ORDIN nr. 310 din 16 martie 2009pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009    Văzând Referatul de aprobare al Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă şi al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. I.B. 1.954/2009,în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (4) din titlul IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 25 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - UPU au următoarele spaţii funcţionale, organizate şi dotate în conformitate cu anexa nr. 1:1. spaţiul de primire/triaj a/al pacienţilor;2. biroul de informare/documentare al UPU;3. camera de resuscitare;4. spaţiul pentru evaluare şi tratament imediat;5. spaţiul pentru evaluarea şi tratamentul urgenţelor minore care nu necesită monitorizare;6. spaţiul pentru ghipsare/pregătirea atelelor ghipsate;7. spaţii de consultaţii specifice;8. salon de observaţie;9. spaţii de izolare;10. spaţii de depozitare;11. spaţii de aşteptare;12. spaţiul de prelucrări sanitare/deparazitare;13. spaţiul de decontaminare;14. spaţii destinate investigaţiilor paraclinice şi radiologice;15. spaţii administrative;16. spaţiul destinat întâlnirilor colective ale personalului UPU, precum şi instruirii personalului şi, după caz, a rezidenţilor din cadrul UPU."2. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - CPU au următoarele spaţii minime funcţionale organizate şi dotate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în anexa nr. 1:1. spaţiul de primire/triaj a/al pacienţilor;2. biroul de informare/documentare al CPU;3. camera de resuscitare;4. spaţiul pentru evaluare şi tratament imediat;5. salon de observaţie;6. spaţiul pentru ghipsare/pregătirea atelelor ghipsate;7. spaţii de depozitare;8. spaţii de aşteptare;9. spaţiul de igienizare/deparazitare;10. spaţii administrative."3. La articolul 69, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) În condiţiile îndeplinirii unuia sau mai multora dintre criteriile de internare prevăzute la art. 68, medicul de gardă din UPU sau CPU are dreptul de a interna pacientul într-o secţie de specialitate a spitalului, în următoarele situaţii excepţionale: a) medicul de gardă din UPU sau CPU apreciază că trimiterea pacientului la domiciliu sau internarea acestuia într-un salon de observaţie din cadrul UPU sau CPU este în detrimentul stării de sănătate a pacientului; b) medicul de gardă din secţia de specialitate a spitalului nu se prezintă la consultul de specialitate solicitat de către medicul de gardă din UPU sau CPU, în condiţiile prevăzute în prezentul ordin; c) starea pacientului necesită o abordare multidisciplinară şi niciunul dintre medicii de gardă din secţiile de specialitate ale spitalului nu doreşte internarea acestuia în secţia respectivă; d) orice altă situaţie bine justificată în care medicul de gardă din UPU sau CPU consideră necesară internarea pacientului, cu acordul medicului şef al UPU sau CPU şi cu informarea conducerii spitalului. (6) În situaţiile prevăzute la alin. (5), în cazul lipsei temporare de locuri în secţia de specialitate a spitalului în care medicul de gardă din UPU sau CPU consideră necesară internarea pacientului, acesta poate fi internat într-o secţie cu profil înrudit, urmând a fi transferat în secţia de specialitate corespunzătoare patologiei prezentate la eliberarea unui loc. În aceste situaţii, internarea se face cu informarea medicului de gardă din specialitatea în care se consideră necesară internarea pacientului."4. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 72. - (1) Pacienţii aflaţi în stare critică, necesitând monitorizare şi ventilaţie, vor fi preluaţi de secţiile de ATI în urma stabilizării şi investigării lor. (2) Internarea pacienţilor politraumatizaţi în primele 24 de ore se realizează, după caz, la secţiile de chirurgie generală sau la secţiile de ATI, prin secţiile de chirurgie generală."5. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 89. - (1) Colaborarea dintre UPU şi CPU şi secţiile din spitalul din care fac parte se realizează în condiţii de egalitate între structurile respective, UPU şi CPU nefiind subordonate altor secţii din spital. (2) Spitalele care au în structura lor UPU sau CPU au obligaţia de a asigura un procent de 5-10% din numărul total de paturi ale spitalului pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU. La stabilirea numărului de paturi necesar internării pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU se are în vedere media internărilor zilnice în regim de urgenţă pe o perioadă de cel puţin 6 luni. Responsabilitatea asigurării paturilor libere revine şefilor de secţie. (3) În situaţia în care secţiile de specialitate ale spitalului nu pot asigura numărul de paturi libere prevăzut la alin. (2), se reconsideră programul de internare a pacienţilor planificaţi. (4) În cazul în care secţiile de ATI nu pot asigura numărul de paturi libere pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, în cadrul spitalului se va lua în considerare replanificarea operaţiilor elective pentru care au fost rezervate paturi în aceste secţii; secţiile de terapie intensivă au obligaţia de a prelua în mod prioritar pacienţii ventilaţi aflaţi în UPU sau CPU. (5) Internarea pacienţilor pe paturile prevăzute la alin. (2) se face doar prin UPU sau CPU. (6) Lista paturilor libere care se asigură pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU se predă conducerii UPU sau CPU, zilnic, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi de sărbători legale, până cel târziu la ora 12,00. (7) Lista paturilor libere prevăzută la alin. (6) include şi paturile de terapie intensivă cu capacitate de ventilaţie. (8) Spitalele de specialitate sau spitalele generale, precum şi spitalele pavilionare care nu au în structura organizatorică UPU sau CPU, dar care prin activitatea lor participă la acordarea asistenţei medicale de urgenţă, au obligaţia de a asigura un procent variabil din numărul total de paturi ale spitalului pentru internarea în regim de urgenţă a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, după cum urmează: a) 5-10% din numărul total de paturi ale spitalului, în situaţia în care spitalul respectiv este singura unitate sanitară cu paturi de profil din localitate. La stabilirea numărului de paturi necesar internării pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU se are în vedere media internărilor zilnice în regim de urgenţă pe o perioadă de cel puţin 6 luni; b) 5-10% din numărul total de paturi ale spitalului, dacă în localitatea respectivă există şi alte unităţi sanitare cu paturi de acelaşi profil. În această situaţie, pentru stabilirea numărului de paturi necesar internării pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU se are în vedere media internărilor de urgenţă prin UPU sau CPU în ultimele 6 luni pentru toate secţiile cu acelaşi profil, fiecare secţie de specialitate din cadrul fiecărui spital urmând să asigure un procent din numărul paturilor necesare, procent care nu se va stabili sub 5% din numărul total al paturilor din secţia respectivă. (9) Prevederile alin. (3)-(7) sunt aplicabile şi în situaţiile prevăzute la alin. (8)."  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se înfiinţează dispeceratul unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigură de către spitalele de urgenţă din municipiul Bucureşti pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU. Locaţia amplasării dispeceratului unic, modalitatea de organizare şi funcţionare a acestuia, precum şi termenul de operaţionalizare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 16 martie 2009.Nr. 310.__________