HOTĂRÂRE nr. 229 din 4 martie 2009privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri. (2) Romsilva este persoană juridică, cu sediul central în municipiul Bucureşti, bd. gen. Gheorghe Magheru nr. 31, sectorul 1, şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. (3) Romsilva este regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Romsilva, precum şi atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Romsilva are în structura sa unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2, şi unităţi cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3, ale căror adrese pot fi modificate prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Romsilva. (2) Structurile organizatorice şi funcţionale ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul de administraţie al Romsilva, conform prevederilor legale în vigoare. (3) Unităţile cu personalitate juridică prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 provin din subunităţi ale direcţiilor silvice. (4) Încadrarea în noile structuri organizatorice a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza verificării cunoştinţelor profesionale, în condiţiile prevăzute de lege, în limita posturilor disponibile. (5) Reîncadrarea în noile structuri organizatorice şi în numărul de posturi aprobat se face în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Patrimoniul propriu al Romsilva, înregistrat în evidenţele contabile la data de 30 iunie 2008, totalizează 92.609.515 lei şi este preluat în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Romsilva are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietate publică a statului. (2) Activitatea principală desfăşurată de Romsilva este "Silvicultură şi alte activităţi forestiere", clasa CAEN 0210. (3) Prin activităţile pe care le desfăşoară, Romsilva urmăreşte: a) aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv a celui proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau proprietate privată pe care îl administrează, precum şi pentru gestionarea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic; b) efectuarea de lucrări de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare de investiţii în domeniul silviculturii şi în alte domenii ale ştiinţelor naturale, precum şi întocmirea de documentaţii topo-cadastrale; c) administrarea prin intermediul subunităţilor cu personalitate juridică sau preluarea în custodie, în condiţiile legii, a ariilor naturale protejate în care fondul forestier proprietate publică a statului deţine o pondere majoritară, asigurând conservarea biodiversităţii acestora; d) aplicarea strategiei şi implementarea programelor de ameliorare genetică a cabalinelor de rasă, creşterea, ameliorarea, calificarea şi exploatarea efectivelor de cabaline din secţiile proprii, organizarea şi desfăşurarea de competiţii hipice; e) creşterea animalelor de blană şi efectuarea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în acest domeniu.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 26 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul mediului,Nicolae NemirschiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 4 martie 2009.Nr. 229.  +  Anexa 1 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva  +  Capitolul I Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 1 (1) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, denumită în continuare Romsilva, are ca scop principal gestionarea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publică a statului. (2) Activitatea principală desfăşurată de către Romsilva este "Silvicultură şi alte activităţi forestiere", clasa CAEN 0210. (3) Romsilva desfăşoară şi alte activităţi, astfel:1. vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii - 0170;2. prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite - 16;3. pescuitul şi acvacultura - 03;4. prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor - 1039;5. activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea - 711;6. activităţi de management şi de consultanţă în management - 702;7. cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie - 721;8. elaborarea de studii de impact asupra mediului, bilanţuri de mediu, studii pedo-staţionale, condiţionarea, conservarea şi testarea calităţii seminţelor forestiere, testarea în vederea omologării de substanţe utile pentru silvicultură (pesticide, erbicide, îngrăşăminte, stimulatori etc.) şi altele - 7010;9. alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 74;10. activităţi de testări şi analize tehnice - 712;11. cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase - 0111;12. cultivarea plantelor pentru înmulţire - 0130;13. cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră - 0113;14. cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii - 0125 şi 0127;15. creşterea cailor - 0143;16. creşterea altor animale - 0149;17. activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră) - 8130;18. activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) - 0150;19. activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare - 016;20. activităţi veterinare - 75;21. tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor - 1511;22. fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - 1091;23. tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei - 237;24. exploatarea, repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor - 3315;25. construcţii de clădiri - 41;26. lucrări de geniu civil - 42;27. lucrări speciale de construcţii - 43;28. extracţia pietrei, nisipului şi argilei - 081;29. comerţ cu ridicata şi cu amănuntul - 