LEGE nr. 18 din 26 februarie 2009a bugetului de stat pe anul 2009
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 27 februarie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, activităţilor finanţate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2009  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 75.689,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 94.767,5 milioane lei, cu un deficit de 19.077,8 milioane lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).----- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2009  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 17.624,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 2.022,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4; b) 12.136,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5; c) 551,8 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor; d) 1.999,7 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; e) 914,2 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007.  +  Articolul 5 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanţării: a) sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; b) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore; c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional; d) cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; e) instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; g) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene. (2) În situaţiile în care produsele lactate şi de panificaţie, precum şi mierea se contractează şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativteritoriale respective. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanţării: a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; c) ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; d) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; e) ajutoarelor de stat regionale, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale; f) cheltuielilor creşelor; g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi al municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult. (4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă şi incluziune socială, după caz, în funcţie de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. (5) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 4, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora. (6) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 6Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2009 sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009  +  Articolul 7Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2009  +  Articolul 8 (1) Pentru anul 2009, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole şi de pescuit, altor facilităţi şi instrumente postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora şi au avizul de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii asupra eligibilităţii activităţilor din cadrul proiectelor propuse la finanţare. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii acele proiecte/propuneri de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România. (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar, fără a depăşi însă data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri între proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi, respectând condiţiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice. (5) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza disponibilităţile fondului de rulment. (6) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/ instrumentelor/facilităţilor sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", precum şi/sau "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept privat sau public, necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare".  +  Articolul 9 (1) Pentru plăţile efectuate din cheltuielile prevăzute la art. 8, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art. 8 alin. (1), în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Autorităţile de management/gestiune, pe baza solicitărilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor şi de alimentare a conturilor lor de disponibil către Autoritatea de Certificare şi Plată şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi/sau către alte autorităţi abilitate cu certificarea şi plata în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare. (3) Sumele aferente rambursărilor de la Comisia Europeană şi de la alţi donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia acestora la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează de către autorităţile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilităţilor şi de Autoritatea de Certificare şi Plată la aceste bugete, după certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (4) Sumele alocate bugetelor locale reprezentând contribuţia Uniunii Europene la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1) rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi, respectiv, în fondul de rulment şi vor fi utilizate în anul 2010 cu aceeaşi destinaţie pentru care acestea au fost acordate, până la finalizarea proiectelor respective. (5) Operaţiunile privind înregistrarea în contabilitate a drepturilor şi obligaţiilor în relaţia cu Comisia Europeană, provenite din fonduri externe nerambursabile postaderare, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2009  +  Articolul 10 (1) Pentru anul 2009 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.  +  Articolul 11Fac excepţie de la prevederile art. 10 cheltuielile aferente acreditivelor deschise şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009 din cadrul proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi cheltuielile în cadrul proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.  +  Articolul 12 (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective. (2) În cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole şi între proiectele/programele cu finanţare rambursabilă, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.  +  Articolul 13În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 14 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2009 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", în funcţie de implementarea şi derularea proiectelor aprobate. (6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.  +  Articolul 15 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora. (2) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, şi reprezintă acele lucrări care se execută în scopul asigurării menţinerii funcţionării fondului fix existent pe toată durata normală de utilizare, în condiţiile legii, constând în înlocuirea totală sau parţială a elementelor de construcţii sau a părţilor componente ale acestor elemente, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, precum şi repararea concomitentă a elementelor şi părţilor de elemente de construcţii uzate fizic, în scopul aducerii lor cât mai aproape de starea iniţială.  +  Articolul 16 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" şi "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii. (5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii. (7) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea: a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente creditelor externe, precum şi a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, pre şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă; b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi celor reprezentând majorările de întârziere. (8) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene". (9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.  +  Articolul 17Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa nr. 3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului Ministru, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 18Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la capitolul "Învăţământ" sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, reforma educaţiei timpurii, precum şi alte dotări specifice învăţământului.  +  Articolul 20 (1) În anul 2009 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în sumă de 191,6 milioane lei pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Repartizarea pe comune, oraşe, municipii, judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute la alin. (1), se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 21Termenul de aplicare a Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, se prelungeşte până la 31 decembrie 2009.  +  Articolul 22În anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea şi plata pensiilor militare şi a altor drepturi de asigurări sociale, cuvenite personalului din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate.  +  Articolul 23 (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 24Fondurile alocate de la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi înfiinţarea de noi locuri de muncă se vor monitoriza de către Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 25 (1) Resursele financiare aferente proiectelor privind infrastructura în domeniul educaţiei, derulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, se pot asigura prin contractarea de împrumuturi, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare. (2) Pentru proiectele derulate de către instituţiile de învăţământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, resursele financiare pot fi asigurate prin împrumuturi contractate de către acestea în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţiile rambursării din surse proprii, şi doar cu avizarea în prealabil a contractării de către Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 26În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din suma de 22.540 mii lei prevăzută la titlul "Active nefinanciare", suma de 2.832 mii lei este utilizată pentru dotarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă cu un simulator necesar instruirii practice a cursanţilor, suma de 1.500 mii lei pentru "Obiect nr. 2 Pavilion pregătire şi cazare Strejnic", suma de 2.271 mii lei pentru "Obiect nr. 3 Hangar întreţinere şi reparaţii Strejnic", suma de 433 mii lei pentru majorarea puterii electrice aferente echipamentului de balizaj al pistei 08-26 Strejnic şi al căii de rulare aferente, suma de 690 mii lei pentru modernizarea infrastructurii depozitului de carburanţi Strejnic ("Obiect nr. 4"), suma de 1.106 mii lei pentru drumuri, platforme, împrejmuire şi porţi ("Obiect nr. 5") - realizarea drumului tehnologic perimetral pe o lungime de 4.100 m, iar suma de 800 mii lei pentru înlocuirea portierelor şi a pardoselii hangarului Strejnic.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN OLTEANp. PREŞEDINTELE SENATULUIALEXANDRU PEREŞBucureşti, 26 februarie 2009.Nr. 18.  +  Anexa 1BUGETUL DE STATpe anul 2009- SINTEZA -*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ ││ │──────────────── │ 75.689.755││0002 │I. VENITURI CURENTE │ 71.012.030││0003 │A. VENITURI FISCALE │ 64.784.051││0004 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 19.935.479││0005 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 15.237.165││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 13.445.500││ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 12.695.500││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 750.000││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 1.791.665││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ ││ │nerezidente │ 799.000││ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ ││ │consumatorului │ 325││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 271.300││ 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale │ ││ │societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ ││ │străine │ 3.800││ 05 │Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică │ ││ │dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu │ ││ │generează o persoană juridică │ 3.040││ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ 694.000││ 07 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate │ ││ │de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană │ ││ │juridică care nu generează o persoană juridică │ 200││ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ ││ │capital de la persoane juridice │ 20.000││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 4.696.314││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 20.006.115││ 01 │Impozit pe venituri din activităţi independente │ 642.061││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 14.761.042││ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 297.610││ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.708.260││ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 117.662││ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 441.797││ 07 │Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, │ ││ │din premii şi din prime în bani şi/sau natură │ 92.055││ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob. │ ││ │realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane │ ││ │fizice române rezidente fiscal în România │ 3.336││ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ ││ │valoare │ 120.260││ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ ││ │vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de │ ││ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 323││ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ ││ │proprietate intelectuală │ 112.811││ 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice │ ││ │nerezidente │ 122.995││ 13 │Impozit pe venituri din activităţi agricole │ 50.802││ 14 │Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de │ ││ │bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi │ ││ │desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision │ ││ │sau mandat comercial │ 119.130││ 15 │Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză │ ││ │contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară │ 6.292││ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ ││ │contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit │ ││ │Codului civil │ 205.770││ 17 │Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor │ ││ │publici │ 1.429││ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor │ ││ │imobiliare din patrimoniul personal │ 895.258││ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor │ ││ │non-profit │ -12.080││ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 65.410││ 60 │Regularizări │ 253.892││0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ ││ │SCAD) │-15.309.801││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-15.309.801││0500 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL │ 2.000││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 2.000││ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ ││ │capital │ 2.000││0600 01 │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 21.218││0601 │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 21.218││ 01 │Impozit pe salarii │ 21.218││0700 │A3.IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 223.000││0701 │IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 223.000││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru │ ││ │pentru activitatea notarială şi alte │ ││ │taxe de timbru │ 223.000││1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 43.514.524││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 44.416.400││ 01 │Taxa pe valoarea adăugată încasată │ 44.416.400││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-17.624.510││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │judeţelor (se scad) │ -2.022.172││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ ││ │Municipiului Bucureşti (se scad) │-12.136.598││ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │drumuri (se scad) │ -551.770││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -1.999.737││ 07 │Sume defalcate din TVA pentru finanţarea Programului │ ││ │de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive │ ││ │din spaţiul rural(se scad) │ -914.233││1201 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 35.700││ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele │ ││ │naturale │ 35.700││1401 │ACCIZE │ 16.233.400││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 453.534││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 136.000││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ ││ │autorizaţii de funcţionare │ 120.000││ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ ││ │exploatare a resurselor minerale │ 9.000││ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 188.000││ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ ││ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 292││ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ ││ │utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi │ 242││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ ││ │INTERNAŢIONALE │ 1.021.100││1701 │VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ 1.021.100││ 01 │Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) │ 826.947││ 02 │Taxe vamale legate de sectorul agricol │ 188.253││ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ 5.900││1800 01 │A6.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE- FISCALE │ 68.730││1801 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 68.730││ 04 │Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional │ 730││ 06 │Contribuţii la fondul temporar pentru │ ││ │restructurarea industriei zahărului │ ││ │în Comunitatea Europeană │ 68.000││2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 463.000││2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 270.000││ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ ││ │handicap neîncadrate │ 270.000││2101 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 193.000││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ ││ │asiguraţi │ 193.000││2900 │C. VENITURI NEFISCALE │ 5.764.979││3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.621.058││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.348.058││ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, │ ││ │societăţilor şi companiilor naţionale │ 80.000││ 02 │Încasări din cota reţinută, conform codului penal │ 58││ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 2.668.000││ 08 │Venituri din dividende │ 1.600.000││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 273.000││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 273.000││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.143.921││3301 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 235.906││ 02 │Taxe consulare │ 150.000││ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 194││ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ ││ │laboratoare │ 80││ 06 │Venituri din expertiză tehnică judiciară şi │ ││ │extrajudiciară │ 3.600││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 55.000││ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 17.500││ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 1.190││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ ││ │avansate de stat │ 3.350││ 26 │Venituri din despăgubiri │ 4.900││ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ ││ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ ││ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 92││3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 2.534││ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi │ ││ │certificate │ 2.534││3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 531.575││ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 500.000││ 02 │Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ ││ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 2.000││ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ ││ │abandonate şi alte sume constatate odată cu │ ││ │confiscarea potrivit legii │ 27.000││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri │ ││ │nevărsate la termen │ 300││ 05 │Amenzi judiciare │ 2.225││ 06 │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor │ ││ │confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor │ ││ │la regimul drogurilor şi precursorilor │ 50││3601 │DIVERSE VENITURI │ 373.906││ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 8.000││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ ││ │de judecată, imputaţii şi despăgubiri │ 56││ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ ││ │drepturile necuvenite │ 900││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 100││ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ ││ │instituţiilor publice │ 1.300││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 59.000││ 13 │Taxe pentru stocurile excedentare │ 1.450││ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate │ ││ │în cursul procesului de executare silită │ 3.100││ 50 │Alte venituri │ 300.000││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 149.700││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 149.700││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ ││ │instituţiilor publice │ 25.000││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ ││ │stat şi de mobilizare │ 1.900││ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ ││ │fondurile statului │ 90.000││ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ ││ │bugetare │ 21.300││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ ││ │administrativ-teritoriale │ 11.500││4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 5.630││4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 5.630││ 04 │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ ││ │redresare financiară │ 100││ 05 │Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate │ ││ │pentru proiecte de investiţii în turism │ 30││ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ ││ │persoane fizice şi juridice │ 4.500││ 08 │Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate │ ││ │pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ │ 1.000││4501 │SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL │ ││ │PLĂŢILOR EFECTUATE │ 4.522.395││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ ├────────────────────────── │ 94.767.512││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 86.878.961││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.525.804││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.512.193││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.220.085││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.260.790││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 11.810.456││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.206.860││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 7.654.465││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.859.561││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.533.427││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ ││ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 4.127.651││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.371.234││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.272.586││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.517.317││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.454││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.511.863││5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 22.394.409││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.063.813││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.576.269││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.448.003││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.918.596││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 494.621││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.344.153││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 821.740││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 292.762││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.289.883││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 191.235││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.040.713││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.040.713││ 01 │Rambursări de credite externe │ 285.843││ 06│Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 285.843││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 10.537.183││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.362.707││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.388.322││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 596.981││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 49.291││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.566.659││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 756.929││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.525││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 174.476││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 174.476││5101 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 4.211.955││ 01 │Administraţia prezidenţială │ 42.997││ 02 │Autorităţi legislative │ 402.137││ 03 │Autorităţi executive │ 3.428.594││ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 338.227││ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 5.900.000││ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea │ ││ │Europeană │ 425.228││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.433.356││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.416.637││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 187.947││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 769.995││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 26.111││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 346.746││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 64.811││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 21.027││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.719││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.719││5301 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 194.996││ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ ││ │generale │ 1.238.360││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 3.013.468││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.914.780││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.153││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.430.748││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 267.210││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.098.688││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 40││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648││5401 01 │Programe de informare şi prezentare a imaginii │ ││ │României │ 1.000││ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 152.669││ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 15.000││ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 1.420.761││ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 8.400││ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 198.648││ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.216.990││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 7.410.402││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.369.689││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 31.874││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.918.596││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 419.219││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.040.713││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.040.713││6000 01 │PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA │ ││ │NAŢIONALĂ │ 15.802.498││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.029.153││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.022.095││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.613.249││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 22.316││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 886.573││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 176.963││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 224.453││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 174││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 6.020││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 77.310││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.773.275││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.773.275││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 70││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 70││ 01 │Rambursări de credite externe │ 70││ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 70││6001 │APĂRĂRI │ 4.695.941││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.708.773││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.696.189││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 749.226││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 104.077││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 158.957││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 104││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 220││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 987.168││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 987.168││6001 01 │Administraţie centrală │ 302.172││ 02 │Apărare naţională │ 3.956.868││ 03 │Ajutor militar extern │ 391.552││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 24.903││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 20.446││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 11.106.557││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.320.380││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.325.906││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 864.023││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 22.316││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 782.496││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.006││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 