ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 11 martie 2009pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009    Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, cu modificările ulterioare, prin care a fost înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ţinând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru organizatoric şi funcţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru evitarea producerii unui blocaj instituţional sau a unor dificultăţi în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a instituţiei,având în vedere necesitatea reconsiderării şi reorganizării unităţilor aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, a scăderii numărului de unităţi aflate în subordinea ministerului, precum şi a eliminării agenţiilor aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, acestea urmând a fi reorganizate în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILa articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Structurile de ordine şi siguranţă publică din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor. Aceste structuri au în compunere unităţi centrale de specialitate, care, după caz, în funcţie de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcţii generale, direcţii, servicii, mari unităţi, unităţi şi/sau subunităţi operative, de instrucţie, medicale şi de învăţământ, precum şi de asigurare a acţiunilor şi suport logistic. (3) Managementul integrat în domeniul ordinii şi siguranţei publice se realizează de Departamentul ordine şi siguranţă publică. Departamentul ordine şi siguranţă publică este structură operaţională fără personalitate juridică şi este format din următoarele componente de ordine şi siguranţă publică subordonate ministerului: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. Departamentul ordine şi siguranţă publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct."  +  Articolul II (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Naţională Antidrog şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane se reorganizează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Atribuţiile funcţionale ale Agenţiei Naţionale Antidrog, ale Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, respectiv ale Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională se preiau, cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. (4) Structura organizatorică a unităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Inspectorului General al Poliţiei Române.  +  Articolul III (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila" se reorganizează în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. (2) Atribuţiile funcţionale ale Grupului Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila" se preiau, cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. (3) Structura organizatorică a unităţii prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Inspectorului General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul IV (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2005 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 martie 2009.Nr. 20.----------