ORDIN nr. 487 din 11 martie 2009pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului economiei și finanțelor referitoare la autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009    Având în vedere prevederile:– art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță;– art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare;– art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IPunctul 1 al articolului 1 din Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.006/2008 pentru stabilirea componenței Comisiei de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 4 iulie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:1. secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, coordonator al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific - președinte.  +  Articolul IIOrdinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă și a celor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINprivind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete2. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.4. După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 5^1, 5^2 și 5^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de vacanță, prevăzute în anexa nr. 12.Art. 5^2. - (1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de tichete de masă, de tichete-cadou și de tichete de creșă și de tichete de vacanță este prevăzut în anexa nr. 13.(2) Autorizația de funcționare va conține următoarele elemente:a) codul autorizației;b) elementele de identificare ale unității emitente;c) natura activității;d) locația în care se va desfășura activitatea;e) perioada de valabilitate.(3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, și va avea următoarea configurație:RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XX - secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: TM - tichete de masă; CC - tichete-cadou și tichete de creșă; TV - tichete de vacanță;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.Art. 5^3. - Autorizațiile de funcționare deja emise rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate.5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.6. La anexa nr. 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice, coordonator al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific - președinte.7. La anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Autorizarea operatorilor economici să desfășoare activități în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic, autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă, autorizarea funcționării unităților emitente de tichete-cadou și tichete de creșă, precum și autorizarea unităților emitente de tichete de vacanță, denumiți în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care își desfășoară activitatea în sediul Ministerului Finanțelor Publice.8. La anexa nr. 2, alineatul (2) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toți operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici autorizați să desfășoare activități în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete de masă, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete-cadou și tichete de creșă, precum și operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete de vacanță.9. La anexa nr. 8, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Unitățile emitente de tichete de masă nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat. Nu se consideră obligații restante:a) obligațiile pentru care operatorii economici au obținut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data autorizării;b) debitele suplimentare și accesoriile aferente acestora, stabilite de organele de inspecție fiscală și care se află în diferite stadii de contestare sau judecată și pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condițiile legii;c) obligațiile datorate și neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanțele de judecată au dispus suspendarea executării silite.10. La anexa nr. 8, punctul 5 se abrogă.11. La anexa nr. 8, după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 7^1, 7^2 și 7^3, cu următorul cuprins:7^1. În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 13 și cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 3.7^2. În situația menționată la pct. 7^1, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma «Autorizație de funcționare», cuvântul «completare».7^3. Operatorii economici care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma «Autorizație de funcționare», cuvântul «modificare».12. La anexa nr. 8, punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. În cazul în care în activitatea desfășurată de unitățile emitente se constată abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele de masă, comisia poate dispune suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni sau retragerea acesteia.13. La anexa nr. 8, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. Constatarea abaterilor se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin organele cu atribuții de control, sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 13 lit. g), care vor dispune măsuri de oprire a activității, informând totodată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia.14. La anexa nr. 8, punctul 10 se abrogă.15. La anexa nr. 10, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. Unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat. Nu se consideră obligații restante:a) obligațiile pentru care operatorii economici au obținut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data autorizării;b) debitele suplimentare și accesoriile aferente acestora, stabilite de organele de inspecție fiscală și care se află în diferite stadii de contestare sau judecată și pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condițiile legii;c) obligațiile datorate și neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanțele de judecată au dispus suspendarea executării silite.16. La anexa nr. 10, punctul 6 se abrogă.17. La anexa nr. 10, după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 8^1, 8^2 și 8^3, cu următorul cuprins:8^1. În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 14 și cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.8^2. În situația menționată la pct. 8^1, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma «Autorizație de funcționare», cuvântul «completare».8^3. Operatorii economici care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma «Autorizație de funcționare», cuvântul «modificare».18. La anexa nr. 10, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. În cazul în care în activitatea desfășurată de unitățile emitente se constată abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele-cadou și tichetele de creșă, comisia poate dispune suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni sau retragerea acesteia.19. La anexa nr. 10, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:10. Constatarea abaterilor se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin organele cu atribuții de control, sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 14 lit. g), care vor dispune măsuri de oprire a activității, informând totodată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia.20. La anexa nr. 10, punctul 11 se abrogă.21. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.22. După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Gheorghe Pogea
