HOTĂRÂRE nr. 112 din 18 februarie 2009privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 2 martie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (1) şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2005, precum şi al Legii nr. 235/2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Garda Naţională de Mediu, denumită în continuare GNM, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) GNM este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici cu statut specific care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control. (3) Personalul GNM cu atribuţii de control este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor de serviciu.  +  Articolul 2 (1) GNM este responsabilă de asigurarea controlului implementării profesioniste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei naţionale armonizate cu cea comunitară în domeniul protecţiei mediului. (2) GNM are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.  +  Articolul 3 (1) GNM îndeplineşte un rol activ pentru asigurarea securităţii mediului prin acţiuni de prevenire a riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontalieră şi altele. (2) Pentru identificarea ameninţărilor şi riscurilor la adresa securităţii ecologice, GNM dezvoltă cooperarea transfrontalieră la toate nivelurile, în scopul adoptării măsurilor comune privind prevenirea şi diminuarea impactului în cazul accidentelor majore şi al situaţiilor excepţionale, precum şi informarea şi atragerea publicului în rezolvarea problemelor ce ţin de ameninţările securităţii ecologice. (3) GNM participă împreună cu celelalte autorităţi ale statului, după caz, la educarea populaţiei pentru o protecţie activă şi responsabilă a mediului, desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a cetăţenilor, editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei mediului. (4) GNM sprijină asociaţiile/organizaţiile de protecţie a mediului în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a cetăţenilor.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, GNM cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile publice, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi fizice, în limitele legii, şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate. (2) GNM cooperează cu instituţii cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme internaţionale de drept public şi privat din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveşte derularea proiectelor/programelor internaţionale.  +  Articolul 5 (1) Comisarul este funcţionar public cu funcţie specifică, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru GNM. (2) Comisarul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în scopul protecţiei mediului exclusiv pe baza şi în aplicarea prevederilor legale în domeniu, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.  +  Capitolul II Organizarea GNM  +  Articolul 6 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale GNM este de 828. (2) Posturile prevăzute la alin. (1) se repartizează prin decizie a comisarului general al GNM pentru aparatul central şi pentru fiecare structură teritorială din subordine.  +  Secţiunea 1 Comisariatul General  +  Articolul 7 (1) GNM, având structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, sediu în care funcţionează aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General. (2) Comisariatul General îndrumă şi controlează activitatea tuturor comisariatelor teritoriale şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de comisarul general. (3) Comisariatul General elaborează şi asigură realizarea strategiei de inspecţie şi control, urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor încredinţate comisariatelor regionale şi judeţene. (4) Comisariatul General, prin conducerea şi structurile sale, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate comisariatelor regionale şi judeţene şi stabileşte toate măsurile operative pentru optimizarea activităţii de control. (5) Comisarii din cadrul direcţiilor tehnice de specialitate din Comisariatul General şi conducătorii acestora au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării.  +  Articolul 8 (1) GNM este condusă de un comisar general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru GNM. (3) Comisarul general reprezintă GNM în relaţiile cu terţii. (4) În exercitarea atribuţiilor, comisarul general emite decizii, aprobă instrucţiuni, regulamente, norme de lucru şi proceduri pentru îndeplinirea atribuţiilor personalului GNM. (5) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 7 alin. (1), prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisarului general, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (6) Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale GNM se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisarului general. (7) Comisarul general al GNM are în subordine 3 comisari generali adjuncţi, funcţii contractuale, asimilaţi ca salarizare secretarului general. (8) Domeniile de responsabilitate ale comisarilor generali adjuncţi se stabilesc prin decizie a comisarului general. (9) Comisarii generali adjuncţi, comisarii regionali şi comisarii-şefi sunt numiţi şi eliberaţi/destituiţi în/din funcţie de comisarul general, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) În cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al GNM se înfiinţează Centrul de perfecţionare a personalului din Garda Naţională de Mediu, iar sediul acestuia va fi stabilit prin decizie a comisarului general. (2) Centrul de perfecţionare prevăzut la alin. (1) elaborează şi derulează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul GNM la nivel central şi la nivelul structurilor teritoriale şi nu are funcţia de a califica angajaţii, ci doar de a-i perfecţiona.  +  Secţiunea a 2-a Comisariatele regionale şi judeţene  +  Articolul 10 (1) Comisariatul General al GNM are în subordine 8 comisariate regionale organizate ca direcţii generale, instituţii cu personalitate juridică, a căror structură organizatorică include în total 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (2) Comisariatele judeţene şi Comisariatul Municipiului Bucureşti sunt organizate ca servicii în cadrul comisariatelor regionale de care aparţin, iar Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este organizat ca serviciu în cadrul Comisariatului Regional Galaţi. (3) Structura organizatorică, statul de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale celor 8 comisariate regionale se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisarului general.  +  Articolul 11 (1) Comisariatele regionale ale GNM sunt organizate ca structuri zonale la nivel de direcţii generale, cu competenţe limitate teritorial, care coordonează şi supraveghează activitatea comisariatelor judeţene din structura lor şi sunt conduse de un comisar regional. (2) Comisarul regional are atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate pe întreg teritoriul regiunii. (3) Comisarii regionali sunt ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în această calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv. (4) Comisarii din cadrul comisariatelor regionale au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate pe întreg teritoriul regiunii, respectiv pe teritoriul fiecărui comisariat judeţean din structura lor.  +  Articolul 12 (1) Comisarii din cadrul comisariatelor judeţene, al Comisariatului Municipiului Bucureşti şi al Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe teritoriul judeţului în care funcţionează, al municipiului Bucureşti, respectiv pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (2) Comisariatele judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi, respectiv, Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sunt conduse de un comisar-şef. (3) Comisarii-şefi au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe teritoriul de responsabilitate al comisariatului pe care îl conduc.  +  Articolul 13 (1) Spaţiile necesare desfăşurării activităţii structurilor, respectiv sediul central al GNM şi sediile comisariatelor regionale, comisariatelor judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", se preiau în administrare sau se închiriază în condiţiile legii. (2) GNM, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exerciţiu financiar, poate achiziţiona, amenaja sau construi spaţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţii, cu respectarea prevederilor legale.  +  Capitolul III Atribuţiile GNM, respectiv ale Comisariatului General şi ale structurilor teritoriale subordonate  +  Articolul 14 (1) GNM are următoarele atribuţii principale: a) elaborează, promovează şi reactualizează periodic, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, după caz, reglementări, ghiduri şi norme tehnice privind activitatea de control şi inspecţie; b) elaborează planul anual de activităţi prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune; c) constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de urmărire penală competente şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni; d) participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natură infracţională în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare încheiate; e) controlează respectarea cerinţelor legale în emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri, autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu, şi are acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora, la solicitarea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; f) propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea acordului/avizului/autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, după caz, emis/emisă cu nerespectarea prevederilor legale; g) îndeplineşte un rol activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi internaţionale, cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale şi participă la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului; h) verifică depunerea de către persoanele fizice şi juridice la Administraţia Fondului pentru Mediu a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu; i) coordonează Corpul Voluntarilor de Mediu şi elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului; j) dezvoltă reţeaua de voluntari de mediu; k) verifică sesizările cu privire la încălcarea actelor normative în domeniu; l) controlează aplicarea reglementărilor privind comercializarea şi/sau utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor, pentru evitarea poluării mediului de către acestea; m) verifică la deţinătorii cu orice titlu/administratorii de terenuri obligaţiile stabilite de legislaţia în vigoare