224.453││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 5.800││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 77.310││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 786.107││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 786.107││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 70││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 70││6101 01 │Administraţia centrală │ 1.172.804││ 03 │Ordine publică │ 4.089.402││ 01 │Poliţie │ 2.393.022││ 02 │Jandarmerie │ 919.749││ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 776.631││ 04 │Siguranţă naţională │ 1.758.125││ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 987.295││ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 1.761.700││ 07 │Penitenciare │ 700.048││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ ││ │siguranţă naţională │ 1.000││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ ││ │siguranţei naţionale │ 636.183││6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 31.447.826││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.803.130││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.116.421││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 939.280││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.456││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 7.006.816││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 115.192││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 841.382││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.859.387││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.135.181││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.635.962││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.635.962││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 8.734││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 454││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 8.280││ 01 │Rambursări de credite externe │ 8.280││ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 8.280││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 6.346.711││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.826.814││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 674.470││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 240.244││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.406││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 2.521.946││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.679││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 440.443││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 242.567││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 448.565││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 249.494││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.519.897││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.519.897││6501 01 │Administraţie centrală │ 57.300││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 1.483.132││ 03 │Invăţământ preşcolar şi primar │ 3.335││ 01 │Invăţământ preşcolar │ 3.335││ 04 │Invăţământ secundar │ 587.735││ 01 │Invăţământ secundar inferior │ 259.910││ 02 │Invăţământ secundar superior │ 289.522││ 03 │Invăţământ profesional │ 38.303││ 05 │Invăţământ postliceal │ 50.035││ 06 │Invăţământ superior │ 3.320.317││ 01 │Invăţământ universitar │ 2.846.386││ 02 │Invăţământ postuniversitar │ 473.931││ 07 │Invăţământ nedefinibil prin nivel │ 59.687││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ ││ │recalificare │ 3.840││ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 55.847││ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 365.332││ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 147.680││ 30 │Alte servicii auxiliare │ 217.652││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru invăţământ │ 74││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul invăţământului │ 419.764││6601 │SĂNĂTATE │ 2.403.254││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.322.754││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 268.249││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 127.504││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.050││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.592.907││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.764││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 103.380││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 216.900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 72.220││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 72.220││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 8.280││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 8.280││6601 01 │Administraţia centrală │ 21.200││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 170.000││ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 9.775││ 05 │Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale│ 9.775││ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 87.929││ 01 │Spitale generale │ 87.929││ 08 │Servicii de sănătate publică │ 45.000││ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 65.000││ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în │ ││ │sănătate │ 6.226││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 1.998.124││ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.998.124││6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 2.313.926││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.276.715││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 74.029││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 399.928││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 777.848││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91.525││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 14.435││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 666.604││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 252.346││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 37.211││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 37.211││6701 01 │Administraţie centrală │ 100.090││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 38.000││ 03 │Servicii culturale │ 386.308││ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 13.510││ 03 │Muzee │ 115.816││ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 202.311││ 11 │Edituri │ 2.808││ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 42.603││ 14 │Centre culturale │ 7.880││ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ ││ │publicaţii culturale │ 1.380││ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 459.268││ 01 │Sport │ 441.268││ 02 │Tineret │ 18.000││ 06 │Servicii religioase │ 387.488││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ ││ │religiei │ 942.772││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.383.935││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.376.847││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 99.673││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 171.604││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 2.114.115││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.224││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 283.124││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.613.820││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 20.012││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 64.275││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.634││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.634││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 454││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 454││6801 01 │Administraţie centrală │ 319.247││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 92.303││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 11.092.405││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 1.779.219││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 1.779.219││ 06 │Asistenţă socială pentru familie şi copii │ 5.518.787││ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ ││ │pensionare │ 273.099││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 785││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 920.047││ 01 │Ajutor social │ 793.252││ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ ││ │a statutului de refugiat │ 2.026││ 04 │Servicii sociale │ 33.997││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ ││ │sociale │ 90.772││ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 2.968││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 385.075││7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, │ ││ │LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 3.857.778││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.366.278││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.992││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 53.821││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.200││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.221.872││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 611.339││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 116.264││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 491.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 491.500││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 3.225.489││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2 773.989││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.620││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 972.622││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 569.007││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.194.940││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 451.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 451.500││7001 03 │Locuinţe │ 1.520.715││ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 1.520.715││ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 935.877││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 935.877││ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ ││ │dezvoltării comunale │ 768.897││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 632.289││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 592.289││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.992││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 44.201││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 249.250││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 42.332││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 101.264││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 40.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 40.000││7401 01 │Administraţie centrală │ 55.555││ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 568.552││ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 4.250││ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 3.932││8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 21.265.001││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.616.587││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 665.027││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 457.840││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 263.517││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.247.990││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 2.200.574││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.959.213││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.650.626││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 99.414││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE │ 2.072.386││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 180.614││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 180.614││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 467.800││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.000││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 462.800││ 01 │Rambursări de credite externe │ 462.800││ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 462.800││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.931.873││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.884.241││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 85.745││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 109.883││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 260.129││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 110.331││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 735.972││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 483.536││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 874││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 97.771││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 42.632││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 42.632││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 5.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.000││8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.931.873││ 01 │Administraţie centrală │ 250.872││ 03 │Meteorologie │ 52.910││ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 9.000││ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 4.617││ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 224.069││ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 670.165││ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 94.092││ 12 │Ajutoare de stat │ 593.657││ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ ││ │comerciale │ 32.491││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 1.057.586││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.057.586││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 293.160││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 470.129││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 294.297││8101 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 309.850││ 04 │Combustibil nuclear │ 584││ 05 │Energie electrică │ 256.107││ 06 │Energie termică │ 470.129││ 50 │Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia │ 20.916││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 360.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 309.617││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 52.170││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 126.290││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 106.137││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.390││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 50.390││8201 01 │Industria extractivă a resurselor minerale altele │ ││ │decât combustibilii minerali │ 73.940││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 286.067││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 8.392.664││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.308.638││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 531.134││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 115.612││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 580││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.468.604││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 834.087││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 142.448││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 3.895.173││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 91.440││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 229.560││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 81.266││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 81.266││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.760││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.760││8301 01 │Administraţie centrală │ 127.472││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 964.879││ 03 │Agricultură │ 5.206.740││ 01 │Amendare soluri acide şi alcaline │ 9.700││ 02 │Imbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ ││ │combaterea eroziunii solului │ 586.855││ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară │ 44.915││ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 4.223.100││ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 23.600││ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 318.570││ 04 │Silvilcultură │ 194.770││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 1.898.803││8401 │TRANSPORTURI │ 8.712.444││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.285.262││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 41.790││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.563││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 210.767││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.099.807││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 458.454││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.632.797││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.149.729││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 7.100││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.668.255││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.532││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.532││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 409.650││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 409.650││8401 01 │Administraţie centrală │ 54.453││ 03 │Transport rutier │ 5.743.520││ 01 │Drumuri şi poduri │ 5.743.520││ 04 │Transport feroviar │ 2.472.146││ 01 │Transport pe cale ferată │ 1.907.406││ 02 │Transport cu metroul │ 564.740││ 05 │Transport pe apă │ 275.589││ 06 │Transport aerian │ 166.736││ 02 │Aviaţia civilă │ 151.137││ 03 │Zboruri speciale │ 15.599││8501 │COMUNICAŢII │ 310.357││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 271.557││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.640││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 107.752││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 700││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 106.715││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 50.750││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.800││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 38.800││8501 01 │Comunicaţii │ 310.357││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 103.974││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 103.590││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 718││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 56.010││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 46.862││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 384││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 384││8601 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 45.180││ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ ││ │energiei │ 31.652││ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ ││ │extractive, prelucrătoare şi construcţiilor │ 27.142││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 396.096││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 396.096││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 52.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 302.573││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.473││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 26.050││8701 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 396.096││9901 │DEFICIT │-19.077.757│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 2SINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate,după caz, pe anul 2009*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ │------------- │108129.691││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │99.265.340││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │17.410.275││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.082.463││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.220.355││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.260.790││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │13.232.477││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │17.975.984││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │10.379.973││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │17.862.376││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.545.327││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 4.127.651││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.342.673││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.244.025││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.521.678││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.454││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.516.224││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ │-------------------------- │94.767.512││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │86.878.961││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │15.525.804││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │10.715.816││ 01 │Salarii de bază │ 5.438.884││ 02 │Salarii de merit │ 128.912││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 156.410││ 04 │Spor de vechime │ 650.078││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.004.278││ 06 │Alte sporuri │ 1.020.194││ 07 │Ore suplimentare │ 33.151││ 08 │Fond de premii │ 534.437││ 09 │Prima de vacanţă │ 324.686││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 7.116││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 53.101││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 22.016││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 355.717││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 4.353││ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 2.170││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 15.602││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 964.711││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 2.301.970││ 02 │Norme de hrană │ 1.697.509││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 465.382││ 04 │Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia │ 751││ │sa │ ││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 12.167││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 126.161││ 03 │Contribuţii │ 1.691.518││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.000.470││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 38.794││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 583.326││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 18.225││ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ ││ │angajaţi │ 3.725││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 46.690││ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ ││ │salariale │ 288││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.512.193││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.790.035││ 01 │Furnituri de birou │ 38.442││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 10.434││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 342.862││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 57.533││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 205.526││ 06 │Piese de schimb │ 66.445││ 07 │Transport │ 10.119││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 182.052││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 703.582││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 173.040││ 02 │Reparaţii curente │ 110.031││ 03 │Hrană │ 117.266││ 01 │Hrană pentru oameni │ 114.586││ 02 │Hrană pentru animale │ 2.680││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 24.142││ 01 │Medicamente │ 11.163││ 02 │Materiale sanitare │ 4.058││ 03 │Reactivi │ 8.650││ 04 │Dezinfectanţi │ 271││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 172.092││ 01 │Uniforme şi echipament │ 86.543││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 2.977││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 82.572││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 201.193││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 102.581││ 02 │Deplasări în străinătate │ 98.612││ 09 │Materiale de laborator │ 5.834││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 783.371││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 20.751││ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 19.903││ 13 │Pregătire profesională │ 21.446││ 14 │Protecţia muncii │ 5.977││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ ││ │activelor fixe pentru armată │ 29.558││ 16 │Studii şi cercetări │ 240││ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ ││ │animalelor │ 16.900││ 21 │Meteorologie │ 52.000││ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 9.000││ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 4.517││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 42.187││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 20.313││ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │interne │ 5.700││ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 1.904││ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor │ ││ │preluate de MEF în baza OUG 64/2007 │ 14.270││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 42.628││ 28 │Ajutor public judiciar │ 15.186││ 30 │Alte cheltuieli │ 850.936││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 7.490││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 30.818││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 51.556││ 04 │Chirii │ 130.145││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 137.789││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ ││ │publice │ 2.109││ 08 │Fondul Primului ministru │ 780││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 7.306││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 482.943││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.220.085││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 2.783.000││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 2.783.000││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 1.172.590││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 898.816││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 273.774││ 03 │Alte dobânzi │ 27.715││ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 27.715││ 04 │Dobanzi aferente imprumuturilor │ ││ │preluate de MEF în baza OUG 64/2007 │ 1.236.780││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.260.790││ 01 │Subvenţii pe produse │ 311.571││ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 23.451││ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ ││ │tarif │ 210.655││ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ ││ │public de călători │ 678.382││ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 327.343││ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 42.700││ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 260.129││ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 52.530││ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 2.231.904││ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 76.143││ 18 │Protecţie socială în sectorul minier │ 15.081││ 30 │Alte subvenţii │ 30.901││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669││ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 152.669││ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 15.