LEGE nr. 28 din 5 martie 2009privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 13 martie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 22 august 2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 28 august 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Comercializarea pe teritoriul României a produselor de protecţie a plantelor, fabricate în ţară sau provenite din import, se poate face numai de către persoanele prevăzute la art. 3, pe baza unui certificat de înregistrare eliberat de către unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea de comercializare a produselor de protecţie a plantelor, conform modelului din anexa nr. 1, denumit în continuare certificat de înregistrare. (2) Perioada pentru care se emite certificatul de înregistrare este de maximum 5 ani, cu viză anuală. Nesolicitarea vizei anuale, în termen de o lună de la expirarea acesteia, atrage nulitatea certificatului de înregistrare şi interzicerea comercializării produselor de protecţie a plantelor. Nulitatea se constată de către unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea de comercializare a produselor de protecţie a plantelor."2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În unităţile fitofarmaceutice pot fi comercializate şi produse auxiliare utilizate în agricultură, cu respectarea legislaţiei specifice privind comercializarea acestora."3. La articolul 3 alineatul (1), litera b) a punctului A şi literele a) şi b) ale punctului B se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) dispun de personal încadrat, cu pregătire în domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic de nivel superior ori de nivel mediu, atestat prin certificat de atestare profesională, eliberat nominal, de către unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea comercială. Modelul de certificat de atestare profesională pentru activităţi de comercializare a produselor de protecţie a plantelor este prevăzut în anexa nr. 3;.......................................................................... a) sunt autorizate pentru activitatea de comercializare a produselor de protecţie a plantelor pe care o desfăşoară potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; b) au pregătire în domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic, de nivel superior ori de nivel mediu, şi sunt atestate prin certificat de atestare profesională pentru activităţi de comercializare a produselor de protecţie a plantelor, eliberat nominal, în urma examinării de către unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea comercială, conform modelului din anexa nr. 3;".4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor pot fi înregistrate persoanele fizice sau juridice din alte state membre ale Uniunii Europene care sunt atestate de către autorităţile competente din statele respective, în condiţiile prevăzute de Directiva Consiliului 74/556/CEE de stabilire a normelor de aplicare privind măsurile tranzitorii din domeniul activităţilor de comerţ şi de distribuţie a produselor toxice şi activităţilor de utilizare profesională a acestor produse, inclusiv activităţile de intermediari, publicată în Jurnalul Oficial seria L nr. 307/1974, şi Directiva Consiliului 74/557/CEE privind realizarea libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii pentru activităţile independente şi activităţile intermediarilor din comerţul şi distribuţia produselor toxice, publicată în Jurnalul Oficial seria L nr. 307/1974, cu modificările ulterioare."5. La articolul 7 punctul 1, literele a) şi d) ale articolului 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea şi utilizarea lor vor fi înregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de persoane calificate, confirmate prin certificatul de atestare profesională, cu pregătire în domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic, de nivel superior ori de nivel mediu, precum şi de mijloacele necesare depozitării, manipulării şi utilizării în siguranţă a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor şi de poluare a mediului înconjurător, precum şi pentru protejarea albinelor;......................................................................... d) utilizatorii autorizaţi pentru folosirea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra la unităţile fitosanitare şi inspectoratele teritoriale de muncă, care au obligaţia să notifice aceasta la inspectoratele judeţene pentru protecţia muncii, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială aceştia urmează să îşi desfăşoare activitatea;".6. La articolul 7 punctul 3, litera a) a punctului 1 şi litera h) a punctului 2 ale articolului 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) nerespectarea obligaţiilor ce revin deţinătorilor de terenuri agricole pentru menţinerea culturilor agricole într-o stare fitosanitară corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;......................................................................... h) neprezentarea operatorilor economici înregistraţi/autorizaţi pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) în vederea înregistrării la unităţile fitosanitare şi la inspectoratele teritoriale de muncă;".7. La articolul 7 punctul 6, litera a) a articolului 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) când aceasta este cerută de către personalul împuternicit cu atribuţii de control din partea unităţii fitosanitare, agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inspectoratului judeţean de poliţie, inspectoratului teritorial de muncă şi a altor unităţi competente;".8. Anexele nr. 