HOTĂRÂRE nr. 3 din 9 martie 2009pentru aprobarea modelului adeverinţei care atestă faptul că un cetăţean român nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales în România sau că o asemenea interdicţie nu este cunoscută de autorităţile române
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 12 martie 2009    Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,văzând dispoziţiile art. 10 pct. 2 din Directiva Consiliului 93/109/CE din 6 decembrie 1993 de stabilire a modalităţilor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii rezidenţi într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul adeverinţei care atestă faptul că un cetăţean român nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales în România sau că o asemenea interdicţie nu este cunoscută de autorităţile române, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Cererea de eliberare a adeverinţei trebuie să fie semnată, datată şi să cuprindă următoarele date personale: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate sau seria şi numărul paşaportului, după caz, precum şi modalitatea în care urmează a fi comunicat răspunsul. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie însoţită de o copie a unui act de identitate valabil, respectiv o copie a buletinului de identitate, a cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorie, după caz, iar în cazul cetăţeanului român domiciliat în străinătate, de o copie a paşaportului. Cererea poate fi depusă personal sau transmisă prin orice alte mijloace.  +  Articolul 3 (1) După primirea cererii, Autoritatea Electorală Permanentă, în baza informaţiilor care îi sunt puse la dispoziţie de către structurile competente potrivit legii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, eliberează solicitantului în termen util, în cazul în care acesta nu este lipsit de dreptul de a fi ales în România sau în cazul în care o asemenea interdicţie nu este cunoscută de autorităţile române, adeverinţa al cărei model este prevăzut în anexă. Adeverinţa este eliberată pentru a servi solicitantului la depunerea candidaturii la alegerile pentru Parlamentul European, organizate în alte state membre ale Uniunii Europene decât România. (2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) este transmisă solicitantului în modalitatea aleasă de acesta. Costurile expedierii se suportă de solicitant. (3) În cazul în care solicitantul este lipsit de dreptul de a fi ales, refuzul de eliberare a adeverinţei prevăzute la alin. (1) este comunicat în scris, în condiţiile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Electorale Permanente,Octavian OprişContrasemnează:───────────────Vicepreşedinte,Ana Maria PătruVicepreşedinte,Marian MuhuleţBucureşti, 9 martie 2009.Nr. 3.  +  Anexa ........................*1)ADEVERINŢĂAdeverim faptul că, la data eliberării prezentei, dl/dna ........*2) , posesor/posesoare al/a .......*3) seria ...... nr. ........., CNP .........., nu este lipsit de dreptul de a fi ales în România. De asemenea, adeverim faptul că o asemenea interdicţie nu este cunoscută de autorităţile române.Preşedinte,......................*4)___________*1) Se trec numărul de înregistrare şi data eliberării adeverinţei.*2) Se trec numele şi prenumele solicitantului.*3) Se trece tipul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport, după caz).*4) Se trec numele şi prenumele preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, semnătura preşedintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze şi se aplică ştampila Autorităţii Electorale Permanente.__________