45;30. transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare - 494;31. alte transporturi terestre de călători - 493;32. depozitări - 521;33. activităţi anexe pentru transporturi - 522;34. hoteluri şi alte facilităţi de cazare - 55;35. activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică - 79;36. activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare - 581;37. activităţi de servicii informatice - 63;38. tranzacţii imobiliare - 68;39. administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract - 6832;40. publicitate şi activităţi de studiere a pieţei - 73;41. activităţi de închiriere şi leasing - 77;42. activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri - 81;43. alte forme de învăţământ - 855;44. activităţi de servicii-suport pentru învăţământ - 856;45. activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale - 91;46. activităţi sportive, recreative şi distractive - 93;47. activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor - 9104. (4) Produsele specifice fondului forestier, precum şi celelalte bunuri care se recoltează, se prelucrează şi se valorifică de Romsilva sunt: a) lemnul pe picior şi sub formă de sortimente, precum şi produsele rezultate prin prelucrarea lemnului; b) arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, puieţi forestieri, răchită şi împletituri din răchită, mangal de bocşă şi altele de această natură; c) animale de interes cinegetic din crescătorii şi din cuprinsul fondurilor de vânătoare, carnea de vânat, trofeele de vânat şi coarnele căzute în mod natural, peştele din apele de munte, din păstrăvării, bălţi şi iazuri din fondul forestier, fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromatice, cultivate şi din flora spontană, răşina şi altele similare. (5) Romsilva poate recolta, exploata, prelucra şi valorifica şi alte produse nespecifice fondului forestier. (6) Romsilva poate exploata în regie proprie lemn din fondul forestier proprietate publică a statului. (7) Romsilva poate administra sau poate presta servicii silvice, pe bază de contract sau comandă, după caz, şi pentru suprafeţe de fond forestier proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere şi vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional. (8) Romsilva poate desfăşura activităţi de creştere a cabalinelor şi a animalelor de blană, acţiuni de silvoturism şi agrement, de echitaţie şi turism ecvestru, precum şi acţiuni pe hipodromuri. (9) Romsilva poate obţine venituri şi din vânzările de cabaline şi de animale de blană, la intern şi extern, din vânzările de produse agricole excedentare, precum şi din alte activităţi şi servicii.  +  Capitolul II Atribuţii şi competenţe  +  Articolul 2Romsilva are următoarele atribuţii şi competenţe principale:A. în domeniul silviculturii, exploatării şi prelucrării lemnului:1. asigură integritatea fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi a celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în administrare sau pentru care prestează servicii silvice, şi gestionează durabil pădurile din cuprinsul acestuia;2. asigură finanţarea lucrărilor necesare gospodăririi fondului forestier proprietate publică a statului şi desfăşurării normale a activităţii;3. organizează şi realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului;4. ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier şi de corectare a perimetrului pădurilor;5. propune şi/sau avizează, după caz, schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier;6. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune în cazul tuturor vânzărilor, de bunăvoie sau silite, de terenuri forestiere;7. poate cumpăra, în numele statului, terenuri proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi, cu fonduri băneşti alocate de la bugetul de stat şi din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; terenurile achiziţionate de către Romsilva din fonduri publice şi din fondul de conservare şi regenerare devin fond forestier proprietate publică a statului şi se intabulează ca atare;8. preia în administrare terenuri degradate din domeniul privat şi public al statului, incluse în perimetrele de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite; cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse;9. organizează şi efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri în fondul forestier pe care îl administrează, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară;10. organizează şi execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate prevăzute de lege, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor pe care le administrează, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a regenerărilor;11. asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice şi studiile de specialitate în fondul forestier pe care îl administrează;12. gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl administrează;13. asigură producerea şi utilizarea de materiale forestiere de reproducere;14. poate realiza împăduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere de protecţie;15. asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează împotriva eroziunii şi altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând şi coordonând lucrări de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse;16. asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor;17. amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile pe care le administrează, în conformitate cu amenajamentele silvice;18. exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează;19. controlează provenienţa materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice fondului