ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2009pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009    Având în vedere:- necesitatea îmbunătăţirii măsurilor pe linia supravegherii frontierei de stat, prin administrarea de către Poliţia de Frontieră Română a lucrărilor de întreţinere a culoarului şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat, demersuri care vor contribui la securizarea frontierei de stat, cu influenţe pozitive în procesul de evaluare Schengen ce urmează a se desfăşura în perioada imediat următoare;- necesitatea respectării obligaţiilor ce decurg din acordurile, convenţiile sau înţelegerile încheiate între România şi statele vecine privind curăţarea şi întreţinerea culoarului de frontieră, repararea şi întreţinerea semnelor de frontieră;- realizarea în condiţii optime a măsurătorilor topografice clasice şi GPS în vederea marcării şi verificării frontierei de stat,ţinând seama de faptul că toate aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată întrucât vizează interesul public şi contribuie la îndeplinirea măsurilor adoptate pe linia securizării frontierei de stat, cerinţă fundamentală pentru integrarea României în Spaţiul Schengen,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Fâşia de protecţie a frontierei de stat se stabileşte de la linia de frontieră către interior şi are o lăţime de 20 metri. La frontiera de apă sau în locurile din imediata apropiere a frontierei de stat în care terenurile sunt mlăştinoase, supuse erodărilor sau avalanşelor, fâşia de protecţie a frontierei de stat se constituie mai în adâncime. Fâşia de protecţie a frontierei de stat se constituie şi se marchează prin grija structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat fac parte din domeniul public al statului şi se administrează de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Poliţia de Frontieră Română, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structurile teritoriale ale poliţiei de frontieră asigură curăţarea şi întreţinerea culoarului de frontieră, întreţinerea şi repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine. Aceste activităţi se desfăşoară la termenele stabilite prin acordurile, convenţiile ori înţelegerile de frontieră încheiate cu statele vecine sau ori de câte ori este nevoie. (3) În fâşia de protecţie a frontierei de stat, poliţiştii de frontieră au dreptul să instaleze mijloace de semnalare a trecerilor peste frontieră şi de supraveghere a liniei de frontieră. Dacă situaţia o impune, pentru termene limitate, până la dispariţia stării care determină necesitatea, în fâşia de protecţie a frontierei de stat se pot face şi alte lucrări necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţiştii de frontieră. (4) Suprafeţele de teren cuprinse între fâşia de protecţie a frontierei de stat şi culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, se administrează de către persoanele fizice sau juridice cărora le aparţin, cu respectarea prevederilor Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, este permis în baza documentelor de identitate, cu aprobarea şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontieră. (6) Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, este permis numai prin locurile şi în condiţiile stabilite de şeful formaţiunii locale a poliţiei de frontieră. (7) Accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouă din apele de frontieră este permis numai după determinarea apartenenţei acestora, pe baza înţelegerilor încheiate între statul român şi statul vecin."3. La articolul 42, alineatul (3) se abrogă.4. La articolul 75, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) accesul la uscat, fără aprobarea şefului punctului de trecere, al membrilor echipajelor navelor româneşti de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staţioneze în raza portului; neprezentarea după plecarea navei a marinarilor rămaşi pe teritoriul României la agenţia companiei de navigaţie de care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcaţi pe navele aflate în porturile româneşti care navighează între porturile Constanţa, Sulina şi Moldova Veche fără paşaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără aprobarea şefului punctului de trecere; desfăşurarea oricărei activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al şefului direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente, al şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administraţiei publice locale sau al altei autorităţi prevăzute de lege; nerespectarea obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de şeful direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1); f) accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate sau fără aprobarea şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte condiţii decât cele stabilite de şeful formaţiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenenţei acestora; desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 39 fără avizul direcţiilor teritoriale ale poliţiei de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autorităţile competente sau fără avizul prealabil al şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent; păstrarea bărcilor şi ambarcaţiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile competente ori neluarea de către cei care le deţin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite; desfăşurarea activităţilor de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioară şi marea teritorială fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale ori fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră sau, după caz, al şefului grupului de nave al poliţiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor şi ambarcaţiunilor cu excursionişti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; păşunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat; păşunatul animalelor în timpul nopţii în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 metri de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăşurarea vânătorii, prevăzută la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport a imaginilor care redau porţiuni din teritoriul statelor vecine de către persoanele care se deplasează ori care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau în convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau în convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de către persoanele care se deplasează ori desfăşoară activităţi în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetăţenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau în convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan Nicap. Ministrul afacerilor externe,Costea Romulus Doru,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 martie 2009.Nr. 26.___________