HOTĂRÂRE nr. 268 din 11 martie 2009privind modificarea dispoziţiilor unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ICuantumul sumei prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru miniştrii şi asimilaţii acestora este cel stabilit pentru parlamentari, în condiţiile legii.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 3 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizaţi să aprobe plata din bugetul instituţiilor pe care le conduc a unei sume forfetare pe lună, pe bază de documente justificative, către persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, pentru suportarea cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureşti, altele decât miniştrii şi asimilaţii acestora, pentru care se asigură plata cheltuielilor de cazare pentru spaţiul deţinut pe baza contractului de închiriere avizat şi înregistrat în condiţiile legii."2. Articolele 4 şi 5 se abrogă.  +  Articolul IIIArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005, cu modificările ulterioare, îşi va produce din nou efecte începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVAlineatul (1) al articolului 46 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Înaltul funcţionar public are dreptul, ca urmare a realizării mobilităţii în altă localitate decât cea de domiciliu, la următoarele: a) locuinţă de serviciu corespunzătoare sau o sumă forfetară, pe bază de documente justificative, stabilită prin ordin al ordonatorului de credite, fără a se depăşi 1.200 lei pe lună, cu încadrarea în bugetul autorităţii publice respective; b) două deplasări dus-întors, lunar, între localitatea în care îşi are sediul instituţia la care este încadrat şi localitatea în care acesta îşi are domiciliul, cu mijloacele de transport rutier şi feroviar, ale căror cheltuieli se decontează în condiţiile legii; c) decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b)."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 268.-------