HOTĂRÂRE nr. 110 din 18 februarie 2009privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 2 martie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, cu buget şi patrimoniu proprii, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor asigură aplicarea politicii vamale şi în domeniul accizelor şi exercită atribuţiile stabilite prin lege. (3) Sediul Autorităţii Naţionale a Vămilor este în municipiul Bucureşti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională a Vămilor asigură aplicarea legislaţiei în domeniul vamal şi pentru accize, în mod uniform, imparţial, transparent şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de statutul lor juridic şi de forma de organizare şi funcţionare a acestora.  +  Articolul 3Modelul şi caracteristicile siglei Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor are, în principal, următoarele atribuţii:1. aplică în domeniul vamal şi pentru accize măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale şi din reglementările vamale şi pentru accize şi alte dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală şi fiscală pentru accize sau supuse controlului vamal şi fiscal pentru accize;2. organizează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, a direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale, precum şi a birourilor vamale din subordine;3. urmăreşte şi supraveghează respectarea reglementărilor vamale pe întregul teritoriu al ţării şi exercită controlul specific, potrivit legislaţiei în vigoare;4. ia măsuri pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea contravenţiilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;5. participă împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal şi al accizelor;6. aplică prevederile Tarifului vamal şi ale altor acte normative referitoare la acesta;7. aplică prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferenţială şi nepreferenţială a mărfurilor şi elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferenţiale cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;8. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;9. urmăreşte aplicarea corectă a regulilor generale de interpretare a Nomenclaturii Sistemului armonizat şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte drepturi vamale;10. elaborează norme metodologice pentru organele proprii de control şi le supune spre aprobare preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;11. elaborează şi adoptă norme tehnice de aplicare a prevederilor Regulamentului vamal;12. elaborează propuneri privind sistematizarea legislaţiei vamale;13. acţionează pentru îndeplinirea programelor privind integrarea vamală europeană;14. coordonează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, a direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale şi a birourilor vamale pe linia prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, alte produse cu regim special, obiecte din patrimoniul cultural naţional; urmăreşte, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operaţiuni vamale;15. verifică modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către reprezentantul său a drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care, potrivit legii, sunt în atribuţia autorităţii vamale; încasează şi virează aceste drepturi; stabileşte, prin controlul ulterior al declaraţiilor, diferenţele şi asigură încasarea sau, după caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplică formele şi instrumentele de plată şi de garantare a drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe aflate în competenţa sa;16. controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit, precum şi bagajele însoţite ori neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică legalitatea şi regimul vamal ale acestora, potrivit reglementărilor vamale în vigoare; reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislaţia vamală şi pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;17. verifică, potrivit reglementărilor vamale în vigoare, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi expertizării mărfurilor supuse vămuirii;18. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale de către persoane fizice şi juridice; verifică registre, corespondenţa şi alte forme de evidenţă şi are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale;19. exercită controlul ulterior, conform reglementărilor vamale;20. asigură sistemul informatic integrat vamal, datele şi prelucrările acestora pentru statistica vamală şi de comerţ exterior; gestionează informaţiile cu privire la colectarea datoriei vamale;21. reprezintă în faţa instanţelor, direct sau prin organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, interesele statului în cazurile de încălcare a normelor vamale;22. asigură, prin intermediul Biroului central, înfiinţat conform art. 202 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea şi/sau primirea pe cale electronică a informaţiilor privind acordarea asistenţei pentru recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi pentru recuperarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite în România, potrivit competenţelor legale;23. asigură aplicarea prevederilor legale privind recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi a celor privind recuperarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite în România, pentru creanţele pe care le administrează potrivit legii;24. întocmeşte studii, analize şi elaborează proiecte de acte normative privind organizarea