ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 18 martie 2009privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 20 martie 2009    Până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului erau 2 ordonatori principali de credite, ceea ce impunea aprobarea, în mod unitar, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului, aceasta realizându-se prin decizie a primului-ministru.După desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru singurul ordonator principal de credite pentru întregul aparat de lucru al Guvernului a devenit secretarul general al Guvernului, conducătorul Secretariatului General al Guvernului, care are rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a primului-ministru. În aceste condiţii se impune ca acestea să fie realizate de către ordonatorul principal de credite, care, de altfel, asigură gestionarea unitară a acestei problematici, inclusiv în ceea ce priveşte raportările financiare către Ministerul Finanţelor Publice.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar avea consecinţe negative în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor de optimizare a structurilor organizatorice ale entităţilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor preconizate ar conduce la imposibilitatea luării unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, datorită restricţiilor privind introducerea modificărilor corespunzătoare în structura şi volumul bugetului ordonatorului principal de credite, cadrul juridic propus fiind menit să confere flexibilitatea necesară unui management performant şi cu costuri minime la acest nivel, elemente care constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. (2) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi din cadrul structurilor fără personalitate juridică ce funcţionează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului. Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului din cadrul structurilor cu personalitate juridică ce funcţionează în aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al conducătorului acestora. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) persoanele care îndeplinesc funcţii de demnitate publică şi înalţii funcţionari publici, pentru care dispoziţiile legale în vigoare se aplică în mod corespunzător. (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului şi în anexele la acesta modificările intervenite prin aplicarea dispoziţiilor prezentului articol, la propunerea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 2Litera c) a articolului 15 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) secretarii de stat şi consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;".  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare; b) articolul IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 11 februarie 2009, cu modificările ulterioare; c) alineatul (8) al articolului IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009; d) alineatul (5) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 martie 2009.Nr. 24.------------