LEGE nr. 34 din 13 martie 2009pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prin excepţie, se pot constitui Federaţia sportivă naţională «Sportul pentru toţi» şi Comitetul Naţional Paralimpic, pentru persoanele cu dizabilităţi, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, având ca membri persoane fizice şi persoane juridice cu activitate specifică în domeniu."2. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Federaţia sportivă naţională «Sportul pentru toţi» şi Comitetul Naţional Paralimpic beneficiază de drepturile şi de obligaţiile federaţiilor sportive naţionale şi îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe naţionale, finanţate prioritar de la Guvern."3. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Organizatorul competiţiilor sportive oficiale pe ramuri de sport are obligaţia să asigure, în timpul competiţiei, cel puţin o echipă de prim ajutor calificat, care utilizează ambulanţe tip B, conform standardelor şi normelor naţionale şi europene în vigoare. Cheltuielile prezenţei echipei de prim ajutor calificat vor fi suportate de către organizatori."4. La articolul 88, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (4)."5. La articolul 89 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 900 lei la 3.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i), j) şi l);".  +  Articolul IILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti,13 martie 2009.Nr. 34.-----------