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │11.810.456││ 01 │Transferuri curente │ 9.527.881││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 2.796.835││ 02 │Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 2.062.143││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 1.074.331││ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ ││ │handicap │ 1.700.000││ 10 │Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ ││ │persoane care executa pedepse private de libertate │ ││ │sau arest preventiv │ 944││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ ││ │fondului naţional unic de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 231.394││ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 32.000││ 25 │Programe pentru sănătate │ 147.020││ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu │ ││ │pentru creşterea copilului │ 99.860││ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 277.740││ 32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 160.000││ 34 │Transferuri pentru compensarea creşterilor │ ││ │neprevizionate ale preţurilor la combustibili │ 470.129││ 36 │Sprijin financiar la constituirea familiei │ 88.000││ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ ││ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ ││ │petrolieri │ 183.252││ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ ││ │pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ ││ │medico-sociale │ 24.000││ 40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru │ ││ │nou-născuţi │ 28.500││ 43 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ ││ │locale pentru finanţarea programelor de electrificare │ 7.233││ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ ││ │locale pentru finanţarea sănătăţii │ 143.500││ 47 │Transferuri pentru dezvoltarea instituţională a │ ││ │invăţămantului superior │ 1.000││ 02 │Transferuri de capital │ 2.282.575││ 03 │Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, │ ││ │modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de │ ││ │interes local clasate │ 350.420││ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de │ ││ │sport │ 186.000││ 05 │Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ ││ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ ││ │urbanism │ 5.100││ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ ││ │termoficare │ 68.549││ 08 │Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în │ ││ │urgenţă │ 1.110││ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ ││ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ ││ │locuinţă │ 10.000││ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ ││ │subîmprumutate │ 419.219││ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 6.995││ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 83.943││ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 157.401││ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor │ 245.000││ 15 │Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de │ ││ │învăţământ preuniversitar │ 191.600││ 18 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ ││ │locale pentru finalizarea lucrărilor de construcţie │ ││ │a aşezămintelor culturale şi pentru unităţi de cultură│ 4.665││ 20 │Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor │ 250.000││ 21 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ ││ │locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii │ ││ │în turism │ 302.573││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │14.206.860││ 01 │A. Transferuri interne │ 7.883.472││ 01 │Restructurarea industriei de apărare │ 30.000││ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ ││ │Olimpic şi Sportiv Român │ 26.014││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 202.323││ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ ││ │antigrindină │ 9.000││ 06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 3.000││ 07 │Programe comunitare │ 2.364││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 48.057││ 09 │Programe ISPA │ 20.131││ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ ││ │post aderare de la Comunitatea Europeană │ 425.228││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 4.355.127││ 13 │Programe de dezvoltare │ 452.609││ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 1.420.761││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 77.093││ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ ││ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ ││ │existente │ 5.000││ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 212.608││ 33 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ ││ │de ajutor de stat pentru stimularea realizării de │ ││ │investiţii │ 260.588││ 34 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ ││ │de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de │ ││ │minimis │ 8.469││ 41 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în │ ││ │beneficiul statelor partenere │ 500││ 43 │Transferuri aferente schemei de ajutor de stat │ ││ │privind dezvoltarea regională prin stimularea │ ││ │proiectelor mari de investiţii │ 40.000││ 44 │Transferuri aferente ajutorului de stat individual │ ││ │având ca obiectiv dezvoltarea regională │ 134.600││ 45 │Transfer pentru instituirea unei scheme de ajutor │ ││ │de stat privind asigurarea dezvoltării economice │ ││ │durabile │ 150.000││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 405.526││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ ││ │internaţionale │ 397.039││ 03 │Asistenţa pentru dezvoltare alocata în străinătate │ 8.487││ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 5.900.000││ 01 │Contribuţii din taxe vamale (altele │ ││ │decat în sectorul agricol) │ 841.909││ 02 │Contribuţii din taxe vamale legate de │ ││ │sectorul agricol │ 141.190││ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 4.425││ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 795.298││ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul │ ││ │acordat Marii Britanii │ 462.111││ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 3.135.017││ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 520.050││ 04 │Alte plăţi către UE │ 17.862││ 02 │Contribuţia României la fondul de │ ││ │Cercetare pentru Cărbune şi Oţel │ 17.862││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 7.654.465││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 666.817││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 627.898││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 892.285││ 04 │Programe din Fondul European Agricol de │ ││ │Dezvoltare Rurala (FEADR) │ 1.238.200││ 05 │Programe din Fondul European pentru │ ││ │Pescuit(FEP) │ 31.006││ 06 │Programe din Fondul European de Garantare │ ││ │Agricola (KEGA) │ 2.598.056││ 09 │Sume aferente Fondului European pentru │ ││ │Refugiaţi │ 2.548││ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 2.466││ 11 │Sume aferente Fondului European de │ ││ │Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe │ 5.963││ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Sehengen │ 218.825││ 14 │Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie │ 1.205││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ ││ │2007-2013 │ 50.403││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 38.010││ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului │ ││ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ 98.527││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 364.873││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ ││ │proiectelor Finanţate din FEN postaderare │ 304.878││ 22 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari │ ││ │de drept privat sau public accesare susţinerii │ ││ │derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 434.433││ 23 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ ││ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ ││ │pentru proiecte finanţate din FHN postaderare │ 78.072││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │17.859.561││ 01 │Asigurări sociale │11.107.867││ 02 │Ajutoare sociale │ 6.751.694││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.294.046││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 452.798││ 03 │Tichete de creşă │ 4.850││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.533.427││ 01 │Burse │ 438.419││ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 8.200││ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ ││ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ ││ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ 70.000││ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ ││ │combatere a intoleranţei │ 3.880││ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi │ ││ │a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.000││ 08 │Programe pentru tineret │ 18.000││ 09 │Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz │ ││ │de calamităţi naturale în agricultură │ 17.000││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 25.100││ 12 │Susţinerea cultelor │ 105.838││ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ ││ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 9.816││ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ ││ │cult │ 270.859││ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 1.536││ 16 │Proiecte de comunicare,informare publică şi promovarea│ ││ │imaginii şi intereselor româneşti peste hotare │ 5.639││ 17 │Despăgubiri civile │ 264.803││ 18 │Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea │ ││ │prevenirii şi combaterii epizootiilor │ 19.000││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 31.277││ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 115.000││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 51.787││ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ ││ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.280││ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ ││ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 745││ 26 │Sume acordate de la bugetul de stat membrilor │ ││ │academiilor │ 8.373││ 27 │Renta viageră agricolă │ 55.000││ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ ││ │Muntele Athos │ 975││ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ ││ │discriminării │ 900││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 4.127.651││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 4.127.651││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.371.234││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.272.586││ 01 │Active fixe │ 3.836.596││ 01 │Construcţii │ 2.091.532││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 426.523││ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 441.560││ 30 │Alte active fixe │ 876.981││ 02 │Stocuri │ 30.290││ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 30.290││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 154.200││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000││ 01 │Active financiare │ 900.000││ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ ││ │comerciale │ 900.000││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.517.317││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.454││ 01 │Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin │ ││ │convenţii bilaterale şi interguvernamentale │ 5.000││ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 454││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.511.863││ 01 │Rambursări de credite externe │ 756.993││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 471.150││ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 285.843││ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ ││ │preluate de MEF în baza OUG 64/2007 │ 1.754.870││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │10.537.183││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │10.362.707││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.388.322││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.907.526││ 01 │Salarii de bază │ 1.157.039││ 02 │Salarii de merit │ 4.887││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 46.848││ 04 │Spor de vechime │ 184.313││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 42.438││ 06 │Alte sporuri │ 89.684││ 07 │Ore suplimentare │ 7.182││ 08 │Fond de premii │ 95.081││ 09 │Prima de vacanţă │ 86.079││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 1.155││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 750││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 14.316││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 86.998││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.017││ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ ││ │muncă │ 218││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 4.110││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 85.411││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 18.332││ 02 │Norme de hrană │ 18.008││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ ││ │sa │ 194││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 130││ 03 │Contribuţii │ 462.464││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 329.819││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 14.303││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 96.379││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 6.801││ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ ││ │angajaţi │ 7││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 15.155││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 596.981││ 01 │Bunuri şi servicii │ 250.528││ 01 │Furnituri de birou │ 9.651││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 2.212││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 51.312││ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 7.868││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 17.912││ 06 │Piese de schimb │ 4.577││ 07 │Transport │ 925││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 38.238││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 73.032││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 44.801││ 02 │Reparaţii curente │ 26.610││ 03 │Hrana │ 125││ 02 │Hrana pentru animale │ 125││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 489││ 01 │Medicamente │ 465││ 02 │Materiale sanitare │ 4││ 03 │Reactivi │ 20││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 7.604││ 01 │Uniforme şi echipament │ 820││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 6.684││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 101.277││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 52.597││ 02 │Deplasări în străinătate │ 48.680││ 09 │Materiale de laborator │ 60││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 2.040││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5.801││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 1.028││ 13 │Pregătire profesională │ 3.433││ 14 │Protecţia muncii │ 873││ 16 │Studii şi cercetări │ 139││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 40││ 30 │Alte cheltuieli │ 196.934││ 01 │Reclama şi publicitate │ 444││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20.599││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 4.262││ 04 │Chirii │ 77.581││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ ││ │instituţiei publice │ 1.600││ 08 │Fondul Primului ministru │ 780││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 91.668││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 49.291││ 01 │Transferuri curente │ 49.291││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 49.171││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 120││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.566.659││ 01 │A. Transferuri interne │ 468.018││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 8.627││ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ ││ │post aderare de la Comunitatea Europeană │ 425.228││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 32.463││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.700││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 198.641││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 198.641││ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 5.900.000││ 01 │Contribuţii din taxe vamale (altele decât în │ ││ │sectorul agricol) │ 841.909││ 02 │Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol│ 141.190││ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 4.425││ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 795.298││ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ ││ │Marii Britanii │ 462.111││ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 3.135.017││ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 520.050││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 756.929││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 41.325││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 130.189││ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Sehengen │ 106.373││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 1.495││ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului │ ││ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ 98.527││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 39.618││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ ││ │proiectelor Finanţate din FEN postaderare │ 32.288││ 22 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari │ ││ │de drept privat sau public accesare susţinerii │ ││ │derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 307.114││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.525││ 01 │Burse │ 200││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 300││ 17 │Despăgubiri civile │ 1.910││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 1.215││ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ ││ │discriminării │ 900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 174.476││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 174.476││ 01 │Active fixe │ 157.816││ 01 │Construcţii │ 98.110││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 18.781││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 14.769││ 30 │Alte active fixe │ 26.156││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 16.660││5101 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 4.211.955││ 01 │Administraţia prezidenţială │ 42.997││ 02 │Autorităţi legislative │ 402.137││ 03 │Autorităţi executive │ 3.428.594││ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 338.227││ 03 │Contribuţia la bugetul U.E. │ 5.900.000││ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ ││ │Uniunea Europeană │ 425.228││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE │ 1.433.356││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.416.637││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 187.947││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 149.771││ 01 │Salarii de bază │ 93.280││ 02 │Salarii de merit │ 2.342││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 4.468││ 04 │Spor de vechime │ 19.068││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 5.779││ 06 │Alte sporuri │ 12.582││ 07 │Ore suplimentare │ 25││ 08 │Fond de premii │ 7.265││ 09 │Prima de vacanţă │ 275││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 73││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 360││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 13││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 182││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 8││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.051││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 85││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat │ ││ │şi familia sa │ 85││ 03 │Contribuţii │ 38.091││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 27.689││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 748││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 7.775││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 612││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.267││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 769.995││ 01 │Bunuri şi servicii │ 10.403││ 01 │Furnituri de birou │ 335││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 87││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 5.175││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 387││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 273││ 06 │Piese de schimb │ 45││ 07 │Transport │ 134││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 980││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 950││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 2.037││ 02 │Reparaţii curente │ 846││ 03 │Hrana │ 3││ 02 │Hrana pentru animale │ 3││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 199││ 01 │Uniforme şi echipament │ 2││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 197││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 623││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 285││ 02 │Deplasări în străinătate │ 338││ 09 │Materiale de laborator │ 30││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 751.138││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 159││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 15││ 13 │Pregătire profesională │ 118││ 14 │Protecţia muncii │ 66││ 30 │Alte cheltuieli │ 6.395││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 478││ 04 │Chirii │ 30││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ ││ │instituţiei publice │ 11││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5.876││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.111││ 01 │Transferuri curente │ 26.111││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 26.111││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 346.746││ 01 │A. Transferuri interne │ 334.010││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 551││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 10.850││ 13 │Programe de dezvoltare │ 322.609││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 12.736││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 12.736││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 64.811││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 20.681││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ ││ │2007-2013 │ 37.630││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 6.500││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 21.027││ 01 │Burse │ 5.737││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 180││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 6.437││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 300││ 26 │Sume acordate de la bugetul de stat membrilor │ ││ │academiilor │ 8.373││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.719││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.719││ 01 │Active fixe │ 14.719││ 01 │Construcţii │ 12.511││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 772││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.043││ 30 │Alte active fixe │ 393││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.000││5301 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 194.996││ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ ││ │generale │ 1.238.360││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 3.013.468││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.914.780││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.153││ 01 │Bunuri şi servicii │ 7││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 3││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 114││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 38.752││ 30 │Alte cheltuieli │ 10.280││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 7.180││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.100││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669││ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 152.669││ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 15.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.430.748││ 01 │A. Transferuri interne │ 1.422.261││ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 1.420.761││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.000││ 41 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în │ ││ │beneficiul statelor partenere │ 500││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 8.487││ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în │ ││ │străinătate │ 8.487││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 267.210││ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 8.200││ 17 │Despăgubiri civile │ 259.010││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.098.688││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 40││ 01 │Active fixe │ 40││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 8││ 30 │Alte active fixe │ 32││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000││ 01 │Active financiare │ 900.000││ 01 │Participare la capitalul social al │ ││ │societăţilor comerciale │ 900.000││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648││5401 01 │Programe de informare şi prezentare a imaginii │ ││ │României │ 1.000││ 02 │Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului │ 152.669││ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 15.000││ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 1.420.761││ 11 │Asistenţă naţională pentru dezvoltare │ 8.400││ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 198.648││ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.216.990││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 7.410.402││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.369.689││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 31.874││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 31.874││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 10.000││ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │interne │ 5.700││ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 1.904││ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │preluate de MEF în baza OUG 64/2007 │ 14.270││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.918.596││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 2.783.000││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 2.783.000││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 898.816││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 898.816││ 04 │Dobânzi aferente imprumuturilor preluate │ ││ │de MEF în baza OUG 64/2007 │ 1.236.780││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ ││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 419.219││ 02 │Transferuri de capital │ 419.219││ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ ││ │subîmprumutate │ 419.219││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.040.713││ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.040.713││ 01 │Rambursări de credite externe │ 285.843││ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 285.843││ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ ││ │preluate de MEF în baza OUG nr. 64/2007 │ 1.754 870││6001 │APĂRARE │ 4.695.941││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.708.773││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.696.189││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.786.894││ 01 │Salarii de bază │ 717.537││ 02 │Salarii de merit │ 32.326││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 21.973││ 04 │Spor de vechime │ 137.658││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 137.720││ 06 │Alte sporuri │ 97.950││ 07 │Ore suplimentare │ 530││ 08 │Fond de premii │ 85.832││ 09 │Prima de vacanţă │ 1.500││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 52││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 55││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 11││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 233.780││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.042││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 318.928││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 682.113││ 02 │Norme de hrană │ 514.206││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 65.812││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 8.735││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 93.360││ 03 │Contribuţii │ 227.182││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 122.864││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 7.074││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 88.191││ 05 │Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru │ ││ │angajaţi │ 2.587││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6.466││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 749.226││ 01 │Bunuri şi servicii │ 469.401││ 01 │Furnituri de birou │ 3.160││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 1.625││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 132.057││ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 25.339││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 78.758││ 06 │Piese de schimb │ 39.469││ 07 │Transport │ 7.802││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 26.708││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 149.689││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 4.794││ 02 │Reparaţii curente │ 22.175││ 03 │Hrana │ 79.021││ 01 │Hrana pentru oameni │ 78.283││ 02 │Hrana pentru animale │ 738││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 5.347││ 01 │Medicamente │ 4.875││ 02 │Materiale sanitare │ 362││ 03 │Reactivi │ 18││ 04 │Dezinfectanţi │ 92││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 73.563││ 01 │Uniforme şi echipament │ 64.363││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.020││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 8.180││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 24.714││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 7.543││ 02 │Deplasări în străinătate │ 17.171││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.943││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 733││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 28││ 13 │Pregătire profesională │ 357││ 14 │Protecţia muncii │ 1.754││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ ││ │fixe pentru armată │ 18.795││ 30 │Alte cheltuieli │ 51.395││ 01 │Reclama şi publicitate │ 2.235││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2.332││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 8.945││ 04 │Chirii │ 2.901││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 34.982││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 104.077││ 01 │Transferuri curente │ 104.077││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 104.077││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 158.957││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 158.957││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 158.957││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 104││ 02 │Ajutoare sociale │ 104││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 104││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 220││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 220││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 987.168││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 987.168││ 01 │Active fixe │ 980.628││ 01 │Construcţii │ 54.647││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 15.701││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 102.367││ 30 │Alte active fixe │ 807.913││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 6.540││6001 01 │Administraţie centrală │ 302.172││ 02 │Apărare naţională │ 3.956.868││ 03 │Ajutor militar extern │ 391.552││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 24.903││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 20.446││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │11.106.557││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │10.320.380││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.325.906││ 01 │Cheltuieli salariate în bani │ 5.368.414││ 01 │Salarii de bază │ 2.672.005││ 02 │Salarii de merit │ 69.661││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 42.841││ 04 │Spor de vechime │ 152.059││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 756.633││ 06 │Alte sporuri │ 687.418││ 07 │Ore suplimentare │ 12.963││ 08 │Fond de premii │ 265.632││ 09 │Prima de vacanţă │ 177.083││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 10││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 301││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii │ 80││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 25.365││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.796││ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ ││ │munca │ 1.836││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 11.128││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 491.603││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 1.560.456││ 02 │Norme de hrană │ 1.134.088││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 393.458││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ ││ │sa │ 