ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 25 februarie 2009pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 10 martie 2009    Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru, are obligaţia de a transpune în legislaţia naţională prevederile directivelor Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului,ţinând cont de faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului,întrucât Directiva 2004/35/CE a fost completată de art. 15 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/21/CE din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE,în scopul garantării unei transpuneri complete a Directivei 2006/21/CE şi având în vedere avizul motivat transmis autorităţilor române de Comisia Europeană la data de 1 decembrie 2008 pentru neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a tuturor măsurilor de transpunere în dreptul intern a Directivei 2006/21/CE,pentru evitarea declanşării fazei contencioase prin sesizarea de către Comisia Europeană a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene cu o acţiune în constatarea neîndeplinirii de către România a obligaţiilor de stat membru,considerând faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 19/2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctele 17, 19 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"17. specii şi habitate naturale protejate: a) speciile incluse în anexele nr. 3, 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare; b) habitatele de păsări migratoare sau ale speciilor incluse în anexa nr. 3, precum şi habitatele naturale enumerate în anexa nr. 2 şi locurile de reproducere sau de odihnă ale speciilor prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare;.............................................................19. starea de conservare a unui habitat natural se consideră «favorabilă» în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) arealul său natural şi suprafeţele pe care le acoperă în interiorul acestui areal sunt stabile sau în creştere; b) structura şi funcţiile specifice necesare menţinerii sale pe termen lung există şi este posibilă existenţa acestora în viitorul previzibil; c) speciile sale caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă, în conformitate cu definiţia de la pct. 21;................................................................21. starea de conservare a unei specii se consideră «favorabilă» în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) datele privind dinamica populaţiilor speciei respective indică faptul că aceasta se menţine şi are şanse să se menţină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatelor sale naturale; b) arealul natural al speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil; c) există şi probabil va continua să existe un habitat suficient de mare pentru ca populaţiile speciei să se menţină pe termen lung;".2. La articolul 2, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:"22. starea iniţială - starea resurselor naturale şi serviciilor la momentul producerii prejudiciului, care ar fi existat dacă prejudiciul asupra mediului nu s-ar fi produs, estimată pe baza celor mai bune informaţii disponibile."3. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143 din 30 aprilie 2004, astfel cum a fost completată de art. 15 al Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2006/21/CE din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 102 din 11 aprilie 2006."4. La anexa nr. 3 "Activităţile pentru care răspunderea este obiectivă", la punctul 7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) substanţelor şi preparatelor periculoase prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;".5. La anexa nr. 3, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:"12. Gestionarea deşeurilor extractive, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului,Nicolae NemirschiMinistrul economiei,Adriean VideanuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 25 februarie 2009.Nr. 15.------------