LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 (*actualizată*)privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale politiştilor(actualizată până la data de 3 martie 2009*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 31 mai 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 3 martie 2009, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 179 din 17 mai 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 185 din 14 decembrie 2005, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007; LEGEA nr. 355 din 3 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 230 din 30 decembrie 2008; DECIZIA nr. 82 din 15 ianuarie 2009.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Dispozitiile prezentei legi se aplică functionarilor publici cu statut special din unitatile Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumiti în continuare politisti, care se supun prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru politisti este garantat de stat şi se exercită în condiţiile prezentei legi. (3) Principiile generale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pensiilor politistilor, exceptand situaţiile în care prin prezenta lege se dispune altfel.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 2Sistemul pensiilor de stat şi alte drepturi de asigurări sociale de care beneficiaza politistii acopera riscurile activităţii de politist, precum şi pierderile de venituri profesionale datorate invaliditatii, batranetii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului.  +  Articolul 3De prevederile prezentei legi beneficiaza politistii în activitate, cei cărora le-au incetat raporturile de serviciu, precum şi urmasii acestora.  +  Articolul 4În sistemul pensiilor de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor se acordă urmatoarele prestatii: a) pensii de stat; b) alte drepturi de asigurări sociale stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului, precum şi cele aplicabile în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor asigura aplicarea reglementarilor referitoare la pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, exercita controlul aplicarii acestora şi initiaza propuneri de acte normative în domeniu. (2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale ale politistilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Administrarea şi controlul gestionarii fondurilor prevăzute la alin. (2) se exercită prin organe specializate, constituite la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 6Pentru activitatea desfăşurată în calitate de politist, persoanele în cauza pot beneficia de o singura pensie de stat.  +  Articolul 7 (1) Drepturile de pensii sunt imprescriptibile şi nu pot fi cedate total sau parţial. (2) Plata prestatiilor prevăzute la art. 4 se supune termenului general de prescriptie, conform legii. (3) Oblibaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se achită în moneda naţionala.  +  Articolul 8Politistii se pot asigura şi la instituţiile private de asigurări sociale, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 9 (1) Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea politistilor pot fi: a) normale; b) deosebite; c) speciale. (2) Reglementarile privind locurile de muncă şi activităţile în condiţii deosebite şi speciale stabilite pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se aplică şi politistilor care îşi desfăşoară activitatea în condiţii similare. (3) Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite şi speciale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerilor Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3) va fi adoptata în termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Capitolul II Pensiile de stat ale politistilor  +  Articolul 10Sistemul pensiilor de stat ale politistilor cuprinde: a) pensia de serviciu; b) pensia de invaliditate; c) pensia de urmas.  +  Secţiunea 1 Pensia de serviciu  +  Articolul 11Pensia de serviciu poate fi: a) pentru limita de vârsta; b) anticipata; c) anticipata parţială.  +  Articolul 12 (1) Au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de vârsta politistii în activitate care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) au implinit vârsta de 55 de ani; b) au o vechime în serviciu de minimum 25 de ani, din care efectiv ca politist sau militar 15 ani*).-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 12 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.-----------*) NOTA C.T.C.E. Piatra-Neamţ:Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007, politiştii care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute la art. 1 pct. 1 şi 3 pot opta, până la data de 31 decembrie 2007, pentru stabilirea dreptului la pensie potrivit prevederilor Legii nr. 179/2004, cu modificările ulterioare, aplicabilă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 355 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007, având următorul conţinut:"Art. IIIPoliţiştii care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute la art. I pct. 1 şi 3 pot opta, până la data de 31 decembrie 2007, pentru stabilirea dreptului la pensie potrivit prevederilor Legii nr. 179/2004, cu modificările ulterioare, aplicabilă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă." (2) Limitele de vârsta în gradul profesional până la care politistii pot fi mentinuti în activitate sunt: a) pentru agentii şi ofiterii de politie, până la gradul de comisar-sef - 55 de ani; b) pentru ofiterii de politie cu gradul de comisar-sef de politie, în cazuri temeinic justificate şi dacă starea de sănătate le permite indeplinirea atribuţiilor, cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, care se da semestrial 57 de ani; c) pentru ofiterii de politie cu gradul de chestor de politie ori superior - 60 de ani.