PROCEDURĂ din 5 martie 2009de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2009  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 203 din 5 martie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 167 din 17 martie 2009.
   +  Articolul 1(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește derogări în situațiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanță de urgență:a) din oficiu, în baza recomandărilor planurilor de management și/sau de acțiune pentru conservarea speciilor sau în baza studiilor realizate la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului ori autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;b) la solicitarea instituțiilor publice care au ca obiect de activitate cercetarea științifică;c) la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b).(2) În cazul solicitărilor persoanelor juridice care gestionează faună de interes cinegetic, derogările se stabilesc pe baza studiilor de evaluare a efectivelor speciilor care fac obiectul măsurilor derogatorii.(3) La stabilirea derogărilor, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului trebuie să se asigure că sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:a) nu există o alternativă acceptabilă;b) măsurile derogatorii nu sunt în detrimentul menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural.  +  Articolul 2Derogările se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în conformitate cu art. 38 alin. (2) și (2^1) din Ordonanța de urgență.  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii derogării, solicitantul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) trebuie să depună o cerere la sediul autorității publice centrale pentru protecția mediului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.(2) În vederea obținerii derogării, solicitantul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. c) trebuie să depună o cerere la sediul autorității publice centrale pentru protecția mediului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.  +  Articolul 4(1) În cazul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), cererea prevăzută la art. 3 trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative:a) referințe științifice privind competența solicitantului: lucrări științifice, publicații, expoziții, filme;b) copia contractului/proiectului de cercetare, inclusiv a protocolului experimental;c) hărțile care cuprind localizarea sitului/siturilor unde se aplică derogarea;d) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz.(2) În cazul persoanei juridice prevăzute la art. 1 alin. (2), cererea prevăzută la art. 3 trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative:a) documentele de constatare a pagubelor/vătămărilor corporale sau uciderilor, întocmite de autoritățile competente;b) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz;c) studiul de evaluare a efectivelor speciilor care fac obiectul măsurilor derogatorii, întocmit în conformitate cu instrucțiunile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 5În cazul în care măsurile derogatorii presupun recoltarea speciilor de faună sălbatică prin vânare, acțiunea se va realiza cu respectarea prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor cu privire la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii.  +  Articolul 6(1) Pentru fiecare dintre derogările acordate în condițiile prezentei proceduri, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) transmit autorității teritoriale pentru protecția mediului și autorității teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acțiuni derulate în baza derogării obținute, în cel mult 7 zile de la desfășurarea respectivei acțiuni.(2) Modelul raportului menționat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.(3) Rapoartele asupra fiecărei acțiuni derulate în baza derogărilor acordate se transmit, în copie, autorității publice centrale pentru protecția mediului, de către autoritățile teritoriale ale acesteia, în maximum 30 de zile de la încheierea perioadei pentru care s-au acordat derogările.  +  Anexa nr. 1la procedură
  FORMULAR DE SOLICITARE
  a derogării de la măsurile de protecție a speciilor de
  floră și faună sălbatice

  Cercetare științifică
  - model -
   +  I. Datele de identificare ale solicitantuluiInstituție sau organizațieDenumirea și obiectul de activitate:............................................................................................................................................................................................................................................................................Sediul ............................................................Telefon ...........................................................Fax ...............................................................Adresa de e-mail ..................................................RecomandăriReferințe științifice: enumerați lista lucrărilor, a publicațiilor, a expozițiilor, a filmelor etc..........................................................................................................................................................................................................Recomandări de specialitate: precizați numele, adresa și titlul persoanelor care pot garanta competența solicitantului și interesul activității pe care doriți să o desfășurați..........................................................................................................................................................................................................  +  II. Speciile pentru care se solicită derogareaSpecia sau grupul de specii urmărită/urmărit cu regularitate sau studiată/studiat, pentru care se solicită o derogare:
  Speciile Numărul exemplarelor Stadiul de dezvoltare (ouă, larve imature, plantule sau adulți, pui, animale adulte) Starea exemplarelor înaintea prelevării (vii, moarte, rănite, cu dizabilități) Starea exemplarelor după prelevare (vii, moarte, rănite, cu dizabilități)
