ORDIN nr. 118 din 3 martie 2009pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 6 martie 2009    În baza Referatului de aprobare nr. 1.172.284 din 19 februarie 2009 al Direcţiei generale politici agricole,având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007,în conformitate cu art. 143ba privind plata separată pentru zahăr al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2.019/93, (CE) nr. 1.452/2001, (CE) nr. 1.453/2001, (CE) nr. 1.454/2001, (CE) nr. 1.868/94, (CE) nr. 1.251/1999, (CE) nr. 1.254/1999, (CE) nr. 1.254/1999, (CE) nr. 1.673/2000, (CEE) nr. 2.358/71 şi (CE) nr. 2.529/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile cap. 17c, Ajutor pentru tutun al Regulamentului (CE) nr. 2.182/2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 în ceea ce priveşte schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel: a) păşuni permanente - terenurile consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee (însămânţate sau naturale), care nu fac parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie de cel puţin 5 ani şi care sunt administrate de către agricultor pentru producerea de furaje, cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu; b) iarbă şi alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee perene care se gasesc în mod natural pe paşuni şi fâneţe sau sunt incluse în amestecurile specifice pentru însămânţări şi supraînsămânţări, din familiile de graminee şi leguminoase utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculeaza valoarea nutriţionala a păşunii permanente şi încarcatura optima de animale pentru păşunat; c) fâneţe - păşunile permanente care, conform practicii agricole locale, sunt recunoscute ca fiind destinate recoltarii de furaje pentru bovine, ovine, caprine şi ecvidee. Totuşi, acest lucru nu exclude utilizarea mixtă a terenurilor în decursul aceluiaşi an (păşune, fân şi fân însilozat)."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Documentele doveditoare solicitate producătorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosinţă a terenului agricol sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere sau altele asemenea."3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pentru acordarea plăţii unice pe suprafaţă pentru păşunile comunale utilizate pentru păscut sau producerea de fân necesar creşterii animalelor, documentele solicitate sunt cele prevăzute la art. 4; la acestea se anexează următoarele documente: a) copie a cardului exploataţiei conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor; b) copie a documentelor care atestă efectuarea lucrărilor pe păşune şi/sau declaraţie pe propria răspundere, după caz:- păşunatul cu animalele, cosire a fânului;- regenerări (însămânţări şi supraînsămânţări);- administrare de fertilizanţi şi amendamente;- lucrări de curăţare şi altele asemenea. (2) Consiliile locale pot atribui spre folosinţă păşunile comunale prin contract de arendare, contract de concesionare, contract de administrare, contract de închiriere crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice, precum şi formelor asociative ale crescătorilor de animale, legal constituite, a căror activitate este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE). Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat. (3) În cazul utilizării păşunilor comunale de către o formă asociativă legal constituită, aceasta poate depune cererea de plată prin reprezentantul legal şi face dovada evidenţei fiecărui proprietar de exploataţie cu o copie după cardul exploataţiei şi a suprafeţei agricole care revine fiecărui membru pentru utilizare, printr-o listă nominală anexată la cerere. (4) Forma asociativă legal constituită trebuie să deţină acceptul fiecărui membru pentru a solicita aceste plăţi şi să îşi asume responsabilitatea atât asupra cerinţelor care condiţionează plăţile, cât şi asupra distribuirii plăţilor către membrii săi. (5) Membrii formei asociative nu pot depune în mod individual cereri de plată în cadrul SAPS pentru suprafeţele pentru care şi-au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative. (6) În cazul păşunilor comunale, dovada utilizării suprafeţelor de păşune se face pe baza contractelor de păşunat dintre fermieri şi consiliile locale, în calitate de administratori ai păşunilor comunale, din care trebuie să reiasă suprafaţa utilizată pentru păşunat. (7) Consiliile locale pot depune cereri de plată pentru păşunile permanente comunale pe care le administrează şi pentru care nu au fost încheiate contracte de arendă, concesiune, închiriere sau pentru care nu se încasează taxe de păşunat, iar pe aceste terenuri trebuie să desfăşoare propria activitate agricolă, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006."4. La articolul 10 alineatul (3), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:"l) solicitantul sprijinului financiar aferent plăţii naţionale directe complementare cuplate de producţie pentru cultura tutunului va încheia contract de cultură şi va livra în nume propriu producţia către primul procesator."5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Se acordă plată naţională directă complementară în sectorul vegetal pentru sfecla de zahăr, decuplată de producţie, producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii specifice de eligibilitate: a) depun la centrul local al A.P.I.A. cerere de solicitare a plăţilor până la data de 15 mai a anului în curs, conform formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în care bifează SAPS şi plata naţională directă complementară pentru sfecla de zahăr; b) suprafaţa pe care este amplasată cultura de sfeclă de zahăr este eligibilă SAPS şi este destinată exclusiv producţiei de zahăr; c) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform anexei Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, anual, înregistrat şi vizat la DADR, iar o copie este depusă la A.P.I.A. până la data de 15 mai a anului în curs. (2) Plata naţională directă complementară pentru sfeclă de zahăr, decuplată de producţie, se acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa din contractul de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, încheiat în anul în curs. (3) Plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, se acordă producătorilor agricoli care au beneficiat de plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal pentru sfeclă de zahăr şi de plată separată pentru zahăr în anul de piaţă 2007-2008, stabilit ca an de referinţă, iar în anii următori cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică, mai mare, cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu, după cum urmează: a) producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mică beneficiază de plată separată pentru zahăr, decuplată de producţie, aferentă suprafeţei anului de referinţă, cu condiţia să bifeze rubrica pentru plată separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor; b) producătorii agricoli care cultivă cu sfeclă de zahăr o suprafaţă mai mare beneficiază de plată separată pentru zahăr, decuplată de producţie, pentru suprafaţa cultivată, cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la alin. (1) şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor; c) producătorii agricoli care cultivă altă cultură sau menţin terenul în bune condiţii agricole şi de mediu beneficiază de plată separată pentru zahăr, decuplată de producţie, aferentă suprafeţei anului de referinţă, cu condiţia să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor. (4) Plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, se acordă şi producătorilor agricoli care cultivă sfeclă de zahăr în anii următori anului de referinţă, cu condiţia să respecte condiţiile specifice de eligibilitate prevăzute la alin. (1) şi să bifeze rubrica pentru plata separată pentru zahăr în cererea de solicitare a plăţilor. (5) În cazul în care, într-un an următor anului de referinţă 2007-2008, suprafaţa totală cultivată cu sfeclă de zahăr, eligibilă, solicitată la plata separată pentru zahăr, decuplată de producţie, depăşeşte suprafaţa totală de referinţă stabilită pentru România, cuantumul se reduce proporţional."  +  Articolul IIPrevederile art. 10 şi 11 de la pct. 4 şi 5 din prezentul ordin intră în vigoare de la data aplicării schemelor de plăţi aferente anului 2008.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuBucureşti, 3 martie 2009.Nr. 118.-------