ORDIN nr. 51 din 13 martie 2009privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2009    În temeiul:- art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006;- art. 106 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, permite accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, perioada de aplicare reducându-se în acest mod de la 87 la 31 de zile, în cazul licitaţiei restrânse, şi la 21 de zile, în cazul negocierii cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare,luând în considerare Concluziile Preşedinţiei Consiliului European din 11-12 decembrie 2008 şi Comunicarea nr. IP/08/2040 din 19 decembrie 2008, prin care Comisia Europeană recunoaşte că utilizarea accelerării aplicării procedurilor de achiziţie publică poate fi justificată prin natura excepţională a situaţiei economice actuale, această prezumţie de urgenţă urmând a fi aplicată în perioada 2009-2010,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, autorităţile contractante au dreptul de a accelera procedura de licitaţie restrânsă, conform prevederilor art. 83 alin. (2)-(3) şi ale art. 89 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, prin invocarea naturii excepţionale a situaţiei economice actuale, ca motiv de urgenţă.  +  Articolul 2În situaţia încadrării în unul dintre cazurile prevăzute la art. 110 din ordonanţa de urgenţă, dispoziţiile art. 1 referitoare la invocarea motivelor de urgenţă sunt aplicabile şi pentru accelerarea procedurii de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, conform prevederilor art. 113 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 3Decizia de a aplica prevederile art. 1 sau ale art. 2 trebuie să ia în considerare numărul şi dificultăţile de pregătire a documentelor solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, precum şi complexitatea contractului care urmează să fie atribuit, astfel încât accelerarea procedurilor să nu reprezinte un impediment major pentru depunerea unor candidaturi/oferte corespunzătoare de către un număr suficient de operatori economici.  +  Articolul 4Atunci când accelerează procedurile de licitaţie restrânsă sau de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare în condiţiile art. 1 şi 2, autorităţile contractante vor invoca aceste dispoziţii atât în nota justificativă prevăzută la art. 213 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă, cât şi în conţinutul anunţului de participare transmis către operatorul sistemului electronic de achiziţii publice.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2010.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăBucureşti, 13 martie 2009.Nr. 51.------