  Precizați pentru fiecare specie vegetală sau animală numărul de specimene avute în vedere:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   +  III. Tipul acțiunilor pentru care se solicită derogarea (bifați cazurile care corespund și subliniați acțiunile vizate de cerere)Dacă derogarea se referă la o specie animală:[] Capturarea exemplarelor din natură[] Uciderea intenționată a exemplarelor din natură[] Perturbarea intenționată a exemplarelor[] Adunarea sau deținerea ouălor[] Deținerea și transportarea exemplarelor prelevate din naturăDacă derogarea se referă la o specie vegetală:[] Culegerea, adunarea, tăierea, dezrădăcinarea exemplarelor acestei specii din natură[] Deținerea și transportarea exemplarelor prelevate din naturăPrecizați cazul în care veți modifica acțiunile vizate:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  +  IV. Tipul cercetării sau observării întreprinseSe are în vedere o cercetare fundamentală sau aplicată, de observare și/sau de monitorizare a speciilor?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Dacă este vorba de cercetare, care sunt obiectivele urmărite?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................În ce cadru se înscrie cercetarea sau observarea? (copia contractului/proiectului de cercetare)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  +  V. Locul în care se aplică derogareaCercetarea se va desfășura în situl/siturile următor/următoare (atașați una sau mai multe hărți la scara 1/25.000)
  Județul Localitatea Localizare (topo)/ Amenajistică (O.S., U.P., u.a.) Tipul habitatului
   +  VI. Perioada exercitării acțiunilor vizateData/Datele sau perioada/perioadele:......................................................................................................................................Durata solicitată pentru derogare:......................................................................................................................................  +  VII. Mijloace, instalații și metode avute în vedere pentru cercetare sau observareMijloace materiale, instalații (citați, iar dacă este cazul, descrieți dispozitivul):............................................................................................................................................................................................................................................................................Protocol experimental: (precizați periodicitatea observațiilor efectuate și atașați o anexă, dacă este necesar).........................................................................................................................................................................................................  +  Angajamentele solicitantuluiDacă cererea va fi acceptată, solicitantul se obligă:- să transmită autorității teritoriale pentru protecția mediului și autorității teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acțiuni derulate în baza derogării obținute, în cel mult 7 zile de la desfășurarea respectivei acțiuni;- să nu degradeze situl pentru care se aplică derogarea;- să asigure o etichetare corectă a exemplarelor puse în colecții.Prezenta cerere de derogare se introduce pentru că nu există altă soluție satisfăcătoare și pentru că derogarea nu dăunează menținerii într-o stare favorabilă de conservare a populațiilor speciilor respective în aria lor de răspândire naturală (conform documentelor anexate).Semnătura Data ............. Localitatea ..........................Listați, dacă există, titlul și numerele corespunzătoare ale anexelor adăugate.
   +  Anexa nr. 2la procedură
  FORMULAR DE SOLICITARE
  a derogării de la măsurile de protecție a speciilor de
  floră și faună sălbatică
  Alte situații
  - model -
   +  I. Date de identificare ale solicitantului[] Persoană juridică[] Persoană fizicăOrganism sau instituțieDenumirea și domeniul de activitate:............................................................................................................................................................................................................................................................................Sediul/Adresa: ....................................................Telefon: ..........................................................Fax: ..............................................................Adresa de e-mail: .................................................Persoană fizică/Persoană fizică delegată:Numele și prenumele:...................................................................Profesia:...................................................................Funcția:...................................................................Adresa personală:...................................................................Telefon .......................... Fax ............................Adresa profesională:...................................................................Telefon ......................... Fax .............................Adresa de e-mail:...................................................................  +  II. Speciile și exemplarele pentru care este solicitată derogarea (completați rubricile corespunzătoare)
  Speciile Numărul exemplarelor Stadiul de dezvoltare (ouă, larve imature, plantule sau adulți, pui, animale adulte) Starea exemplarelor înaintea prelevării (vii, moarte, rănite, cu dizabilități) Starea exemplarelor după prelevare (vii, moarte, rănite, cu dizabilități)
   +  III. Motivul cererii/derogării[] În interesul protejării faunei și florei sălbatice și al conservării habitatelor naturale[] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor și apelor, iar în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, și pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri[] În interesul sănătății și securității publice, iar în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, și pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, și pentru consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu[] În scopuri de cercetare științifică și educație, de repopulare și de reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor[] Pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare din anumite specii de păsări sau din speciile prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare[] În interesul siguranței aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoareJustificarea solicitării (precizați motivele și obiectivele urmărite; anexați documentele justificative):..