DECIZIE nr. 1.409 din 16 decembrie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 martie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gabriel-Virgil C. Păun în Dosarul nr. 1.382/315/2007 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia comercială şi de contencios administrativ.La apelul nominal se prezintă partea Viorel Moga, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza se află în stare de judecată.Partea prezentă solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 1 octombrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 1.382/315/2007, Tribunalul Dâmboviţa - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gabriel-Virgil C. Păun.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 24 din Constituţie, deoarece neadmiterea probei cu martori în recurs este de natură să îi limiteze dreptul la apărare.Tribunalul Dâmboviţa - Secţia comercială şi de contencios administrativ nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia ridicată.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2) şi ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 305 din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare: "În instanţa de recurs nu se pot produce probe noi, cu excepţia înscrisurilor, care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor."Textul constituţional considerat a fi încălcat este cel al art. 24 privind dreptul la apărare.Examinând excepţia, Curtea constată că asupra constituţionalităţii art. 305 din Codul de procedură civilă, în raport cu art. 24 din Constituţie, s-a pronunţat prin Decizia nr. 722 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 29 octombrie 2007.Cu acest prilej, Curtea a decis că prevederile art. 305 din Codul de procedură civilă nu contravin dispoziţiilor art. 24 din Constituţie, deoarece, potrivit art. 304^1 din Codul de procedură civilă, "recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanţa putând să examineze cauza sub toate aspectele".Considerentele şi soluţia acestei decizii îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale.Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gabriel-Virgil C. Păun în Dosarul nr. 1.382/315/2007 al Tribunalului Dâmboviţa - Secţia comercială şi de contencios administrativ.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 decembrie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Maria Bratu-------