forestier şi legalitatea circulaţiei acestora;20. valorifică masa lemnoasă aprobată pentru recoltare din pădurile pe care le administrează;21. execută, în regie proprie sau prin operatori economici atestaţi, lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează;22. prelucrează lemn în instalaţii proprii sau prin încheierea de contracte cu societăţi comerciale şi valorifică produsele rezultate;23. achiziţionează lemn pe picior şi în sortimente;24. asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului forestier proprietate publică a statului;25. execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor şi căilor ferate forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin operatori de specialitate;26. poate deţine nave fluviale în scopul administrării pădurilor situate în zona Dunării şi a unor râuri interioare;27. administrează sau prestează servicii de specialitate, pe bază de comandă sau contract, pentru terenuri forestiere proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere sau terenuri din afara fondului forestier;28. sprijină, în condiţiile legii, deţinătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantaţii şi de perdele forestiere;29. gestionează fondurile de vânătoare care îi sunt atribuite;30. gestionează fondul piscicol din apele de munte încredinţate spre administrare, în condiţiile legii;31. organizează acţiuni de vânătoare şi de pescuit;32. organizează acţiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului şi a peisajului natural;33. organizează creşterea intensivă a vânatului în spaţii special amenajate;34. utilizează terenuri forestiere proprietate publică a statului, pe care le administrează pentru înfiinţarea de crescătorii de vânat şi complexuri de vânătoare, în condiţiile legii;35. poate îndeplini orice alte atribuţii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare şi a celor de pescuit din apele de munte;36. valorifică în condiţiile legii materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având destinaţia prevăzută de lege;37. participă cu produse la expoziţii şi târguri din ţară şi din străinătate, putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări;B. în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în silvicultură: a) organizează şi desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi dezvoltare tehnologică în domeniul ştiinţelor naturale, precum şi cercetări şi dezvoltări multidisciplinare; prin dezvoltare tehnologică în silvicultură se înţelege activităţi de amenajarea pădurilor, elaborarea studiilor şi a proiectelor de îmbunătăţiri funciare în silvicultură şi cadastru forestier; b) desfăşoară activitate sistematică, bazată pe cunoştinţele existente dobândite din cercetare şi/sau experienţa practică, îndreptată spre realizarea de materiale, produse, tehnologii şi dispozitive noi, sisteme şi servicii noi şi modernizarea celor deja produse sau instalate, pentru silvicultură şi alte domenii; c) întreprinde investigaţii originale în scopul dobândirii de cunoştinţe noi, dirijate către scopuri practice sau obiective specifice; d) iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare tehnico-economică şi ştiinţifică cu operatori economici şi instituţii din ţară şi din străinătate; e) asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice de specialitate şi a lucrărilor de amenajare a pădurilor prin unităţi specializate autorizate, în pădurile pe care le administrează; f) asigură realizarea proiectelor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic şi a proiectelor de drumuri forestiere, precum şi realizarea asistenţei tehnice de specialitate prin unităţile de profil atestate; g) gestionează, valorifică şi implementează rezultatele cercetării ştiinţifice şi ale dezvoltării tehnologice în pădurile administrate; h) elaborează, aprobă, după caz, atribuie sau contractează şi evaluează programele de cercetare ştiinţifică, de asistenţă tehnică şi de proiectare şi dezvoltare tehnologică finanţate din bugetul propriu; i) urmăreşte creşterea capacităţii, calităţii şi competitivităţii activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în silvicultură, prin perfecţionarea permanentă a personalului de cercetare-dezvoltare, prin dotarea cu echipamente de testare şi de lucru moderne, promovarea participării specialiştilor români în cadrul programelor, proiectelor şi grupurilor de lucru internaţionale; j) urmăreşte promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologiei silvice în domenii prioritare, de importanţă naţională şi internaţională; k) elaborează studii de impact asupra mediului, bilanţuri de mediu, studii pedo-staţionale; l) constituie, testează şi certifică sursele de materiale forestiere de reproducere; m) condiţionează, conservă şi testează calitatea seminţelor forestiere; n) organizează activitatea de cercetare-dezvoltare, de testare şi validare a rezultatelor cercetării în reţeaua de suprafeţe experimentale de lungă durată, în vederea extinderii şi aplicării lor în practica silvică;C. în domeniul ariilor naturale protejate: a) administrează, prin subunităţile sale cu personalitate juridică constituite în acest scop, sau asigură custodie pentru arii naturale protejate din reţeaua naţională de arii naturale protejate; b) supraveghează realizarea de către unităţile sale a activităţii de administrare/custodie a ariilor naturale protejate; c) asigură dotarea cu mijloace tehnice şi administrative a structurilor de administrare special constituite, cu personalitate juridică, sau a custozilor ariilor naturale protejate; d) poate crea, folosi şi gestiona o bază de date necesară activităţii de administrare