privind întreţinerea perdelelor forestiere şi aliniamentelor de protecţie, spaţiilor verzi, parcurilor şi a gardurilor vii şi aplică sancţiunile corespunzătoare; n) controlează investiţiile care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele de execuţie, având acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu, monitorizându-le până la definitivarea acestora, inclusiv lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii; o) controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor provenite în urma activităţii de creştere şi îngrăşare a animalelor şi păsărilor, de prelucrare şi industrializare a produselor animaliere şi cerealiere, precum şi activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animalieră; p) controlează măsurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluărilor accidentale; q) constată prejudiciul asupra mediului, eventualele ameninţări iminente cu un astfel de prejudiciu şi identifică operatorul responsabil; r) solicită date şi documente persoanelor angajate în unitatea controlată, care prin natura atribuţiilor au tangenţă cu obiectul controlului, din care să rezulte modul de respectare a normelor legale în vigoare; s) stabileşte măsuri şi termene, în conformitate cu dispoziţiile legale, obligatorii pentru unităţile controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate, şi urmăreşte modul în care aceste măsuri şi termene au fost îndeplinite sau respectate; t) propune/participă la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul protecţiei mediului; u) răspunde la solicitarea expresă de instruire a personalului de specialitate al administraţiei publice centrale şi locale în domeniul său de competenţă, colaborează cu instituţiile de specialitate în activităţile de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei mediului; v) participă la schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele, substanţele, tehnologiile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea cetăţenilor şi a mediului; w) fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă; x) efectuează controale tematice dispuse de conducerea GNM; y) organizează acţiuni de promovare către populaţie a legislaţiei de mediu din domeniul său de activitate; z) îndeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi control prevăzute de lege şi aplică măsurile corespunzătoare. (2) GNM are următoarele atribuţii specifice:A. În domeniul controlului poluării: a) controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară; b) controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului şi verifică măsurile stabilite prin programele de conformare sau planurile de acţiuni pentru activităţile economico-sociale; c) exercită controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare, împreună cu organele competente, după caz, şi ia măsurile corespunzătoare, potrivit legii; d) participă la stabilirea cauzelor poluării asupra factorilor de mediu şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, inclusiv încetarea şi/sau suspendarea unor activităţi pe perioade determinate de timp în cazul în care este pusă în pericol sănătatea populaţiei sau în cazul în care se constată depăşirea concentraţiilor poluanţilor peste limitele admise de legislaţia în vigoare; e) controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de deşeuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare referitoare la transportul peste frontieră al deşeurilor şi cu cele ale convenţiilor internaţionale din acest domeniu la care România este parte; f) controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de substanţe şi preparate periculoase, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare şi cu cele ale convenţiilor internaţionale din acest domeniu la care România este parte; g) controlează pe întreg teritoriul ţării respectarea de către persoanele juridice sau fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a apelor; h) controlează modul în care lucrările construite sau în curs de execuţie pe ape sau având legătură cu apele sunt realizate, exploatate şi întreţinute, în conformitate cu prevederile avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi ale celorlalte reglementări din domeniul apelor; i) controlează respectarea dispoziţiilor legale în activitatea de exploatare a materialelor din albiile minore şi majore ale cursurilor de apă; j) controlează operatorii economici sau persoanele fizice în ceea ce priveşte folosirea, transportul, manipularea sau depozitarea de materiale ori de substanţe de orice fel, antrenabile în apele de suprafaţă sau subterane; k) controlează modul în care utilizatorii de apă îşi îndeplinesc obligaţiile legale privind modificarea tehnologiilor de fabricare, în vederea reducerii consumului de apă şi volumului de ape uzate, micşorării nocivităţii acestora şi recuperării substanţelor utile pe care le conţin; l) controlează modul de funcţionare a staţiilor de epurare şi respectarea condiţiilor de calitate a apelor uzate evacuate în emisari, potrivit reglementărilor în vigoare; m) dispune, în condiţiile prevăzute de lege, încetarea activităţii unităţilor sau instalaţiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu şi/sau în cazul producerii de disconfort populaţiei.B. În domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase: a) solicită şi primeşte informaţii