ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009    Urgenţa adoptării prezentului act normativ este determinată de necesitatea luării unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor la nivelul administraţiei publice centrale, prin reducerea numărului maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi de armonizarea unor prevederi legislative referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6^1, alineatul (1) se abrogă.2. Articolul 7 se abrogă.3. La articolul 26, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii, în condiţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autorităţii, precum şi în anexele la acestea."4. La anexa nr. 1, definiţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va avea următorul cuprins:"- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru;".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru."2. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctul 37 va avea următorul cuprins:"37. elaborează programele naţionale în domeniul sanitar-veterinar;".3. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al preşedintelui, în cadrul direcţiilor generale şi al direcţiilor se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare. Funcţiile publice de director adjunct, şef serviciu şi şef birou se stabilesc prin ordin al preşedintelui. (2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii este de 396, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui."4. Articolul 6 se abrogă.5. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuPreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 martie 2009.Nr. 27.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 130/2006)--------------------------------------------------*Font 8*    Numărul maxim de posturi (inclusiv demnitarii, cabinetul preşedintelui,    funcţiile publice şi contractuale) - 396.                               ┌───────────────────┐                               │PREŞEDINTE-SECRETAR│                      ┌─────┬──┤ DE STAT ├──────────┐                      │ │ └─────────┬──┬──────┘ │ ┌────────────────┐ │ │ │ │ │ ┌------------┐ │ CORP DE │ │ │ │ │ │ |CONSILIUL | │ CONTROL AL ├───┤ ┌─┴────────┐ │ │ ├──┤ŞTIINŢIFIC | │ PREŞEDINTELUI*)│ │ │ CABINETUL│ │ │ │ └------------┘ └────────────────┘ │ │ PREŞEDIN-│ │ │ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ TELUI │ │ │ │ |CONSILIUL | │ AUDIT PUBLIC │ │ └──────────┘ │ │ ├──┤CONSULTATIV | │ INTERN*) ├───┤ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ └------------┘ └────────────────┘ │ │ VICEPRE- │ │ │ │ DIRECŢIA │ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ ŞEDINŢE- │ │ │ │ JURIDICĂ │ │ |UNITATEA DE | ┌-----------┐ │ SERVICIUL │ │ │ SUB- ├───┤ ├──┤ŞI RESURSE│ │ |IDENTIFICARE| | COMITETUL | │ COMUNICARE, IT │ │ │ SECRETAR │ │ │ │ UMANE │ ├──┤ŞI EVALUARE ├───┤INTERMINIS-| │ ŞI RELAŢII CU ├───┤ │ DE STAT │ │ │ └──────────┘ │ |A RISCULUI | | TERIAL | │ MASS-MEDIA │ │ └──────────┘ │ │ │ └------------┘ └-----------┘ └────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ ┌------------┐ ┌────────────────┐ │ │ VICEPRE- │ │ │ │DIRECŢIA │ ├──┤CELULA DE | │ CONSILIERI │ │ │ ŞEDINŢE- │ │ │ │ECONOMICĂ │ │ |CRIZĂ | │ AFACERI ├───┤ │ SUB- ├───┤ └──┤ ŞI │ │ └------------┘ │ EUROPENE │ │ │ SECRETAR │ │ │FINANCIAR-│ │ ┌─────────────┐ └────────────────┘ │ │ DE STAT │ │ │CONTABILĂ │ │ │ DIRECŢIA │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ └──────────┘ │ └──────────┘ │ │ COORDONARE │ │ INSTITUTUL │ │ UNITATEA DE │ │ │ │ │ TEHNICĂ A │ ┌──┤ DE DIAGNOSTIC │ │ IMPLEMENTARE │ │ ┌────────┐ │ │ │INSTITUTELOR │ │ │ ŞI SĂNĂTATE │ │ A PROGRAMELOR ├───┘ │SECRETAR│ │ ├──┤DE REFERINŢĂ,│ │ │ ANIMALĂ │ │ CU FINANŢARE UE│ │GENERAL ├─┤ │ │ LSVSA ŞI │ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────┘ │ │ │FARMACOVIGI- │ │ ┌────────────────┐                                         │ │ │ LENŢĂ │ │ │ INSTITUTUL │                                         │ │ └─────────────┘ │ │ DE IGIENĂ ŞI │                                         │ └──────────────────┼──┤SĂNĂTATE PUBLICĂ│                                         │ │ │ VETERINARĂ │                                         │ │ └────────────────┘                                         │ │ ┌────────────────┐                                         │ │ │ INSTITUTUL │                                         │ │ │PENTRU CONTROLUL│                                         │ │ │ PRODUSELOR │                                         │ └──┤ BIOLOGICE ŞI │                                         │ │ MEDICAMENTELOR │                                         │ │DE UZ VETERINAR │            ┌────────────────────┬───────┼───────┬──────────────────┐ └────────────────┘   ┌────────┴──────────┐ ┌─────┴────┐ │ ┌────┴────┐ ┌─────────┴───────────┐   │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │   │SANITARĂ VETERINARĂ│ │ DE │ │ │ DE │ │SIGURANŢA ALIMENTELOR│   └────────┬──────────┘ │ RELAŢII │ │ │INSPECŢII│ └────────────┬────────┘       ┌────┴────┐ │ INTERNA- │ │ │ ŞI │ ┌─────┴────┐       │ │ │ ŢIONALE │ │ │ COORDO- │ │ │ ┌─────┴───┐ ┌───┴────┐ │ ŞI │ │ │ NARE │ ┌──────┴────┐ ┌───┴────────┐ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA│ │ PROGRAME │ │ │ PIF │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DE │ │ DE │ │COMUNITARE│ │ └─────────┘ │ DE │ │ CALITATEA │ │SĂNĂTATE │ │ IGIENĂ │ └──────────┘ │ │ SIGURANŢĂ │ │ALIMENTELOR,│ │ ŞI │ │ VETE- │ │ │ALIMENTARĂ │ │ STANDARDE │ │BUNĂSTARE│ │ RINARĂ │ │ │ŞI SISTEMUL│ │ ŞI │ │ ANIMALĂ │ │ │ ┌────────────┴─────────┐ │ DE ALERTĂ │ │ MĂRCI │ └─────────┘ └────────┘ │ 42 de direcţii │ └───────────┘ └────────────┘                            │ sanitar-veterinare │                            │ şi pentru siguranţa │                            │ alimentelor, cu │                            │laboratoarele aferente│                            └──────────────────────┘    LEGENDA:    *) - se poate organiza, în condiţiile legii, la nivel de compartiment, birou sau serviciu.    ┌-----------┐    | | - se întruneşte la convocarea preşedintelui Autorităţii Naţionale    └-----------┘ Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.------------