    București, 11 martie 2009.Nr. 487.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 2.007/2008)CRITERIILEreferitoare la autorizarea funcționării unitățiloremitente de tichete de vacanțăÎn conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, unitățile emitente de tichete de vacanță sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de Ministerul Finanțelor Publice, avându-se în vedere următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea biletelor de valoare.2. Capitalul social subscris și vărsat de unitățile emitente de tichete de vacanță la data solicitării autorizației de funcționare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerțului.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație pentru emiterea de tichete de masă și/sau de tichete-cadou și tichete de creșă, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă și pentru unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de vacanță, și anume:a) asigurarea cu personal de specialitate și dotarea cu echipament și cu alte mijloace fixe necesare pentru executarea tichetelor de vacanță;b) înscrierea elementelor de individualizare și personalizare, precum și înscrierea pe tichetele de vacanță a valorii nominale;c) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularități distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de vacanță (cel puțin cerneală fluorescentă care își schimbă culoarea în cazul în care tichetul de vacanță este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unității emitente, care conține cel puțin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate și valoarea nominală a acestuia;d) existența spațiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării și distrugerii tichetelor de vacanță. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de producție și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);e) conducerea evidenței tehnico-operative și contabile a tichetelor de vacanță distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;f) mijloacele tehnice necesare (rețea de calculatoare) și personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de vacanță pe tot circuitul său (execuție, păstrare, eliberare și utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea și utilizarea frauduloasă a acestora;g) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare și asigurarea protecției transportului;h) asigurarea transportului tichetelor de vacanță neutilizate, în condiții de securitate.5. Unitățile emitente de tichete de vacanță nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat. Nu se consideră obligații restante:a) obligațiile pentru care operatorii economici au obținut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data autorizării;b) debitele suplimentare și accesoriile aferente acestora, stabilite de organele de inspecție fiscală și care se află în diferite stadii de contestare sau judecată și pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condițiile legii;c) obligațiile datorate și neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanțele de judecată au dispus suspendarea executării silite.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare vor prezenta distinct un angajament din care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispozițiilor legale în vigoare referitoare la tichetele de vacanță, inclusiv criteriile care stau la baza eliberării autorizației de funcționare.7. Pe baza prezentelor criterii, autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de un an. Unitățile emitente de tichete de vacanță vor solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.8. În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 15 și cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.9. În situația menționată la pct. 8, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma "Autorizație de funcționare", cuvântul "completare".10. Operatorii economici care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma "Autorizație de funcționare", cuvântul "modificare".11. În cazul în care în activitatea desfășurată de unitățile emitente se constată abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele de vacanță, comisia poate dispune suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni sau retragerea acesteia.12. Constatarea abaterilor se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin organele cu atribuții de control, sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g), care vor dispune măsuri de oprire a activității, informând totodată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia.13. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității, dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g).14. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației își produce efecte de la data comunicării deciziei.15. Unitățile care solicită autorizație de funcționare vor depune la direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice un dosar cu următorul conținut:a) cererea de autorizare;b) un certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte capitalul social subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 181 și cod CAEN 6612), administratorii, însoțit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) certificatul emis de organele competente, care să ateste respectarea condițiilor prevăzute la pct. 5;d) adeverința emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de vacanță;e) angajamentul unității emitente că prin contul sau subcontul bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de vacanță nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestuia/acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;g) nota de constatare întocmită de o echipă de specialiști, care să ateste existența cerințelor prevăzute la pct. 1-6, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției generale a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției generale de inspecție fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz;– un reprezentant al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți.16. Prin derogare de la prevederile pct. 3, unitățile care depun solicitări de autorizare până la data de 1 iunie 2009 și care dețin autorizație pentru emiterea de tichete de masă și/sau de tichete-cadou și tichete de creșă vor face dovada condiției de existență a unei valori minime a capitalului social subscris și vărsat, cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă și pentru unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă, în termen de 60 de zile de la data de valabilitate a autorizației. Neîndeplinirea prevederilor menționate anterior conduce la retragerea autorizațiilor emise.  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 2.007/2008)ROMÂNIAMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICECOMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILORECONOMICI DIN DOMENII CU REGLEMENTĂRI SPECIFICEAUTORIZAȚIECod ..........În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor de ............, se autorizează unitatea emitentă .........., cu sediul social în ..........., cod unic de înregistrare .............., pentru activitatea de emitere și gestionare a tichetelor de ............., realizată în următoarele locații:1. Sediul ............................2. Sediul ............................Președinte,.......................(semnătura și ștampila)Data emiterii ..........................Valabilă de la data de .................până la data de ........................--------------