NORME METODOLOGICE din 4 martie 2009privind acordarea tichetelor vacanţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă. (2) Salariaţii care primesc tichetele de vacanţă sunt denumiţi în continuare beneficiari.  +  Capitolul II Angajatorii  +  Articolul 2 (1) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii beneficiarilor, stabilesc de comun acord contractarea achiziţionării tichetelor de vacanţă cu unităţile emitente. (2) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă contractează serviciile privind emiterea tichetelor de vacanţă cu unităţile emitente, în condiţiile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3Angajatorii, care au obţinut în anul fiscal anterior profit sau venit, după caz, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii beneficiarilor, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamentele interne în cazul personalului contractual din instituţiile bugetare reguli privind modul de acordare a tichetelor de vacanţă, care să prevadă: a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi anual tichete de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă anual beneficiarilor sub forma tichetelor de vacanţă, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor; b) categoriile de beneficiari care primesc tichete de vacanţă.  +  Articolul 4Contractul pentru achiziţionarea tichetelor de vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde următoarele clauze: a) necesarul estimat anual de tichete de vacanţă; b) preţul imprimatului reprezentând tichetul de vacanţă şi al livrării acestuia; c) informaţii cu privire la unităţile afiliate la care beneficiarii pot folosi tichetele de vacanţă; d) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului; e) alte clauze considerate necesare de către părţi.  +  Articolul 5Angajatorii care acordă tichete de vacanţă beneficiarilor vor cuprinde în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli, denumită "Tichete de vacanţă", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanţă, potrivit celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanţii beneficiarilor.  +  Articolul 6Pentru instituţiile publice tichetele de vacanţă se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite.  +  Articolul 7Sumele reprezentând preţul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".  +  Articolul 8La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanţă se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de vacanţă, convenită de partenerii sociali, şi numărul de beneficiari încadraţi cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de vacanţă.  +  Articolul 9Angajatorii distribuie beneficiarilor tichetele de vacanţă, anual, cu respectarea strictă a prevederilor legale. Tichetele de vacanţă nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceştia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de vacanţă achiziţionate, inclusiv preţul imprimatelor reprezentând tichetele de vacanţă.  +  Articolul 10Angajatorii sunt obligaţi să organizeze o evidenţă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 1a) şi 1b).  +  Capitolul III Beneficiarii  +  Articolul 11Angajatorii vor face anual o evaluare a solicitărilor de tichete de vacanţă.  +  Articolul 12 (1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea, şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat. (2) În cazul cumulului de funcţii, tichetele de vacantă pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.  +  Articolul 13Se interzice beneficiarului: a) utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23; b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă; c) comercializarea tichetelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani;  +  Articolul 14 (1) Beneficiarul poate utiliza tichetele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii prestate de structuri de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare. (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se pot achiziţiona de către beneficiar direct de la prestatorii de servicii turistice sau prin intermediul agenţiilor de turism.  +  Capitolul IV Unităţile emitente  +  Articolul 15Potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, unităţile emitente sunt persoane juridice înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot desfăşura activitatea specifică de acordare a tichetelor de vacanţă numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice potrivit criteriilor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 16 (1) În vederea desfăşurării activităţii specializate, unitatea emitentă încheie direct contracte cu unităţi afiliate, definite prin art. 4 din ordonanţa de urgenţă. (2) Unităţile emitente au obligaţia ca înainte de încheierea contractelor să solicite unităţilor afiliate licenţa de turism în cazul agenţiilor de turism şi certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice. (3) Unităţile emitente încheie contracte numai cu unităţile afiliate care deţin licenţă de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de Ministerul Turismului, şi care sunt valabile la data încheierii contractului. (4) Lista unităţilor turistice autorizate se postează de către Ministerul Turismului pe site-ul oficial al instituţiei.  +  Articolul 17Unităţile emitente înscriu în factură, în vederea decontării de către angajator: a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de vacanţă a unităţii emitente; b) preţul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de vacanţă sau valoarea totală a imprimatelor; c) valoarea nominală a unui tichet de vacanţă, imprimată pe acesta, din seria livrată; d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de vacanţă livrat; e) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă.  +  Articolul 18Unităţile emitente sunt obligate: a) să deschidă conturi sau subconturi bancare specifice şi distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor de vacanţă, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de vacanţă achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea de sume către unităţile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de vacanţă prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile afiliate respective; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală a tichetelor de vacanţă emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate; b) diferenţa de sumă dintre valoarea nominală a tichetelor de vacanţă emise şi încasate şi cea decontată către unităţile afiliate se virează la bugetul de stat; c) să organizeze o evidenţă operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 2a) şi 2b), şi să transmită date centralizatoare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, Ministerului Finanţelor Publice. d) să asigure securitatea livrării tichetelor de vacanţă la angajator şi a celor returnate de la unităţile afiliate; e) să asigure elemente de securitate ale imprimatului; f) să asigure transparenţa şi managementul circuitului financiar; g) să nu utilizeze sumele aferente tichetelor de vacanţă pentru reinvestirea în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 19În cazul în care la unităţile emitente Ministerul Finanţelor Publice, prin organele abilitate potrivit legii, constată nerespectarea prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, precum şi a altor încălcări ale prezentei hotărâri şi a ordonanţei de urgenţă, poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauză.  +  Articolul 20 (1) Imprimatul reprezentând tichetul de vacanţă emis de unitatea emitentă trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii: a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de vacanţă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor de vacanţă; b) emitentul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare; c) angajatorul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare; d) spaţiul destinat înscrierii datelor beneficiarului: numele, prenumele şi codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanţă, completat de angajator; e) valoarea nominală a tichetului de vacanţă, în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente; f) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locaţia şi ştampila unităţii afiliate; g) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea tichetului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanţă; h) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanţă: luna şi anul emiterii şi luna şi anul expirării. (2) Imprimatul reprezentând tichetul de vacanţă cu elementele minime se emite pe suport de hârtie, pe care se imprimă valoarea nominală şi elementele obligatorii care asigură circulaţia acestuia în condiţii de siguranţă.  +  Articolul 21Documentele justificative privind operaţiunile unităţilor emitente cu angajatorii şi unităţile afiliate sunt păstrate potrivit dispoziţiilor legale.  +  Capitolul V Unităţile afiliate  +  Articolul 22 (1) Unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanţa de urgenţă, pot încheia contracte de prestări servicii cu unităţile emitente dacă deţin licenţă de turism valabilă în cazul agenţiilor de turism şi, respectiv, certificat de clasificare valabil în cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare. (2) În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente, unităţile afiliate au următoarele obligaţii: a) să respecte interdicţiile prevăzute pentru beneficiari la art. 13; b) să primească tichetele de vacanţă doar pentru prestaţiile prevăzute în art. 23; c) să completeze în spaţiul destinat fiecărui tichet de vacanţă nominal utilizat locaţia, data primirii tichetului de vacanţă şi să aplice ştampila; d) să prezinte unităţii emitente la termenele stabilite prin contract şi după prestarea serviciilor tichetele de vacanţă primite, datate şi ştampilate, în vederea decontării; e) alte obligaţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente. (3) Unităţile afiliate nu primesc tichete de vacanţă cu termenul de valabilitate expirat, în caz contrar acestea nu se vor decontata de unitatea emitentă.  +  Articolul 23 (1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziţionat pe baza tichetelor de vacanţă poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement. (2) Conţinutul minim al pachetului de servicii turistice conţine în mod obligatoriu servicii de cazare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 24 (1) Nerespectarea de către angajator a dispoziţiilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Nerespectarea de către beneficiar a dispoziţiilor art. 13 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (3) Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) şi (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (4) Nerespectarea dispoziţiilor art. 25 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (4) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, iar cele prevăzute la alin. (2) şi (3) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25 (1) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea tichetelor de vacanţă se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi a reglementărilor contabile aplicabile. (2) Evidenţa mişcării tichetelor de vacanţă se ţine la valoarea nominală imprimată pe acestea. (3) Gestionarea tichetelor de vacanţă se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităţilor angajatoare, respectiv a unităţilor emitente şi a unităţilor afiliate.  +  Articolul 26Pentru fundamentarea stabilirii numărului maxim de salariaţi care vor putea beneficia de tichete de vacanţă, unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor Publice vor prezenta informări periodice Ministerului Turismului în cursul anului 2009 cu situaţia privind angajatorii potenţiali care solicită contractarea achiziţionării tichetelor de vacanţă.  +  Articolul 27Angajatorii, unităţile emitente şi unităţile afiliate au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate în acţiunea de control, sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Articolul 28Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de vacanţă achiziţionate, utilizate şireturnate de către angajatori în anul .... luna ...Denumirea angajatorului ..................................................Adresa:localitatea ...................., str. ................ nr. ....., sectorul ....., judeţul .............Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............Codul fiscal .......................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea unităţii/unităţilor emitente, numărul şi data contractului încheiat pentru achiziţionarea tichetelor de masăC - ExplicaţiiD - Conform raportului contractual angajator - unitate emitentăE - Tichetele de vacanţă distribuite salariaţilorF - Tichetele de vacanţă returnate unităţii emitenteG - Stocul final de tichete de vacanţăH - Observaţii: numărul şi data documentului de decontare a tichetelor de vacanţă cu unitatea emitentă şi valoarea nominală a acestora
    ABCDEFGH
          ContractatAchiziţionatSerii tichete de vacanţă achiziţionate De la ... la ...        