activităţii proprii, pe care le supune preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru a fi valorificate şi promovate;25. face propuneri de avizare a proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere şi instituţii centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul vamal;26. aplică legislaţia în ceea ce priveşte raporturile de serviciu şi raporturile de muncă ale personalului propriu;27. organizează, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, programe de formare, pregătire şi perfecţionare profesională a personalului vamal;28. elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, precum şi programul de investiţii, pe care le transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acesteia; asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;29. organizează şi asigură alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din dotare;30. colaborează, pe bază de protocol, cu structurile abilitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu alte organe ale statului sau cu asociaţii patronale, cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate în realizarea politicii vamale;31. cooperează, pe bază de reciprocitate, cu autorităţile vamale ale altor state, precum şi cu organismele internaţionale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării şi combaterii fraudelor vamale;32. organizează şi execută controlul respectării prevederilor legale privind supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional;33. propune măsuri cu privire la îmbunătăţirea activităţii de colectare şi încasare a accizelor şi de întărire a capacităţii de control în închiderea circuitelor mişcării produselor accizabile;34. organizează şi acordă asistenţă de specialitate contribuabililor în domeniul mişcării produselor accizabile;35. adoptă măsurile necesare pentru asigurarea aplicării prevederilor Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316 din 27 noiembrie 1995, p. 34), şi ale Convenţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 24 din 23 ianuarie 1998, p. 2);36. administrează şi gestionează, în cooperare cu autorităţile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, aspectele vamale ce decurg din aplicarea aranjamentului administrativ privind sistemul cotelor tarifare comunitare;37. îndeplineşte atribuţiile legate de realizarea controalelor Fondului European de Garantare Agricolă, delegate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în calitate de organism responsabil în plan naţional de derularea şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură;38. efectuează gestionarea riscurilor pe bază de surse şi de strategii naţionale şi internaţionale;39. raportează Comisiei Europene cazurile de fraudă şi neregularităţi privind drepturile vamale mai mari de 10.000 euro;40. încasează şi contabilizează resursele proprii tradiţionale (taxe vamale, contribuţii agricole, taxe antidumping) ale bugetului comunitar;41. întreprinde măsurile speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei produselor accizabile, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;42. îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile prevăzute de lege în domeniul autorizării, atestării, avizării persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie, îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile;43. controlează, în condiţiile legii, mijloacele de transport încărcate sau susceptibile a fi încărcate cu produse accizabile aflate în mişcare intracomunitară, verifică îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la circulaţia intracomunitară de produse accizabile, verifică, în condiţiile legii, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate, în vederea identificării şi expertizării produselor accizabile;44. constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit reglementărilor fiscale referitoare la regimul produselor accizabile şi reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;45. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei fiscale privind accizele de către persoane fizice şi juridice;46. efectuează inspecţia fiscală, în condiţiile Codului de procedură fiscală, în domeniul produselor accizabile;47. emite decizii de impunere în urma inspecţiei fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, în domeniul produselor accizabile;48. asigură cooperarea administrativă în domeniul accizelor, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.073/2004 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor;49. organizează şi aplică măsuri de supraveghere fiscală şi efectuează controlul respectării prevederilor legale, naţionale şi comunitare, în cazul deplasării pe teritoriul naţional a produselor accizabile; îndeplineşte atribuţiile prevăzute de reglementările fiscale privind procedura de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv;50. colaborează cu instituţiile abilitate pentru transpunerea în practică a măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor asumate prin Planul de acţiune Schengen;51. realizează, prin intermediul direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, executarea silită a drepturilor de import sau de export, a altor taxe şi impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul operaţiunilor vamale, a accesoriilor aferente acestora, a amenzilor şi a oricăror altor sume datorate bugetului general consolidat în temeiul unor titluri executorii, precum şi, în cazurile prevăzute de lege, a creanţelor stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit competenţelor legale;52. