HOTĂRÂRE nr. 1.227 din 20 noiembrie 1996privind trecerea Sectorului de cercetare, încercări aferente cercetării și microproducției de la Regia Autonomă "Registrul Feroviar Român - REFER" la Regia Autonomă "Societatea Națională a Căilor Ferate Române", precum și modificarea și completarea hotărîrilor Guvernului nr. 162/1993 și nr. 235/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 noiembrie 1996  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1(1) Se aprobă trecerea Sectorului de cercetare, încercări aferente cercetării și microproducție de la Regia Autonomă "Registrul Feroviar Român - REFER" la Regia Autonomă "Societatea Națională a Căilor Ferate Române", sector care se organizează ca subunitate fără personalitate juridică în structura acesteia, sub denumirea de Institutul de Cercetări Căi Ferate.(2) Patrimoniul Regiei Autonome "Societatea Naționala a Căilor Ferate Române" și patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.Predarea-preluarea Sectorului de cercetare, încercări aferente cercetării și microproducâiei se face prin protocol, pe baza elementelor de activ și de pasiv existente la data de 30 septembrie 1996, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.(3) Personalul existent în Sectorul de cercetare, încercări aferente cercetării și microproducției din cadrul Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" va fi preluat de Regia Autonomă "Societatea Națională a Căilor Ferate Române" și se consideră transferat.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 162/1993 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER" și a Societății Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 mai 1993, se modifică după cum urmează:(1) Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Regia Autonomă ”Registrul Feroviar Român - REFER” are ca obiect de activitate verificarea și supravegherea îndeplinirii parametrilor tehnico-funcționali și de siguranță ai mijloacelor de transport și ai infrastructurii feroviare, respectiv cale ferată și metrou, în calitate de organism de cercetare/acreditare/atestare/avizare și inspecție tehnică, în coordonarea Ministerului Transporturilor, în vederea asigurării și respectării cerințelor de siguranță a circulației și de protecție a vieții și a mediului înconjurător.(2) Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Pentru transportul feroviar pot fi utilizate, în activitățile de construcții, reparare și întreținere a mijloacelor de transport și a infrastructurii, numai produse/servicii care au fost certificate/atestate de către Regia Autonomă ”Registrul Feroviar Român - REFER”.(3) Articolul 4 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Regia Autonomă ”Registrul Feroviar Roman - REFER” are ca obiect de activitate următoarele:4.1. certificarea conformitatii cu documentul tehnic normativ și supravegherea îndeplinirii parametrilor tehnico-funcționali și de siguranță ai produselor/serviciilor realizate în țara, destinate construcției, modernizării, repararii și întreținerii materialului rulant și infrastructurii feroviare, respectiv cale ferată și metrou, precum și agrementarea tehnica a acestora, în cazul procurării produselor din import;4.2. certificarea sistemelor calității, respectiv a capabilității agenților economici care executa lucrările de construire, reparare și întreținere a materialului rulant și a infrastructurii feroviare;4.3. atestarea tehnica a tipurilor de vehicule feroviare cu ocazia construcției, reconstructiei sau modernizării acestora;4.4. efectuarea de încercări pentru determinarea conformitatii produselor/serviciilor, cu privire la caracteristicile și parametrii determinanți pentru siguranța circulației, protecția vieții și a mediului înconjurător;4.5. acreditarea/atestarea și supravegherea tehnica a laboratoarelor care efectuează probe, încercări și măsurători pentru determinarea conformitatii produselor/serviciilor utilizate în transporturile feroviare;4.6. atestarea și supravegherea tehnica a standurilor și dispozitivelor speciale care, în procesul de construcție, reparare și întreținere a materialului rulant și a infrastructurii feroviare sunt utilizate pentru verificarea sau ținerea sub control a unor caracteristici relevante pentru siguranța circulației, protecția vieții și a mediului înconjurător;4.7. avizarea normelor și regulamentelor, general obligatorii, de siguranță a circulației în transporturile feroviare;4.8. avizarea normelor tehnice obligatorii pentru proiectarea, construcția, repararea și întreținerea materialului rulant și a infrastructurii feroviare;4.9. avizarea parametrilor tehnici privind construcția și modernizarea materialului rulant și a infrastructurii feroviare;4.10. avizarea prescripțiilor tehnice și tehnologice pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparare a materialului rulant și a infrastructurii feroviare;4.11. avizarea criteriilor de clasificare a echipamentelor, materialelor și componentelor în raport cu importanța lor în siguranța circulației feroviare;4.12. coordonarea activității de elaborare și asigurare a evidentei standardelor profesionale pentru domeniul transporturilor feroviare, urmărind alinierea acestora la normele internaționale;4.13. instruirea și atestarea periodică a personalului cu responsabilități în cadrul sistemelor de asigurare a calității din unitățile de întreținere, reparare și construcție a materialului rulant și infrastructurii feroviare;4.14. certificarea de conformitate a produselor/serviciilor și a sistemelor calității, precum și acreditarea laboratoarelor de încercări din alte domenii de activitate pentru care Regia Autonomă ”Registrul Feroviar Roman - REFER” este acreditată la nivel național sau internațional;4.15. efectuarea, la cerere, a inspecțiilor tehnice pentru produsele/serviciile destinate activităților de transport feroviar;4.16. organizarea activităților referitoare la studii, proiectare, informatica, perfecționarea profesională, necesare realizării obiectului sau de activitate;4.17. inițierea sau participarea la acțiuni de cooperare cu alte organisme similare din țara sau din străinătate;4.18. editarea și publicarea lucrărilor proprii, specifice domeniului sau de activitate;4.19. efectuarea de operațiuni de comerț exterior pentru activități proprii, potrivit legii;4.20. efectuarea altor activități ce decurg din actele normative în vigoare.(4) Alineatul 2 al articolului 9 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:Din consiliul de administrație fac parte cîte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Transporturilor, Regiei Autonome ”Societatea Națională a Căilor Ferate Române”, ingineri, economiști, juriști și specialiști din cadrul regiei.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 235/1991 privind înființarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 16 aprilie 1991, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:(1) Anexa nr. 1 se completează cu poziția 4^1, care va avea următorul cuprins:4^1. Institutul de Cercetări Cai Ferate(2) După punctul 31 al art. 5 din anexa nr. 2 se introduce punctul 3^1, care va avea următorul cuprins:3^1. organizează și efectuează activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Aurel Novac
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul cercetării și tehnologiei,
  Doru Dumitru Palade
  ----