghere. (4) Mandatul membrilor consiliului de supraveghere şi al membrilor directoratului este de 4 ani şi poate fi reînnoit.  +  Articolul 8Membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului trebuie să aibă studii superioare şi să posede reputaţie şi experienţă în domeniul financiar-bancar, adecvate complexităţii activităţii Fondului şi responsabilităţilor încredinţate. Cel puţin unul dintre membrii consiliului de supraveghere, respectiv ai directoratului, trebuie să aibă experienţă relevantă în ceea ce priveşte activitatea de garantare a creditelor şi a altor instrumente de finanţare.  +  Articolul 9Atribuţiile consiliului de supraveghere şi ale directoratului vor fi prevăzute în actul constitutiv al Fondului.  +  Articolul 10În vederea creşterii capacităţii de contragarantare a Fondului, precum şi pentru menţinerea solvabilităţii acestuia, eventualul profit obţinut va majoră capitalul social al acestuia.  +  Articolul 11Anual, până la data de 31 mai, Fondul prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.  +  Articolul 12Fondul colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public, pe baza unor acorduri, în limitele legii şi în limitele atribuţiilor şi obligaţiilor care îi revin, pentru obţinerea informaţiilor necesare realizării obiectivelor sale.  +  Articolul 13Situaţiile financiare ale Fondului sunt auditate potrivit legii.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 14 (1) Personalul Fondului păstrează confidenţialitatea asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată care, potrivit normelor interne sau contractelor încheiate, nu sunt destinate publicităţii, precum şi asupra oricăror fapte, date ori informaţii aflate la dispoziţia sa, care sunt calificate de legislaţia aplicabilă drept confidenţiale sau cu caracter de secret profesional. (2) Orice membru al consiliului de supraveghere ori al directoratului, angajaţii Fondului şi orice persoană care sub o formă sau alta participă la conducerea, administrarea sau la activitatea acestuia au obligaţia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date ori informaţii la care se referă alin. (1), de care a luat cunoştinţă în cursul desfăşurării activităţii sale profesionale. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte ori date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului Fondului sau unui client al său. (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le deţin ori de care au luat cunoştinţă în orice mod. (5) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale Fondului.  +  Articolul 15 (1) Obligaţia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată de Fond nu poate fi opusă autorităţii competente în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege. (2) Informaţii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situaţii: a) în cazul în care Fondul justifică un interes legitim; b) la solicitarea scrisă a unor autorităţi sau instituţii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autorităţile ori instituţiile care sunt îndrituite să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de către Fond în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale acestor autorităţi ori instituţii. (3) Nu se consideră încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea şi informaţiile privind clientul respectiv să nu poată fi identificate, precum şi furnizarea de date auditorului financiar.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul întreprinderilormici şi mijlocii, comerţuluişi mediului de afaceri,Constantin NiţăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 23.------------