HOTĂRÂRE nr. 284 din 11 martie 2009privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri. (2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1. (3) Finanţarea Autorităţii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. (2) Autoritatea are ca principale obiective: a) armonizarea protecţiei directe a statului cu cea oferită de formele de protecţie asociativă pentru apărarea drepturilor consumatorilor; b) stimularea capacităţii de autoprotecţie individuală şi asociativă a consumatorilor, astfel încât aceasta să devină calea principală de protecţie; c) eficientizarea activităţii statului în materie de protecţie directă şi indirectă a consumatorilor prin cercetarea pieţei, informarea şi educarea consumatorilor şi întărirea capacităţii decizionale; d) protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte şi promovarea bunelor practici comerciale.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea are următoarele atribuţii principale:1. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;2. asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor;3. propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, serviciilor financiare, precum şi interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale şi garantarea compensării prejudiciilor suferite de beneficiar, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime;4. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor;5. participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;6. prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;7. evaluează efectele pe piaţă ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;8. controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drep urilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;9. constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;10. controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;11. solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;12. coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;13. sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;14. efectuează analize şi încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;15. efectuează sau finanţează studii, teste comparative şi cercetări în domeniu cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa publicului;16. stabileşte relaţii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare şi certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, cercetări şi teste comparative;17. desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;18. sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;19. sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor;20. susţine înfiinţarea unor organisme de mediere în domeniul protecţiei consumatorilor;21. informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;22. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii;23. desfăşoară activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor;24. acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii economici;25. stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanţă, cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii;26. fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;27. urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor;28. asigură aplicarea Programului de atestare a procesului Kimberley, ca autoritate desemnată;29. autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;30. stabileşte şi aprobă mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianţi, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;31. efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;32. acordă consultanţă de specialitate şi sprijin în vederea realizării de coduri de conduită, la solicitarea operatorilor economici;33. instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;34. comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate. (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele neguvernamentale.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte sunt asimilate cu funcţia de secretar de stat şi, respectiv, subsecretar de stat. (3) Preşedintele Autorităţii este ordonator secundar de credite. (4) Preşedintele Autorităţii conduce activitatea acesteia şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii naţionale şi internaţionale şi cu persoane juridice şi fizice române şi străine. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. (6) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile şi însărcinările care le sunt delegate de preşedinte prin ordin.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi alte servicii, compartimente, precum şi birouri şi colective temporare, conform actelor normative în vigoare. (2) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, compartimentelor şi unităţilor subordonate din aparatul Autorităţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, care se aprobă prin ordin al preşedintelui. (3) Numărul maxim de posturi în Autoritate este de 825, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 136, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor, 689. (4) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte, conform actelor normative în vigoare. (5) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat prin ordin de către preşedinte.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea are în subordine 12 comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor, ca entităţi cu personalitate juridică, a căror structură organizatorică include comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor, Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, ca entităţi fără personalitate juridică, şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti. Entităţile cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor sunt conduse de comisari-şefi, care au calitatea de ordonatori terţiari de credite, fiind asimilaţi cu funcţia de director executiv. (3) Comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor şi Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti sunt coordonate de comisari-şefi adjuncţi, asimilaţi cu funcţia de şef serviciu. (4) În structura Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti-Ilfov funcţionează Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice. (5) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii, conform actelor normative în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea are în dotare 5 autoturisme, cu un consum lunar normat de 360 litri/autoturism. (2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor împreună cu comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor din structura acestora pot deţine în dotare, pentru desfăşurarea activităţilor specifice, un număr total de 95 de autoturisme, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism. (3) Direcţia metale preţioase şi pietre preţioase poate avea în dotare 3 autoturisme şi o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autorităţii are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 10Personalul Autorităţii împuternicit să efectueze controale şi verificări este obligat să păstreze secretul profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, conform actelor normative în vigoare.  +  Articolul 11Contravaloarea mărfurilor şi a eşantioanelor prelevate în cadrul acţiunilor de control efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, precum şi a cheltuielilor ocazionate de încercarea şi verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovăţia operatorului economic. În caz contrar, cheltuielile se suportă de operatorul economic.  +  Articolul 12În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din ţară ori din străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 13 (1) Ca urmare a reorganizării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, personalul acesteia va fi preluat, în condiţiile legii, în noua structură organizatorică, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 6 alin. (3). (2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15La litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - ANPC - 825 de posturi, exclusiv demnitarii, cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 18 iulie 2007, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii,comerţului şi mediului de afaceri,Constantin NiţăPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Bogdan Marcel PandelicăMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 284.  +  Anexa 1                             STRUCTURA ORGANIZATORICĂ            a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor    Număr total de posturi = 136, exclusiv demnitarii                                     ┌────────────────┐                                     │ PREŞEDINTE │                                     └───────┬────────┘                                             │                                             │              ┌────────────────┐ │              │ COMPARTIMENT ├─────────────┤              │ AUDIT │ │              └────────────────┘ │                                             │               ┌───────────────────────────┬─┴─────────────────────────┐               │ │ │               ▼ ▼ ▼       ┌────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐       │ VICEPREŞEDINTE │ │ SECRETAR │ │ VICEPREŞEDINTE │       │ │ │ GENERAL │ │ │       └───────┬────────┘ └─┬──────────┬─┘ └─────────┬──────┘               │ │ │ │       ┌───────┴──────┐ │ │ │       │ │ │ │ │       ▼ ▼ ▼ ▼ ▼┌──────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐│ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │COMPARTIMENT│ │ DIRECŢIA ││ METALE │ │ RELAŢII │ │ BUGET ŞI │ │ JURIDIC * │ │ SUPRAVEGHERE ││PREŢIOASE │ │INTERNAŢIONALE│ │ADMINISTRARE│ │ │ │ SERVICII ŞI ││ŞI PIETRE │ │ŞI COMUNICARE │ │ │ │ │ │ PRODUSE ││PREŢIOASE │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┘ └──────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └──────────────┘    * Se organizează la nivel de serviciu.  +  Anexa 2 ENTITĂŢIcu personalitate juridică, care funcţionează însubordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia ConsumatorilorI. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat:1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, care grupează judeţele Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, cu sediul în municipiul Iaşi;2. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi, care grupează judeţele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi;3. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, care grupează judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, cu sediul în municipiul Constanţa;4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Prahova, care grupează judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti;5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Argeş, care grupează judeţele Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu, cu sediul în municipiul Piteşti;6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Dolj, care grupează judeţele Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, cu sediul în municipiul Craiova;7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Arad, care grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, cu sediul în municipiul Arad;8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu, care grupează judeţele Alba, Sibiu, Braşov, cu sediul în municipiul Sibiu;9. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare, care grupează judeţele Bihor, Satu Mare, Maramureş, cu sediul în municipiul Satu Mare;10. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Cluj, care grupează judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca;11. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Mureş, care grupează judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş;12. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu sediul în municipiul Bucureşti.II. Instituţii finanţate din venituri proprii:- Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti.-------