despre proprietăţile substanţelor sau ale preparatelor periculoase, inclusiv despre compoziţia chimică a acestora; b) monitorizează producătorii, importatorii şi distribuitorii de substanţe şi preparate periculoase; c) efectuează controlul desfăşurării operaţiunilor cu substanţele care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor - precursori din categoria III; d) efectuează controlul respectării cerinţelor speciale în vederea comercializării substanţelor ca atare, în preparat sau în articol; e) constată şi sancţionează încălcarea prevederilor reglementărilor în domeniul substanţelor şi a preparatelor periculoase şi stabileşte măsurile de remediere şi termenele pentru îndeplinirea acestora; f) verifică respectarea obligaţiei de înregistrare a substanţelor ca atare sau în compoziţia preparatelor şi de notificare a substanţelor aflate în compoziţia articolelor, precum şi de preînregistrare a substanţelor care beneficiază de un regim tranzitoriu; g) verifică conformitatea fişelor cu date de securitate; h) verifică respectarea obligaţiilor utilizatorilor din aval de a comunică informaţii referitoare la utilizarea specială a unei substanţe deja înregistrate de un operator din amontele lanţului de aprovizionare; i) verifică respectarea condiţiilor specifice prevăzute în autorizaţiile eliberate de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice pentru substanţele incluse în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei; j) verifică respectarea prevederilor privind restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe periculoase ca atare, în compoziţia unor preparate sau articole; k) verifică respectarea prevederilor privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase; l) verifică respectarea obligaţiilor referitoare la comunicarea informaţiilor necesare elaborării inventarului clasificării şi etichetării; m) verifică respectarea prevederilor privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor; n) verifică respectarea prevederilor privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice; o) verifică transmiterea de către operatorii economici a datelor şi informaţiilor conform Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor prezentate de substanţele existente şi conform Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006; p) controlează existenţa şi respectarea limitei de gudron şi monoxid de carbon, înscrisă pe ambalajul produselor din tutun, conform legislaţiei în domeniu; q) controlează respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii; r) controlează respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind exportul şi importul de produse periculoase; s) controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind substanţele care epuizează stratul de ozon; t) verifică respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea principiilor de bună practică de laborator.C. În domeniul controlului biodiversităţii şi al ariilor naturale protejate: a) verifică respectarea regimului de administrare a reţelei naţionale de arii naturale protejate, precum şi a prevederilor din regulamentele şi planurile de management ale acestora; b) controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind ariile naturale protejate, parcurile şi rezervaţiile naturale, organizând acţiuni comune împreună cu reprezentanţii acestora în vederea protejării habitatelor naturale; c) controlează modul de respectare a legislaţiei privind ariile naturale protejate, siturile Natura 2000, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii; d) asigură controlul şi inspecţia activităţilor care implică organisme vii modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, respectiv: utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor vii modificate genetic, importul şi exportul organismelor vi/microorganismelor modificate genetic, precum şi activităţile de testare, cultivare, comercializare, transport, import-export, depozitare de plante superioare modificate genetic; e) controlează autorizaţiile şi modul de desfăşurare a activităţii de pescuit şi de protecţie a fondului piscicol din apele naturale ce aparţin domeniului public; f) verifică respectarea de către cultivatorii de plante superioare modificate genetic a prevederilor din autorizaţiile obţinute şi a cerinţelor legale privind înregistrarea activităţilor la direcţiile agricole, trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic; g) controlează respectarea reglementărilor privind importul/exportul de plante şi animale din flora şi fauna sălbatică; h) controlează respectarea măsurilor de conservare, cu scopul menţinerii sau refacerii ecologice a suprafeţelor terestre şi acvatice aflate într-o arie naturală protejată; i) controlează activităţile de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi ori produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată; j) controlează legalitatea deţinerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoane fizice sau juridice, precum şi condiţiile de viaţă asigurate acestora; k) controlează modul de valorificare a resurselor biologice de floră şi faună sălbatică, a fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vânătoresc; l) controlează respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a unor acţiuni de distrugere a habitatelor naturale prin arderea