    1.   Numărul tichetelor de vacanţă         x
    Valoarea nominală a tichetelor de vacanţă          
    2.   Numărul tichetelor de vacanţă         x
    Valoarea nominală a tichetelor de vacanţă          
      TOTALNumărul tichetelor de vacanţă         x
    Valoarea nominală a tichetelor de vacanţă          
  Conducătorul unităţii,........................Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabilitate,...............................
   +  Anexa 1a) la normele metodologiceSITUAŢIA ANALITICĂa tichetelor de vacanţă distribuite salariaţilor decătre angajatori în luna ......................... anul ......Denumirea angajatorului ..................................................Adresa:localitatea ............, str. ............ nr. ....., sectorul ......., judeţul .............Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...................................Codul fiscal .......................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Numele şi prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de vacanţăC - Codul numeric personalD - Numărul tichetelor de vacanţă distribuite nominalE - Seria tichetelor de vacanţă distribuite nominal (de la ..... la .....)F - Semnătura salariatului
  A B C D E F
  TOTAL: X
  Conducătorul unităţii,........................Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabilitate,...............................
   +  Anexa 1b) la normele metodologiceSITUAŢIA ANALITICĂa tichetelor de vacanţă returnate de salariaţiangajatorilor în luna ........................... anul....Denumirea angajatorului ..................................................Adresa:localitatea ............, str. ............ nr. ....., sectorul .........., judeţul ...........Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ....................................Codul fiscal ......................
  Nr. crt. Numele şi prenumele Codul numeric personal Numărul tichetelor de vacanţă returnate de salariat Seria tichetelor de vacanţă returnate Semnătura salaria- tului Semnătura persoanei desemnate de angajator să primească tichetele de vacanţă returnate
  TOTAL: x x x
  Conducătorul unităţii,........................Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabilitate,...............................
   +  Anexa 2 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de vacanţă emise de unitateaemitentă în semestrul ...................... anul .....Denumirea unităţii emitente ..............................................Adresa:localitatea ............, str. ............. nr. ......, sectorul ......., judeţul .............Numărul autorizaţiei de funcţionare ......................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............Codul fiscal .................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - CantitateaB - Valoarea
    Nr. crt.ExplicaţiiU.M.Total semestruDin care:
    Luna ILuna IILuna IIILuna IVLuna VLuna VI
    ABABABABABAB
    1.Tichete de vacanţă achiziţionate şi decontate de angajatori conform anexei nr. 2a)                            
    2.Tichete de vacanţă returnate de angajatori ca neutilizate de salariaţi în unităţile afiliate                            
    3.Tichete de vacanţă decontate unităţilor afiliate conform anexei nr. 2b)                            
  Cantitate = numărul total de tichete de vacanţăConducătorul unităţii emitente,................................Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabilitate,...............................
   +  Anexa 2 a) la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de vacanţă pe angajatori în luna .......... anul ....Denumirea unităţii emitente .............................................Adresa:localitatea ............., str. ............. nr. ....., sectorul ........., judeţul ...............Numărul autorizaţiei de funcţionare ........................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .................Codul fiscal ......................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea angajatorilorC - Codul fiscalD - Numărul tichetelor de vacanţă achiziţionateE - Seriile tichetelor de vacanţă achiziţionate (de la.... la.....)F - Valoarea nominală a unui tichet de vacanţăG - Valoarea tichetelor de vacanţă achiziţionate (col. 3 x col. 5)H - Numărul şi data actului de achiziţionare şi de decontare a tichetelor de vacanţăI - Numărul tichetelor de vacanţă returnate de către angajatorJ - Numărul şi data documentului de returnare, în care să se specifice seriile tichetelor de vacanţă returnate
  A B C D E F G H I J
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Conducătorul unităţii emitente,................................Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabilitate,...............................
   +  Anexa 2 b) la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de vacanţă pe unităţi afiliate,decontate de unitatea emitentă în luna ........... anul ...Denumirea unităţii emitente ...............................................Adresa:localitatea ............., str. .......... nr. ......, sectorul ........, judeţul .............Numărul autorizaţiei de funcţionare ..................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ....................................Codul fiscal ......................Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Nr. crt.B - Denumirea unităţii afiliateC - Numărul tichetelor de vacanţă primite de la salariaţiD - Valoarea totală a tichetelor de vacanţă primite de la salariaţiE - Numărul tichetelor de vacanţă decontate de unitatea emitentăF - Valoarea totală a tichetelor de vacanţă decontată unităţii afiliate de unitatea emitentăG - Numărul şi data documentului de decontareH - Observaţii
  A B C D E F G H
  0 1 2 3 4 5 6 7
  Conducătorul unităţii emitente,................................Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabilitate,...............................--------