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul IIPrezenta lege a fost adoptată cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 204 din 21 iulie 1998 privind procedura pentru schimb de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, amendată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 217 din 5 august 1998.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 martie 2009.Nr. 28.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007)-------------------------------------------------MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂUnitatea Fitosanitară ..........................CERTIFICAT DE ÎNREGISTRAREpentru comercializarea produselorde protecţie a plantelornr. ...... din .......Se înregistrează ..............., cu sediul în localitatea ............., str. ......... nr. ....., judeţul ............, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ..... din ........., pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca:    - foarte toxice (T+) şi toxice (T)*): DA NU    - nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare    de periculozitate*): DA NU----------- Notă *) Se barează clasificarea produselor pentru care nu se eliberează certificatul de înregistrare.Prezentul certificat de înregistrare nu îl scuteşte pe deţinător de răspunderile care îi revin potrivit legislaţiei în vigoare. Solicitantul înregistrării are obligaţia să îl anunţe pe emitentul prezentului certificat de înregistrare despre orice modificare intervenită în documentaţia depusă pentru înregistrare, în termen de 15 zile de la producerea modificării.                       Director executiv adjunct,                         ......................       Avizul inspectoratului Avizul inspectoratului        judeţean de poliţie teritorial de muncă    Nr. ......... din ......... Nr. ......... din .........      Semnătura şi ştampila Semnătura şi ştampila         ................ ................    NOTĂ:    Prezentul certificat de înregistrare este valabil 5 ani de la data    eliberării cu viza anuală.                       Vize anuale┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐│ anul .... │ anul .... │ anul .... │ anul .... │ anul .... │└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘Avizul inspectoratului judeţean de poliţie şi cel al inspectoratului teritorial de muncă se solicită numai pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T).Avizul eliberat de poliţie pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se obţine de la Serviciul arme, explozivi şi substanţe toxice din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie.  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007)-------------------------------------------------CONDIŢIIde organizare şi funcţionarea unităţilor fitofarmaceuticeI. Fitofarmacia1. În fitofarmacii îşi desfăşoară activitatea comercianţii înregistraţi pe baza certificatului de înregistrare şi care au ca domeniu de activitate comerţul cu amănuntul cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau a celor fără clasificare de periculozitate.2. Localul fitofarmaciei trebuie să fie situat la parterul clădirilor şi să aibă o suprafaţă utilă pentru desfăşurarea activităţii.3. Este interzisă amplasarea fitofarmaciei în spaţii improvizate, în barăci, chioşcuri sau alte construcţii provizorii.4. Încăperile fitofarmaciei vor fi legate funcţional între ele, nefiind permisă dispersarea acestora în interiorul aceleiaşi clădiri.5. În cazul amplasării fitofarmaciei la parterul clădirilor, accesul se face direct din stradă.6. În cazul în care fitofarmacia este situată la parterul unui bloc de locuinţe, este obligatoriu ca intrarea în aceasta să fie diferită de intrarea pentru locatari.7. Fitofarmacia va fi racordată la sursă de curent electric şi va fi prevăzută cu grup sanitar care va fi racordat în mod obligatoriu la instalaţia de apă curentă sau la o sursă de apă, canalizare ori fosă septică, după caz, şi va fi prevăzută cu pardoseală din ciment sau gresie.8. Fitofarmacia trebuie să aibă următoarele încăperi: a) o încăpere în care are acces publicul şi în care se comercializează produsele pentru care are aprobare; b) o încăpere destinată depozitării şi păstrării produselor de protecţie a plantelor. Produsele se depozitează în ambalajul original, sigilat în încăperi uscate, destinate produselor de protecţie a plantelor, fără acţiunea directă a razelor solare şi a căldurii; c) grup sanitar.9. La sediul fitofarmaciei trebuie să existe următoarele documente: a) acte care să ateste provenienţa şi calitatea produselor, facturi sau note de transfer, buletine de analiză şi certificate de conformitate; b) lista furnizorilor; c) documente care atestă efectuarea recepţiei calitative a produselor; d) registrul unic de control.Documentele se vor arhiva şi se vor păstra în fitofarmacie într-un spaţiu special amenajat, pe perioada prevăzută de legislaţia în vigoare.10. Personalul fitofarmaciei poate fi compus din: a) personal cu pregătire de specialitate corespunzătoare, atestat prin certificat de atestare profesională pentru activităţi de comercializare a produselor de protecţie a plantelor eliberat de unitatea fitosanitară a judeţului în raza căruia îşi