miriştilor, stufului sau vegetaţiei forestiere, prin desecări sau devieri ale cursurilor de apă ori activităţi de turism necontrolat şi neorganizat, acţiuni care au ca efect distrugerea condiţiilor de conservare a florei şi faunei sălbatice; m) controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor provenite din prelucrarea materialului lemnos; n) controlează respectarea măsurilor de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic în elaborarea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; o) exercită controlul privind modul de administrare a substanţelor toxice dăunătoare florei, faunei şi sectorului piscicol, precum şi modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol; p) colaborează în baza protocoalelor încheiate cu autorităţile din domeniu la acţiunile de verificare a stării de fapt a vegetaţiei şi faunei sălbatice de interes naţional; q) controlează respectarea obligaţiilor ce revin proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu/sau fără titlu de a proteja flora şi fauna sălbatică existente pe acestea, în scopul menţinerii echilibrului ecologic şi conservării biodiversităţii; r) menţine legătura permanent cu fundaţiile care au ca obiect de activitate ocrotirea florei şi faunei sălbatice.  +  Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile comisarilor şi ale personalului GNM  +  Articolul 15 (1) Personalul GNM beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control. (2) Comisarii şi personalul cu alte atribuţii din GNM, după caz, au următoarele drepturi: a) salariu lunar, care este compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, premii şi prime ale căror cuantumuri sunt stabilite prin actele normative în vigoare, asistenţă medicală şi psihologică; b) pentru îndeplinirea cu rezultate foarte bune a atribuţiilor de serviciu, acestora li se pot acorda recompense în bani, sub formă de premieri şi stimulente. (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul cu atribuţii de control din cadrul GNM are următoarele drepturi: a) la uniformă şi echipament specific; b) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în orice situaţie, în amplasamentele şi incintele în care se desfăşoară sau se prezumă că se desfăşoară o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului; c) să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă sau sunt suspecte că au încălcat dispoziţiile legale din domeniile de competenţă ale GNM; d) să conducă, numai împreună cu cadrele de poliţie sau jandarmi, la sediul organelor competente, persoanele a căror identitate nu a putut fi stabilită, care au săvârşit sau sunt suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale din domeniul de competenţă al GNM; e) să efectueze, în condiţiile legii, controale ale mijloacelor de transport, când există indicii cu privire la săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni în domeniul protecţiei mediului; f) să participe, la solicitarea organelor competente, la efectuarea cercetării persoanelor suspecte de săvârşirea unor infracţiuni prevăzute în legislaţia de mediu; g) să reţină, în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile şi mijloacele de transport folosite, destinate sau rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale; h) să participe, la solicitarea organelor competente, la controlul specific în punctele de trecere a frontierei; i) să fie însoţit obligatoriu la acţiunile de inspecţie şi control cu grad sporit de periculozitate de ofiţeri, agenţi şi subofiţeri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform protocoalelor încheiate în acest sens, sau de membri ai subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei ori de jandarmi, după caz; j) să dispună măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport, desfacere sau dobândire este ilicită şi au legătură cu protecţia mediului; k) alte drepturi conferite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 16Comisarii şi personalul cu alte atribuţii din GNM, după caz, au următoarele obligaţii: a) să respecte Constituţia şi legile ţării, jurământul depus în calitate de funcţionar public, prevederile regulamentelor de organizare şi funcţionare şi ale celor interne şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea lor profesională; b) să fie loiali instituţiei din care fac parte; c) să îndeplinească cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate îndatoririle de serviciu; d) să îşi perfecţioneze continuu nivelul de pregătire profesională; e) să fie disciplinaţi şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate; f) să fie respectuoşi, corecţi şi cuviincioşi faţă de şefi, colegi şi subalterni; g) să răspundă, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită şi îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu; h) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu; i) să se arate demni de consideraţia, încrederea şi calitatea de comisar; j) nu au dreptul să îşi exercite autoritatea în interes personal sau în cazuri de conflict de interese, aşa cum sunt ele prevăzute în lege; k) să păstreze confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; l) să nu fructifice datele confidenţiale obţinute în calitatea lor oficială, în interes personal; m) să asigure informarea corectă a cetăţenilor în probleme de mediu; n) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin activitatea lor publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care fac parte; o) la orice acţiune de control participă minimum 2 comisari; p) să respecte prevederile stabilite în protocoalele de colaborare şi cooperare cu celelalte instituţii, conform legii.