DECIZIE nr. 1.412 din 16 decembrie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, excepţie ridicată de Cecilia Andrei în Dosarul nr. 14.539/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza se află în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 7 octombrie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 14.539/299/2008, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, excepţie ridicată de Cecilia Andrei.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi art. 53 din Constituţie, deoarece se referă, între alte categorii de persoane, la toţi salariaţii instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, inclusiv la personalul angajat cu contract individual de muncă, deşi legea a fost adoptată în scopul verificării averilor dobândite de persoanele care ocupă funcţii sau demnităţi publice.Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti consideră excepţia neîntemeiată. În acest sens arată că prevederile de lege criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate, având în vedere scopul Legii nr. 144/2007, şi anume asigurarea transparenţei, imparţialităţii şi integrităţii pe perioada exercitării mandatelor sau funcţiilor ori demnităţilor publice.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate reprezintă opţiunea legiuitorului, ce nu poate fi considerată contrară dispoziţiilor constituţionale invocate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, având următoarea redactare:"(1) Următoarele categorii de persoane au obligaţia declarării averii şi a intereselor:[...]34. personalul instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare."Textele constituţionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 4 alin. (2) referitor la criteriile nediscriminării şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.Textul de lege criticat instituie obligaţia declarării averii şi a intereselor pentru o anumită categorie de personal, şi anume personalul din instituţiile publice implicate în procesul de privatizare.Autorul excepţiei critică acest text pe motiv că instituie obligaţia depunerii declaraţiei de avere şi de interese pentru toţi salariaţii instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, deşi legea a fost adoptată în scopul verificării averilor dobândite de persoanele care ocupă funcţii sau demnităţi publice.Potrivit art. 16 alin. (1) din Constituţie, "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări". În sensul art. 4 alin. (2) din Legea fundamentală, constituie criterii nediscriminatorii: rasa, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenenţa politică, averea sau originea socială. În cazul analizat, legiuitorul a urmărit o mai bună exercitare a funcţiilor şi demnităţilor publice în condiţii de imparţialitate, integritate şi transparenţă, principii înscrise în preambulul legii.Reglementarea nu conţine dispoziţii discriminatorii în sensul prevederilor constituţionale menţionate, ci se aplică în egală măsură tuturor persoanelor aflate în situaţia prevăzută de norma legală criticată.În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007, în raport cu dispoziţiile art. 53 din Constituţie, Curtea observă că prevederile de lege criticate nu pun în discuţie restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Obligaţia instituită de prevederile de lege atacate este justificată de necesitatea prevenirii faptelor de corupţie de către anumite categorii de personal individualizate de legiuitor.Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, excepţie ridicată de Cecilia Andrei în Dosarul nr. 14.539/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 decembrie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Maria Bratu--------