ORDIN nr. 13 din 17 martie 2009pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009  Văzând Referatul de aprobare nr. 7.011 din 24 februarie 2009, întocmit de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară,în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare, şi al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, republicată,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul INorma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 litera f), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(i) include şi furnizarea de către producători direct către consumatorul final a produselor primare de origine animală în cantităţi mici, în pieţele agroalimentare, precum şi cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional;".2. La articolul 2 litera g), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. producţie anuală de păsări sau lagomorfe - până la 10.000 de capete;".3. La articolul 2 litera g), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. ouă - provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare;".4. La articolul 2, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) producător - persoana fizică sau juridică, inclusiv producătorii agricoli crescători de animale, care desfăşoară activitate de vânzare directă a produselor primare de origine animală."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Producătorii sunt obligaţi să respecte condiţiile privind igiena produselor primare de origine animală destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor."6. La articolul 9, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) pentru laptele crud, să respecte cerinţele de sănătate animală şi igienă stabilite în anexa III, secţiunea IX, cap. I, pct. I şi pct. II lit. A, lit. B pct. 1 şi lit. C din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploataţii care respectă condiţiile de igienă a mulsului, a spaţiilor de depozitare a laptelui şi cu asigurarea trasabilităţii produsului, incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor."7. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Vânzarea directă a produselor primare de origine animală către consumatorul final în pieţele agroalimentare, precum şi cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional, se realizează numai de producător sau de membrii familiei, rude de gradul I şi II ale acestuia, în baza:".8. La articolul 17 litera a), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. consumatorul final în pieţele agroalimentare, precum şi cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional, cu excepţia cărnii proaspete de porc;".9. La articolul 17 litera h), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. brânzeturi - până la 1.500 kg/săptămână, medie anuală;".10. La articolul 17 litera h), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide - până la 3.000 kg/săptămână;".11. La articolul 19 alineatul (1) litera a), punctul (v) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(v) numărul personalului lucrător, cu excepţia stânelor;".12. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie, cu excepţia stânelor;".13. La articolul 19 alineatul (1), litera c) se abrogă.14. La articolul 19 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) prin derogare de la prevederile lit. d), în cazul producătorilor agricoli crescători de animale, copia certificatului de producător eliberat de primărie, vizată de asociaţiile profesionale şi/sau de medicul veterinar zonal."15. La articolul 22 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) eliminarea dăunătorilor (insecte, rozătoare, păsări etc.);".16. La articolul 22 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) eliminarea deşeurilor;".17. La articolul 22 alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) aplicarea procedurilor de bune practici de igienă, bazate pe principiile siguranţei alimentului stabilite prin ghidurile de bune practici în cazul producătorilor agricoli crescători de animale sau, după caz, a principiilor sistemului Analizei hazardului şi punctelor critice de control (HACCP), având în vedere tipul unităţii, capacitatea de producţie şi specificul unităţii."18. Punctul 2 "Lapte şi produse din lapte" din capitolul I "Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar" din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Lapte şi produse din lapte: a) Centru de prelucrare lapte integrat în cadrul exploataţiei - unitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate desfăşurării activităţii de prelucrare a laptelui crud provenit de la animalele proprii în produse lactate, într-o gamă sortimentală restrânsă. În această categorie sunt incluse spaţiile şi facilităţile de la nivelul stânelor sau exploataţiilor agricole unde laptele crud provenit de la animalele din exploataţia proprie este prelucrat în brânzeturi şi comercializat direct către consumatorul final în spaţii special amenajate în pieţele agroalimentare, cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; b) Centru de prelucrare lapte independent - unitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia laptelui crud de la producători locali, prelucrarea acestuia în produse lactate într-o gamă sortimentală restrânsă şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor."19. Punctul 5 "Ouă de consum" al capitolului I "Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar" din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Ouă pentru consum:- Centru colectare ouă - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea ouălor de la un producător în vederea livrării acestora către un centru de ambalare autorizat sanitar veterinar sau către alte unităţi de industrie alimentară ori nealimentară, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor."20. La punctul 1 "Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor" al capitolului II "Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor" din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) Pensiune turistică, indiferent de specific - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru obţinerea, recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi nonanimală, provenite din exploataţia agricolă familială, precum şi din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea şi servirea alimentelor gătite în incinta proprie."21. Punctul I din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se modifică şi va avea următorul cuprins:"I. Pentru unitatea/producătorul agricol crescător de animale: ..................................., reprezentant legal/proprietar ......................., din localitatea .............., str. ............... nr. ....., sectorul ......., codul poştal ........, judeţul .............., pentru următoarele activităţi:1. ................................ ;2. ................................ ;3. ................................ ;4. ................................ ."22. Numărul curent 2 din anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Unitatea Tarif de înregistrare/ unitate
  "2. Lapte şi produse din lapte: Centru de prelucrare lapte independent .... Centru de prelucrare lapte integrat în cadrul exploataţiei ........ 300 100"
  23. Anexa nr. 15 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.24. În cuprinsul normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, sintagma "mic producător" se înlocuieşte cu termenul "producător".