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 17 (1) Comisarii GNM, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie acte de control operativ şi inopinat, constată prin proces-verbal contravenţiile săvârşite şi aplică sancţiunile legale. (2) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate formula plângere potrivit prevederilor legale în vigoare. (4) Bunurile provenite din confiscările efectuate de GNM ca urmare a activităţii specifice se valorifică potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, comisarii şi personalul GNM folosesc autovehicule, ambarcaţiuni şi elicopter, după caz, dotate corespunzător în condiţiile legii. (6) Normele de dotare, însemnele distinctive şi modelele uniformelor comisarilor sunt prevăzute în anexele nr. 3-9. (7) Mijloacele tehnice şi echipamentele de comunicare, de transport şi de protecţie cu care sunt dotate structurile GNM sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 18Se constituie fondul de stimulare a personalului în conformitate cu Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului destinat stimulării personalului Gărzii Naţionale de Mediu, prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 19Încadrarea, salarizarea şi acordarea altor drepturi, inclusiv premieri şi stimulente, comisarilor şi personalului GNM, funcţionari publici şi personal contractual, se fac în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale aplicabile personalului din instituţiile publice centrale şi structurile subordonate acestora, precum şi ale prezentei hotărâri, fără discriminări sau alte criterii de acordare.  +  Articolul 20 (1) Numărul maxim al mijloacelor de transport şi consumul normat de carburanţi pentru activităţile GNM sunt prevăzute în anexa nr. 12. (2) Mijloacele de transport şi de intervenţie terestre, navale şi aeriene din dotarea GNM pot fi prevăzute cu însemne şi dispozitive de avertizare acustică şi luminoasă, cu sisteme de avertizare vocală, care sunt utilizate numai în situaţiile care impun acest lucru. (3) Modelul legitimaţiei speciale de control este prevăzut în anexa nr. 13.  +  Articolul 21 (1) Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, prin care se transpune Recomandarea 2001/331/CE, se aprobă prin ordin al ministrului mediului în maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2007 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 1 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul mediului,Dan Cârlan,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian Sârbup. Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 februarie 2009.Nr. 112.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂA GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIUNumărul maxim de posturi este de 828    ┌─────────────────┐ ┌────────────────────┐    │ CABINET ├──┐ ┌──┤ AUDIT PUBLIC │    │ DEMNITAR │ │ │ │ INTERN*) │    └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ └────────────────────┘    ┌─────────────────┐ │ │ │ │ ┌────────────────────┐    │CORP CONTROL ├──┼─────┤COMISAR GENERAL ├─┤ │DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI│    │COMISAR GENERAL*)│ │ │ │ │ │ INFORMAŢII DE │    └─────────────────┘ │ └──────────┬──────┘ └──┤ INTERES PUBLIC │    ┌─────────────────┐ │ │ └────────────────────┘    │RELAŢII CU PRESA ├──┘ │    │ŞI COMUNICARE*) │ │    └─────────────────┘ │                                          │          ┌──────────────────┬────────────┼────────────────┐  ┌───────┴─────────┐┌───────┴─────────┐ │ ┌───────┴─────────┐  │ COMISAR GENERAL ││ COMISAR GENERAL │ │ │ COMISAR GENERAL │  │ ADJUNCT ││ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │  └───────┬─────────┘└───────┬─────────┘ │ └───────┬─────────┘          | | │ ┌-----┴---------┐          | | │ | |┌─────────┴───────┐ ┌───────┴─────────┐ │ ┌────────┴────┐ ┌────────┴────┐│DIRECŢIA GENERALĂ│ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ CONTROLUL │ │ CONTROLUL │ │ │MANAGEMENTUL │ │ ECONOMICĂ, ││ POLUĂRII**) │ │BIODIVERSITĂŢII, │ │ │CALITĂŢII, │ │ ACHIZIŢII ││ │ │BIOSECURITĂŢII ŞI│ │ │RESURSE UMANE│ │ ŞI IT ││ │ │ARIILOR PROTEJATE│ │ │ ŞI │ │ ││ │ │ **) │ │ │ADMINISTRATIV│ │ │└───────┬─────────┘ └───┬─────────────┘ │ └─────┬───────┘ └────────┬────┘        | | │ └───────────┬──────┘        | | │ |        | | ┌─────────────┴─────────────┐ |        └----------------┴- ┤COMISARIATE REGIONALE 1-:-8├-----┘                            └────────┬──────────────────┘                                     │                  ┌──────────────────┴──────────────────────────────────┐                  │ COMISARIATE JUDEŢENE 1-:-41 şi │                  │ COMISARIATUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI │                  └─────────────────────────────────────────────────────┘------------ Notă *) Se organizează la nivel de compartiment. Notă **) Direcţia generală va fi condusă de un director general şi un director general adjunct.  +  Anexa 2Modelul şi conţinutul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei                                 PROCES-VERBAL          de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat astăzi,                         ziua .... luna .... anul ....                              la ..... din .......    Subsemnatul(a) ................., în calitate de angajat la G.N.M. ......,  împuternicit cu legitimaţia specială de control nr. .... din anul ....... în  baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 112/2009 privind  organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi ale Ordonanţei  Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu  modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi  completările ulterioare,     În urma controlului efectuat la ................. din localitatea ........  str. ....... nr. ....... bl. ... sc. .... et. ..... apt. ..... judet(sector)  ...... în subordinea ......., înmatriculată la O.R.C sub nr. J .../..../....  cod unic de înregistrare ......., la sediul (punct de lucru) din ..........,  am constatat următoarele:    Domnul/Doamna(unitatea).... ...... fiul lui ....... şi al .........  născut la data ......... în localitatea ........., cu domiciliul(sediul) în  .......... str. ....... nr. .... bl. ..... sc. ...... et. ..... apt. ....  judeţ (sector)...... cu act de identitate(certificat înmatriculare)........  serie ........ nr. ........ eliberat de ....... în data de .............  C.N.P. (C.U.I. ............., ocupaţia (profil de activitate - cod CAEN)  ........... (reprezentată de) ....... (act de identitate)...... serie .....  nr. ..... C.N.P. ........ în calitate de ........., a săvârşit următoarele  fapte în data de ........ ora ........:  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................  ...........................................................................    Faptele descrise mai sus contravin: ..... art. .. alin. .. prf. .. lit. .. şi se sancţionează cu amendă de la ... la ... ..... art. .. alin. .. prf. .. lit. .. şi se sancţionează cu amendă de la ... la ... ..... art. .. alin. .. prf. .. lit. .. şi se sancţionează cu amendă de la ... la ... ..... art. .. alin. .. prf. .. lit. .. şi se sancţionează cu amendă de la ... la ... pentru care se aplică următoarele sancţiuni: ...... lei pentru contravenţia prevăzută de ... art. .. alin. .. prf .. lit. ... ...... lei pentru contravenţia prevăzută de ... art. .. alin. .. prf .. lit. ... ...... lei pentru contravenţia prevăzută de ... art. .. alin. .. prf .. lit. ... ...... lei pentru contravenţia prevăzută de ... art. .. alin. .. prf .. lit. ...    TOTAL LEI ..................... (......................................)    Conform prevederilor legale contravenientul poate/nu poate achita, în cel mult 48 de ore de la data comunicării prezentului proces-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de dispoziţia legală pentru fapta(ele) săvârşită(e), care este de ......(........) lei.    Amenda se va achita în contul .......... deschis la trezoreria/casieria autorităţii administraţiei publice locale .........., iar copia dovezii efectuării plăţii va fi înaintată în termen de 48 de ore/15 zile, după caz, de la data plăţii amenzii/comunicării procesului-verbal, la Garda Naţională de Mediu - Comisariatul .........                                             Am luat la cunoştinţă.                                            Semnătura ............    ALTE MENŢIUNI    În legătura cu faptele arătate, contravenientul ............, reprezentat prin .............. în calitate de ........, face următoarele obiecţiuni:    ................................................................    ................................................................                                                   Semnătura ..............    Faţă de obiecţiunile contravenientului se constată din actele controlate la unitate (documente, declaraţii scrise, etc.) următoarele: ..........    .......................................................................    Prin săvârşirea acestei(acestor) contravenţii s-au produs următoarele pagube ..................................................................    .......................................................................    În temeiul art. ........ din ............. contravenientului i se aplică următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: ........................    .......................................................................    Contravenientul nu poate să semneze/nu este de faţă/refuză să semneze, împrejurare ce se adevereşte de martorul ........, fiul lui ..... şi al ...... născut la data ........... în localitatea .............., cu domiciliul în ........., act de identitate seria ....... nr. ...... eliberat de ....... la data ............. CNP. ............    Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezenţa unui martor deoarece: ...............    ................................................................    ................................................................
         
    SEMNĂTURA COMISAR G.N.M.SEMNĂTURA MARTORULUISEMNĂTURA CONTRAVENIENTULUI
      ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ: Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării, în caz contrar urmând să se procedeze la executare silită. Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, din care unul a fost înmânat contravenientului.