desfăşoară activitatea; b) personal administrativ.11. În cazul în care fitofarmacia se află în acelaşi imobil cu depozitul fitofarmaceutic, constituind un tot unitar, aflat în proprietatea aceleiaşi societăţi, nu se impune existenţa a două grupuri sanitare şi nici existenţa unui depozit separat pentru depozitarea produselor care se comercializează în fitofarmacie.II. Depozitul fitofarmaceutic1. În depozitele fitofarmaceutice îşi desfăşoară activitatea comercianţii înregistraţi pe baza certificatului de înregistrare şi care au ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al produselor de protecţie a plantelor, incluzând achiziţia, stocarea, asigurarea calităţii acestora şi distribuţia produselor de protecţie a plantelor.2. Spaţiul în care funcţionează depozitul fitofarmaceutic trebuie să aibă o suprafaţă utilă suficientă şi adecvată pentru desfăşurarea activităţii. Pentru depozitarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se va amenaja o încăpere distinctă în cadrul depozitului, astfel încât aceste produse să fie separate de celelalte produse.3. Depozitul fitofarmaceutic va fi racordat în mod obligatoriu la instalaţia de apă curentă sau la o sursă de apă, canalizare ori fosă septică, după caz, sursă de curent electric şi grup sanitar şi va fi prevăzut cu pardoseală din ciment sau gresie.4. Depozitul fitofarmaceutic va fi organizat pe diviziuni, în număr suficient, în funcţie de complexitatea activităţii, care să asigure recepţia/livrarea produselor, depozitarea corespunzătoare, stocarea produselor expirate, retrase sau returnate din diferite motive.5. Depozitul fitofarmaceutic trebuie dotat cu: a) rafturi metalice şi paleţi; b) sistem pentru asigurarea condiţiilor optime de climatizare; c) sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor şi sisteme antiefracţie.6. La sediul depozitului fitofarmaceutic trebuie să existe următoarele documente: a) acte care să ateste provenienţa şi calitatea produselor, facturi sau note de transfer, buletine de analiză şi certificate de conformitate; b) registru special de evidenţă a distribuirii pentru produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T); c) lista furnizorilor; d) documente care atestă efectuarea recepţiei calitative a produselor; e) registrul unic de control.Documentele se vor arhiva şi se vor păstra în depozitul fitofarmaceutic într-un spaţiu special amenajat, pe perioada prevăzută de legislaţia în vigoare.  +  Anexa 3-------(Anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007)-------------------------------------------------MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂUnitatea Fitosanitară ..........................CERTIFICAT DE ATESTARE PROFESIONALĂpentru activităţi de comercializarea produselor de protecţie a plantelornr. ....... din ............Subsemnaţii, .................., desemnaţi pentru verificarea profesională a specialistului prezentat în fişa de prezentare depusă la dosarul Cererii nr. ........ din .......... pentru obţinerea certificatului de înregistrare, am procedat astăzi,.........., la atestarea profesională a domnului/doamnei .........(numele şi prenumele)........., domiciliat(ă) în .........(domiciliul stabil).............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ nr. ......., eliberat(ă) de .............. la data de ..........., şi apreciem că are competenţa şi experienţa necesare pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor de protecţie a plantelor.Data ........      Semnătura examinatorilor                           ..............NOTĂ:Se admite la atestare profesională numai personalul cu studii medii şi superioare, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ cu profil agricol/biologic sau silvic.  +  Anexa 4-------(Anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007)-------------------------------------------------CEREREprivind obţinerea certificatului de înregistrarepentru comercializarea produselor de protecţie a plantelorSolicitantul, .............., cu sediul în localitatea ..........., str. ............. nr. ....., judeţul ..........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ........ din ............., reprezentat prin ................., având funcţia de ................ (numele şi prenumele persoanei împuternicite), solicit eliberarea certificatului de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca:    - foarte toxice (T+) şi toxice (T)*): DA NU    - nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare    de periculozitate*): DA NU------------ Notă *) Se barează clasificarea produselor pentru care nu se eliberează certificatul de înregistrare.Declar pe propria răspundere că nu am suferit sancţiuni în legătură cu activitatea pentru care solicităm înregistrarea şi ne-am însuşit dispoziţiile legale cu privire la normele generale de comerţ, precum şi dispoziţiile speciale referitoare la comercializarea produselor de protecţie a plantelor.Semnătura solicitantului...................Data ..........NOTĂ:1. Certificatul de înregistrare se solicită şi se eliberează pentru fiecare unitate fitofarmaceutică.2. Cererile se verifică obligatoriu pe teren şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare, dacă documentaţia depusă şi situaţia din teren sunt conforme cu dispoziţiile legale.3. Cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 4 sau 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.-----------