HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 martie 2009privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009    Având în vedere dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile mass-media care îndeplinesc condiţiile legale pentru desemnarea de observatori interni, respectiv de reprezentanţi interni ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European şi acreditează observatorii externi şi reprezentanţii externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.  +  Articolul 2 (1) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei de referinţă, organizaţia neguvernamentală din România care doreşte să participe cu observatori interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere prin care solicită eliberarea adeverinţei prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de o copie a statutului şi de o copie a certificatului de înscriere. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referinţă, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează organizaţiilor neguvernamentale din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Acreditarea observatorilor interni propuşi de organizaţiile neguvernamentale din România, în privinţa cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, la cererea scrisă a conducerii organizaţiilor neguvernamentale din România, făcută până cel mai târziu cu 5 zile înaintea zilei de referinţă.  +  Articolul 3 (1) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei de referinţă, instituţia mass-media din România care doreşte să desemneze reprezentanţi interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere prin care solicită eliberarea adeverinţei prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de documente din care să rezulte faptul că desfăşoară activităţi în domeniul mass-media. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referinţă, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează instituţiilor mass-media din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Acreditarea reprezentanţilor interni propuşi de instituţiile mass-media din România, în privinţa cărora Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, la cererea scrisă a conducerii instituţiilor mass-media din România, făcută până cel mai târziu cu 5 zile înaintea zilei de referinţă. (4) Pot fi acreditate ca reprezentanţi interni numai persoanele care se află în relaţii contractuale cu instituţii mass-media din România şi care desfăşoară pentru acestea activităţi în domeniul mass-media.  +  Articolul 4Contestaţiile privind respingerea de către Autoritatea Electorală Permanentă a solicitării de eliberare a adeverinţelor prevăzute la art. 2 şi 3 se depun în cel mult două zile de la comunicarea răspunsului, la Curtea de Apel Bucureşti, şi se soluţionează de aceasta în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă.  +  Articolul 5 (1) La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, făcută până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei de referinţă, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează observatorii externi şi reprezentanţii externi ai mass-mediei pe lângă toate birourile electorale constituite pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009. (2) Modelul acreditării eliberate observatorilor externi şi reprezentanţilor externi ai mass-mediei este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Autoritatea Electorală Permanentă afişează pe pagina proprie de internet adeverinţele eliberate potrivit art. 2 şi 3, precum şi acreditările acordate potrivit art. 5.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AutorităţiiElectorale Permanente,Octavian OprişContrasemnează:--------------Vicepreşedinte,Ana Maria PătruVicepreşedinte,Marian MuhuleţBucureşti, 16 martie 2009.Nr. 4.  +  Anexa 1CEREREde eliberare a adeverinţei prin care se atestăîndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale a condiţiilorprevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru ParlamentulEuropean, cu modificările şi completările ulterioare    Subsemnatul, ............................*), .........................**),  în cadrul ...............................***), solicit eliberarea  adeverinţei prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de  art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea  alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările  ulterioare.                          ......................****)  ....................*****)---------    *) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea    organizaţiei neguvernamentale.    **) Se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în    organizaţia neguvernamentală.    ***) Se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale.    ****) Se trec numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea    organizaţiei neguvernamentale, semnătura acesteia şi se aplică ştampila    organizaţiei neguvernamentale.    *****) Se trece data.  +  Anexa 2                                                ...........................*)                                   ADEVERINŢĂ    În temeiul art. 25 alin. (7) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea  şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi  completările ulterioare, adeverim prin prezenta că organizaţia  neguvernamentală ...........................**) îndeplineşte condiţiile  prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi  completările ulterioare, pentru a participa cu observatori interni la  alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.                                  Preşedinte,                         .........................***)---------    *) Se trece numărul de înregistrare.    **) Se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale.    ***) Se trec numele şi prenumele preşedintelui Autorităţii Electorale    Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de    acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale    Permanente.NOTĂ:Prezenta adeverinţă (în original sau în copie) permite organizaţiei neguvernamentale să obţină de la birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate acreditarea ca observatori interni a persoanelor pe care le propun acestora, sub rezerva depunerii de declaraţii pe propria răspundere de către persoanele propuse privind faptul că nu au apartenenţă politică.Prezenta adeverinţă se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.  +  Anexa 3CEREREde eliberare a adeverinţei prin care se atestăîndeplinirea de către instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzutede art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privindorganizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,cu modificările şi completările ulterioare    Subsemnatul, ...............................*), ........................**)  în cadrul ..............................................***), solicit  eliberarea adeverinţei prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute  de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi  desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi  completările ulterioare.    Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în  declaraţii, declar pe propria răspundere că persoanele prevăzute în tabelul  de mai jos se află în relaţii contractuale cu instituţia mass-media pe care  o reprezint şi desfăşoară pentru aceasta activităţi în domeniul mass-media.    1. .............................;    2. .............................;    3. .............................;    .................................                                                   .....................****)               ............................*****)--------    *) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea    instituţiei mass-media.    **) Se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în cadrul    instituţiei mass-media.    ***) Se trece denumirea instituţiei mass-media.    ****) Se trec numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea    instituţiei mass-media, semnătura acesteia şi se aplică ştampila    instituţiei mass-media.    *****) Se trece data.NOTĂ:Pe fiecare pagină se aplică, după înregistrare, ştampila Autorităţii Electorale Permanente.  +  Anexa 4                                               .............................*)                                   ADEVERINŢĂ    În temeiul art. 25 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea  şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi  completările ulterioare, adeverim prin prezenta că instituţia  mass-media ....................**) îndeplineşte condiţiile prevăzute de  art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările  ulterioare, pentru a participa cu reprezentanţi interni la alegerile pentru  membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.                                  Preşedinte,                         .........................***)--------    *) Se trece numărul de înregistrare.    **) Se trece denumirea instituţiei mass-media.    ***) Se trec numele şi prenumele preşedintelui Autorităţii Electorale    Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de    acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.NOTĂ:Prezenta adeverinţă (în original sau în copie) este valabilă numai dacă este însoţită de copia cererii de eliberare a acesteia şi permite instituţiei mass-media să obţină de la birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate acreditarea ca reprezentanţi interni a persoanelor pe care le propun acestora, sub rezerva depunerii de declaraţii pe propria răspundere de către persoanele propuse privind faptul că nu au apartenenţă politică.Prezenta adeverinţă se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente împreună cu cererea de eliberare a acesteia.  +  Anexa 5[ANTET - AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ]*)--------*)NOTA (CTCE)Antetul AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 23 martie 2009, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociată).                                              ..............................*)                                   ACREDITARE    Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu nr. .......,  înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. ..................,  în temeiul prevederilor art. 25 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind  organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu  modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă  acreditează ca ........................**) pe lângă toate birourile  electorale constituite pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor  pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 următoarele  persoane:    1. ...........................***);    2. ...............................;    3. ...............................;    4. ................................                                  Preşedinte,                    ................................****)---------    *) Se trece numărul de înregistrare.    **) Se trece "observatori externi" sau "reprezentanţi externi ai    mass-media", după caz, precum şi denumirea organizaţiei ori a instituţiei    mass-media străine.    ***) Se trec numele şi prenumele observatorului extern sau ale    reprezentantului extern al mass-media, după caz.    ****) Se trec numele şi prenumele preşedintelui Autorităţii Electorale    Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de    acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.NOTĂ:Prezenta acreditare (în original sau în copie), însoţită de actul de identitate al persoanei acreditate, permite acesteia accesul în spaţiile special amenajate în acest sens la Biroul Electoral Central, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi la birourile electorale ale secţiilor de votare.La birourile electorale ale secţiilor de votare, persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage, de drept, încetarea acreditării.Prezenta acreditare se publică pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.--------