90││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 3.271││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 29.549││ 03 │Contribuţii │ 599.136││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 259.703││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 8.849││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 312.459││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 5.338││ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ ││ │angajaţi │ 1.000││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 11.787││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 864.023││ 01 │Bunuri şi servicii │ 394.919││ 01 │Furnituri de birou │ 8.576││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 2.405││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 89.571││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 13.719││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 84.818││ 06 │Piese de schimb │ 17.829││ 07 │Transport │ 735││ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 81.332││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 77.180││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 18.754││ 02 │Reparaţii curente │ 30.946││ 03 │Hrană │ 5.882││ 01 │Hrană pentru oameni │ 4.213││ 02 │Hrană pentru animale │ 1.669││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 3.141││ 01 │Medicamente │ 2.440││ 02 │Materiale sanitare │ 390││ 03 │Reactivi │ 209││ 04 │Dezinfectanţi │ 102││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 21.071││ 01 │Uniforme şi echipament │ 11.889││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 463││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 8.719││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 38.136││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 20.682││ 02 │Deplasări în străinătate │ 17.454││ 09 │Materiale de laborator │ 2.512││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 565││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.226││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 17.287││ 13 │Pregătire profesională │ 1.767││ 14 │Protecţia muncii │ 1.875││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ ││ │fixe pentru armată │ 10.529││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 5.304││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 5.304││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 3.348││ 28 │Ajutor public judiciar │ 15.186││ 30 │Alte cheltuieli │ 136.854││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 339││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 5.757││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 35.666││ 04 │Chirii │ 24.474││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ ││ │instituţiei publice │ 398││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 70.220││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 22.316││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 7││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 7││ 03 │Alte dobânzi │ 22.309││ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 22.309││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 782.496││ 01 │Transferuri curente │ 774.091││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 706.204││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 66.943││ 10 │Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ ││ │persoane care execută pedepse private de libertate │ ││ │sau arest preventiv │ 944││ 02 │Transferuri de capital │ 8.405││ 08 │Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în │ ││ │urgenţă │ 610││ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 7.795││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.006││ 01 │A. Transferuri interne │ 14.914││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 1.820││ 07 │Programe comunitare │ 478││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 7.616││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 5.000││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 3.092││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.092││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 224.453││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 39.839││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 53.601││ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 2.548││ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 2.466││ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ ││ │Resortisanţilor Ţărilor Terţe │ 5.963││ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 112.452││ 14 │Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie │ 1.205││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ ││ │2007-2013 │ 3.830││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 2.549││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70││ 02 │Ajutoare sociale │ 70││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 60││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 10││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 5.800││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 3.500││ 17 │Despăgubiri civile │ 2.300││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 77.310││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 77.310││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 786.107││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 786.107││ 01 │Active fixe │ 506.381││ 01 │Construcţii │ 186.894││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 267.380││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 16.261││ 30 │Alte active fixe │ 35.846││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 31.626││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 70││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 70││ 01 │Rambursări de credite externe │ 70││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 70││6101 01 │Administraţia centrală │ 1.172.804││ 03 │Ordine publică │ 4.089.402││ 01 │Poliţie │ 2.393.022││ 02 │Jandarmerie │ 919.749││ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 776.631││ 04 │Siguranţa naţională │ 1.758.125││ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 987.295││ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 1.761.700││ 07 │Penitenciare │ 700.048││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ ││ │siguranţa naţională │ 1.000││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ ││ │siguranţei naţionale │ 636.183││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 6.346.711││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.826.814││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 674.470││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 506.383││ 01 │Salarii de bază │ 240.663││ 02 │Salarii de merit │ 10.421││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 15.028││ 04 │Spor de vechime │ 47.491││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 20.275││ 06 │Alte sporuri │ 27.362││ 07 │Ore suplimentare │ 1.513││ 08 │Fond de premii │ 26.973││ 09 │Prima de vacanţă │ 3.809││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 5.721││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 51.635││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii │ 2.504││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4.110││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 298││ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ ││ │munca │ 20││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 166││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 48.394││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 39.494││ 02 │Norme de hrană │ 30.075││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 6.016││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ ││ │sa │ 184││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 137││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 3.082││ 03 │Contribuţii │ 109.993││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 75.971││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 2.339││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 26.278││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 1.718││ 05 │Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru │ ││ │angajaţi │ 101││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3.586││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 240.244││ 01 │Bunuri şi servicii │ 109.030││ 01 │Furnituri de birou │ 4.854││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 1.839││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 34.985││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 6.104││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 4.131││ 06 │Piese de schimb │ 1.517││ 07 │Transport │ 277││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.584││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 12.398││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 34.341││ 02 │Reparaţii curente │ 12.504││ 03 │Hrană │ 18.779││ 01 │Hrană pentru oameni │ 18.729││ 02 │Hrană pentru animale │ 50││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 417││ 01 │Medicamente │ 302││ 02 │Materiale sanitare │ 101││ 03 │Reactivi │ 3││ 04 │Dezinfectanţi │ 11││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 55.502││ 01 │Uniforme şi echipament │ 8.936││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.350││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 45.216││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 11.490││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 9.843││ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.647││ 09 │Materiale de laborator │ 45││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 303││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 9.147││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 603││ 13 │Pregătire profesională │ 10.557││ 14 │Protecţia muncii │ 315││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ ││ │fixe pentru armată │ 234││ 16 │Studii şi cercetări │ 6││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 30││ 30 │Alte cheltuieli │ 8.757││ 01 │Reclama şi publicitate │ 144││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 381││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 666││ 04 │Chirii │ 1.865││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ ││ │instituţiei publice │ 18││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5.683││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.406││ 03 │Alte dobânzi │ 5.406││ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 5.406││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.521.946││ 01 │Transferuri curente │ 2.330.346││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 267.193││ 02 │Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 2.062.143││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 10││ 47 │Transferuri pentru dezvoltarea instituţională │ ││ │a învăţământului superior │ 1.000││ 02 │Transferuri de capital │ 191.600││ 15 │Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de │ ││ │învăţământ preuniversitar │ 191.600││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.679││ 01 │A. Transferuri interne │ 3.150││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 1.025││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 1.025││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.100││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 529││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 529││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 440.443││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 133.303││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 253.054││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente post aderare │ 1.187││ 23 │Transferuri din bugetul de stat către │ ││ │instituţii finanţate parţial sau integral din │ ││ │venituri proprii pentru proiecte finanţate din │ ││ │FEN postaderare │ 52.899││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 242.567││ 02 │Ajutoare sociale │ 242.567││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 67.289││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 173.628││ 03 │Tichete de creşă │ 1.650││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 448.565││ 01 │Burse │ 425.382││ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 1.536││ 17 │Despăgubiri civile │ 207││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 7.560││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 13.880││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 249.494││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 249.494││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.519.897││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.519.897││ 01 │Active fixe │ 1.446.884││ 01 │Construcţii │ 1.134.183││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 82.993││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 229.376││ 30 │Alte active fixe │ 332││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 72.813││6501 01 │Administraţie centrală │ 57.300││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 1.483.132││ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 3.335││ 01 │Învăţământ preşcolar │ 3.335││ 04 │Învăţământ secundar │ 587.735││ 01 │Învăţământ secundar inferior │ 259.910││ 02 │Învăţământ secundar superior │ 289.522││ 03 │Învăţământ profesional │ 38.303││ 05 │Învăţământ postliceal │ 50.035││ 06 │Învăţământ superior │ 3.320.317││ 01 │Învăţământ universitar │ 2.846.386││ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 473.931││ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 59.687││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ ││ │recalificare │ 3.840││ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 55.847││ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 365.332││ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 147.680││ 30 │Alte servicii auxiliare │ 217.652││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 74││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 419.764││6601 │SĂNĂTATE │ 2.403.254││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.322.754││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 268.249││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 213.241││ 01 │Salarii de bază │ 129.316││ 02 │Salarii de merit │ 427││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 4.595││ 04 │Spor de vechime │ 23.144││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 19.167││ 06 │Alte sporuri │ 3.270││ 07 │Ore suplimentare │ 2.184││ 08 │Fond de premii │ 12.395││ 09 │Prima de vacanţă │ 12.500││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii │ 3.644││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 429││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 12││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.158││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 1.157││ 02 │Norme de hrană │ 1.021││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 96││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 40││ 03 │Contribuţii │ 53.851││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 39.322││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.086││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 11.116││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 527││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 127.504││ 01 │Bunuri şi servicii │ 50.561││ 01 │Furnituri de birou │ 2.899││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 965││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 8.508││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 1.299││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.213││ 06 │Piese de schimb │ 703││ 07 │Transport │ 12││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.160││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 8.376││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 20.426││ 02 │Reparaţii curente │ 6.278││ 03 │Hrană │ 13.331││ 01 │Hrană pentru oameni │ 13.264││ 02 │Hrană pentru animale │ 67││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 14.520││ 01 │Medicamente │ 3.028││ 02 │Materiale sanitare │ 3.147││ 03 │Reactivi │ 8.304││ 04 │Dezinfectanţi │ 41││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.242││ 01 │Uniforme şi echipament │ 16││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 15││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.211││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.886││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2.250││ 02 │Deplasări în străinătate │ 636││ 09 │Materiale de laborator │ 3.154││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 556││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 472││ 13 │Pregătire profesională │ 1.059││ 14 │Protecţia muncii │ 316││ 16 │Studii şi cercetări │ 2││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 18││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 18││ 30 │Alte cheltuieli │ 31.109││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 18││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 6││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 13││ 04 │Chirii │ 338││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 30.734││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.050││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 1.050││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 1.050││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.592.907││ 01 │Transferuri curente │ 1.509.264││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 60.169││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 903.181││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului│ ││ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ 231.394││ 25 │Programe pentru sănătate │ 147.020││ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ ││ │pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico- │ ││ │sociale │ 24.000││ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ ││ │pentru finanţarea sănătăţii │ 143.500││ 02 │Transferuri de capital │ 83.643││ 08 │Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în │ ││ │urgenţă │ 500││ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 6.995││ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 76.148││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.764││ 01 │A. Transferuri interne │ 8.057││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 8.057││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 1.707││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ ││ │internaţionale │ 1.707││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 103.380││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 95.200││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 8.180││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 3.000││ 02 │Ajutoare sociale │ 3.000││ 03 │Tichete creşă │ 3.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 216.900││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 216.900││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 72.220││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 72.220││ 01 │Active fixe │ 68.970││ 01 │Construcţii │ 61.579││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.786││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 3.505││ 30 │Alte active fixe │ 100││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 50││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 8.280││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 8.280││ 01 │Rambursări de credite externe │ 8.280││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 8.280││6601 01 │Administraţia centrală │ 21.200││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 170.000││ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 9.775││ 05 │Asistenţă medicală în centre medicale │ ││ │multifuncţionale │ 9.775││ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 87.929││ 01 │Spitale generale │ 87.929││ 08 │Servicii de sănătate publică │ 45.000││ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 65.000││ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în │ ││ │sănătate │ 6.226││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 1.998.124││ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.998.124││6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 2.313.926││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.276.715││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 74.029││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 59.668││ 01 │Salarii de bază │ 37.624││ 02 │Salarii de merit │ 135││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.474││ 04 │Spor de vechime │ 4.973││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.405││ 06 │Alte sporuri │ 4.544││ 07 │Ore suplimentare │ 348││ 08 │Fond de premii │ 2.162││ 09 │Prima de vacanţă │ 2.339││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 105││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii │ 795││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 343││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 172││ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ ││ │muncă │ 96││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 60││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.093││ 03 │Contribuţii │ 14.361││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 10.218││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 432││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 2.972││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 274││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 465││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 399.928││ 01 │Bunuri şi servicii │ 355.907││ 01 │Furnituri de birou │ 1.104││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 252││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 3.399││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 531││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.030││ 06 │Piese de schimb │ 160││ 07 │Transport │ 20││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.101││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 342.139││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 5.171││ 02 │Reparaţii curente │ 3.640││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 30││ 02 │Materiale sanitare │ 30││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.409││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.409││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.565││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 923││ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.642││ 09 │Materiale de laborator │ 10││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 770││ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 50││ 13 │Pregătire profesională │ 703││ 14 │Protecţia muncii │ 95││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 240││ 30 │Alte cheltuieli │ 34.509││ 01 │Reclama şi publicitate │ 2.920││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 685││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 675││ 04 │Chirii │ 5.740││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ ││ │instituţiei publice │ 20││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 24.469││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 777.848││ 01 │Transferuri curente │ 773.183││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 773.183││ 02 │Transferuri de capital │ 4.665││ 18 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale│ ││ │pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşeză- │ ││ │mintelor culturale şi pentru unităţi de cultură │ 4.665││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91.525││ 01 │A. Transferuri interne │ 90.164││ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ ││ │Olimpic Român │ 26.014││ 07 │Programe comunitare │ 1.500││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 1.027││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 61.623││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 1.361││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.361││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 14.435││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 296││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 6.155││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 7.984││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 666.604││ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ ││ │minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc│ ││ │subvenţii de la bugetul de stat │ 70.000││ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ ││ │combatere a intolerantei │ 3.880││ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a│ ││ │organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.000││ 08 │Programe pentru tineret │ 18.000││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 900││ 12 │Susţinerea cultelor │ 105.838││ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ ││ │Ortodoxe Române din afară graniţelor │ 9.816││ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ ││ │cult │ 270.859││ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică şi interese- │ ││ │lor româneşti peste hotare │ 5.639││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 17.280││ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 115.000││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 36.392││ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ ││ │Comunismului şi al Rezistentei Sighet │ 1.280││ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ ││ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 745││ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele │ ││ │Athos │ 975││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 252.346││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 252.346││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 37.211││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 37.211││ 01 │Active fixe │ 36.711││ 01 │Construcţii │ 9.553││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 11.959││ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 12.195││ 30 │Alte active fixe │ 3.004││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500││6701 01 │Administraţie centrală │ 100.090││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 38.000││ 03 │Servicii culturale │ 386.308││ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 13.510││ 03 │Muzee │ 115.816││ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 202.311││ 11 │Edituri │ 2.808││ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 42.603││ 14 │Centre culturale │ 7.880││ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ ││ │publicaţii culturale │ 1.380││ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 459.268││ 01 │Sport │ 441.268││ 02 │Tineret │ 18.000││ 06 │Servicii religioase │ 387.488││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ ││ │religiei │ 942.772││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ │20.383.935││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │20.376.847││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 99.673││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 79.455││ 01 │Salarii de bază │ 59.583││ 02 │Salarii de merit │ 134││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.922││ 04 │Spor de vechime │ 6.147││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.538││ 06 │Alte sporuri │ 166││ 07 │Ore suplimentare │ 201││ 08 │Fond de premii │ 3.144││ 09 │Prima de vacanţă │ 3.230││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii │ 60││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 607││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.723││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 333││ 02 │Norme de hrană │ 111││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ ││ │sa │ 198││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 24││ 03 │Contribuţii │ 19.885││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 14.593││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 396││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 4.102││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 121││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 673││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 171.604││ 01 │Bunuri şi servicii │ 13.508││ 01 │Furnituri de birou │ 1.572││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 113││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 2.366││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 277││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.137││ 06 │Piese de schimb │ 134││ 07 │Transport │ 63││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.817││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 251││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 4.778││ 02 │Reparaţii curente │ 437││ 03 │Hrană │ 5││ 01 │Hrană pentru oameni │ 5││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 61││ 01 │Medicamente │ 41││ 02 │Materiale sanitare │ 11││ 03 │Reactivi │ 5││ 04 │Dezinfectanţi │ 4││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.566││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 21││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.545││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.309││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.572││ 02 │Deplasări în străinătate │ 737││ 10 │Cercetare-Dezvoltare │ 1.200││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 199││ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 101││ 13 │Pregătire profesională │ 464││ 14 │Protecţia muncii │ 29││ 16 │Studii şi cercetări │ 43││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 254││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 254││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 81││ 30 │Alte cheltuieli │ 151.347││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 