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaBucureşti, 17 martie 2009.Nr. 13.  +  Anexa (Anexa nr. 15 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)    (pagina 1)    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...........    Circumscripţia Sanitară Veterinară Zonală ............                                FIŞĂ DE SĂNĂTATE      pentru animalele de la care se valorifică produse de origine animală                        Nr. ..... data .................    Producătorul ...................    Cod numeric personal ...............    Domiciliul ................................................................  .............................................................................  .............................................................................    Actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) seria .....  nr. ....................., eliberat de ....................    Codul exploataţiei ................(verso pagina 1)Obligaţiile producătorilor1. Producătorii care valorifică produse de origine animală obţinute de la animalele din gospodăria proprie vor avea asupra lor prezenta fişă de sănătate, vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în raza căruia domiciliază. Valorificarea acestor produse este admisă numai în locuri publice (pieţe, târguri, expoziţii, cu ocazia manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/ judeţene pe întreg teritoriul naţional).2. Producătorii trebuie să aplice toate măsurile pentru a evita riscul contaminării acestora şi trebuie să informeze direcţia veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti atunci când constată că produsele destinate vânzării prezintă un risc pentru sănătatea umană.3. Produsele de origine animală trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să provină de la animale, păsări sau colonii de albine sănătoase şi să fie manipulate numai de către persoane sănătoase; b) să nu fie falsificate sau cu mirosuri, gusturi ori culori străine, cu o consistenţă anormală; c) să nu fie murdărite sau să conţină impurităţi, să nu fie transportate ori prezentate în ambalaje murdare, ruginite sau improprii pentru produsul respectiv; d) să fie însoţite de precizări scrise din partea persoanei care le valorifică, referitoare la tipul produsului, originea acestuia, data recoltării, condiţii de păstrare, precum şi orice altă informaţie considerată necesară; e) pentru laptele crud, să respecte cerinţele de sănătate animală şi igienă stabilite în anexa III, secţiunea IX, cap. I, pct. I şi pct. II lit. A, lit. B pct. 1 şi lit. C din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploataţii care respectă condiţiile de igienă a mulsului, a spaţiilor de depozitare a laptelui şi cu asigurarea trasabilităţii produsului, incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.4. În locurile publice de valorificare a produselor de origine animală, producătorii vor avea o stare de igienă corespunzătoare (halate, şorţuri, bonete curate) şi vor avea asupra lor un document din care să reiasă că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.
      (pagina 2)
                   Animale existente în gospodăria producătorului
   
  Anul ....... Anul ......
  Specia şi categoria
  Bovine
  din care vaci
  din care vaci mulgătoare
  Ovine - caprine
  din care mulgătoare
  Porcine
  Păsări
  din care ouătoare
  Familii de albine
      Produsele care se valorifică: ............................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
      (pagina 3)
                            Starea sănătăţii animalelor
   
  ┌─────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┐ │ │ │ │Semnătura şi│ │ Examene sanitare veterinare efectuate │ Data │ Rezultatul│ parafa │ │ │ │ │ medicului │ │ │ │ │veterinar de│ │ │ │ │ liberă │ │ │ │ │ practică │ │ │ │ │împuternicit│ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │Tuberculinarea bovinelor ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │Controlul serologic pentru bruceloza la │ │ │ │ │bovine/ovine │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │Controlul pentru depistarea mastitelor la│ │ │ │ │bovine/ovine ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │Examenul clinic al animalelor, păsărilor │ │ │ │ │şi familiilor de albine din gospodărie ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┘    Observaţii şi restricţii sanitare veterinare: ............................  ............................................................................  ............................................................................  ............................................................................  ............................................................................Medic veterinar oficial,L.S. ...............(semnătura şi parafa)----