HOTĂRÂRE nr. 220 din 4 martie 2009pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 9 martie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 9^1 alin. (3) şi al art. 10 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii de înscriere a cetăţenilor cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România, în listele electorale speciale şi modelul declaraţiei pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la depunerea candidaturii, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 2Completarea rubricilor privind numele avut înaintea căsătoriei, sexul, data şi locul naşterii, din cererea de înscriere în listele electorale speciale şi din declaraţia pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la depunerea candidaturii, nu este obligatorie.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan Nicap. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Marian MuhuleţŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Vasile PuşcaşBucureşti, 4 martie 2009.Nr. 220.  +  Anexa 1MODELULcererii de înscriere în listele electorale speciale, care se facede către alegătorul comunitar la alegerile pentru membriidin România în Parlamentul European┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Cerere de înscriere în listele electorale speciale │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Către primarul ............................................................ * ││Prin prezenta solicit înscrierea mea în listele electorale speciale. Cunoscând││prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii**, ││declar pe propria răspundere că nu îmi voi exercita dreptul de vot pentru ││alegerea Parlamentului European decât în România, că nu am fost lipsit de ││dreptul de vot în statul membru de origine şi că datele şi informaţiile ││prezentate mai jos corespund realităţii. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nume: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Prenume: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele avut înaintea căsătoriei: │├─────────────────┬──┬───────────┬──┬──────────────────────────────────────────┤│Sex: M │ │ F │ │ │├─────────────────┴──┴───────────┴──┴──────────────────────────────────────────┤│Cetăţenie: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data naşterii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul naşterii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa la care alegătorul comunitar locuieşte în România***: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Localitatea sau circumscripţia din statul membru de origine în care alegătorul││comunitar a fost înscris ultima dată în listele electorale****: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa de e-mail*****: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Data          Semnătura........... .................___________* Se trece denumirea unităţii administrativ-teritoriale.** Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau unei instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145 (din Codul penal), în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.*** Se trec strada şi numărul imobilului, localitatea şi judeţul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa (se trece, dacă este cazul, şi numărul apartamentului).**** Dacă nu este cazul, se menţionează: "Nu este cazul".***** Se completează în cazul în care alegătorul comunitar doreşte informaţii despre condiţiile de exercitare a dreptului de vot şi de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European.  +  Anexa 2MODELULdeclaraţiei pe propria răspundere care se prezintă de către persoanaeligibilă comunitar la alegerea pentru membrii din România înParlamentul EuropeanDeclaraţie pe propria răspundereSubsemnatul, ......... *, având cetăţenia ........**, de sex ......., născut la data de ...., în localitatea ...... din statul ........, declar pe propria răspundere faptul că nu mi-am depus candidatura la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2009 într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât România.Menţionez faptul că în România locuiesc la următoarea adresă: ..........*** şi că am fost înscris ultima dată în lista electorală în ..................****.Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii*****, declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai sus corespund realităţii.Data          Semnătura............. ....................___________* Se trec numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei, dacă este cazul.** Se trece cetăţenia persoanei eligibile comunitar.*** Se trec strada şi numărul imobilului, localitatea şi judeţul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa; (se trece, dacă este cazul, şi numărul apartamentului).**** Localitatea sau circumscripţia din statul membru al cărui cetăţean este, în care persoana eligibilă comunitar a fost înscrisă ultima dată în listele electorale. Dacă nu este cazul, se menţionează: "Nu este cazul".***** Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau unei instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145 (din Codul penal), în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.__________