13││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 110││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 222││ 04 │Chirii │ 4.822││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 137.779││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ ││ │publice │ 6││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 116││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.279││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 2.114.115││ 01 │Transferuri curente │ 2.114.115││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 14.503││ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ ││ │handicap │ 1.700.000││ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale │ ││ │de sănătate pentru persoanele aflate în concediu │ ││ │pentru creşterea copilului │ 99.860││ 36 │Sprijin financiar la constituirea familiei │ 88.000││ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ ││ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ ││ │petrolieri │ 183.252││ 40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou- │ ││ │născuţi │ 28.500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.224││ 01 │A. Transferuri interne │ 9.494││ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 6.960││ 07 │Programe comunitare │ 14││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 420││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 2.100││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 730││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 730││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 283.124││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 4.237││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 115.755││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ ││ │2007-2013 │ 6.205││ 20 │ Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale,│ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 66.105││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 4.052││ 22 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG- │ ││ │uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de │ ││ │drept privat sau public necesare susţinerii │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 86.770││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │17.613.820││ 01 │Asigurări sociale │11.107.867││ 02 │Ajutoare sociale │ 6.505.953││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.226.697││ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 279.056││ 03 │Tichete de creşă │ 200││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 20.012││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 20.000││ 17 │Despăgubiri civile │ 12││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 64.275││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 64.275││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.634││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.634││ 01 │Active fixe │ 5.634││ 01 │Construcţii │ 1.900││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 974││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 2.060││ 30 │Alte active fixe │ 700││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 454││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 454││ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 454││6801 01 │Administraţie centrală │ 319.247││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 92.303││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │11.092.405││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 1.779.219││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 1.779.219││ 06 │Asistenţă socială pentru familie şi copii │ 5.518.787││ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ ││ │pensionare │ 273.099││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 785││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 920.047││ 01 │Ajutor social │ 793.252││ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ ││ │a statutului de refugiat │ 2.026││ 04 │Servicii sociale │ 33.997││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ ││ │sociale │ 90.772││ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 2.968││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 385.075││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 3.225.489││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.773.989││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.620││ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 9.000││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 620││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 620││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.800││ 30 │Alte subvenţii │ 12.800││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 972.622││ 01 │Transferuri curente │ 171.102││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 1.102││ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 10.000││ 32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 160.000││ 02 │Transferuri de capital │ 801.520││ 03 │Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, │ ││ │modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes │ ││ │local clasate │ 350.420││ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de │ ││ │sport │ 186.000││ 05 │Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ ││ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ ││ │urbanism │ 5.100││ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ ││ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ ││ │locuinţa │ 10.000││ 20 │Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor │ 250.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 569.007││ 01 │A. Transferuri interne │ 569.007││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 14.072││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 549.335││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 600││ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ ││ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ ││ │existente │ 5.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.000││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 15.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.194.940││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 1.194.940││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 451.500││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 451.500││ 01 │Active fixe │ 451.500││ 01 │Construcţii │ 451.300││ 30 │Alte active fixe │ 200││7001 03 │Locuinţe │ 1.520.715││ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 1.520.715││ 05 │Alimentare cu apa şi amenajări hidrotehnice │ 935.877││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 935.877││ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ ││ │dezvoltării comunale │ 768.897││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 632.289││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 592.289││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.992││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 116.302││ 01 │Salarii de bază │ 70.163││ 02 │Salarii de merit │ 214││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.772││ 04 │Spor de vechime │ 14.727││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 4.746││ 06 │Alte sporuri │ 5.782││ 07 │Ore suplimentare │ 50││ 08 │Fond de premii │ 6.270││ 09 │Prima de vacanţă │ 8.302││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii │ 32││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.208││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 16││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.020││ 03 │Contribuţii │ 29.690││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 21.290││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 575││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.984││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 575││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 978││ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ ││ │salariale │ 288││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 44.201││ 01 │Bunuri şi servicii │ 22.849││ 01 │Furnituri de birou │ 1.849││ 02 │Materiale pentu curaţenie │ 160││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 4.800││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 400││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 4.000││ 06 │Piese de schimb │ 370││ 07 │Transport │ 23││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.100││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 3.247││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 4.900││ 02 │Reparaţii curente │ 931││ 03 │Hrană │ 70││ 01 │Hrana pentru oameni │ 70││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 50││ 03 │Reactivi │ 50││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.739││ 01 │Uniforme şi echipament │ 349││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.390││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.400││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2.400││ 02 │Deplasări în străinătate │ 2.000││ 09 │Materiale de laborator │ 15││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 3.882││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 340││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 50││ 13 │Pregătire profesională │ 1.000││ 14 │Protecţia muncii │ 300││ 16 │Studii şi cercetări │ 50││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 1.100││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 1.100││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 75││ 30 │Alte cheltuieli │ 7.350││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 1.212││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 61││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 906││ 04 │Chirii │ 3.000││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ ││ │publice │ 22││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.139││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.200││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 9.200││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 9.200││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 249.250││ 01 │Transferuri curente │ 4.250││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 4.250││ 02 │Transferuri de capital │ 245.000││ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor │ 245.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 42.332││ 01 │A. Transferuri interne │ 30.866││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 7.389││ 07 │Programe comunitare │ 372││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 2.424││ 09 │Programe ISPA │ 20.131││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 550││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 11.466││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 11.466││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 101.264││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 5.891││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 4.398││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 9.379││ 20 │Asistenţă tehnică în cazul programelor operaţionale, │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 81.596││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50││ 17 │Despăgubiri civile │ 50││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 40.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 40.000││ 01 │Active fixe │ 30.024││ 01 │Construcţii │ 12.285││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.470││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 15.819││ 30 │Alte active fixe │ 450││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 9.976││7401 01 │Administraţie centrală │ 55.555││ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 568.552││ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 4.250││ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 3.932││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.931.873││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.884.241││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 85.745││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 66.835││ 01 │Salarii de bază │ 43.325││ 02 │Salarii de merit │ 85││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.555││ 04 │Spor de vechime │ 6.512││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.212││ 06 │Alte sporuri │ 2.553││ 07 │Ore suplimentare │ 155││ 08 │Fond de premii │ 2.772││ 09 │Prima de vacanţă │ 3.088││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 316││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 898││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 130││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.234││ 03 │Contribuţii │ 18.910││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 13.101││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 682││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 4.125││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 390││ 05 │Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru │ ││ │angajaţi │ 30││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 582││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 109.883││ 01 │Bunuri şi servicii │ 28.600││ 01 │Furnituri de birou │ 709││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 215││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 3.560││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 698││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.982││ 06 │Piese de schimb │ 461││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.024││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 4.264││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 12.687││ 02 │Reparaţii curente │ 2.004││ 03 │Hrană │ 3││ 02 │Hrana pentru animale │ 3││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 3││ 01 │Medicamente │ 2││ 02 │Materiale sanitare │ 1││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 614││ 01 │Uniforme şi echipament │ 43││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 8││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 563││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 5.750││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 834││ 02 │Deplasări în străinătate │ 4.916││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 267││ 13 │Pregătire profesională │ 404││ 14 │Protecţia muncii │ 221││ 21 │Meteorologie │ 52.000││ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 4.517││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5││ 30 │Alte cheltuieli │ 15.495││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 321││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 201││ 04 │Chirii │ 6.679││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ ││ │publice │ 14││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.280││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 260.129││ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 260.129││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 110.331││ 01 │Transferuri curente │ 66.782││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 37.549││ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 22.000││ 43 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ ││ │pentru finanţarea programelor de electrificare │ 7.233││ 02 │Transferuri de capital │ 43.549││ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ ││ │termoficare │ 43.549││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 735.972││ 01 │A. Transferuri interne │ 733.797││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 130││ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ ││ │antigrindină │ 9.000││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.010││ 13 │Programe de dezvoltare │ 130.000││ 33 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de│ ││ │ajutor de stat pentru stimularea realizării de │ ││ │investiţii │ 260.588││ 34 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de│ ││ │ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis│ 8.469││ 43 │Transferuri aferente schemei de ajutor de stat │ ││ │privind dezvoltarea regională prin stimularea │ ││ │proiectelor mari de investiţii │ 40.000││ 44 │Transferuri aferente ajutorului de stat individual │ ││ │având ca obiectiv dezvoltarea regională │ 134.600││ 45 │Transfer pentru instituirea unei scheme de ajutor de │ ││ │stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile│ 150.000││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 2.175││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 2.175││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 483.536││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 2.735││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.071││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 148.643││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 268.538││ 22 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari │ ││ │de drept privat sau public necesare susţinerii │ ││ │derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 40.549││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 874││ 17 │Despăgubiri civile │ 874││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 97.771││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 97.771││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 42.632││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 42.632││ 01 │Active fixe │ 10.974││ 01 │Construcţii │ 8.206││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.538││ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 1.230││ 02 │Stocuri │ 30.290││ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 30.290││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.368││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 5.000││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.000││ 01 │Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin │ ││ │convenţii bilaterale şi interguvernamentale │ 5.000││8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.931.873││ 01 │Administraţie centrala │ 250.872││ 03 │Meteorologie │ 52.910││ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 9.000││ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 4.617││ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 224.069││ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 670.165││ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 94.092││ 12 │Ajutoare de stat │ 593.657││ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ ││ │comerciale │ 32.491││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 1.057.586││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.057.586││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 293.160││ 01 │Subvenţii pe produse │ 281.057││ 18 │Protecţie socială în sectorul minier │ 12.103││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 470.129││ 01 │Transferuri curente │ 470.129││ 34 │Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevizio-│ ││ │nate ale preţurilor la combustibili │ 470.129││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 294.297││ 01 │A. Transferuri interne │ 294.297││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 294.297││8101 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 309.850││ 04 │Combustibil nuclear │ 584││ 05 │Energie electrică │ 256.107││ 06 │Energie termică │ 470.129││ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 20.916││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE CONSTRUCŢII │ 360.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 309.617││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 20││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 20││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 52.170││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 52.170││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 52.170││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 126.290││ 01 │Subvenţii pe produse │ 30.514││ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ ││ │tarif │ 655││ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 16.000││ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 76.143││ 18 │Protecţie socială în sectorul minier │ 2.978││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 25.000││ 02 │Transferuri de capital │ 25.000││ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice │ ││ │de termoficare │ 25.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 106.137││ 01 │A. Transferuri interne │ 106.137││ 01 │Restructurarea industriei de apărare │ 30.000││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 1.120││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 74.947││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 70││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.390││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 50.390││ 01 │Rambursări de credite externe │ 50.390││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 50.390││8201 01 │Industria extractivă a resurselor minerale altele │ ││ │decât combustibilii minerali │ 73.940││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 286.067││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 8.392.664││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.308.638││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 531.134││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 423.440││ 01 │Salarii de bază │ 200.373││ 02 │Salarii de merit │ 7.500││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 10.600││ 04 │Spor de vechime │ 50.000││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 11.500││ 06 │Alte sporuri │ 84.267││ 07 │Ore suplimentare │ 8.000││ 08 │Fond de premii │ 24.000││ 09 │Prima de vacanţă │ 25.000││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 100││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.000││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.100││ 03 │Contribuţii │ 107.694││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 78.284││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 2.116││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 22.004││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 1.693││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3.597││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 115.612││ 01 │Bunuri şi servicii │ 75.598││ 01 │Furnituri de birou │ 3.500││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 450││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 5.800││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 800││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 7.000││ 06 │Piese de schimb │ 700││ 07 │Transport │ 100││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.800││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 29.948││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 18.500││ 02 │Reparaţii curente │ 3.000││ 03 │Hrană │ 47││ 01 │Hrana pentru oameni │ 22││ 02 │Hrana pentru animale │ 25││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 84││ 01 │Medicamente │ 10││ 02 │Materiale sanitare │ 12││ 03 │Reactivi │ 41││ 04 │Dezinfectanţi │ 21││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5.400││ 01 │Uniforme şi echipament │ 100││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 5.300││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 5.000││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 3.000││ 02 │Deplasări în străinătate │ 2.000││ 09 │Materiale de laborator │ 8││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 400││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 5││ 13 │Pregătire profesională │ 1.300││ 14 │Protecţia muncii │ 20││ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ ││ │animalelor │ 16.900││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 10││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 7.840││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 100││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20││ 04 │Chirii │ 2.700││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ ││ │publice │ 10││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 580││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 580││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 580││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.468.604││ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ ││ │tarif │ 210.000││ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 26.700││ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 2.231.904││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 834.087││ 01 │Transferuri curente │ 834.087││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 834.087││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 142.448││ 01 │A. Transferuri interne │ 138.697││ 06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 3.000││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 697││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 135.000││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 3.751││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.751││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 3.895.173││ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ ││ │Rurală (FEADR) │ 1.238.200││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 31.006││ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolă │ ││ │(FEGA) │ 2.598.056││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ ││ │2007-2013 │ 2.738││ 23 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ ││ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ ││ │pentru proiecte finanţate din FEN postaderare │ 25.173││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 91.440││ 09 │Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de│ ││ │calamităţi naturale în agricultură │ 17.000││ 17 │Despăgubiri civile │ 440││ 18 │Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea │ ││ │prevenirii şi combaterii epizootiilor │ 19.000││ 27 │Renta viageră agricolă │ 55.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 229.560││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 229.560││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 81.266││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 81.266││ 01 │Active fixe │ 78.566││ 01 │Construcţii │ 55.500││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 17.266││ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 4.000││ 30 │Alte active fixe │ 1.800││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.700││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.760││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.760││ 01 │Rambursări de credite externe │ 2.760││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 2.760││8301 01 │Administraţie centrală │ 127.472││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 964.879││ 03 │Agricultura │ 5.206.740││ 01 │Amendare soluri acide şi alcaline │ 9.700││ 02 │Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ ││ │combaterea eroziunii solului │ 586.855││ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară │ 44.915││ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 4.223.100││ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 23.600││ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 318.570││ 04 │Silvilcultura │ 194.770││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 1.898.803││8401 │TRANSPORTURI │ 8.712.444││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.285.262││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 41.790││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 32.870││ 01 │Salarii de bază │ 14.756││ 02 │Salarii de merit │ 756││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.102││ 04 │Spor de vechime │ 3.526││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.834││ 06 │Alte sporuri │ 4.512││ 08 │Fond de premii │ 2.610││ 09 │Prima de vacanţă │ 1.231││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 145││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 742││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.656││ 03 │Contribuţii │ 8.920││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 6.667││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 160││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 1.670││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 150││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 273││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.563││ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.524││ 01 │Furnituri de birou │ 81││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 30││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.109││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 76││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.200││ 06 │Piese de schimb │ 400││ 07 │Transport │ 28││ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.000││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 2.100││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 1.500││ 02 │Reparaţii curente │ 600││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 99││ 01 │Uniforme şi echipament │ 25││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 74││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.700││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 550││ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.150││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 71││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 150││ 13 │Pregătire profesională │ 197││ 14 │Protecţia muncii │ 63││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 2.987││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 2.987││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului,potrivit│ ││ │dispoziţiilor legale │ 57││ 30 │Alte cheltuieli │ 3.115││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 5││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 38││ 04 │Chirii │ 15││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ ││ │publice │ 10││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.047││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 210.767││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 210.767││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 210.767││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.099.807││ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 23.451││ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ ││ │public de călători │ 678.382││ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 327.343││ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 52.530││ 30 │Alte subvenţii │ 18.101││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 458.454││ 01 │Transferuri curente │ 301.053││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 23.313││ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 277.740││ 02 │Transferuri de capital │ 157.401││ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 157.401││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.632.797││ 01 │A. Transferuri interne │ 3.631.603││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 170.927││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 16.493││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 3.231.575││ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 212.608││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 1.194││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.194││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.149.729││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 243.028││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 877.285││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 15.416││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 14.