ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice şi luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect o diminuare a gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local, cele mai afectate fiind proiectele incluse în Programul operaţional regional, POS Transporturi şi POS Mediu,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILa articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) de iniţiere, organizare şi susţinere, prin personalul propriu, a cursurilor de perfecţionare şi instruire a personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care aplică dispoziţiile legale referitoare la achiziţiile publice."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, partea introductivă a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:".2. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de către structuri ale autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul altor state, atunci când valoarea contractului, estimată potrivit prevederilor secţiunii a 2-a din cap. II, este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124. (2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. 19 trebuie să se asigure aplicarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local şi respectarea prevederilor art. 35-38 reprezentând cerinţe minime în acest sens."3. La articolul 14 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislaţia comunitară, în contextul programelor şi proiectelor de cooperare teritorială."4. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ, care în acest caz se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2)."5. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de asigura obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorităţii contractante sau de la altă adresă indicată de acesta. În cazul în care documentaţia este transmisă prin poştă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depăşească însă costul aferent transmiterii documentaţiei respective."6. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuală cumulată, fără TVA, estimată ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 20.000 euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publică un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum şi pe pagina proprie de internet."7. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor."8. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 84. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor."9. La articolul 85, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5."10. La articolul 86 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) fie de a continua procedura de licitaţie restrânsă numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate."11. La articolul 89, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În cazul în care, din motive de urgenţă, nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. (1) şi (2), precum şi cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (4), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puţin de 10 zile."12. La articolul 90, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 90. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor."13. La articolul 90, alineatul (4) se abrogă.14. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 99. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 20 de zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor."15. La articolul 101, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (2), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3."16. La articolul 102 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate."17. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 114. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită de depunere a candidaturilor."18. La articolul 116, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3."19. La articolul 117 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate."20. La articolul 121, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea şi stabilirea ofertei câştigătoare, având în vedere prevederile art. 200."21. La articolul 121, alineatele (3) şi (4) se abrogă.22. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 124. - Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro; c) pentru contractul de lucrări: 750.000 euro."23. La articolul 178, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 178. - (1) În cazul în care, pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 176 lit. c) şi d), autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi, atunci aceste cerinţe trebuie să fie precizate, conform principiului transparenţei, în cadrul anunţului de participare."24. Articolul 179 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 179. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, iar aceste criterii trebuie să aibă o legătură concretă cu obiectul contractului care urmează a fi atribuit. În acest sens, nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează îndeplinirea unor astfel de cerinţe trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv, luând în considerare exigenţele specifice impuse de valoarea, natura şi complexitatea acestuia."25. La articolul 186, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180."26. Articolul 200 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 200. - (1) În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. (2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile. (3) Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de ordonatorul de credite al autorităţii contractante, şi este parte a dosarului achiziţiei publice."27. Articolul 205 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 205. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publică/acordul-cadru numai după împlinirea termenelor de: a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2); b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2). (2) Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru încheiat înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) este lovit de nulitate. (3) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta termenele prevăzute la alin. (1) în următoarele cazuri: a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare; b) atunci când contractul de achiziţie publică/acordul-cadru urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire; c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie. (4) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul organizării unui concurs de soluţii, precum şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII."28. La articolul 206, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 206. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200."29. La articolul 206, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau de către instanţa sesizată în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac."30. La articolul 207 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. a)-c), data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 256^2 alin. (1)."31. La articolul 209 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a);".32. Articolul 210 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 210. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200."33. Articolul 210^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 210^1. - Cu excepţia negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării."34. Articolul 255 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 255. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se înţelege orice operator economic implicat în procedura de atribuire, care: a) are un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire; şi b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire. (3) În sensul prevederilor alin. (1), prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de atribuire."35. La articolul 256, alineatele (1) şi (1^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 256. - (1) În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea prevederile art. 256^2 şi 270-271.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contestaţiile referitoare la procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional se formulează şi se judecă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute la alin. (1^2)-(1^4). Prin derogare de la prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, termenele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. h), art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) se reduc la 5 zile. Prevederile art. 287^8 alin. (1) sunt aplicabile."36. Articolul 256^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 256^1. - (1) Înainte de a se adresa instanţei competente, persoana vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza instanţa judecătorească competentă. Dispoziţiile art. 205 şi 256^2 rămân aplicabile. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După primirea notificării, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. (3) Măsurile adoptate potrivit alin. (2) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. (4) Persoana vătămată care, primind comunicarea prevăzută la alin. (2), consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorităţii contractante o notificare de renunţare la dreptul de a formula acţiune în justiţie sau, după caz, de renunţare la judecarea acţiunii. (5) Lipsa notificării prevăzute la alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în faţa instanţei judecătoreşti competente. (6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător în cazul prevăzut la art. 256 alin. (1)."37. După articolul 256^1 se introduce un nou articol, articolul 256^2, cu următorul cuprins:"Art. 256^2. - (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de: a) 10 zile de la data luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a, este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2); b) 5 zile de la data luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a, este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2). (2) În cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP în condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire. (3) Partea nu se poate adresa, pentru soluţionarea aceleiaşi cereri, concomitent Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi instanţei judecătoreşti competente. În caz contrar, se prezumă renunţarea la calea administrativ-jurisdicţională, partea având obligaţia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instanţa judecătorească competentă."38. La articolul 257, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 257. - (1) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, denumit în continuare Consiliu, organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională, funcţionează pe lângă Secretariatul General al Guvernului."39. La articolul 261, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputaţii. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare de lungă durată, o vechime de 9 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum şi o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul achiziţiilor publice."40. La articolul 262, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi este asimilat din punctul de vedere al salarizării personalului contractual al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice."41. La articolul 263, alineatele (2)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Evaluarea activităţii Consiliului se efectuează bilunar de către o comisie. (3) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din 5 membri, după cum urmează: a) un reprezentant al Guvernului, care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al comisiei; b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; d) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; e) un reprezentant al Consiliului Concurenţei. (4) În sensul prevederilor alin. (2), comisia întocmeşte un raport de evaluare care se înaintează primului-ministru prin Secretariatul General al Guvernului. Pe baza propunerilor din raportul de evaluare, primul-ministru poate să dispună, prin decizie, eliberarea din funcţie a acelor consilieri de soluţionare a contestaţiilor care au obţinut calificativul nesatisfăcător. (5) Procedura de evaluare a activităţii Consiliului şi a preşedintelui acestuia se stabileşte prin ordin al secretarului general al Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul apariţiei unor situaţii deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuată ori de câte ori este necesar şi înainte de acest termen."42. La articolul 270 alineatul (1), literele c^1 şi c^2 se abrogă.43. La articolul 270 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) obiectul contestaţiei;".44. La articolul 271, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 271. - (1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 256^2. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile............................................................ (4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 274 şi ale art. 277 alin. (3) nu sunt aplicabile."45. Articolul 272 se abrogă.46. La articolul 274, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 274. - (1) În vederea soluţionării contestaţiei/ contestaţiilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 205 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziţiei publice. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei/ contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora."47. La articolul 274, alineatul (3) se abrogă.48. Articolul 276^1 se abrogă.49. Denumirea secţiunii a 5-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 5-aMăsuri de remediere"50. Articolul 277 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 277. - (1) După primirea unei contestaţii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. (2) În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului şi autorităţii contractante o notificare de renunţare la contestaţie. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligaţia de a comunică punctul său de vedere potrivit dispoziţiilor art. 274. (3) Primirea unei contestaţii de către autoritatea contractantă, pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (2), suspendă de drept procedura de atribuire începând cu data expirării termenului prevăzut la art. 205 alin. (1) şi până la data expirării termenului prevăzut la art. 281 alin. (1), dacă partea interesată nu a introdus plângere la instanţa judecătorească competentă. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere, dispoziţiile art. 287^7 şi 287^8 rămân aplicabile. (4) Contractul încheiat în perioada de suspendare este lovit de nulitate. (5) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaţie."51. La articolul 278, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu poate fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la art. 281 alin. (1)."52. La articolul 279, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în copie, în acelaşi termen prevăzut la alin. (3), către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere."53. La articolul 280, alineatul (5) se abrogă.54. La articolul 281, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 281. - (1) Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie............................................................ (3) Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată."55. Articolul 283 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 283. - (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitatea de parte în proces. (2) Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători. (3) Plângerea se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă. Prevederile secţiunii a 9-a se aplică în mod corespunzător."56. Articolul 284 se abrogă.57. La articolul 285, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 285. - (1) Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz: a) anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante; b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă; c) îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire; d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. (2) Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care acesta a soluţionat contestaţia pe excepţie, admiţând plângerea, va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei. (3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că actul autorităţii contractante a încălcat prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de pronunţare, dispoziţiile art. 287^10 lit. b) se aplică în mod corespunzător."58. Articolul 286 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 286. - (1) Procesele şi cererile privind actele autorităţilor contractante, acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. (2) Litigiile privind desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi cele privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul acestor proceduri se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor art. 720^2-720^7 şi art. 720^9 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător."59. Articolul 287 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 287. - (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicită numai în justiţie, în condiţiile prevederilor art. 256^2 alin. (1) sau prin acţiune separată. (2) Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autorităţii contractante sau ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, se pot acorda numai după anularea în prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului sau luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă. (3) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vătămată trebuie să facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective."60. După articolul 287 se introduc 18 noi articole, articolele 287^1-287^18, cu următorul cuprins:"Art. 287^1. - (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, precum şi a înscrisurilor către pârât. (2) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. (3) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. (4) Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. (2).Art. 287^2. - (1) Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Părţile, dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare, au obligaţia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată, respectiv în întâmpinare. (2) Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, prezumându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată.Art. 287^3. - În termen de o zi lucrătoare de la primirea citaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a-i înştiinţa pe ceilalţi participanţi implicaţi în procedura de atribuire despre existenţa unui litigiu privind procedura de atribuire respectivă.Art. 287^4. - (1) La data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 20 zile de la data înregistrării cererii de chemare în judecată, dispunând citarea părţilor. (2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.Art. 287^5. - (1) Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel. (2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi, instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente, se va pronunţa în temeiul dovezilor administrate, examinând şi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc ambele părţi, deşi au fost legal citate, dacă cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsă.Art. 287^6. - Instanţa va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei numai în mod excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei.Art. 287^7. - (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună la cererea părţii interesate, prin încheiere motivată dată cu citarea părţilor, măsuri cu caracter provizoriu, cum ar fi: a) măsuri de suspendare sau care să asigure suspendarea procedurii de atribuire, în stadiul în care se află; b) alte măsuri care să asigure oprirea implementării anumitor decizii a autorităţii contractante. (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie, luând în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. (1), în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1). (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.Art. 287^8. - (1) Indiferent de decizia instanţei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă nu are în nicio situaţie dreptul de a încheia contractul înainte de soluţionarea cauzei de către instanţă. (2) În cazul în care hotărârea prin care instanţa a soluţionat cauza este comunicată înainte de expirarea termenelor prevăzute la art. 205 din prezenta ordonanţă de urgenţă, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor respective. (3) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a