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  +  IV. Tipul acțiunilor pentru care este solicitată derogarea(bifați cazul corespunzător și subliniați operațiile vizate de cerere)Dacă derogarea se referă la o specie animală:[] Capturarea indivizilor găsiți în natură[] Deținerea și transportarea specimenelor prelevate din natură[] Uciderea intenționată a indivizilor găsiți în natură[] Perturbarea intenționată a indivizilor[] Distrugerea, adunarea sau deținerea ouălor[] Naturalizarea specimenelor găsite rănite, bolnave sau moarte, precum și deținerea și transportarea specimenelor naturalizate[] Deteriorarea sau distrugerea siturilor de reproducere, a ariilor de odihnă sau a oricărui habitat natural al speciei[] Schimbul, vânzarea, cumpărarea, oferirea în scopul vânzării sau al schimbului, cedarea cu titlu gratuit a specimenelor prelevate din natură, inclusiv a animalelor naturalizateDacă derogarea se referă la o specie vegetală[] Culegerea, adunarea, tăierea, dezrădăcinarea specimenelor acestei specii din natură[] Distrugerea intenționată a specimenelor acestei specii în natură[] Deteriorarea sau distrugerea intenționată a habitatelor naturale în care s-a înregistrat prezența speciei respective[] Deținerea și transportarea specimenelor prelevate din natură[] Schimbul, vânzarea, cumpărarea, oferirea în scopul vânzării sau al schimbului, cedarea cu titlu gratuit a specimenelor, vii sau moarte, prelevate din naturăPrecizați acțiunile avute în vedere:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  +  V. Localizare(completați secțiunile care se pretează)Locul de prelevare a speciilor (atașați, de preferință, una sau mai multe hărți la scara 1/25.000)- Județul ............... Localitatea .............................- Localizarea amenajistică (O.S., U.P., u.a.) .....................- Tipul habitatului ...............................................- Prelevarea se realizează într-o arie naturală protejată/sit Natura 2000?Dacă da, numele și statutul rezervației, precum și acordul administratorului sau custodelui:...................................................................Stocarea sau destinația specimenelor (atașați, de preferință, una sau mai multe hărți la scara 1/25.000)- Județul ...................... Localitatea .......................- Localizarea amenajistică (O.S., U.P., u.a.) ......................- Tipul habitatului ................................................  +  VI. Perioada exercitării acțiunilor vizate- Data/Datele sau perioada/perioadele:......................................................................................................................................- Durata solicitată pentru derogare:...................................................................  +  VII. Mijloace, instalații și metode avute în vedere pentru acțiunile vizateMijloace materiale, instalații (citați, iar dacă este cazul, descrieți dispozitivul):............................................................................................................................................................................................................................................................................Metode (mod de operare):............................................................................................................................................................................................................................................................................  +  VIII. Informații complementare acțiuniiA. În cazul cererii care vizează naturalizarea sau deținerea animalelor găsite moarteIdentitatea și adresa exactă a taxidermistului:............................................................................................................................................................................................................................................................................B. În cazul cererii care vizează transportul animalelor viiCompania de transport și identitatea persoanelor responsabile de transport (dacă sunt altele decât solicitantul):............................................................................................................................................................................................................................................................................  +  Angajamentul solicitantuluiDacă cererea va fi acceptată, solicitantul se obligă:- să transmită autorității teritoriale pentru protecția mediului și autorității teritoriale care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acțiuni derulate în baza derogării obținute, în cel mult 7 zile de la desfășurarea respectivei acțiuni.Prezenta cerere de derogare se introduce pentru că nu există altă soluție satisfăcătoare și pentru că derogarea nu dăunează menținerii într-o stare favorabilă de conservare a populațiilor speciilor respective în aria lor de răspândire naturală (conform documentelor anexate).Semnătura Data ............ Localitatea ...........................Listați, dacă există, titlul și numerele corespunzătoare ale anexelor adăugate.
   +  Anexa nr. 3la procedură
  RAPORT
  asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute
  - model -
  Solicitant ...........................................................................................................................Specia pentru care s-a acordat derogarea...................................................................Numărul exemplarelor ..............................................Stadiul de dezvoltare .............................................Starea exemplarelor înainte de prelevare ..........................Starea exemplarelor după prelevare ................................Locul de prelevare ......................................................................................................................................................................................Data prelevării ...................................................Mijloace, instalații și metode avute în vedere..............................................................................................................................................Stocarea și destinația specimenelor .......................................................................................Data .................................Semnătura ............................
  ------