       
    SEMNĂTURA COMISAR G.N.M.SEMNĂTURA CONTRAVENIENTULUI
   +  Anexa 3LISTAarticolelor din compunerea uniformei pentru personalulGărzii Naţionale de Mediu a) Uniformă bărbaţi1. Cămaşă cu guler pentru cravată2. Costum bărbaţi clasic3. Cravată4. Jachetă din stofă căptuşită, model unic pentru femei şi bărbaţi b) Uniformă femei1. Bluză2. Fustă dreaptă3. Pantalon drept, din stofă, pentru pantof4. Sacou clasic din stofă5. Jachetă din stofă căptuşită, model unic pentru femei şi bărbaţi c) Accesorii1. Pantofi din piele de culoare neagră2. Insignă de comisar de mediu3. Plachetă cu numeNOTĂ:Culoarea articolelor de uniformă din materiale textile este verde, cu excepţia cravatei care este verde-închis şi a cămăşii care este gris-vert deschis.  +  Anexa 4NORME DE DOTAREşi durata de serviciu a articolelor de uniformăpentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu
           
    Nr. crt.Denumirea articolului de uniformăNorma de dotare iniţială (bucată/pereche)Durata de serviciu (ani)
    1.Costum bărbaţi clasic12
    2.Costum damă clasic, cu fustă şi pantalon12
    3.Cămaşă bărbaţi22
    4.Bluză femei22
    5.Jachetă din stofă pentru bărbaţi şi femei12
    6.Cravată2Numai dotare iniţială
    7.Pantofi din piele de culoare neagră11
    8.Insignă1Numai dotare iniţială
    9.Plachetă cu nume2Numai dotare iniţială
   +  Anexa 5INSIGNA ŞI PLACHETA pentru Garda Naţională de MediuInsigna PlachetaNOTĂ:Insigna se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color, pe revers va avea serie de personalizare gravată şi se va purta cu ajutorul suportului din piele.Placheta se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color roşu, galben, albastru în primele 3 casete şi verde în caseta pentru inscripţionarea numelui. Numele va fi inscripţionat vizibil cu culoarea neagră, pe revers va avea sistem de prindere şi se va purta deasupra buzunarului stâng al uniformei.  +  Anexa 6UNIFORMĂ BĂRBAŢI  +  Anexa 7 UNIFORMĂ FEMEI  +  Anexa 8 CĂMAŞĂ-BLUZĂ  +  Anexa 9JACHETĂ STOFĂ PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI  +  Anexa 10LISTAmijloacelor tehnice şi echipamentelor de comunicare,de transport şi de protecţie din dotarea Gărzii Naţionale de Mediu a) Mijloace de transport şi comunicare1. Autoturism inscripţionat corespunzător, dotat cu mijloace de avertizare acustică şi luminoasă2. Ambarcaţiuni inscripţionate şi dotate corespunzător cu mijloace de avertizare acustică şi luminoasă3. Elicopter inscripţionat şi dotat corespunzător cu mijloace de avertizare acustică şi luminoasă4. Radiotelefon sau telefon mobil5. Mijloace de comunicare specifice navigaţiei b) Echipament individual de protecţie1. Salopetă - combinezon impermeabil, culoare verde2. Cască de protecţie3. Ochelari de protecţie4. Mască izolantă5. Mănuşi de protecţie6. Cizme din cauciucEchipamentul de protecţie este asigurat numai ca dotare iniţială, selectiv, în funcţie de specificul zonelor de responsabilitate ale comisarilor respectivi.NOTĂ:Durata de serviciu a mijloacelor tehnice şi echipamentelor din prezenta listă este cea prevăzută de furnizori sau de normele specifice în vigoare.  +  Anexa 11NORMA 18/02/2009  +  Anexa 12NUMĂRULde autoturisme, ambarcaţiuni şi normele privind consumullunar de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcaţiunilecare aparţin Gărzii Naţionale de MediuI. Număr de autoturisme
       
    Numărul maxim aprobatConsumul de carburanţi maxim aprobat
    290400 litri/lună/autoturism
      II. Număr de ambarcaţiuni
       
    Numărul maxim aprobatConsumul de carburanţi maxim aprobat
    2020-50 litri/oră în funcţie de capacitatea cilindrică a bărcilor din dotare, pentru maximum 80 de ore pe lună şi 3 litri ulei la 100 litri benzină
  III. Un elicopter care va fi folosit în caz de intervenţie rapidă sau în situaţii de urgenţă, ale cărui cotă de consum şi cheltuieli de întreţinere vor fi suportate din bugetul alocat Gărzii Naţionale de Mediu pentru acest aparat, în conformitate cu fişa tehnică de exploatare.NOTĂ:1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Naţională de Mediu.
   +  Anexa 13LEGITIMAŢIE SPECIALĂ DE CONTROL -------------