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările fiscale privind accizele. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor este condusă de un vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. În subordinea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul demnitarului. (2) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor reprezintă autoritatea vamală în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu operatorii economici, cu celelalte persoane juridice şi fizice, precum şi cu orice alte organisme din ţară sau din străinătate şi răspunde în faţa preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau a ministrului finanţelor publice, după caz, pentru întreaga activitate a sistemului vamal. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor emite, în condiţiile legii, ordine cu caracter individual sau normativ şi instrucţiuni de aplicare a reglementărilor vamale. (4) Ordinele cu caracter normativ şi instrucţiunile de aplicare a reglementărilor vamale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor are calitatea de ordonator terţiar de credite şi poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.  +  Articolul 6 (1) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor poate delega unele competenţe ce îi revin în calitate de conducător al instituţiei altor funcţionari publici de conducere din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. (2) În cazul în care, din motive întemeiate, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor nu îşi poate exercita atribuţiile prevăzute în actele normative în vigoare, delegarea competenţelor ca înlocuitor al acestuia se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Autorităţii Naţionale a Vămilor este prevăzută în anexa nr. 2. Aparatul central şi unităţile subordonate, respectiv direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale, birourile vamale de frontieră şi de interior şi punctele vamale, inclusiv serviciile, birourile şi alte compartimente funcţionale organizate în directa subordine a vicepreşedintelui, precum şi numărul posturilor de conducere se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. (2) Directorii şi directorii adjuncţi din aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul conform al ministrului finanţelor publice. (3) Şefii de servicii, şefii de birouri şi ai altor compartimente funcţionale din aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt numiţi prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, în condiţiile legii, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) Personalul de execuţie din aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor este numit prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, în condiţiile legii. (5) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi unităţile subordonate acesteia este de 4.586, inclusiv postul de demnitar şi cabinetul acestuia. (6) Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul central şi pe unităţile subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste unităţi conform alin. (5). (7) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate redistribui prin ordin, între aparatul central, direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale, birourile vamale şi punctele vamale, posturile repartizate, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat pentru aceste unităţi conform alin. (6). (8) Autoritatea Naţională a Vămilor are reprezentanţi permanenţi la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaţionale care asigură legătura operativă pe probleme vamale. Desemnarea acestora se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a direcţiilor, inclusiv serviciile, birourile şi alte compartimente funcţionale organizate în directa subordine a vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, şi numărul posturilor de conducere din cadrul aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, precum şi structura organizatorică a direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, a direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale şi a birourilor vamale, unităţi subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. (2) Directorii executivi ai direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale şi directorii executivi ai direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale sunt numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul conform al ministrului finanţelor publice. (3) Directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, directorii executivi adjuncţi ai direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale, şefii de servicii, şefii de birouri şi ai altor compartimente funcţionale din structura direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale şi din structura direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale sunt numiţi prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, în condiţiile legii, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor poate delega directorilor executivi ai direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale calitatea de ordonatori terţiari de credite atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru cea a direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale şi birourile vamale subordonate. (5) Şefii birourilor vamale şi adjuncţii acestora sunt numiţi prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu avizul conform