formulat acţiune în justiţie.Art. 287^9. - Instanţa, admiţând cererea, poate dispune anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante, obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă, îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice.Art. 287^10. - Instanţa poate constata nulitatea contractului în următoarele cazuri: a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 205 alin. (1) sau ale art. 287^8 alin. (1) şi (2), prin aceasta privând un operator economic interesat de posibilitatea de a se adresa instanţei înainte de încheierea contractului, operatorul economic respectiv având şanse reale de a i se atribui contractul, iar aceste şanse i-au fost compromise ca urmare a unei încălcări a prevederilor în materie de achiziţii publice; c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158-160.Art. 287^11. - (1) În cazul în care contractul de achiziţie publică a produs efecte juridice sau dacă măsura prevăzută la art. 287^10 ar avea efecte negative mai mari decât cele pozitive şi numai dacă există motive imperative de interes general, instanţa poate dispune: a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante de până la 2% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului conform dispoziţiilor de la lit. a). (2) Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de executarea contractului, costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.Art. 287^12. - (1) Prevederile art. 287^10 lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anunţ/invitaţie de participare, a procedat după cum urmează: a) a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ pentru asigurarea transparenţei, prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul respectiv; şi b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1) şi ale art. 206 alin. (3). (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situaţii: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 400.000 euro; c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.Art. 287^13. - Prevederile art. 287^10 lit. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că a respectat prevederile art. 150 sau, după caz, ale art. 158-160, a procedat după cum urmează: a) a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului, cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (1)-(2) şi ale art. 207; şi b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1) şi ale art. 206 alin. (3).Art. 287^14. - (1) Constatarea nulităţii contractului în condiţiile prevăzute la art. 287^10 se poate solicita şi prin acţiune separată, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării anunţului de atribuire prevăzut la art. 56 sau, după caz, de la data în care s-au îndeplinit prevederile art. 287^13 lit. a). În cazul în care nu a fost publicat un anunţ de atribuire sau publicarea anunţului de atribuire nu s-a realizat în condiţiile prevăzute la art. 47-48 şi la art. 56, cererea de constatare a nulităţii contractului se poate introduce în termen de cel mult de 6 luni de la data încheierii acestuia. (2) Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 287^11.Art. 287^15. - Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare.Art. 287^16. - (1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel. (2) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere. (3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau casând sentinţa, va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.Art. 287^17. - (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la instanţele judecătoreşti, având ca obiect contractele de achiziţie publică, contractele de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii, se taxează cu 2% din valoarea contractului. (2) Cererile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se taxează cu 2% din valoarea acestuia. (3) Cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial, obligarea autorităţii de a emite un act juridic nepatrimonial, recunoaşterea dreptului pretins şi alte asemenea cereri neevaluabile în bani se taxează cu 2.000 lei. Dacă prin aceste cereri se solicită şi repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire, aceasta se taxează la valoare, potrivit prevederilor alin. (2).Art. 287^18. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu sunt contrare prezentei reglementări."61. Articolul 291 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 291. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Secretariatului General al Guvernului."62. Articolul 296^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 296^1. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 294 şi în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita în instanţă constatarea nulităţii contractelor/acordurilor-cadru, pentru următoarele motive: a) autoritatea contractantă se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 287^10; b) contractul de achiziţie publică, contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea cerinţelor minime prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau, deşi sunt respectate cerinţele respective, contractul a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnică şi financiară care au constituit oferta declarată câştigătoare; c) atunci când autoritatea contractantă urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publică, fie în categoria contractelor de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii, însă autoritatea contractantă încheie un alt tip de contract decât acestea, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."63. La articolul 300, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pentru cauzele în care a fost parte, copia hotărârii judecătoreşti pronunţate conform art. 287^15, în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă şi irevocabilă."  +  Articolul III (1) Dispoziţiile referitoare la soluţionarea litigiilor în instanţă prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică numai proceselor începute după intrarea în vigoare a acesteia din urmă. (2) Procesele în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor continua să fie judecate de instanţele legal învestite, potrivit legii sub care au început. (3) Dispoziţiile referitoare la soluţionarea contestaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică numai contestaţiilor formulate după intrarea în vigoare a acesteia din urmă. Contestaţiile introduse în faţa Consiliului, în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează potrivit legii sub care au început.  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L335 din 20 decembrie 2007.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşViceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan Nicap. Preşedintele AutorităţiiNaţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Corneliu BuradaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 7 martie 2009.Nr. 19.-----------