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 7.100││ 01 │Burse │ 7.100││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.668.255││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 1.668.255││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.532││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.532││ 01 │Active fixe │ 8.565││ 01 │Construcţii │ 4.580││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.695││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 240││ 30 │Alte active fixe │ 50││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.967││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 409.650││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 409.650││ 01 │Rambursări de credite externe │ 409.650││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 409.650││8401 01 │Administraţie centrală │ 54.453││ 03 │Transport rutier │ 5.743.520││ 01 │Drumuri şi poduri │ 5.743.520││ 04 │Transport feroviar │ 2.472.146││ 01 │Transport pe cale ferată │ 1.907.406││ 02 │Transport cu metroul │ 564.740││ 05 │Transport pe apă │ 275.589││ 06 │Transport aerian │ 166.736││ 02 │Aviaţia civilă │ 151.137││ 03 │Zboruri speciale │ 15.599││8501 │COMUNICAŢII │ 310.357││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 271.557││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.640││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.475││ 01 │Salarii de bază │ 2.873││ 02 │Salarii de merit │ 12││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 200││ 04 │Spor de vechime │ 400││ 06 │Alte sporuri │ 80││ 08 │Fond de premii │ 270││ 09 │Prima de vacanţă │ 250││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 50││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 340││ 03 │Contribuţii │ 1.165││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 825││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 30││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 235││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 20││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 55││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 107.752││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.140││ 01 │Furnituri de birou │ 150││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 80││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 200││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 30││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 70││ 06 │Piese de schimb │ 80││ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 200││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 330││ 02 │Reparaţii curente │ 60││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 80││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 80││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 333││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 100││ 02 │Deplasări în străinătate │ 233││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 80││ 13 │Pregătire profesională │ 87││ 14 │Protecţia muncii │ 50││ 30 │Alte cheltuieli │ 105.922││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 60││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 30││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 105.832││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 700││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 700││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 700││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 106.715││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 90.613││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 7.691││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 8.411││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 50.750││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 50.750││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.800││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 38.800││ 01 │Active fixe │ 38.800││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100││ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 38.695││ 30 │Alte active fixe │ 5││8501 01 │Comunicaţii │ 310.357││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 103.974││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 103.590││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 718││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 542││ 01 │Salarii de bază │ 347││ 02 │Salarii de merit │ 12││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 32││ 04 │Spor de vechime │ 60││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 31││ 06 │Alte sporuri │ 24││ 08 │Fond de premii │ 31││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5││ 03 │Contribuţii │ 176││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 124││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 4││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 36││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 6││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 56.010││ 01 │Bunuri şi servicii │ 60││ 01 │Furnituri de birou │ 2││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 1││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 20││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 5││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2││ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 5││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 21││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 10││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2││ 02 │Deplasări în străinătate │ 8││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 24.300││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2││ 30 │Alte cheltuieli │ 31.634││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 31.634││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 46.862││ 01 │A. Transferuri interne │ 29.000││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 23.000││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 6.000││ 04 │Alte plăţi către UE │ 17.862││ 02 │Contribuţia României la Fondul de Cercetare pentru │ ││ │Cărbune şi Oţel │ 17.862││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 384││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 384││ 01 │Active fixe │ 384││ 01 │Construcţii │ 284││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100││8601 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 45.180││ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ ││ │energiei │ 31.652││ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ ││ │extractive, prelucratoare şi construcţiilor │ 27.142││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 396.096││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 396.096││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 52.000││ 30 │Alte cheltuieli │ 52.000││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 52.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 302.573││ 02 │Transferuri de capital │ 302.573││ 21 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ ││ │locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii │ ││ │în turism │ 302.573││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.473││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ ││ │Regională (FEDR) │ 10.350││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 5.123││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 26.050││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ ││ │rambursabilă │ 26.050││8701 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 396.096││5006 │CREDITE EXTERNE │ ││ │--------------- │ 339.895││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 220.131││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 436││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 201││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 201││ 30 │Alte cheltuieli │ 235││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 235││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 219.695││ 01 │A. Transferuri interne │ 219.695││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 218.633││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.062││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 119.764││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 119.764││ 01 │Active fixe │ 119.764││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 108.899││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 8.365││ 30 │Alte active fixe │ 2.500││6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 97.850││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 97.850││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 97.850││ 01 │Active fixe │ 97.850││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 97.850││6106 03 │Ordine publică │ 97.850││ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 97.850││6606 │SĂNĂTATE │ 11.200││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 151││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 151││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 151││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 151││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.049││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.049││ 01 │Active fixe │ 11.049││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 11.049││6606 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 7.750││ 01 │Spitale generale │ 7.750││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 3.450││ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 3.450││6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 11.150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 285││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 285││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 50││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 50││ 30 │Alte cheltuieli │ 235││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 235││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.865││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.865││ 01 │Active fixe │ 10.865││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 8.365││ 30 │Alte active fixe │ 2.500││6806 02 │Servicii publice descentralizate │ 11.150││7006 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 15.610││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.610││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.610││ 01 │A. Transferuri interne │ 15.610││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 15.610││7006 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 15.610││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 15.610││7406 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 29.090││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.090││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 29.090││ 01 │A. Transferuri interne │ 29.090││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 29.090││7406 06 │Canalizarea şi tratarea apelor reziduale │ 29.090││8406 │TRANSPORTURI │ 174.995││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.995││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 174.995││ 01 │A. Transferuri interne │ 174.995││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 173.933││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.062││8406 01 │Administraţie centrală │ 11.750││ 03 │Transport rutier │ 114.054││ 01 │Drumuri şi poduri │ 114.054││ 04 │Transport feroviar │ 49.191││ 01 │Transport pe cale ferată │ 48.129││ 02 │Transport cu metroul │ 1.062││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ ││ │------------------------------ │ 5.137.372││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.131.875││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.074││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 14.692││ 01 │Salarii de bază │ 1.799││ 04 │Spor de vechime │ 81││ 06 │Alte sporuri │ 36││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.242││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2.041││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 9.493││ 03 │Contribuţii │ 2.382││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.655││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 102││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 512││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ ││ │şi boli profesionale │ 26││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 79││ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ ││ │salariale │ 8││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 47.177││ 01 │Bunuri şi servicii │ 42.437││ 01 │Furnituri de birou │ 384││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 23││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 9││ 06 │Piese de schimb │ 7││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 94││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 20.809││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 21.110││ 02 │Reparaţii curente │ 2││ 03 │Hrană │ 30││ 01 │Hrană pentru oameni │ 30││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 202││ 01 │Medicamente │ 152││ 02 │Materiale sanitare │ 50││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 51││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.403││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 274││ 02 │Deplasări în străinătate │ 2.129││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 2││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 2││ 30 │Alte cheltuieli │ 2.050││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.050││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.445.223││ 01 │A. Transferuri interne │ 3.445.223││ 07 │Programe comunitare │ 1.931││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 1.260.422││ 09 │Programe ISPA │ 1.446.151││ 10 │Programe SAPARD │ 586.075││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 150.644││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.622.401││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 134.705││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 622.970││ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare │ ││ │(IPA) │ 4.608││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ ││ │Parteneriat (ENP) │ 9.239││ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 841.714││ 14 │Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie │ 9.165││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.497││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.497││ 01 │Active fixe │ 5.497││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 590││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 2.685││ 30 │Alte active fixe │ 2.222││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 438.095││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 436.242││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.966││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 9.146││ 01 │Salarii de bază │ 359││ 04 │Spor de vechime │ 81││ 06 │Alte sporuri │ 36││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.242││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 992││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 6.436││ 03 │Contribuţii │ 1.820││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.327││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 36││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 384││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 12││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 61││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 21.717││ 01 │Bunuri şi servicii │ 19.106││ 01 │Furnituri de birou │ 152││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 21││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 18.387││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 546││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.196││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 215││ 02 │Deplasări în străinătate │ 981││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.415││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.415││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 231.055││ 01 │A. Transferuri interne │ 231.055││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 231.055││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 172.504││ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 172.504││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.853││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.853││ 01 │Active fixe │ 1.853││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 570││ 30 │Alte active fixe │ 1.283││5108 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 438.095││ 03 │Autorităţi executive │ 428.746││ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 9.349││5308 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE │ 800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 800││ 01 │A. Transferuri interne │ 800││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 800││5308 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ ││ │generale │ 800││6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 756.372││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 754.923││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.101││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.101││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.044││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.057││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.475││ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.492││ 01 │Furnituri de birou │ 52││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 3││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1││ 06 │Piese de schimb │ 2││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 10││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 2.422││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 2││ 03 │Hrană │ 30││ 01 │Hrană pentru oameni │ 30││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 202││ 01 │Medicamente │ 152││ 02 │Materiale sanitare │ 50││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 51││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.195││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 51││ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.144││ 30 │Alte cheltuieli │ 505││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 505││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 67.972││ 01 │A. Transferuri interne │ 67.972││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 67.972││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 678.375││ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 669.210││ 14 │Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie │ 9.165││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.449││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.449││ 01 │Active fixe │ 1.449││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 20││ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 1.249││6108 01 │Administraţia centrală │ 252.273││ 03 │Ordine publică │ 394.283││ 01 │Poliţie │ 104.910││ 02 │Jandarmerie │ 51││ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 289.322││ 04 │Siguranţa naţională │ 75.380││ 05 │Servicii de protecţie contra incendiilor │ 1.781││ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 9.588││ 07 │Penitenciare │ 9.878││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ ││ │siguranţei naţionale │ 13.189││6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.122││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.122││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.122││ 01 │A. Transferuri interne │ 2.122││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 2.122││6508 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 2.122││6608 │SĂNĂTATE │ 68.892││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68.892││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.007││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.445││ 01 │Salarii de bază │ 1.440││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5││ 03 │Contribuţii │ 562││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 328││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 66││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 128││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 14││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 18││ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ ││ │salariale │ 8││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 423││ 01 │Bunuri şi servicii │ 277││ 01 │Furnituri de birou │ 180││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 20││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 9││ 06 │Piese de schimb │ 5││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 63││ 02 │Reparaţii curente │ 2││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 12││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 8││ 02 │Deplasări în străinătate │ 4││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 2││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 2││ 30 │Alte cheltuieli │ 130││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 130││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 66.462││ 01 │A. Transferuri interne │ 66.462││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 66.462││6608 02 │Servicii publice descentralizate │ 68.892││6708 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 69.755││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 69.755││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 69.755││ 01 │A. Transferuri interne │ 69.755││ 07 │Programe comunitare │ 1.931││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 67.824││6708 01 │Administraţie centrală │ 66.468││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ 3.287││ │religiei │ ││6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 106.180││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 104.744││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.562││ 01 │Bunuri şi servicii │ 20.562││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 20.562││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 84.182││ 01 │A. Transferuri interne │ 84.182││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 84.182││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.436││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.436││ 01 │Active fixe │ 1.436││ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 1.436││6808 01 │Administraţie centrală │ 104.944││ 06 │Asistenţă socială pentru familie şi copii │ 1.236││7408 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 915.304││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 915.304││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 157.629││ 01 │A. Transferuri interne │ 157.629││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ 109.384││ │nerambursabilă │ ││ 09 │Programe ISPA │ 48.245││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 757.675││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 134.705││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 622.970││7408 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 915.304││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 659.025││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 658.266││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 644.419││ 01 │A. Transferuri interne │ 644.419││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ ││ │finanţare nerambursabilă │ 644.419││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 13.847││ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare │ ││ │(IPA) │ 4.608││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ ││ │Parteneriat (ENP) │ 9.239││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 759││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 759││ 01 │Active fixe │ 759││ 30 │Alte active fixe │ 759││8008 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 659.025││ 10 │Programe de dezvoltare regionala şi socială │ 658.266││ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ ││ │comerciale │ 759││8208 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 4.120││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.120││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.120││ 01 │A. Transferuri interne │ 4.120││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 4.120││8208 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 4.120││8308 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 657.673││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 657.673││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 657.673││ 01 │A. Transferuri interne │ 657.673││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 71.598││ 10 │Programe SAPARD │ 586.075││8308 01 │Administraţie centrală │ 62.418││ 03 │Agricultură │ 595.255││ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 595.255││8408 │TRANSPORTURI │ 1.459.034││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.459.034││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.459.034││ 01 │A. Transferuri interne │ 1.459.034││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ ││ │nerambursabilă │ 61.128││ 09 │Programe ISPA │ 1.397.906││8408 01 │Administraţie centrală │ 215.299││ 03 │Transport rutier │ 634.170││ 01 │Drumuri şi poduri │ 634.170││ 04 │Transport feroviar │ 605.710││ 01 │Transport pe cale ferată │ 605.710││ 05 │Transport pe apă │ 3.855││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ │----------------------------------- │ 7.884.912││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.034.373││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.867.397││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 126.095││ 01 │Salarii de bază │ 76.164││ 02 │Salarii de merit │ 725││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 598││ 04 │Spor de vechime │ 1.428││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 4.046││ 06 │Alte sporuri │ 3.252││ 07 │Ore suplimentare │ 2.511││ 08 │Fond de premii │ 4.238││ 09 │Prima de vacanţă │ 755││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 35││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 6.447││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 10.262││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 3.620││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 12.014││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 12.364││ 02 │Norme de hrană │ 10.518││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 857││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 20││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 969││ 03 │Contribuţii │ 23.352││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 14.748││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.115││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.322││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 536││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 811││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.522.657││ 01 │Bunuri şi servicii │ 337.851││ 01 │Furnituri de birou │ 11.325││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 2.567││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 26.839││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 4.505││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 12.273││ 06 │Piese de schimb │ 7.971││ 07 │Transport │ 149││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 74.630││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 100.416││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 97.176││ 02 │Reparaţii curente │ 28.367││ 03 │Hrană │ 7.901││ 01 │Hrană pentru oameni │ 7.871││ 02 │Hrană pentru animale │ 30││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 177.851││ 01 │Medicamente │ 102.504││ 02 │Materiale sanitare │ 11.286││ 03 │Reactivi │ 63.021││ 04 │Dezinfectanţi │ 1.040││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30.321││ 01 │Uniforme şi echipament │ 5.749││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.668││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 22.904││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 23.030││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 12.316││ 02 │Deplasări în străinătate │ 10.714││ 09 │Materiale de laborator │ 7.610││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 14.850││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5.559││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 4.061││ 13 │Pregătire profesională │ 20.051││ 14 │Protecţia muncii │ 1.895││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 2.552││ │fixe pentru armată │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 10.637││ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 1.000││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 95││ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │interne │ 95││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului,potrivit│ ││ │dispoziţiilor legale │ 310││ 30 │Alte cheltuieli │ 275.613││ 01 │Reclama şi publicitate │ 1.337││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 861││ 03 │Prime şi asigurare non-viaţă │ 671││ 04 │Chirii │ 2.651││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ ││ │publice │ 5││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 270.088││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 270││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 270││ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 270││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.422.021││ 01 │Transferuri curente │ 977.967││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 24.889││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 241.435││ 25 │Programe pentru sănătate │ 67.500││ 35 │Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ ││ │Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale │ ││ │de sănătate │ 644.143││ 02 │Transferuri de capital │ 444.054││ 08 │Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în │ 43.522││ │urgenţă │ ││ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 283.691││ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 116.841││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 104.206││ 01 │A. Transferuri interne │ 101.326││ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ 16.986││ │Olimpic şi Sportiv Român │ ││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 44.340││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 40.