a ariilor naturale protejate; e) urmăreşte respectarea prevederilor contractelor de administrare/custodie; f) supraveghează modul de aplicare a acordurilor de colaborare sau a contractelor ce vizează ariile naturale protejate, încheiate de structurile de administrare special constituite ori de custozi; g) analizează şi propune avizarea documentaţiei necesare în vederea instituirii sau încetării regimului de arie naturală protejată din fondul forestier; h) coordonează şi asigură respectarea prevederilor bugetului necesar funcţionării structurilor de administrare special constituite, cu personalitate juridică, aflate în subordine, şi a lucrărilor necesare gospodăririi ariilor naturale protejate pe care le administrează; i) colaborează cu Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu autorităţile publice centrale şi locale, cu reprezentanţii unor instituţii, organizaţii şi organisme interne şi internaţionale cu responsabilităţi în domeniul conservării şi ocrotirii naturii; j) participă la manifestări ştiinţifice în domeniul ariilor naturale protejate, propune şi promovează documentaţii ştiinţifice în vederea desemnării ca MAB-UNESCO, sit al Patrimoniului mondial şi sit RAMSAR a unor habitate naturale din fondul forestier naţional, unice sau extrem de rare în lume; k) participă la grupurile de lucru pentru elaborarea actelor normative în domeniul atribuirii în administrare/custodie a ariilor naturale protejate; l) asigură implementarea proiectelor şi programelor privind ariile naturale protejate luate în custodie; m) supraveghează modul de implementare a programelor şi proiectelor realizate de către administraţiile ariilor naturale protejate din subordine; n) supraveghează respectarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, elaborate de administratorii din subordine, şi coordonează elaborarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, aflate în custodie; o) coordonează constituirea bazei de date pentru ariile naturale protejate, aflate în custodie sau a căror administrare o asigură numai prin structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, din subordine, şi asigură corelarea acesteia cu bazele de date ale autorităţii responsabile; p) propune promovarea de proiecte de conservare a naturii cu finanţare internă sau internaţională şi iniţiază acţiuni de cooperare cu arii naturale protejate din alte ţări; q) participă la implementarea politicilor guvernamentale în domeniul ariilor naturale protejate; r) cooperează cu unităţile interesate din ţară şi din străinătate la schimbul de informaţii în domeniul conservării şi ocrotirii naturii, în general, şi a pădurii, în special; s) participă la simpozioane, întâlniri tematice de lucru, conferinţe, manifestări tradiţionale din silvicultură şi activităţi similare din ţară şi din străinătate privind ocrotirea naturii, conştientizare publică şi relaţii cu comunităţile locale; t) analizează şi propune avizarea programelor anuale şi de perspectivă privind cercetarea ştiinţifică în domeniul ariilor naturale protejate şi conservării naturii şi a referatelor ştiinţifice din acest domeniu; u) verifică şi propune avizarea sau respingerea, după caz, a solicitărilor de ocupare definitivă sau temporară, respectiv de schimbare a categoriei de folosinţă forestieră a unor terenuri din ariile naturale protejate; v) analizează şi propune, spre avizare, Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române derogări de la prevederile amenajamentelor silvice din zona ariilor naturale protejate;D. în domeniul creşterii, exploatării şi ameliorării cabalinelor: a) organizează şi coordonează activităţi de reproducţie, creştere şi sanitare veterinare în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în secţiile proprii; b) stabileşte profilul secţiilor sale, pe termen scurt, mediu şi lung, menţinând rasele de importanţă ca depozite de gene; c) organizează şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică direct sau în colaborare cu celelalte unităţi din domeniul cercetării zootehnice; d) coordonează mişcările de reproducători şi ale altor categorii de cabaline între secţii; e) ţine registrele genealogice pentru efectivele de cai de rasă din secţiile proprii şi sistematizează informaţiile privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproducţie, activitatea de reproducţie şi mişcările reproducătorilor între herghelii; f) organizează baza materială pentru realizarea programelor economice, de cercetare şi sport pentru secţiile sale privind materialul de reproducţie, medicamentele, vaccinurile, precum şi a propunerilor de investiţii; g) participă la activitatea organismelor internaţionale din domeniu şi realizează operaţiunile de cooperare economică internaţională în domeniul său de activitate; h) organizează dresajul, antrenamentul şi testează cabalinele prin curse cu public, pe hipodromurile proprii şi pe alte hipodromuri din ţară şi din străinătate, organizează activităţi sportive şi efectuează investiţii pentru sportul hipic; i) cultivă, în cele mai bune condiţii, terenurile arabile, îmbunătăţeşte pajiştile, exploatează păşunile împădurite şi terenurile cu vegetaţie forestieră, în vederea obţinerii cantităţilor de furaje necesare secţiilor sale şi a altor produse destinate vânzării; j) stabileşte, în urma lucrărilor de clasare, destinaţia cabalinelor pe categorii, inclusiv transferul la alte unităţi şi subunităţi ale sale şi comercializarea pentru intern şi extern; k) organizează promovarea exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Romsilva, pe plan naţional şi internaţional, prin organizarea de competiţii sportive, târguri