LEGE nr. 37 din 13 martie 2009pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European;".2. La articolul 10 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) cunoaşte limba română;".3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de expert tehnic judiciar în România, potrivit prezentei ordonanţe, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. (2) Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, necesare dobândirii în România a calităţii de expert tehnic judiciar, va fi efectuată potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit pe specialităţi şi pe judeţe de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile legii, fiind exceptaţi de la procedura de examinare prevăzută la art. 7. (4) În baza cererii formulate de solicitantul prevăzut la alin. (3), Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti recunoaşte, fără efectuarea vreunei formalităţi de verificare, documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine şi îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari. În vederea înscrierii, expertul solicitant va depune la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, odată cu cererea, copie legalizată a documentului ce atestă dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în statul de origine, precum şi documente care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), a^1), b) şi f), ce pot fi emise sau eliberate de autorităţile competente române ori de cele din statul de origine. (5) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România şi în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari. (6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicaţie în România ori dacă intervine o modificare substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti o declaraţie privind serviciile pe care le va presta, însoţită de următoarele documente: a) dovada cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European; b) atestatul de cunoaştere a limbii române; c) dovada calificării profesionale; d) atestatul care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European în scopul desfăşurării de astfel de activităţi şi că nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului; e) dovada că a desfăşurat o activitate specifică profesiei de expert tehnic judiciar timp de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit. (7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual, dacă solicitantul intenţionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, profesia de expert tehnic judiciar în România."4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În lipsa experţilor tehnici judiciari din specialitatea cerută, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate şi de alţi specialişti care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, dacă au cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a^1)-f)."5. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - Dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. a) şi a^1) şi, respectiv, cele ale art. 10^1, cu excepţia înscrierii în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, se aplică, în mod corespunzător, şi pentru dobândirea şi exercitarea în România a profesiei de expert tehnic extrajudiciar. Recunoaşterea, fără efectuarea vreunei formalităţi de verificare, a documentelor de atestare profesională emise de autoritatea competentă din statul de origine, prin care se certifică specializarea în această profesie a cetăţeanului unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi a cetăţeanului român care au dobândit calitatea de expert tehnic extrajudiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, revine ministerelor de resort şi celorlalte instituţii centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, dovezile urmând a le fi înaintate acestora."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) este cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European;".2. La articolul 4 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) cunoaşte limba română;".3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de expert criminalist în România, potrivit prezentei ordonanţe, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. (2) Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, necesare dobândirii în România a calităţii de expert criminalist, va fi efectuată potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi, întocmit pe specialităţi de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile legii, fiind exceptaţi de la procedura de examinare prevăzută la art. 2 alin. (1). (4) În temeiul cererii formulate de solicitantul prevăzut la alin. (3), Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti recunoaşte, fără efectuarea vreunei formalităţi de verificare, documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine şi îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi. În vederea înscrierii, expertul solicitant va depune la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, odată cu cererea, copie legalizată a documentului ce atestă dobândirea calităţii de expert criminalist în statul de origine, precum şi documente care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a), a^1), b) şi f), ce pot fi emise sau eliberate de autorităţile competente române ori de cele din statul de origine. (5) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert criminalist într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European şi exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România şi în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, expertul criminalist este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi. (6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert criminalist, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicaţie în România sau dacă intervine o modificare substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti o declaraţie privind serviciile pe care le va presta, însoţită de următoarele documente: a) dovada cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European; b) atestatul de cunoaştere a limbii române; c) dovada calificării profesionale; d) un atestat care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European în scopul desfăşurării de astfel de activităţi şi că nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului; e) dovada că a desfăşurat o activitate specifică profesiei de expert criminalist timp de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit. (7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual, dacă solicitantul intenţionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, profesia de expert criminalist în România."  +  Articolul IIIPrezenta lege transpune Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 255 din 30 septembrie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 13 martie 2009.Nr. 37.-------