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.103.107││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.815││ 02 │Ajutoare sociale │ 275││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 265││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 10││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 11.900││ 17 │Despăgubiri civile │ 10││ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ 6.500││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ ││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 850││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 846.178││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 846.178││ 01 │Active fixe │ 525.378││ 01 │Construcţii │ 72.289││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 236.523││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 39.537││ 30 │Alte active fixe │ 177.029││ 02 │Stocuri │ 98.000││ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 98.000││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.800││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.361││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.361││ 01 │Rambursări de credite externe │ 101││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 101││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 208.093││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150.773││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.607││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 13.702││ 01 │Salarii de bază │ 1.905││ 02 │Salarii de merit │ 56││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 113││ 04 │Spor de vechime │ 499││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 169││ 06 │Alte sporuri │ 695││ 07 │Ore suplimentare │ 320││ 08 │Fond de premii │ 558││ 09 │Prima de vacanţă │ 141││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 1.700││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 6.974││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 365││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 207││ 03 │Contribuţii │ 1.905││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.379││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 62││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 403││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 19││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 42││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 135.166││ 01 │Bunuri şi servicii │ 102.140││ 01 │Furnituri de birou │ 7.477││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 1.002││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 18.000││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 1.766││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.987││ 06 │Piese de schimb │ 810││ 07 │Transport │ 31││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 34.304││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 11.173││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 24.590││ 02 │Reparaţii curente │ 8.740││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.860││ 01 │Uniforme şi echipament │ 3.517││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 343││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.469││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 4.249││ 02 │Deplasări în străinătate │ 220││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.544││ 13 │Pregătire profesională │ 820││ 14 │Protecţia muncii │ 1.373││ 30 │Alte cheltuieli │ 12.220││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 524││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 360││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 500││ 04 │Chirii │ 1.750││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.086││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 57.320││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 57.320││ 01 │Active fixe │ 57.320││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.931││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.389││ 30 │Alte active fixe │ 52.000││5110 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 208.093││ 02 │Autorităţi legislative │ 11.498││ 03 │Autorităţi executive │ 196.595││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE │ 387.793││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 355.484││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 84.669││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 68.740││ 01 │Salarii de bază │ 64.361││ 02 │Salarii de merit │ 23││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 46││ 04 │Spor de vechime │ 160││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 32││ 06 │Alte sporuri │ 183││ 07 │Ore suplimentare │ 1.970││ 08 │Fond de premii │ 783││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 35││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 338││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 802││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 285││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 20││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 10││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 255││ 03 │Contribuţii │ 15.644││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 10.523││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 837││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 3.237││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 472││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 575││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 270.545││ 01 │Bunuri şi servicii │ 69.581││ 01 │Furnituri de birou │ 846││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 50││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 1.130││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 138││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 142││ 06 │Piese de schimb │ 300││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 37.548││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 12.373││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 17.054││ 02 │Reparaţii curente │ 3.834││ 03 │Hrană │ 17││ 02 │Hrană pentru animale │ 17││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2.012││ 03 │Reactivi │ 2.012││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.438││ 01 │Uniforme şi echipament │ 123││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.315││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 15.569││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 5.906││ 02 │Deplasări în străinătate │ 9.663││ 09 │Materiale de laborator │ 5.866││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 606││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 3.930││ 13 │Pregătire profesională │ 1.786││ 14 │Protecţia muncii │ 143││ 16 │Studii şi cercetări │ 10.137││ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 1.000││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 95││ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │interne │ 95││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 8││ 30 │Alte cheltuieli │ 151.523││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 31││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 151.492││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 270││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 270││ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 270││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32.309││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 32.309││ 01 │Active fixe │ 32.309││ 01 │Construcţii │ 8.400││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 8.245││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.456││ 30 │Alte active fixe │ 14.208││5310 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 104.423││ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ ││ │generale │ 283.370││6010 │APĂRARE │ 211.049││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 82.380││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.424││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.989││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 35││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 204││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.750││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 20││ 02 │Norme de hrană │ 20││ 03 │Contribuţii │ 415││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 299││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 13││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 97││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 79.956││ 01 │Bunuri şi servicii │ 54.116││ 01 │Furnituri de birou │ 329││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 24││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 1.325││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 50││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 5.472││ 06 │Piese de schimb │ 5.591││ 07 │Transport │ 15││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 115││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 40.051││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 1.144││ 02 │Reparaţii curente │ 7.529││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 4││ 01 │Medicamente │ 2││ 02 │Materiale sanitare │ 2││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.736││ 01 │Uniforme şi echipament │ 1.090││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 60││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.586││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 65││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 65││ 09 │Materiale de laborator │ 10││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 8.992││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 65││ 13 │Pregătire profesională │ 57││ 14 │Protecţia muncii │ 67││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ ││ │fixe pentru armată │ 2.550││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.765││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 1││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 25││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 100││ 04 │Chirii │ 5││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.634││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 128.669││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 128.669││ 01 │Active fixe │ 128.669││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 13.741││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 31.038││ 30 │Alte active fixe │ 83.890││6010 02 │Apărare naţională │ 196.504││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 14.545││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 89.081││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 78.455││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 37.640││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 23.288││ 01 │Salarii de bază │ 7.781││ 02 │Salarii de merit │ 550││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 427││ 04 │Spor de vechime │ 389││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 3.646││ 06 │Alte sporuri │ 2.105││ 07 │Ore suplimentare │ 11││ 08 │Fond de premii │ 2.361││ 09 │Prima de vacanţă │ 474││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 456││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 119││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.969││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 11.554││ 02 │Norme de hrană │ 10.050││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 837││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 10││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 657││ 03 │Contribuţii │ 2.798││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.085││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 43││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 1.623││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 2││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 45││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40.605││ 01 │Bunuri şi servicii │ 5.656││ 01 │Furnituri de birou │ 171││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 141││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 1.477││ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 840││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 129││ 06 │Piese de schimb │ 212││ 07 │Transport │ 1││ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 649││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 183││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 1.853││ 02 │Reparaţii curente │ 1.667││ 03 │Hrană │ 4.793││ 01 │Hrană pentru oameni │ 4.780││ 02 │Hrană pentru animale │ 13││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 5││ 01 │Medicamente │ 4││ 02 │Materiale sanitare │ 1││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.799││ 01 │Uniforme şi echipament │ 59││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 315││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.425││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 279││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 234││ 02 │Deplasări în străinătate │ 45││ 09 │Materiale de laborator │ 1││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 36││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 16││ 13 │Pregătire profesională │ 1││ 14 │Protecţia muncii │ 143││ 15 │Munitie, furnituri şi armament de natura activelor │ ││ │fixe pentru armată │ 1││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 1││ 30 │Alte cheltuieli │ 26.207││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 15││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 26││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 10││ 04 │Chirii │ 66││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 26.090││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 200││ 02 │Ajutoare sociale │ 200││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 200││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 10││ 17 │Despăgubiri civile │ 10││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.626││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.626││ 01 │Active fixe │ 10.226││ 01 │Construcţii │ 5.000││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 177││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.445││ 30 │Alte active fixe │ 3.604││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 400││6110 03 │Ordine publică │ 13.287││ 02 │Jandarmerie │ 13.276││ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 11││ 04 │Siguranţa naţională │ 400││ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 773││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ ││ │siguranţei naţionale │ 74.621││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.655.898││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.414.941││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.720.236││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 12.701││ 01 │Salarii de bază │ 1.167││ 02 │Salarii de merit │ 78││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 10││ 04 │Spor de vechime │ 300││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 127││ 06 │Alte sporuri │ 246││ 08 │Fond de premii │ 370││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 4.144││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 150││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.263││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.846││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 405││ 02 │Norme de hrană │ 348││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 57││ 03 │Contribuţii │ 1.724││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 907││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 96││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 679││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 2││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 40││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.581.628││ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.045││ 01 │Furnituri de birou │ 431││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 125││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 702││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 218││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 4││ 06 │Piese de schimb │ 228││ 07 │Transport │ 51││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 167││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 1.031││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 88││ 02 │Reparaţii curente │ 1.393││ 03 │Hrană │ 90││ 01 │Hrană pentru oameni │ 90││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.935││ 01 │Uniforme şi echipament │ 78││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 15││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.842││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 553││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 215││ 02 │Deplasări în străinătate │ 338││ 09 │Materiale de laborator │ 18││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 201││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 290││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 1││ 13 │Pregătire profesională │ 40││ 14 │Protecţia muncii │ 1││ 15 │Munitie, furnituri şi armament de natura │ ││ │activelor fixe pentru armată │ 1││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 1││ 30 │Alte cheltuieli │ 956││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 47││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 50││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 1││ 04 │Chirii │ 20││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ ││ │publice │ 5││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 833││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.880││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.103.107││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.550││ 02 │Ajutoare sociale │ 10││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 10││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.540││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 236.697││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 236.697││ 01 │Active fixe │ 16.597││ 01 │Construcţii │ 701││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.105││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.103││ 30 │Alte active fixe │ 13.688││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.100││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.260││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.260││6510 05 │Învăţământ postliceal │ 1.373││ 06 │Învăţământ superior │ 4.405.667││ 01 │Învăţământ universitar │ 3.920.007││ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 485.660││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 19.123││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 229.735││6610 │SĂNĂTATE │ 1.896.862││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.675.558││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 59││ 01 │Salarii de bază │ 43││ 04 │Spor de vechime │ 6││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 2││ 06 │Alte sporuri │ 3││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5││ 03 │Contribuţii │ 21││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 10││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 3││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 1││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 278.346││ 01 │Bunuri şi servicii │ 34.574││ 01 │Furnituri de birou │ 1.530││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 904││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 2.825││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 988││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.851││ 06 │Piese de schimb │ 720││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.462││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 3.290││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ ││ │intreţinere şi funcţionare │ 21.004││ 02 │Reparaţii curente │ 2.478││ 03 │Hrană │ 3.000││ 01 │Hrană pentru oameni │ 3.000││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 175.828││ 01 │Medicamente │ 102.497││ 02 │Materiale sanitare │ 11.282││ 03 │Reactivi │ 61.009││ 04 │Dezinfectanţi │ 1.040││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 11.636││ 01 │Uniforme şi echipament │ 662││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.094││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9.880││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 745││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 745││ 09 │Materiale de laborator │ 1.715││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.647││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 193││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 44││ 13 │Pregătire profesională │ 16.661││ 14 │Protecţia muncii │ 137││ 30 │Alte cheltuieli │ 25.688││ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 60││ 04 │Chirii │ 110││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 25.518││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.397.132││ 01 │Transferuri curente │ 953.078││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 241.435││ 25 │Programe pentru sănătate │ 67.500││ 35 │Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ ││ │Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale │ ││ │de sănătate │ 644.143││ 02 │Transferuri de capital │ 444.054││ 08 │Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în │ ││ │urgenţă │ 43.522││ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 283.691││ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 116.841││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 221.304││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 221.304││ 01 │Active fixe │ 219.804││ 01 │Construcţii │ 3.337││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 207.468││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.020││ 30 │Alte active fixe │ 7.979││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.500││6610 02 │Servicii publice descentralizate │ 36.473││ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 11.127││ 01 │Spitale generale │ 11.127││ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 85.000││ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în │ ││ │sănătate │ 5.753││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 1.758.509││ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.758.509││6710 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 94.016││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 88.673││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.596││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.739││ 01 │Salarii de bază │ 767││ 02 │Salarii de merit │ 3││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 2││ 04 │Spor de vechime │ 24││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 20││ 06 │Alte sporuri │ 20││ 07 │Ore suplimentare │ 200││ 08 │Fond de premii │ 126││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 112││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.740││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 550││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 175││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 30││ 02 │Norme de hrană │ 30││ 03 │Contribuţii │ 827││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 493││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 46││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 188││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 40││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 60││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34.852││ 01 │Bunuri şi servicii │ 24.619││ 01 │Furnituri de birou │ 294││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 296││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 1.190││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 290││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 463││ 06 │Piese de schimb │ 50││ 07 │Transport │ 51││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 209││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 20.588││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 1.188││ 02 │Reparaţii curente │ 1.136││ 03 │Hrană │ 1││ 01 │Hrană pentru oameni │ 1││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2││ 01 │Medicamente │ 1││ 02 │Materiale sanitare │ 1││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.827││ 01 │Uniforme şi echipament │ 220││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 184││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.423││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 581││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 481││ 02 │Deplasări în străinătate │ 100││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.195││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 70││ 13 │Pregătire profesională │ 500││ 14 │Protecţia muncii │ 21││ 16 │Studii şi cercetări │ 500││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 300││ 30 │Alte cheltuieli │ 3.090││ 01 │Reclama şi publicitate │ 750││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 17││ 04 │Chirii │ 700││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.623││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 24.889││ 01 │Transferuri curente │ 24.889││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 24.889││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 16.986││ 01 │A. Transferuri interne │ 16.986││ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ ││ │Olimpic şi Sportiv Român │ 16.986││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 7.350││ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 6.500││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 850││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.343││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.343││ 01 │Active fixe │ 4.543││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.412││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 1.771││ 30 │Alte active fixe │ 1.360││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 800││6710 01 │Administraţie centrală │ 4.200││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 5.700││ 03 │Servicii culturale │ 11.071││ 06 │Case de cultură │ 8.006││ 11 │Edituri │ 3.065││ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 67.945││ 01 │Sport │ 67.945││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ ││ │religiei │ 5.100││6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 143.302││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.302││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 250││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 43.987││ 01 │Bunuri şi servicii │ 41.837││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.000││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 10.837││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 30.000││ 02 │Reparaţii curente │ 1.500││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 350││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 350││ 30 │Alte cheltuieli │ 300││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 300││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 65││ 02 │Ajutoare sociale │ 65││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 65││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 99.