şi expoziţii şi prin participarea la acestea; l) are dreptul să închirieze cabaline, manejuri, hipodromuri, grajduri şi alte bunuri;E. în domeniul creşterii animalelor de blană: a) întocmeşte, supune aprobării şi aplică programele de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale de blană pe care le deţine, în conformitate cu principiile ştiinţifice; b) solicită finanţarea de la bugetul de stat a programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale de blană în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile şi urmăreşte respectarea destinaţiei sumelor alocate; c) propune necesarul de efective matcă care să fie prevăzut în programul de ameliorare; d) creşte şi întreţine tineretul de animale de blană şi efectuează bonitarea în vederea sacrificării sau trecerii la matcă; e) poate deveni membră a asociaţiilor profesionale care au ca obiectiv conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale; f) efectuează cercetări în genetica, nutriţia şi tehnologia de creştere pentru animale de blană; g) efectuează cercetări în domeniul prelucrării şi valorificării blănurilor; h) valorifică animale vii şi blănuri rezultate din producţia proprie; i) participă la expoziţii şi târguri de profil.  +  Articolul 3Alte atribuţii şi competenţe ale Romsilva sunt: a) poate presta servicii, inclusiv de transport, şi poate executa lucrări pentru terţi, potrivit obiectului său de activitate; b) realizează operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier şi a altor produse; c) desfăşoară activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea, precum şi activităţi de testări şi analize tehnice, în ţară şi în străinătate; d) stabileşte relaţii specifice domeniului său de activitate cu alte persoane juridice şi fizice, române sau străine; e) organizează şi desfăşoară acţiuni de silvoturism şi turism ecvestru; f) asigură servicii hoteliere, de cazare şi masă, pentru cetăţenii români şi străini, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune, în acţiunile de silvoturism şi turism ecvestru; g) închiriază, în condiţiile legii, bunuri din patrimoniul propriu; h) stabileşte tarife pentru lucrări, produse şi servicii din domeniul său de activitate; i) realizează, pentru Romsilva, politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi executare a activităţii economico-financiare, întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, urmăreşte execuţia acestuia şi asigură repartizarea profitului conform destinaţiei aprobate; j) desfăşoară activităţi de promovare a imaginii Romsilva, de ziaristică şi publicitate, editează, tipăreşte şi difuzează lucrări ştiinţifice, tehnice şi de informare specifice domeniului său de activitate; k) reprezintă în justiţie, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul său de activitate.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 4Romsilva are în administrare fondul forestier proprietate publică a statului, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice şi în cercetarea statistică "SILV 1", actualizat pe baza intrărilor şi cedărilor de terenuri legal efectuate, terenurile aferente activităţii de creştere şi ameliorare a cabalinelor şi animalelor de blană, evidenţiate în cercetarea statistică "AGR1", precum şi fondul funciar atribuit conform legii şi cabalinele proprietate publică a statului.  +  Articolul 5 (1) Romsilva posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Bunurile proprietate publică a statului, administrate de Romsilva, se evidenţiază în mod distinct în patrimoniul acesteia şi au regimul prevăzut de lege.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 6 (1) Romsilva are o structură centrală de conducere, coordonare, îndrumare şi control, organizată pe direcţii, servicii, oficii, birouri şi alte compartimente organizatorice şi funcţionale; denumirea, numărul, organizarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului de administraţie. (2) Unităţile şi subunităţile din structura Romsilva se organizează pe grade de mărime şi complexitate, în conformitate cu metodologia aprobată de consiliul de administraţie al acesteia. (3) Unităţile din structura Romsilva prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre sunt conduse de către un comitet director şi un director. (4) Unităţile din structura Romsilva prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre au şi un director economic, precum şi, după caz, un director tehnic şi un director comercial. (5) Unităţile Romsilva prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la hotărâre funcţionează ca filiale cu personalitate juridică şi sunt conduse de un director numit de directorul general al Romsilva. (6) Unităţile cu profil de cercetare-dezvoltare şi proiectare din structura Romsilva pot avea şi un director ştiinţific, respectiv un director tehnic responsabil cu activitatea de dezvoltare tehnologică şi proiectare de investiţii. (7) Componenţa, atribuţiile şi competenţele comitetului director al unităţilor din structura Romsilva se aprobă de Consiliul de administraţie al Romsilva. (8) Coordonarea tehnico-ştiinţifică a unităţilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi a ariilor naturale protejate este exercitată de un consiliu ştiinţific numit potrivit prevederilor legale specifice. (9) Directorii unităţilor din structura Romsilva reprezintă interesele şi îndeplinesc atribuţiile acesteia pe raza teritorială în care sunt organizate aceste unităţi. (10) În structura organizatorică a unităţilor din cadrul Romsilva pot funcţiona următoarele subunităţi: a) ocoale silvice, secţii şi alte subunităţi pentru exploatarea pădurilor