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 13Au dreptul la pensie de serviciu anticipata politistii în activitate care indeplinesc condiţiile de vechime în serviciu prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) şi se afla în una dintre urmatoarele situaţii:----------Partea introductiva a art. 13 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 179 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 13 iulie 2004. a) au implinit vârsta de 50 de ani şi inceteaza raporturile de serviciu ca urmare a reorganizarii unor unităţi de politie, a reducerii unor posturi de natura celor ocupate de politistii respectivi, precum şi pentru alte nevoi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nu sunt posibilitati pentru a fi incadrati în alte functii similare în aceeasi unitate sau în alte unităţi de politie; b) inceteaza raporturile de serviciu ca urmare a pierderii capacităţii de muncă, dovedita cu acte eliberate de comisia de expertiza medico-militara.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 14 (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipata parţială politistii în activitate, indiferent de vârsta, care au o vechime efectiva în serviciu de minimum 20 de ani, din care cel puţin 10 ani ca politist sau militar, şi se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) inceteaza raporturile de serviciu ca urmare a reorganizarii unor unităţi de politie, a reducerii unor posturi de natura celor ocupate de politistii respectivi, precum şi pentru alte nevoi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nu sunt posibilitati pentru a fi incadrati în alte functii similare în aceeasi unitate sau în alte unităţi de politie; b) inceteaza raporturile de serviciu ca urmare a pierderii capacităţii de muncă, dovedita cu acte eliberate de comisia de expertiza medico-militara. (2) Cuantumul pensiei anticipate partiale se calculeaza proportional cu numărul anilor de serviciu.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 15Politistii care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 lit. b) şi la art. 14 alin. (1) lit. b) pot opta între pensia de serviciu anticipata sau anticipata parţială, după caz, şi pensia de invaliditate, dacă aceasta este mai avantajoasă.  +  Articolul 16 (1) Politistii care, la data încetării raporturilor de serviciu, nu indeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii de stat beneficiaza de aceasta la vârsta de cel puţin 55 de ani, dacă indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b). (2) Pensia acordată potrivit alin. (1) este pensie pentru limita de vârsta şi se stabileste proportional cu vechimea calculată conform art. 18 şi, după caz, art. 77 alin. (3).-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 17*)Politistii în activitate care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) sau c) beneficiaza de pensie de serviciu anticipata sau anticipata parţială, astfel: a) la implinirea varstei de 50 de ani, dacă şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă deosebite cel puţin 20 de ani efectiv, din care cel puţin 10 ani efectiv ca politist sau militar; b) la implinirea varstei de 50 de ani, dacă şi-au desfăşurat activitatea în condiţii de muncă speciale cel puţin 15 ani efectiv, din care cel puţin 10 ani efectiv ca politist sau militar.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.-----------*) NOTA C.T.C.E. Piatra-Neamţ:Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007, politiştii care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute la art. 1 pct. 1 şi 3 pot opta, până la data de 31 decembrie 2007, pentru stabilirea dreptului la pensie potrivit prevederilor Legii nr. 179/2004, cu modificările ulterioare, aplicabilă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 355 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007, având următorul conţinut:"Art. IIIPoliţiştii care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute la art. I pct. 1 şi 3 pot opta, până la data de 31 decembrie 2007, pentru stabilirea dreptului la pensie potrivit prevederilor Legii nr. 179/2004, cu modificările ulterioare, aplicabilă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."  +  Articolul 18Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei este perioada în care persoana în cauza s-a aflat în una dintre urmatoarele situaţii: a) a avut calitatea de politist sau functionar public cu statut special în instituţiile din sistemul de aparare, ordine publică şi securitate naţionala;----------Lit. a) a art. 18 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. b) a avut calitatea de militar; c) a indeplinit serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus; d) a fost elev al unei scoli de subofiteri sau agenti de politie ori student al unei institutii militare de invatamant pentru formarea militarilor sau al unei institutii de invatamant pentru formarea politistilor; e) a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist; f) a fost în captivitate.  +  Articolul 19 (1) Dovada privind vechimea în serviciu şi celelalte elemente necesare în vederea stabilirii pensiei se face cu fisa de pensie, întocmită pe baza datelor din dosarul personal sau din alte documente legale. (2) Dovada privind vechimea dobandita prin activităţi prestate în alta calitate decat cea de politist sau militar se face cu carnetul de muncă ori cu alte documente eliberate de unitatile în care şi-a desfăşurat activitatea persoana în cauza.  +  Articolul 20În cazul în care, din insumarea perioadelor de vechime în serviciu, rezultă fractiuni de cel puţin 6 luni, acestea se intregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza.  +  Articolul 21 (1) Între sistemul de pensii al politistilor şi celelalte sisteme de pensii se recunosc reciproc perioadele de vechime în serviciu, respectiv stagiile de cotizare, în vederea deschiderii dreptului la pensie. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) pensia politistilor se stabileste doar pentru perioadele de vechime în serviciu. (3) Perioadele de vechime în serviciu prevăzute la art. 18, care sunt recunoscute ca perioade de contribuţie în celelalte sisteme de pensii, se au în vedere la stabilirea pensiei doar în unul dintre sisteme.  +  Articolul 22 (1) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei politistilor este salariul de baza brut avut în ultima luna de activitate, care include salariul pentru gradul profesional detinut la data încetării raporturilor de serviciu. (2) În cazul în care au avut loc modificari ale salariului pentru functia indeplinita, în ultimele 6 luni de activitate, baza de calcul o constituie media salariilor de baza lunare brute din această perioadă, cu excepţia salariului pentru gradul profesional. La media obtinuta se adauga salariul gradului profesional prevăzut la alin. (1). (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care modificările au fost determinate de majorări sau indexari stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului. (4) Când pensia se stabileste ulterior încetării raporturilor de serviciu fără drept la pensie, asupra cuantumului acesteia se aplică masurile de actualizare prevăzute la art. 48, dispuse în perioada cuprinsa între data încetării raporturilor de serviciu şi data solicitarii pensiei.  +  Articolul 23Pensia de serviciu pentru limita de vârsta şi pensia anticipata se determina în procente din baza de calcul, astfel: a) pentru activitatea desfăşurată în condiţii normale, 60%; b) pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, 62%; c) pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale, 64%.  +  Articolul 24 (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite sau speciale se acordă politistilor care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în condiţii deosebite sau 15 ani în condiţii speciale. Dacă au lucrat mai puţin, la procentele corespunzătoare activităţii desfăşurate în condiţii normale se acordă un spor proportional cu timpul efectiv lucrat în condiţii deosebite sau speciale. (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), la stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an intreg lucrat în asemenea condiţii: a) 1 an şi 3 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite; b) 1 an şi 6 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale; c) 2 ani, în situaţie de razboi sau în alte condiţii prevăzute prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 25Politistii care au o vechime în serviciu mai mare de 25 de ani beneficiaza, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 26 (1) Politistii pensionari care beneficiaza de pensie de serviciu se pot incadra cu contract de muncă pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, precum şi în orice alta forma de muncă prevăzută de Codul muncii, inclusiv în sectorul public, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare functiei în care sunt incadrati, inclusiv de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca, dobandite până la data pensionarii. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot cumula pensia cu salariul realizat, indiferent de nivelul salariului respectiv.------------Alin. (2) al art. 26 a revenit la forma iniţială prin încetarea efectelor juridice a dispoziţiilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 230 din 30 decembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2009 conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2009.-----------Alin. (3) al art. 26 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2009.-----------Alin. (4) al art. 26 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2009.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2009 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi s-a constatat că ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 230 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2009 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu este contrară art. 115 alin. (6) din Constituţie.Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În concluzie, în intervalul 16 ianuarie 2009-2 martie 2009, întrucât Ordonanţa de urgenţă nr. 230 din 30 decembrie 2008 a fost suspendată de drept, şi modificările şi completările aduse de acest act asupra Legii nr. 179/2004, în speţă alin. (2) al art. 26, alin. (3) al art. 26 şi alin. (4) al art. 26, au fost suspendate, încetându-şi efectele juridice, începând cu data de 3 martie 2009, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru punerea de acord a Ordonanţei de urgenţă nr. 230 din 30 decembrie 2008 cu prevederile Constituţiei.  +  Secţiunea a 2-a Pensia de invaliditate  +  Articolul 27 (1) Au dreptul la pensie de invaliditate politistii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza: a) producerii unor accidente în timpul şi din cauza indeplinirii atribuţiilor de serviciu, accidentelor asimilate acestora conform legii, bolilor contractate în timpul şi din cauza indeplinirii serviciului şi tuberculozei; b) accidentelor sau bolilor care nu au legătură cu indeplinirea atribuţiilor de serviciu. (2) Sunt asimilate atribuţiilor de serviciu şi atribuţiile indeplinite în calitate de militar.  +  Articolul 28Pensia de invaliditate se determina în raport cu gradul de pierdere a capacităţii de muncă, astfel: a) invaliditatea de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacităţii de muncă, precum şi afectarea capacităţii de autoservire, necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane; b) invaliditatea de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacităţii de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi fără ajutorul altei persoane; c) invaliditatea de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala după încetarea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 29Criteriile şi normele pe baza cărora se face incadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se aproba prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor, ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 14Se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  +  Articolul 15Se înfiinţează Ministerul Sănătăţii prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii Publice."  +  Articolul 30 (1) Incadrarea în grad de invaliditate se face de către comisiile de expertiza medico-militara. (2) Comisiile de expertiza medico-militara de pe lângă spitalele militare emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara a Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Împotriva deciziilor medicale, emise în condiţiile alin. (2), se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara. (4) Termenul de solutionare a contestatiilor este de 30 de zile de la data înregistrării. (5) Deciziile Comisiei Centrale de Expertiza Medico-Militara, date în solutionarea contestatiilor prevăzute la alin. (3), pot fi contestate la instantele judecătorești competente, în termen de 30 de zile de la comunicare. (6) Deciziile medicale de încadrare sau de neincadrare în grade de invaliditate, necontestate în termen, rămân definitive.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 31 (1) Politistii în activitate, care şi-au pierdut capacitatea de muncă datorita unor accidente sau unor boli care nu au legătură cu indeplinirea atribuţiilor de serviciu, beneficiaza de pensia de invaliditate numai dacă indeplinesc cel puţin jumătate din condiţia de vechime în serviciu, în raport cu vârsta, după cum urmeaza:───────────────────────────────────────────────────────────────────   Vârsta politistului Vechimea în serviciu   în momentul ivirii realizata anterior ivirii invaliditatii     invaliditatii (ani)───────────────────────────────────────────────────────────────────  sub 25 de ani 5  25-31 de ani 8  31-37 de ani 11  37-43 de ani 14  43-49 de ani 18  49-55 de ani 22  peste 55 de ani 25─────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Au dreptul la pensie de invaliditate şi cei care, la data ivirii invaliditatii aparute ca urmare a unei boli contractate sau a unor accidente survenite în timpul şi/sau din cauza serviciului, nu mai aveau calitatea de politist în activitate, dar indeplinesc condiţia de vechime în serviciu, prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 32În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident în timpul şi din cauza indeplinirii atribuţiilor de serviciu sau a unui accident asimilat acestuia, a unor boli contractate în timpul şi din cauza indeplinirii atribuţiilor de serviciu sau a tuberculozei, pensia de invaliditate se acordă indiferent de vechimea în serviciu.  +  Articolul 33 (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileste proportional cu numărul anilor de serviciu, conform prevederilor art. 23-25. (2) La procentul stabilit pentru vechimea în serviciu efectiv realizata în condiţiile alin. (1) se adauga, pentru fiecare an potenţial, până la realizarea vechimii complete, urmatoarele procente: a) 1%, pentru invaliditate de gradul I; b) 0,8%, pentru invaliditate de gradul II; c) 0,6%, pentru invaliditate de gradul III. (3) Cuantumul pensiei de invaliditate, stabilit în condiţiile alin. (1), pentru cazurile prevăzute la art. 31, va fi diminuat după cum urmeaza: a) cu 10%, pentru gradul I de invaliditate; b) cu 15%, pentru gradul II de invaliditate; c) cu 20%, pentru gradul III de invaliditate.  +  Articolul 34Pensionarii de invaliditate incadrati în gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizatie de însoţitor, în afara pensiei, în cuantumul stabilit pentru această categorie în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 35 (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale la intervale de 6-12 luni, la termenele stabilite de comisiile de expertiza medico-militara. (2) După fiecare revizuire, comisiile de expertiza medico-militara emit o noua decizie medicală prin care se stabileste, după caz: a) menţinerea în acelasi grad de invaliditate; b) incadrarea în alt grad de invaliditate; c) încetarea calităţii de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacităţii de muncă. (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza începând cu luna urmatoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală. (4) Neprezentarea la revizuirea medicală atrage suspendarea platii pensiei începând cu luna urmatoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală. (5) Revizuirea medicală periodica se poate face şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat în termenul de revizuire, dar numai până la implinirea varstei de 55 de ani. (6) Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: a) prezinta invaliditati ireversibile; b) au implinit vârsta prevăzută la alin. (5); c) beneficiaza de pensie de serviciu anticipata sau de pensie de serviciu anticipata parţială, în condiţiile art. 13 lit. b) şi ale art. 14 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 36 (1) La implinirea varstei prevăzute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei de serviciu pentru limita de vârsta, pensionarii de invaliditate pot opta pentru pensia care îi avantajeaza. (2) Beneficiarii pensiei de invaliditate de gradul I îşi mentin dreptul la indemnizatia de însoţitor, indiferent de pensia pentru care opteaza.  +  Secţiunea a 3-a Pensia de urmas  +  Articolul 37Au dreptul la pensie de urmas copiii şi sotul supravietuitor, dacă persoana decedata era pensionar sau indeplinea condiţiile pentru obtinerea pensiei de stat, prevăzută la art. 4 lit. a).  +  Articolul 38Copiii au dreptul la pensie de urmas: a) până la implinirea varstei de 16 ani; b) dacă îşi continua studiile intr-o formă de invatamant organizata potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; c) dacă sunt elevi sau studenti ai instituţiilor de invatamant pentru formarea politistilor, până la obtinerea primului grad profesional, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; d) dacă sunt elevi sau studenti militari ai instituţiilor militare ori civile de invatamant, până la obtinerea primului grad de ofiter, maistru militar sau subofiter, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; e) pe toata durata invaliditatii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a), b), c) sau d).  +  Articolul 39 (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei de 55 de ani, dacă a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedata şi nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.----------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. (2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mica de 15 ani, dar nu mai puţin de 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.  +  Articolul 40 (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârsta, pe timpul cat este invalid de gradul I sau II, dacă a avut cel puţin un an de căsătorie cu persoana decedata. (2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul sotului sustinator s-a produs în timpul activităţii de politist, ca urmare a unui accident în timpul şi din cauza serviciului, a unui accident asimilat acestuia conform legii, a unei boli contractate în timpul şi din cauza indeplinirii serviciului sau a tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.  +  Articolul 41Sotul supravietuitor care nu indeplineste condiţiile prevăzute la art. 39 referitoare la vârsta şi durata căsătoriei sau condiţiile prevăzute la art. 40 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioadă de 6 luni de la data decesului politistului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.---------Art. 41 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 42Sotul supravietuitor al politistului, care are în ingrijire, la data decesului sustinatorului, unul sau mai mulţi copii în vârsta de până la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas până la implinirea varstei de 7 ani a ultimului copil, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decat un sfert din salariul mediu brut pe economie.  +  Articolul 43 (1) Pensia de urmas se calculeaza, după caz, din: a) pensia de serviciu pentru limita de vârsta aflata în plata sau pensia la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, sustinatorul decedat; b) pensia de invaliditate de gradul I, în cazul în care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii condiţiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta şi acesta era în plata cu pensie anticipata, pensie anticipata parţială, pensie de invaliditate de orice grad sau ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, la una dintre aceste categorii de pensii. (2) Baza de calcul pentru stabilirea pensiei la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat este cea prevăzută la art. 22 alin. (2). Asupra cuantumului pensiei se aplică masurile prevăzute la art. 48, dispuse în perioada cuprinsa între data încetării raporturilor de serviciu şi data solicitarii pensiei. (3) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinatorului, prevăzută la alin. (1), în functie de numărul urmasilor indreptatiti, astfel: a) pentru un singur urmas, 50%; b) pentru 2 urmasi, 75%; c) pentru 3 sau mai mulţi urmasi, 100%.  +  Articolul 44Cuantumul pensiei de urmas, în cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas calculate după fiecare parinte.  +  Articolul 45În cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza în conformitate cu dispozitiile art. 43 alin. (3).  +  Articolul 46Sotul supravietuitor, care are dreptul la o pensie proprie şi indeplineste condiţiile prevăzute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas după sotul decedat, poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.  +  Articolul 47Beneficiarii pensiei de urmas, prevăzuţi la art. 38 lit. e) şi la art. 40 alin. (1), sunt expertizati, supuşi revizuirii medicale în condiţiile art. 35 şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii conform acelorasi reglementari prevăzute pentru pensia de invaliditate în sistemul public de pensii.  +  Secţiunea a 4-a Actualizarea pensiilor  +  Articolul 48 (1) Cuantumul pensiilor politistilor se actualizeaza după cum urmeaza: a) ori de cate ori se majoreaza salariul corespunzător gradului profesional şi/sau salariul functiei maxime ale politistilor în activitate, potrivit gradului profesional detinut la data încetării raporturilor de serviciu, în raport cu procentele de stabilire a pensiei în condiţiile prevăzute la art. 23-25 şi la art. 78 alin. (1);----------Lit. a) a alin. (1) al art. 48 a fost modificata de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. b) în functie de posibilitatile financiare, în cursul executiei bugetare, prin indexare cu procente care să acopere cu până la 100% rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului. (2) În situaţia în care masurile de protecţie sociala, prevăzute la alin. (1) lit. b) se regăsesc în majoritatea salariilor de functie şi/sau de grad profesional ale politistilor în activitate, pentru functia indeplinita, cuantumul pensiilor se actualizeaza în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a). (3) Până la incheierea procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, prevăzută la art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, se vor aplica prevederilor alin. (1) lit. b).  +  Secţiunea a 5-a Stabilirea şi plata pensiilor  +  Articolul 49 (1) Pensia de stat prevăzută la art. 4 lit. a) se acordă la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau curatorului acesteia, adresata unităţii din care a facut parte politistul, dacă acesta indeplineste condiţiile de pensionare la încetarea raporturilor de serviciu. (2) Pentru persoanele cu drept la pensie de urmas, ai caror sustinatori decedati au fost pensionari politisti, cererea şi actele de pensionare se depun la Casa de pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 50 (1) În vederea stabilirii pensiei de stat, unitatea prevăzută la art. 49 alin. (1) este obligata sa intocmeasca dosarul de pensionare, aceasta purtând întreaga raspundere pentru exactitatea datelor inscrise. (2) Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie să conţină în mod obligatoriu şi decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate. (3) Metodologia de intocmire a dosarului de pensionare se stabileste prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 51Dosarul de pensionare se întocmeşte şi se depune la Casa de pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor de către unitatea prevăzută la art. 49 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data la care s-a înregistrat cererea.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 52 (1) Drepturile de pensie se stabilesc şi se platesc astfel: a) de la data încetării platii salariului politistului sau, după caz, a salariului ori pensiei sustinatorului decedat, dacă cererea, împreună cu toate actele necesare, a fost depusa la casa de pensii în cel mult 90 de zile de la data ivirii acestor situaţii; b) din prima zi a lunii urmatoare celei în care cererea, împreună cu actele necesare, a fost depusa la casa de pensii peste termenul prevăzut la lit. a). (2) Pentru persoanele care indeplinesc condiţiile de pensionare ulterior datei încetării raporturilor de serviciu sau ulterior decesului sustinatorului, pensia se stabileste şi se plateste cu incepere din prima zi a lunii urmatoare celei în care s-a depus cererea, împreună cu actele necesare, la casa de pensii.  +  Articolul 53 (1) Stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa de pensii, în termen de 45 de zile de la data depunerii dosarului de pensionare. Decizia va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt şi de drept care au condus la admiterea sau la respingerea cererii de pensionare, precum şi termenul în care poate fi introdusa contestaţia. (2) Deciziile de pensie se comunică în scris persoanelor care au solicitat pensionarea, în termen de 10 zile de la data emiterii.  +  Articolul 54 (1) Împotriva deciziilor emise în condiţiile art. 53 se poate introduce contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia de contestatii pensii care funcţionează în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Componenta nominala a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Comisia de contestatii solutioneaza contestaţiile în termenul prevăzut de lege. (4) Deciziile comisiei de contestatii pot fi atacate la instantele judecătorești competente, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicare. (5) Deciziile de pensie necontestate în termen, precum şi deciziile comisiei de contestatii, care nu au fost atacate la instantele judecătorești, sunt definitive.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 55 (1) În cazul în care casa de pensii constata unele erori în stabilirea şi plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile şi modificările corespunzătoare, conform dispoziţiilor legale. (2) Orice revizuire ori modificare legala, operata de casa de pensii, se aduce la cunoştinţa beneficiarului pensiei, în scris, în termen de cel mult 15 zile de la operare.  +  Articolul 56 (1) Plata pensiilor se face lunar. (2) Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia. (3) Modalitatile de plată a pensiilor sunt cele stabilite prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 57 (1) Plata pensiei inceteaza începând cu luna urmatoare celei în care: a) beneficiarul a decedat; b) beneficiarul nu mai indeplineste condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia; c) beneficiarul pensiei de urmas a fost condamnat printr-o hotărâre rămasă definitivă pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului. (2) Instantele judecătorești au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotărârii pronuntate, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), sa comunice în scris aceasta situaţie Casei de pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 58 (1) Plata pensiei se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care: a) pensionarul îşi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a incheiat convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că pensia se plateste de celalalt stat; b) pensionarul a fost concentrat sau mobilizat; c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicală periodica; d) beneficiarul unei pensii de urmas, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 40-42, realizează venituri brute lunare dintr-o activitate profesionala mai mari decat jumătate din salariul mediu brut pe economie, pentru care asigurarea este obligatorie; e) copilul urmas nu mai indeplineste condiţiile prevăzute la art. 38 lit. b)-e); f) sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste. (2) Plata indemnizatiei de însoţitor se suspenda pe timpul cat pensionarul de invaliditate gradul I, cu excepţia nevazatorilor, este internat în institutii de asistenţa sociala sau în unităţi medicale specializate, în care se asigura supraveghere şi ingrijire permanenta.  +  Articolul 59 (1) Reluarea în plata a pensiilor suspendate se face la cerere, începând cu luna urmatoare celei în care a incetat cauza suspendarii, dacă cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la data încetării cauzei suspendarii. (2) În situaţia în care cererea de reluare în plata a fost depusa după expirarea termenului de 30 de zile, plata se face începând cu luna urmatoare celei în care a fost depusa cererea. (3) Reluarea în plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neindeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 38 lit. b)-e) se face de la data începerii anului scolar/universitar sau de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate.  +  Articolul 60 (1) Pot cumula pensia de urmas cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie, indiferent de nivelul acestora: a) copiii urmasi, orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii până la varstele prevăzute la art. 38 lit. a)-d); b) nevazatorii care beneficiaza de pensie. (2) Beneficiarii pensiei de urmas, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 39-42, pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, dacă veniturile brute realizate nu depasesc jumătate din salariul mediu brut lunar pe economie.----------Alin. (2) al art. 60 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 61Beneficiarii pensiei de serviciu care se încadrează în munca după încetarea raporturilor de serviciu pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în raport cu vechimea dobandita după pensionare, în condiţiile prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 62 (1) Deciziile de pensie ale pensionarilor politisti reincadrati ca politisti sau chemati în randul militarilor se anulează. (2) Prevederile alin. (1) se aplică din ziua în care politistul s-a prezentat la unitatea în care a fost incadrat. (3) Unitatea prevăzută la alin. (2) şi politistii reincadrati pot cere oricand pensionarea, în condiţiile legii. (4) La o noua incetare a raporturilor de serviciu vechimea care se ia în considerare la stabilirea pensiei este cea stabilita la pensionarea anterioara, la care se adauga perioada cuprinsa între reincadrare şi încetarea raporturilor de serviciu. (5) În baza de calcul al pensiei se ia salariul de baza prevăzut la art. 22.  +  Articolul 63Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei de pensii orice modificare referitoare la condiţiile de acordare şi plata a pensiei, în termen de 15 zile de la aparitia acesteia.  +  Articolul 64 (1) Sumele rămase neincasate de către pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna în care a avut loc decesul şi, după caz, drepturile de pensie cuvenite şi neachitate până la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi mostenitori, în condiţiile dreptului comun. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului de prescriptie de 3 ani.  +  Articolul 65 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la pensionari, în termenul de prescriptie de 3 ani. (2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie, ca urmare a unei infractiuni savarsite de pensionarul politist, se recupereaza de la acesta de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului. (3) Debitele stabilite potrivit alin. (2), rămase nerecuperate de la pensionarii decedati, se recupereaza de la mostenitori, în condiţiile dreptului comun.  +  Articolul 66Recuperarea sumelor prevăzute la art. 65 alin. (1) şi (2) se face pe baza deciziei emise de Casa de pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care constituie titlu executoriu.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 67 (1) Debitele provenite din drepturile de pensie şi asigurări sociale, care nu pot fi recuperate de Casa de pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor, vor fi transmise organelor financiare cu atribuţii în acest sens. (2) Sumele provenite din recuperarea debitelor vor fi virate la bugetul de stat.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Secţiunea a 6-a Alte drepturi de asigurări sociale  +  Articolul 68Ajutorul de deces se acordă la decesul pensionarului politist sau al membrului de familie al acestuia, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Raspunderea juridica  +  Articolul 69Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, contraventionala sau penala, după caz.  +  Secţiunea 1 Infractiuni  +  Articolul 70Completarea de către functionar a formularelor-tip referitoare la stabilirea şi plata pensiilor cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind pensionarii politisti, vechimea în serviciu sau efectuarea de plati nejustificate din bugetul de stat, constituie infractiunea de fals intelectual şi se pedepseste potrivit Codului penal.  +  Secţiunea a 2-a Contraventii  +  Articolul 71Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) nerespectarea metodologiei de încadrare în condiţii deosebite şi speciale de muncă; b) nerespectarea obligaţiei beneficiarului dreptului de pensie de a comunică casei de pensii modificările referitoare la acordarea şi plata pensiei, în termen de 15 zile de la aparitia acestora.  +  Articolul 72Contraventiile prevăzute la art. 71 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 6.000.000 lei la 9.000.000 lei, contraventia prevăzută la lit. a); b) cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei, contraventia prevăzută la lit. b).  +  Articolul 73Limitele amenzilor prevăzute la art. 72 se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 74Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul imputernicit din cadrul Casei de pensii şi de către personalul cu drept de control din Ministerul Administraţiei şi Internelor.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 75Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 76Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea şi sanctionarea contraventiilor se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispozitii tranzitorii  +  Articolul 77 (1) Constituie vechime în serviciu sau în munca pentru stabilirea pensiei politistilor şi perioadele recunoscute în condiţiile legii, până la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2) Dovada vechimii în serviciu pentru stabilirea pensiei de stat, pentru perioadele anterioare datei intrarii în vigoare a prezentei legi, se face cu actele prevăzute de legislatia anterioara. (3) Constituie vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei politistilor şi perioada în care, anterior datei intrarii în vigoare a prezentei legi, s-au urmat cursurile de zi ale învăţământului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora, potrivit legii. (4) În caz de absolvire a mai multor institutii de invatamant superior, se ia în considerare, ca vechime în serviciu, o singura perioada de studii, la alegere.  +  Articolul 78 (1) Politistilor care se pensioneaza în condiţiile prezentei legi şi care au contribuit la fondul de pensie suplimentara li se acordă, la stabilirea pensiei, în condiţiile art. 23-25, un spor procentual de: a) 3%, pentru o vechime a contributiei între 5-15 ani; b) 6%, pentru o vechime a contributiei între 15-25 ani; c) 9%, pentru o vechime a contributiei peste 25 de ani. (2) De la data intrarii în vigoare a prezentei legi, contribuţia pentru pensia suplimentara devine contribuţie individuala la bugetul de stat, pentru prestaţiile prevăzute la art. 4. (3) Cota de contribuţie individuala este de 5%. Baza lunara de calcul pentru care se va determina contribuţia individuala o reprezinta salariul de baza brut lunar.  +  Articolul 79Pensia politistului stabilita în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul folosita la stabilirea pensiei.  +  Articolul 80Politistii pensionari care deţin Ordinul Meritul Militar, Semnul onorific În serviciul armatei sau alte semne onorifice de valoare similara, acordate pentru activitatea în politie, beneficiaza de aceleasi drepturi ca şi pensionarii militari.  +  Articolul 81Politistii pensionati în perioada în care împotriva lor s-a inceput urmarirea penala sau au fost trimisi în judecata, iar, ulterior, faţă de acestia s-a dispus scoaterea de sub urmărire penala ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmaririi penale ori a procesului penal, beneficiaza de recalcularea pensiei în raport cu salariul de baza cuvenit prin repunerea în drepturile avute.  +  Articolul 82În cazul politistilor transferati în interesul serviciului în unităţi militare şi care dobândesc calitatea de militar, vechimea în serviciu în raport cu care se stabileste pensia militara cuprinde şi activitatea desfăşurată ca politist.  +  Articolul 83Politistii cu drept de pensie de serviciu care au vechime în calitate de militar de minimum 15 ani pot opta, dacă aceasta îi avantajeaza, pentru pensie militara de stat, care se calculeaza şi se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 164/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------Art. 83 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 84Cererile adresate Casei de pensii a Ministerului Administraţiei şi Internelor se solutioneaza în termenul prevăzut de lege şi sunt scutite de orice fel de taxa.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."  +  Articolul 85Cererile înregistrate şi nesolutionate până la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor fi solutionate conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor la pensie şi altor drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 86 (1) Drepturile de pensie se transfera, în condiţiile legii, în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European unde politistii s-au stabilit. (2) Cheltuielile generate de transferul în strainatate al drepturilor banesti prevăzute la alin. (1), inclusiv cele legate de schimbul valutar, se suporta de către beneficiari, cu excepţia situaţiilor în care tratatele la care România este parte dispun altfel. (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) se deduc de către bănci din sumele cuvenite titularilor. (4) Drepturile de pensie se transfera în statele în care pensionarii politisti se stabilesc, altele decat cele prevăzute la alin. (1), în condiţiile reglementate prin tratate la care România este parte.--------Art. 86 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.  +  Articolul 87La stabilire, pensiile se rotunjesc din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea beneficiarului.  +  Articolul 88În aplicarea prezentei legi se emit norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 45 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 1Se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 22 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUBucureşti, 17 mai 2004.Nr. 179._______________