LEGE nr. 41 din 13 martie 2009pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 19 martie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71 din 4 iunie 2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 10 iunie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, după alineatul (1) al articolului 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) De drepturile conferite de prezenta ordonanță de urgență nu beneficiază personalul armatei devenit invalid din cauza participării la acțiuni militare, în situația în care invaliditatea s-a produs ca urmare a săvârșirii, cu intenție, a unei infracțiuni pedepsite potrivit legii române.(3) De drepturile conferite de prezenta ordonanță de urgență nu beneficiază nici urmașii celui decedat în condițiile prevăzute la alin. (2).2. La articolul I punctul 4, litera e) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:e) urmașii personalului armatei decedat - soția sau soțul supraviețuitor, precum și copiii personalului armatei prevăzut la lit. a), până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;3. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Titlurile onorifice de ”Militar Veteran” și de ”Veteran” se acordă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naționale, și personalului care, pe timpul misiunii, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj și devotament, indiferent de durata participării, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acțiunilor de luptă/ordinul de zi pe unitate.4. La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Menținerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcții militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării naționale, pe baza propunerii comandantului unității/detașamentului, înaintată ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al șefului Statului Major General, care vor cerceta condițiile în care s-au produs evenimentele, și a avizului comisiilor de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii și al medicului de expertiza capacității de muncă, după caz.5. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Comisiile de expertiză medico-militară, medicul de medicina muncii și medicul de expertiza capacității de muncă constată dacă atribuțiile funcțiilor prevăzute la alin. (1) sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică/psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.6. La articolul I punctul 8, titlul capitolului III^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III^1Drepturile personalului armatei participant la acțiuni militare și ale urmașilor celor decedați7. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 8^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Membrii familiei și/sau alte persoane care participă la îngrijirea personalului armatei prevăzut la alin. (1) pot utiliza gratuit spațiile de cazare din căminele militare, pe perioada cât acesta este spitalizat pentru tratament, dacă aceștia nu au domiciliul în garnizoana în care se află instituția medicală. Aprobarea pentru cazarea acestor persoane se acordă în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.8. La articolul I punctul 8, partea introductivă și litera b) ale alineatului (1) al articolului 8^5 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^5(1) Urmașii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acțiuni militare beneficiază de următoarele drepturi:........................................................................b) o indemnizație lunară egală cu solda lunară brută/salariul de bază brut pe care cel decedat l-a avut la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, care se actualizează potrivit legii, pentru urmașii soldaților și gradaților voluntari, precum și ai personalului civil, care nu realizează venituri din salarii sau din activități independente, indiferent de numărul acestora.9. La articolul I punctul 8, articolul 8^7 se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naționale va elabora normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 13 martie 2009.Nr. 41.-----------