şi prelucrarea primară a lemnului, precum şi pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi căilor ferate forestiere; b) secţii, staţiuni, laboratoare de cercetare ştiinţifică, ateliere de dezvoltare tehnologică, ocoale silvice experimentale, baze experimentale; c) pepiniere silvice; d) crescătorii de vânat; e) păstrăvării; f) secţii de producţie pentru împletituri din nuiele de răchită şi centre pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea lemnului, a fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile din flora spontană, a plantelor medicinale şi a cărnii de vânat; g) magazine proprii de prezentare şi desfacere a produselor specifice obiectului său de activitate; h) herghelii şi depozite de armăsari, ferme de animale de blană, cluburi sportive, fabrici, ateliere, sucursale, cluburi hipice, baze hipice, centre de prezentare a cabalinelor, hipodromuri şi alte subunităţi fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate, care funcţionează ca puncte de lucru. (11) Înfiinţarea şi încetarea activităţii subunităţilor se fac la propunerea comitetelor directoare ale unităţilor din structura Romsilva, prin hotărâre a consiliului de administraţie al acesteia. (12) Gradarea unităţilor şi subunităţilor din structura Romsilva, precum şi dimensionarea numărului de personal se aprobă de consiliul de administraţie al acesteia.  +  Capitolul V Structura de conducere  +  Articolul 7Structura de conducere a Romsilva este constituită din: a) consiliul de administraţie; b) directorul general.  +  Articolul 8 (1) Consiliul de administraţie al Romsilva este numit, în condiţiile prevăzute de lege, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi are un număr de 9 membri. (2) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general.  +  Articolul 9Consiliul de administraţie al Romsilva îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea Romsilva, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 10Consiliul de administraţie al Romsilva are următoarele atribuţii principale: a) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia; b) aprobă structura organizatorică şi funcţională de la nivelul central al Romsilva, precum şi a unităţilor şi subunităţilor din cadrul acesteia; c) aprobă modalităţile juridice de organizare, funcţionare, coordonare şi îndrumare ale unităţilor şi subunităţilor din structura Romsilva; d) aprobă metodologia privind gradarea unităţilor şi subunităţilor din structura Romsilva, condiţiile minime pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea structurilor acestora şi dimensionarea numărului de personal; e) aprobă gradarea unităţilor şi subunităţilor din Romsilva, structura şi numărul de personal al acestora; f) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile din structura Romsilva; g) aprobă înfiinţarea sau, după caz, desfiinţarea subunităţilor şi a punctelor de lucru din structura Romsilva; h) analizează şi aprobă programele de activitate economică, de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pe termen scurt, mediu şi lung, pentru care finanţarea este asigurată din sursele proprii ale Romsilva; i) stabileşte competenţele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic şi de personal pentru unităţile din structura sa; j) hotărăşte asocierea Romsilva cu persoane fizice şi juridice, din ţară sau din străinătate, pentru realizarea unor activităţi de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate; k) hotărăşte înfiinţarea de asociaţii sau fundaţii; l) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi aprobă situaţiile financiare; m) aprobă nivelul creditelor necesare, fundamentează şi solicită alocaţii şi subvenţii pentru investiţii şi alte activităţi specifice; n) hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează să fie realizate potrivit obiectului său de activitate şi care se finanţează din surse proprii şi din credite bancare, potrivit legii; o) stabileşte şi aprobă patrimoniul propriu şi/sau dat în folosinţa unităţilor din structura Romsilva; p) aprobă scoaterea la privatizare a activelor Romsilva, în condiţiile legii; q) stabileşte clauzele, încheie şi revocă contractul de mandat cu directorul general; r) mandatează reprezentanţii conducerii Romsilva la negocierea contractului colectiv de muncă.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie al Romsilva se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, la convocarea preşedintelui acestuia, şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.  +  Articolul 12 (1) Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea sa de analiză a unor probleme complexe specialişti din diferite domenii de activitate. (2) Activitatea membrilor consiliului de administraţie, precum şi a specialiştilor atraşi pentru soluţionarea unor probleme complexe este compensată material, în condiţiile legii.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie prezintă autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în primul trimestru, un raport asupra activităţii Romsilva desfăşurate în anul precedent, precum şi programul de activitate al acesteia pe anul în curs.  +  Articolul 14Directorul general al Romsilva este numit prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi este remunerat în condiţiile prevăzute de lege. În situaţia în care directorul general nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, acesta va fi înlocuit de directorul general adjunct.  +  Articolul 15Atribuţiile principale ale directorului general sunt: a) asigură organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii curente a Romsilva; b) răspunde de ducerea la îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă managerială stabilite pentru Romsilva; c) aprobă, în condiţiile legii, selectarea şi angajează direct personalul din structura centrală, directorii unităţilor Romsilva, precum şi directorii economici şi ceilalţi directori de la nivelul unităţilor fără personalitate juridică ale Romsilva; d) stabileşte măsuri pentru angajarea răspunderii disciplinare, patrimoniale, civile, penale sau contravenţionale a personalului din structurile Romsilva, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu; e) reprezintă şi angajează Romsilva prin semnătură, în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate, în limita competenţelor aprobate de consiliul de administraţie şi în condiţiile legii.  +  Articolul 16Directorul general este ordonator de credite, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli. Activităţi financiare  +  Articolul 18Romsilva asigură acoperirea cu venituri, din activitatea proprie, a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor şi amortizării investiţiilor, precum şi obţinerea de profit.  +  Articolul 19 (1) Romsilva întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi situaţii financiare, în condiţiile legii. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare se supun spre aprobare consiliului de administraţie, potrivit legii.  +  Articolul 20Romsilva constituie fonduri necesare realizării obiectului său de activitate.  +  Articolul 21 (1) Romsilva beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat, de finanţări din fonduri speciale extrabugetare, de finanţări externe şi poate contracta credite bancare, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Cheltuielile pentru întreţinerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Naţională, patrimoniu genetic naţional, precum şi cheltuielile pentru promovarea în categoria Herghelia Naţională a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (3) În îndeplinirea atribuţiilor de interes public de conservare a naturii, pentru efectuarea activităţilor prioritare de conservare a naturii, stabilite în baza strategiilor şi planurilor naţionale de acţiune pentru arii naturale protejate, administraţiile/custozii ariilor naturale protejate din structura Romsilva pot beneficia de finanţare din bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de arii naturale protejate.  +  Articolul 22 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Romsilva se efectuează în conturi deschise la bănci, în limitele stabilite de Banca Naţională a României. (2) Pentru necesităţi curente Romsilva poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, în condiţiile legii, prin casieriile proprii. (3) Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin unităţile bancare.  +  Articolul 23Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Articolul 24Controlul intern al activităţii economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale Romsilva, iar auditul extern de către auditori autorizaţi.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 25 (1) Romsilva se poate asocia cu persoane juridice şi cu persoane fizice, române sau străine, pentru realizarea unor activităţi de interes comun, corespunzătoare obiectului său de activitate. (2) Romsilva poate constitui asociaţii sau fundaţii, persoane juridice fără scop patrimonial, în condiţiile legii.  +  Articolul 26Relaţiile cu alte terţe persoane, juridice şi fizice, se vor desfăşura pe baze contractuale, în condiţiile legii.  +  Articolul 27Angajarea şi salarizarea personalului Romsilva se vor face în condiţiile prevăzute în contractul colectiv de muncă, încheiat conform legii, şi ale Statutului personalului silvic.  +  Articolul 28Activele fixe corporale şi necorporale, care s-au procurat/realizat până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din fonduri publice, finanţări şi/sau cofinanţări în cadrul diferitelor proiecte naţionale/internaţionale destinate administrării ariilor naturale protejate aflate în administrarea/ custodia Romsilva, vor fi inventariate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, introduse în domeniul public al statului şi date în administrarea unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la pct. 2-23 din anexa nr. 3 la hotărâre.  +  Articolul 29Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile şi cu reglementările legale în domeniu.  +  Anexa 2 UNITĂŢILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂdin structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
  *Font 9*
  Nr. crt Denumirea direcţiei Sediul unităţii
  1. Direcţia Silvică Alba Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba
  2. Direcţia Silvică Arad Municipiul Arad, judeţul Arad
  3. Direcţia Silvică Argeş Municipiul Piteşti, judeţul Argeş
  4. Direcţia Silvică Bacău Municipiul Bacău, judeţul Bacău
  5. Direcţia Silvică Bihor Municipiul Oradea, judeţul Bihor
  6. Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud
  7. Direcţia Silvică Botoşani Municipiul Botoşani, judeţul Botoşani
  8. Direcţia Silvică Braşov Municipiul Braşov, judeţul Braşov
  9. Direcţia Silvică Brăila Municipiul Brăila, judeţul Brăila
  10. Direcţia Silvică Buzău Municipiul Buzău, judeţul Buzău
  11. Direcţia Silvică Caraş-Severin Municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin
  12. Direcţia Silvică Călăraşi Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi
  13. Direcţia Silvică Cluj Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj
  14. Direcţia Silvică Constanţa Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa
  15. Direcţia Silvică Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