al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Statul de funcţii pentru aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (2) Statele de funcţii pentru direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, pentru direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale, precum şi pentru birourile vamale se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile şi sarcinile structurilor funcţionale din aparatul central, precum şi din unităţile subordonate ale Autorităţii Naţionale a Vămilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (2) Atribuţiile şi răspunderile individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din structura Autorităţii Naţionale a Vămilor se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare şi cu legislaţia în vigoare. (3) Răspunderea personalului Autorităţii Naţionale a Vămilor este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Mobilitatea funcţionarilor publici din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor se realizează, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor are în dotare mijloace de transport auto şi navale, pentru activităţi specifice, având structura, numărul şi consumul de carburanţi prevăzute la pct. I din anexa nr. 3. (2) Repartizarea sau, după caz, redistribuirea pe structuri ale Autorităţii Naţionale a Vămilor a mijloacelor de transport se face prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu încadrarea în normativele prevăzute la pct. I din anexa nr. 3. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul controlului antidrog şi al materialelor explozive, Autoritatea Naţională a Vămilor are în dotare câini dresaţi, potrivit pct. II din anexa nr. 3.  +  Articolul 12Formarea şi perfecţionarea personalului vamal se realizează prin cursuri de pregătire specifice domeniului de activitate, organizate la nivel central şi teritorial, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, precum şi de alţi furnizori de formare, în condiţiile legii. Pregătirea profesională va fi efectuată ca urmare a unei analize a necesarului, acordându-se prioritate formării de formatori. Întreaga pregătire profesională a personalului vamal este coordonată la nivel central, fiind organizată o evidenţă a pregătirii profesionale.  +  Articolul 13 (1) Sumele necesare în vederea funcţionării Autorităţii Naţionale a Vămilor se asigură de la bugetul de stat. (2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea Naţională a Vămilor poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din ţară ori din străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale asigură, la cererea autorităţii vamale, spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiei vamale din desfăşurarea activităţii instituţiei vamale din teritoriu sau, după caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, în condiţiile legii. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor va propune, în programul propriu de investiţii, fondurile necesare pentru construirea de sedii proprii.  +  Articolul 15 (1) Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să îşi producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri. (2) Trimiterile făcute prin alte acte normative la Hotărârea Guvernului nr. 495/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Toate formularele şi imprimatele cu regim special, emise sub antetul Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor, pot fi utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2009.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 18 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuBucureşti, 18 februarie 2009.Nr. 110.  +  Anexa 1SIGLAAUTORITĂŢII NAŢIONALE A VĂMILORAre următoarele caracteristici: are formă ovală, fondul este albastru, cu margine galbenă. În partea superioară este redată stema României, în culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscripţia "ROMÂNIA", în culoare albastră. În partea inferioară a siglei apare inscripţia "VAMA", imprimată în alb, iar dedesubt, simbolul "Mercur", inscripţionat în galben. Marginea de jos a ovalului este prezentată în fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele "DOUANE" şi "CUSTOMS".  +  Anexa 2    Numar maxim de posturi, inclusiv    demnitarul şi cabinetul acestuia = 4586                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                       a Autorităţii Naţionale a Vămilor            ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐            │ PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ │            └───────────────────────────┬─────────────────────────────┘                                        │                                ┌───────┴────────┐ ┌────────────────────────┐                                │ VICEPREŞEDINTE ├────┤ Cabinetul demnitarului │                                └────────┬───────┘ └────────────────────────┘                                         │                    ┌────────────────────┼─────────────┬────────────────┐                    │ │ │ │         ┌──────────┴────────────┐ │ ┌──────────┴────┐ ┌─────────┴──────┐         │ Serviciul Integrare │ │ │Compartimentul │ │ Compartimentul │         │ Vamală Europeană şi │ │ │ Verificări │ │ Audit Public │         │ Relaţii Internaţionale│ │ │ Interne │ │ Intern │         └───────────────────────┘ │ └───────────────┘ └────────────────┘    ┌─────────┬─────────┬─────────┬──────┼─────┬──────────┬──────────┐    │ │ │ │ │ │ │ │┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴──────┐│DIRECŢIA││DIRECŢIA││ ││DIRECŢIA│ │ │DIRECŢIA│ │ │ │ DIRECŢIA ││SUPRAVE-││TEHNICI ││ ││ECONOMI-│ │ │RESURSE │ │ │ │DE TEHNO- ││ GHERE ││ DE ││DIRECŢIA││CĂ, IN- │ │ │ UMANE, │ │ │ │LOGIA IN- ││ ACCIZE ││VĂMUIRE ││DE AUTO-││VESTIŢII│ │ │ORGANI- │ │DIRECŢIA│ │FORMAŢIEI,││ŞI OPE- ││ŞI TARIF││ RIZĂRI ││ŞI ADMI-│ │ │ ZARE │ │JURIDICĂ│ │COMUNICA- ││ ŢIUNI ││ VAMAL ││ ││NISTRA- │ │ │GENERALĂ│ │ │ │ ŢII ŞI ││ VAMALE ││ ││ ││REA SER-│ │ │ŞI PER- │ │ │ │STATISTICĂ││ ││ ││ ││VICIILOR│ │ │FECŢIO- │ │ │ │ VAMALĂ ││ ││ ││ ││ │ │ │ NARE │ │ │ │ │└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘ | └────────┘ └────────┘ └──────────┘                              ┌─────────────────────┐                              │ DIRECŢII REGIONALE │                              │ PENTRU ACCIZE ŞI │                              │ OPERAŢIUNI VAMALE │                              └──────────┬──────────┘                ┌────────────────────────┼──────────────────────┐      ┌─────────┴────────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌────────┴─────────┐      │DIRECŢII JUDEŢENE ├─┐ │ BIROURI VAMALE ├─┐ │ BIROURI VAMALE ├─┐      │ŞI A MUNICIPIULUI │ │ │ DE INTERIOR │ │ │ DE FRONTIERĂ │ │      │BUCUREŞTI PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │      │ACCIZE ŞI OPERA- │ │ └─┬───────────────┘ │ └─┬────────────────┘ │      │ ŢIUNI VAMALE ├─┘ └─────────────────┘ └──────────────────┘      └──────────────────┘  +  Anexa 3DOTĂRII. MIJLOACE DE TRANSPORT┌────┬──────────────┬────────────────────────────────┬────────┬────────────────┐│Nr. │ Unitatea/ │ Tipul mijlocului de transport │ Numărul│ Consumul maxim ││crt.│ subunitatea │ │ maxim │ aprobat ││ │ │ │ aprobat│ (lei) ││ │ │ │(bucăţi)│ │├────┼──────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ 1.│AUTORITATEA │- Autoturisme │ 8 │350 l/lună ││ │NAŢIONALĂ A ├────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │VĂMILOR │- Autovehicule pentru transport │ │ ││ │ │de marfă şi de persoane (activi-│ │ ││ │ │tăţi de aprovizionare, deplasare│ │ ││ │ │a personalului operativ, │ │ ││ │ │protocol) │ 5 │350 l/lună ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │ │- Autoturisme operative │ │ ││ │ │(supravegheri, însoţiri, │ │ ││ │ │controale, investigaţii) │ 120 │350 l/lună ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │ │- Autovehicule (autoutilitare │ │ ││ │ │pentru depistarea drogurilor, │ │ ││ │ │substanţelor cu regim special, │ │ ││ │ │prelevări de probe, transportul │ │ ││ │ │câinilor) │ 30 │350 l/lună ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │ │- Autoturism operativ (control, │ │ ││ │ │inspecţii - unitate nucleară) │ 9 │300 l/lună ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │ │- Autospeciale (laborator mobil │ │ ││ │ │pentru control vamal cu raze X, │ │ ││ │ │raze gamma) │ 11 │1.500 l/lună │├────┼──────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ 2.│Direcţii │- Autoturisme │ 10 │350 l/lună ││ │regionale ├────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │pentru accize │- Autovehicule pentru transport │ │ ││ │şi operaţiuni │de marfă şi de persoane (acti- │ │ ││ │vamale │vităţi de aprovizionare, depla- │ │ ││ │ │sare a personalului operativ, │ │ ││ │ │protocol) │ 20 │350 l/lună │├────┼──────────────┼────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ 3.│Direcţii │- Autoturisme operative │ 100 │500 l/lună ││ │judeţene şi a ├────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │municipiului │- Autoturisme operative (control│ │ ││ │Bucureşti │pistă - pentru fiecare birou │ │ ││ │pentru accize │vamal din aeroporturile │ │ ││ │şi operaţiuni │internaţionale) │ 13 │150 l/lună ││ │vamale şi ├────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │birouri vamale│- Autovehicule operative pentru │ │ ││ │ │birourile vamale de frontieră │ │ ││ │ │(transport de valori, de bunuri │ │ ││ │ │confiscate, al personalului │ │ ││ │ │operativ, supraveghere porturi, │ │ ││ │ │zone libere) │ 22 │900 l/lună ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │ │- Autovehicule operative pentru │ │ ││ │ │birourile vamale cu puncte │ │ ││ │ │vamale între 5-90 km faţă de │ │ ││ │ │localitatea de reşedinţă │ │ ││ │ │(transport de valori, de bunuri │ │ ││ │ │confiscate, al personalului │ │ ││ │ │operativ) │ 22 │300 l/lună ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼────────────────┤│ │ │- Şalupe pentru patrulare, │ 10 │80 l/oră pentru ││ │ │control şi supraveghere vamală, │ │maximum 60 de ││ │ │în limitele de competenţă │ │ore/lună ││ │ │ │ 3 │100 l/oră pentru││ │ │ │ │maximum 60 de ││ │ │ │ │ore/lună │└────┴──────────────┴────────────────────────────────┴────────┴────────────────┘II. CÂINI
    Nr. crt. Unitatea Denumirea Numărul maxim
    1. AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Câini dresaţi pentru Serviciul antidrog şi produse cu regim special 60
    NOTĂ: a) Listele cu direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale şi birourile vamale de frontieră şi de interior (cu puncte vamale între 5-90 km faţă de localităţile de reşedinţă), care au dreptul la autovehicule operative pentru transportul valorilor, bunurilor confiscate şi al personalului operativ, se aprobă de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, la propunerile temeinic justificate ale directorilor executivi ai direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale. b) Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul de mijloace aprobat pentru Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale şi/sau birourile vamale.