  16. Direcţia Silvică Dâmboviţa Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
  17. Direcţia Silvică Dolj Municipiul Craiova, judeţul Dolj
  18. Direcţia Silvică Galaţi Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi
  19. Direcţia Silvică Giurgiu Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu
  20. Direcţia Silvică Gorj Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj
  21. Direcţia Silvică Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita
  22. Direcţia Silvică Hunedoara Municipiul Deva, judeţul Hunedoara
  23. Direcţia Silvică Ialomiţa Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa
  24. Direcţia Silvică Iaşi Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
  25. Direcţia Silvică Ilfov Municipiul Bucureşti
  26. Direcţia Silvică Maramureş Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş
  27. Direcţia Silvică Mehedinţi Municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
  28. Direcţia Silvică Mureş Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
  29. Direcţia Silvică Neamţ Municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ
  30. Direcţia Silvică Olt Municipiul Slatina, judeţul Olt
  31. Direcţia Silvică Prahova Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova
  32. Direcţia Silvică Satu Mare Municipiul Satu Mare, judeţul Satu Mare
  33. Direcţia Silvică Sălaj Municipiul Zalău, judeţul Sălaj
  34. Direcţia Silvică Sibiu Municipiul Sibiu, judeţul Sibiu
  35. Direcţia Silvică Suceava Municipiul Suceava, judeţul Suceava
  36. Direcţia Silvică Teleorman Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman
  37. Direcţia Silvică Timiş Municipiul Timişoara, judeţul Timiş
  38. Direcţia Silvică Tulcea Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea
  39. Direcţia Silvică Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea
  40. Direcţia Silvică Vaslui Municipiul Vaslui, judeţul Vaslui
  41. Direcţia Silvică Vrancea Municipiul Focşani, judeţul Vrancea
  42. Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru creşterea animalelor de blană Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
   +  Anexa 3 UNITĂŢI CU PERSONALITATE JURIDICĂdin structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva
  *Font 9*
  Nr. crt Denumirea unităţii Sediul unităţii
  1. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Şos. Ştefăneşti nr. 128, oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, cod 077190
  2. Administraţia Parcului Natural Apuseni Satul Sudrigiu, comuna Rieni, judeţul Bihor, cod 417419
  3. Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei Str. Goleşti nr. 29, municipiul Brăila, judeţul Brăila, cod 810024
  4. Administraţia Parcului Natural Bucegi Str. Principală nr. 71, comuna Moroieni, judeţul Dâmboviţa, cod 137310
  5. Administraţia Parcului Naţional Buila - Vânturăriţa Str. Pieţii nr. 7, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, cod 245800
  6. Administraţia Parcului Naţional Călimani Str. 22 Decembrie nr. 5, oraşul Vatra Dornei, judeţul Suceava, cod 725700
  7. Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş Str. Principală, nr. 44A, satul Izvorul Mureş, comuna Voşlăbeni, judeţul Harghita, cod. 537356
  8. Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa Str. M. Eminescu nr. 13, oraşul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, cod 325600
  9. Administraţia Parcului Natural Comana Str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, judeţul Giurgiu, cod 087055
  10. Administraţia Parcului Naţional Cozia Str. 24 Ianuarie nr. 2,oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea, cod 245600
  11. Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului Str. Locotenent-Colonel Dumitru Petrescu nr. 3, Municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, cod 210182
  12. Administraţia Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei Str. Castanilor nr. 21, oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, cod 325200
  13. Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina Aleea Parcului nr. 21, municipiul Deva, judeţul Hunedoara, cod 330026
  14. Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului Pădurea Ceala FN, municipiul Arad, judeţul Arad, cod 2900
  15. Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului Str. 22 Decembrie nr. 20, oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, cod 435700
  16. Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului Str. 9 Mai nr. 4 bis, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, cod 820026
  17. Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei Str. Principală nr. 1.445, comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427245
  18. Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului Str. Topliţa nr. 150, oraşul Zărneşti, judeţul Braşov, cod 505800
  19. Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier Str. Banatului nr. 92, oraşul Orşova, judeţul Mehedinţi, cod 225200
  20. Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea Comuna Tulnici, judeţul Vrancea, cod 627365
  21. Administraţia Parcului Naţional Retezat Satul Nucşoara, comuna Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, cod 337423
  22. Administraţia Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului Str. Ateneului nr. 2, municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, cod 320112
  23. Administraţia Parcului Natural Vânători-Neamţ Str. Zimbrului nr. 2, comuna Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, cod 617500
  24. Muzeul Cinegetic al Carpaţilor "Posada" Str. Posada, nr. 11, oraşul Comarnic, judeţul Prahova, cod 105700
  ----