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 99.000││ 01 │Active fixe │ 1.000││ 01 │Construcţii │ 1.000││ 02 │Stocuri │ 98.000││ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 98.000││6810 08 │Ajutoare la trecerea în rezerva │ 65││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 143.237││ 01 │Rezerva de stat │ 143.237││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 132.651││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 127.740││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.200││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.116││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 1.060││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 56││ 03 │Contribuţii │ 84││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 7││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 70││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 57.200││ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.077││ 01 │Furnituri de birou │ 217││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 10││ 03 │Incălzit, iluminat şi forţă motrică │ 160││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 200││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 205││ 06 │Piese de schimb │ 40││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 170││ 09 │Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional │ 840││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 235││ 02 │Reparaţii curente │ 20││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 70││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 70││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 419││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 71││ 02 │Deplasări în străinătate │ 348││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 630││ 13 │Pregătire profesională │ 180││ 30 │Alte cheltuieli │ 53.804││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 352││ 30 │Alte cheltuieli şi servicii │ 53.452││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 69.340││ 01 │A. Transferuri interne │ 69.340││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 29.340││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 40.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.810││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.810││ 01 │Active fixe │ 4.810││ 01 │Construcţii │ 3.851││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 444││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 315││ 30 │Alte active fixe │ 200││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 101││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 101││ 01 │Rambursări de credite externe │ 101││ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ ││ │ordonatorii de credite │ 101││7010 03 │Locuinţe │ 901││ 30 │Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor │ 901││ 04 │Servicii şi dezvoltare publică │ 131.750││8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.167││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.067││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 695││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 511││ 01 │Salarii de bază │ 140││ 02 │Salarii de merit │ 15││ 04 │Spor de vechime │ 50││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 50││ 07 │Ore suplimentare │ 10││ 08 │Fond de premii │ 40││ 09 │Primă de vacanţă │ 140││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 6││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 60││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 70││ 02 │Norme de hrană │ 70││ 03 │Contribuţii │ 114││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 52││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 22││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 30││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 372││ 01 │Bunuri şi servicii │ 206││ 01 │Furnituri de birou │ 30││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 15││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 30││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 15││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 20││ 06 │Piese de schimb │ 20││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 50││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 20││ 02 │Reparaţii curente │ 70││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 20││ 13 │Pregătire profesională │ 6││ 14 │Protecţia muncii │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 60││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││ 01 │Active fixe │ 100││ 30 │Alte active fixe │ 100││8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.167││ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ ││ │comerciale │ 1.167││8310 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE │ 65.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.000││ 01 │A. Transferuri interne │ 15.000││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 15.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 50.000││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 50.000││ 01 │Active fixe │ 50.000││ 01 │Construcţii │ 50.000││8310 03 │Agricultura │ 16.255││ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 16.255││ 04 │Silvilcultura │ 48.745│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 4SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor descentralizatela nivelul judeţelor, pe anul 2009                                           - mii lei - ─────────────────────────────────────────────────────   Nr. Judeţul Suma   crt. ─────────────────────────────────────────────────────  TOTAL 2.022.172  1. ALBA 45.850  2. ARAD 43.222  3. ARGEŞ 57.723  4. BACĂU 66.189  5. BIHOR 73.719  6. BISTRIŢA-NĂSÂUD 40.015  7. BOTOŞANI 49.044  8. BRAŞOV 48.914  9. BRĂILA 31.694 10. BUZĂU 46.252 11. CARAŞ-SEVERIN 43.988 12. CĂLĂRAŞI 33.288 13. CLUJ 72.829 14. CONSTANŢA 57.673 15. COVASNA 21.953 16. DÂMBOVIŢA 52.199 17. DOLJ 53.174 18. GALAŢI 56.862 19. GIURGIU 25.460 20. GORJ 34.533 21. HARGHITA 31.658 22. HUNEDOARA 42.933 23. IALOMIŢA 24.379 24. IAŞI 101.344 25. ILFOV 24.075 26. MARAMUREŞ 55.066 27. MEHEDINŢI 26.609 28. MUREŞ 64.527 29. NEAMŢ 65.666 30. OLT 45.333 31. PRAHOVA 69.230 32. SATU MARE 41.406 33. SĂLAJ 31.577 34. SIBIU 59.566 35. SUCEAVA 87.750 36. TELEORMAN 29.235 37. TIMIŞ 84.801 38. TULCEA 30.609 39. VASLUI 70.793 40. VÂLCEA 46.069 41. VRANCEA 35.025 ─────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti,pe anul 2009                                                                  - mii lei - ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                          din care, pentru:                                                      ────────────────────────   Nr. Judeţul Suma finanţarea cheltuielilor   crt. de personal din institu-                                                     tiile de învăţământ pre-                                                     universitar de stat ale                                                      comunelor, oraşelor şi                                                           municipiilor ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL 12.136.598 10.246.847  1. ALBA 236.586 205.376  2. ARAD 249.257 215.241  3. ARGEŞ 372.916 322.393  4. BACĂU 418.223 357.215  5. BIHOR 385.620 317.448  6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 192.769 172.952  7. BOTOŞANI 268.532 230.104  8. BRAŞOV 310.372 266.546  9. BRĂILA 192.005 164.149 10. BUZĂU 283.211 236.711 11. CARAŞ-SEVERIN 179.560 149.729 12. CĂLĂRAŞI 166.035 132.462 13. CLUJ 371.566 322.437 14. CONSTANŢA 342.356 297.614 15. COVASNA 151.428 134.066 16. DÂMBOVIŢA 297.519 242.501 17. DOLJ 402.910 328.482 18. GALAŢI 345.234 296.378 19. GIURGIU 125.806 103.950 20. GORJ 232.062 199.980 21. HARGHITA 235.900 214.664 22. HUNEDOARA 276.289 234.225 23. IALOMIŢA 154.700 127.377 24. IAŞI 482.502 416.429 25. ILFOV 109.043 90.090 26. MARAMUREŞ 327.696 285.851 27. MEHEDINŢI 185.965 147.223 28. MUREŞ 364.295 318.307 29. NEAMŢ 300.880 258.740 30. OLT 274.842 234.598 31. PRAHOVA 411.373 358.456 32. SATU MARE 256.950 228.124 33. SĂLAJ 172.447 146.593 34. SIBIU 235.350 201.048 35. SUCEAVA 408.841 353.439 36. TELEORMAN 226.285 187.227 37. TIMIŞ 342.266 299.640 38. TULCEA 138.768 120.398 39. VASLUI 289.410 229.275 40. VÂLCEA 240.995 206.330 41. VRANCEA 218.088 170.884 42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 959.746 722.195 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurilejudeţene şi comunale,pe anul 2009 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Judeţul Suma  crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL 551.770  1. ALBA 18.919  2. ARAD 15.631  3. ARGEŞ 21.679  4. BACĂU 17.079  5. BIHOR 21.389  6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 10.179  7. BOTOŞANI 14.277  8. BRAŞOV 9.123  9. BRĂILA 7.862 10. BUZĂU 19.796 11. CARAŞ-SEVERIN 11.789 12. CĂLĂRAŞI 7.206 13. CLUJ 19.396 14. CONSTANŢA 15.691 15. COVASNA 4.855 16. DÂMBOVIŢA 12.880 17. DOLJ 15.111 18. GALAŢI 10.546 19. GIURGIU 7.087 20. GORJ 15.963 21. HARGHITA 11.781 22. HUNEDOARA 24.132 23. IALOMIŢA 6.840 24. IAŞI 17.420 25. ILFOV 4.949 26. MARAMUREŞ 10.699 27. MEHEDINŢI 12.121 28. MUREŞ 14.234 29. NEAMŢ 12.130 30. OLT 15.972 31. PRAHOVA 16.151 32. SATU MARE 11.483 33. SĂLAJ 11.219 34. SIBIU 11.431 35. SUCEAVA 16.142 36. TELEORMAN 9.668 37. TIMIŞ 20.163 38. TULCEA 8.586 39. VASLUI 15.375 40. VÂLCEA 13.953 41. VRANCEA 10.863 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 7SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrareabugetelor locale pe anul 2009 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. JUDEŢUL Suma ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL 1.999.737  1. ALBA 38.480  2. ARAD 42.275  3. ARGEŞ 49.791  4. BACĂU 73.643  5. BIHOR 53.817  6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 39.168  7. BOTOŞANI 68.172  8. BRAŞOV 36.113  9. BRĂILA 38.537 10. BUZĂU 55.331 11. CARAŞ SEVERIN 48.904 12. CĂLĂRAŞI 48.404 13. CLUJ 38.943 14. CONSTANŢA 48.269 15. COVASNA 25.986 16. DÂMBOVIŢA 56.757 17. DOLJ 64.374 18. GALAŢI 49.263 19. GIURGIU 35.227 20. GORJ 34.578 21. HARGHITA 40.694 22. HUNEDOARA 41.863 23. IALOMIŢA 38.115 24. IAŞI 67.849 25. ILFOV 10.664 26. MARAMUREŞ 61.387 27. MEHEDINŢI 38.300 28. MUREŞ 47.100 29. NEAMŢ 72.319 30. OLT 56.670 31. PRAHOVA 51.775 32. SATU MARE 37.910 33. SĂLAJ 29.325 34. SIBIU 30.963 35. SUCEAVA 99.598 36. TELEORMAN 60.113 37. TIMIŞ 45.321 38. TULCEA 39.864 39. VASLUI 71.340 40. VÂLCEA 42.785 41. VRANCEA 52.596 42. Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*) 17.154 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  *) Din care, în baza prevederilor:  - art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin  Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocă bugetului  local al unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea  căreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică  Gura-Ocniţei, judeţul Dâmboviţa 1.060  - art. 2 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 pentru  ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a  unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobată prin  Legea nr. 22/1997, cu completările ulterioare, se alocă, Consiliului  judeţean Hunedoara 4.443  - art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 78/2002, aprobată prin Legea nr. 643/2002, se alocă,  Consiliului local al municipiului Iaşi 5.308  - art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 78/2002, aprobată prin Legea nr. 643/2002, se alocă,  Consiliului local al municipiului Suceava 5.343  - Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003, aprobată prin Legea nr. 118/2003  şi a Hotărârii Guvernului nr. 1584/2002, cu modificările ulterioare,  se alocă bugetului local al municipiului Paşcani 1.000  +  Anexa 8NUMĂRUL MAXIM DE POSTURIfinanţat pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult,pe anul 2009 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Judeţul Număr de posturi crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL 18.951  1. ALBA 759  2. ARAD 428  3. ARGEŞ 550  4. BACĂU 456  5. BIHOR 867  6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 300  7. BOTOŞANI 274  8. BRAŞOV 458  9. BRĂILA 217 10. BUZĂU 268 11. CARAŞ-SEVERIN 550 12. CĂLĂRAŞI 130 13. CLUJ 815 14. CONSTANŢA 291 15. COVASNA 218 16. DÂMBOVIŢA 400 17. DOLJ 464 18. GALAŢI 474 19. GIURGIU 132 20. GORJ 337 21. HARGHITA 333 22. HUNEDOARA 330 23. IALOMIŢA 166 24. IAŞI 720 25. ILFOV 211 26. MARAMUREŞ 729 27. MEHEDINŢI 269 28. MUREŞ 734 29. NEAMŢ 930 30. OLT 331 31. PRAHOVA 257 32. SATU MARE 453 33. SĂLAJ 530 34. SIBIU 544 35. SUCEAVA 614 36. TELEORMAN 330 37. TIMIŞ 710 38. TULCEA 270 39. VASLUI 322 40. VÂLCEA 505 41. VRANCEA 248 42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.027 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 9CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELIcare se prevăd în bugetele localepe anul 2009 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor  crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  CAPITOLUL I              Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele                             proprii ale judeţelor                                 A. Venituri                       (impozite, taxe şi alte venituri)  1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub     autoritatea consiliilor judeţene  2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit;     a) Cote defalcate din impozitul pe venit     b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru        echilibrarea bugetelor locale  3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:     a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane        fizice  4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată;     a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea        cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor     b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri     c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea        bugetelor locale  5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe     desfăşurarea de activităţi:     a) Impozitul pe mijloacele de transport     b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de        funcţionare  6. Venituri din proprietate:     a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea        consiliilor judeţene     b) Venituri din concesiuni şi închirieri     c) Venituri din dividende     d) Alte venituri din proprietate  7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:     a) Venituri din prestări de servicii     b) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în        unităţile de protecţie socială     c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi        despăgubiri     d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi  8. Amenzi, penalităţi şi confiscări:     a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor        legale     b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte        sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii     c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări  9. Diverse venituri:     a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor        publice     b) Venituri din ajutoare de stat recuperate     c) Alte venituri 10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile;     a) Donaţii şi sponsorizări     b) Alte transferuri voluntare 11. Venituri din valorificarea unor bunuri;     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice     b) Venituri din privatizare     c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate     a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor        instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi        finanţate integral din venituri proprii 13. Subvenţii de la bugetul de stat:     a) Planuri şi regulamente de urbanism     b) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare        cu apă a satelor     c) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al        construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă     d) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit     e) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu        şi gospodărire a apelor     f) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap     g) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ        preuniversitar     h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare     i) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului        multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de        investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013     j) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare        susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe        nerambursabile (FEN) postaderare     k) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie     l) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar     m) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale        preţurilor la combustibili     n) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de        asistenţă medico-sociale     o) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea        obiectivelor de investiţii în turism     p) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 14. Subvenţii de la alte administraţii:     a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale,        pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de        muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă     b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de        asistenţă socială pentru persoanele cu handicap 15. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate     a) Fondul European de Dezvoltare Regională     b) Fondul Social European     c) Fondul de Coeziune     d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală     e) Fondul European de Pescuit     f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare     g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat     h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013     i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare                                   B. Cheltuieli  1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:     a) Autorităţi executive  2. Alte servicii publice generale:     a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei        publice locale     b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate        de stat     c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de        autorităţile administraţiei publice locale     d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor     e) Alte servicii publice generale  3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi  4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:     a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea        centrelor de zi pentru protecţia copilului     b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări        sociale de sănătate  5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent  6. Apărare:     a) Apărare naţională (Centre militare)  7. Ordine publică şi siguranţă naţională:     a) Ordine publică      a1) Poliţie comunitară     b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă        nonmilitară)     c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale  8. Învăţământ:     a) Învăţământ preşcolar şi primar*)      a1) Învăţământ preşcolar*)      a2) Învăţământ primar*)     b) Învăţământ secundar*)      b1) Învăţământ secundar inferior*)     c) Învăţământ nedefinibil prin nivel      c1) Învăţământ special     c) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului  9. Sănătate:     a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi      a1) Spitale generale      a2) Unităţi medico-sociale     b) Servicii de sănătate publică     c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii      c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare 10. Cultură, recreere şi religie:     a) Servicii culturale      a1) Biblioteci publice judeţene      a2) Muzee      a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte      a4) Şcoli populare de artă şi meserii      a5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale      a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice      a7) Alte servicii culturale     b) Servicii recreative şi sportive      b1) Sport     c) Servicii religioase     d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 11. Asigurări şi asistenţă socială:     a) Asistenţă, acordată persoanelor în vârstă.     b) Asistenţă, socială în caz de boli şi invalidităţi      b1) Asistenţă socială în caz de invaliditate     c) Asistenţă, socială pentru familie şi copii     d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:     a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice      a1) Alimentare cu apă      a2) Amenajări hidrotehnice     b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării        comunale 13. Protecţia mediului:     a) Reducerea şi controlul poluării     b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor      b1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:     a) Acţiuni generale economice şi comerciale      a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri      a2) Programe de dezvoltare regională şi socială      a3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 15. Combustibili şi energie:     a) Energie termică     b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie 16. Transporturi:     a) Transport rutier      a1) Drumuri şi poduri     b) Transport aerian      b1) Aviaţia civilă     c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 16. Alte acţiuni economice     a) Zone libere     b) Turism     c) Proiecte de dezvoltare multifuncţională     d) Alte acţiuni economice                                  CAPITOLUL II          Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii   ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti                                  A. Venituri                      (impozite, taxe şi alte venituri)  1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub     autoritatea consiliilor locale  2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:     a) Cote defalcate din impozitul pe venit     b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru        echilibrarea bugetelor locale  3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:     a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane        fizice  4. Impozite şi taxe pe proprietate;     a) Impozit şi taxa pe clădiri     b) Impozit şi taxa pe teren     c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru - restanţe     d) Alte impozite şi taxe pe proprietate  5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată;     a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea        cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor**)     b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea        cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,        municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti     c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri     d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea        bugetelor locale     e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de        dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural  6. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:     a) Taxe hoteliere  7. Taxe pe servicii specifice:     a) Impozit pe spectacole     b) Alte taxe pe servicii specifice  8. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe     desfăşurarea de activităţi:     a) Impozit pe mijloacele de transport     b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de        funcţionare     c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor        sau pe desfăşurarea de activităţi  9. Alte impozite şi taxe fiscale:     a) Alte impozite şi taxe 10. Venituri din proprietate:     a) Vărsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea        consiliilor locale     b) Venituri din concesiuni şi închirieri     c) Venituri din dividende     d) Alte venituri din proprietate 11. Venituri din dobânzi:     a) Alte venituri din dobânzi 12. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:     a) Venituri din prestări de servicii     b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea        copiilor în creşe     c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social     d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură     e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în        unităţile de protecţie socială     f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi        despăgubiri     g) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 13. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:     a) Taxe extrajudiciare de timbru     b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 14 Amenzi, penalităţi şi confiscări:     a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor        legale     b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei        de impozite şi taxe     c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte        sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii     d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 15. Diverse venituri:     a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor        publice     b) Venituri din ajutoare de stat recuperate     c) Alte venituri 16. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:     a) Donaţii şi sponsorizări     b) Alte transferuri voluntare 17. Venituri din valorificarea unor bunuri:     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice     b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului     c) Venituri din privatizare     d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 18. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate     a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor        instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi        finanţate integral din venituri proprii 19. Subvenţii de la bugetul de stat:     a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare     b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe     c) Planuri şi regulamente de urbanism     d) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de        cvartale de locuinţe noi     e) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare        cu apă a satelor     f) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al        construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă     g) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit     h) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu        şi gospodărire a apelor     i) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ        preuniversitar     j) Subvenţii primite din Fondul Naţional, de Dezvoltare     k) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea        investiţiilor la spitale     l) Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor        culturale     m) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual        de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice        prin Programul operaţional regional 2007-2013     n) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare        susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe        nerambursabile (FEN) postaderare     o) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie     p) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar     r) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor        la combustibili     s) Sprijin financiar la constituirea familiei     ş) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu        lemne, cărbuni, combustibili petrolieri     t) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă        medico-sociale     ţ) Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi     u) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea        programelor de electrificare     v) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea        obiectivelor de investiţii în turism     x) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 20. Subvenţii de la alte administraţii:     a) Subvenţii din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea        centrelor de zi pentru protecţia copilului     b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele        locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a        forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă     c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de        asistenţă socială pentru persoanele cu handicap***) 21. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate     a) Fondul European de Dezvoltare Regională     b) Fondul Social European     c) Fondul de Coeziune     d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală     e) Fondul European de Pescuit     f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare     g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat     h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 2013     i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare                           B. Cheltuieli  1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:     a) Autorităţi executive  2. Alte servicii publice generale:     a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei        publice locale     b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate        de stat     c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate        de autorităţile administraţiei publice locale     d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor     e) Alte servicii publice generale  3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi  4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:     a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru instituţiile de        asistenţă socială pentru persoanele cu handicap     b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări        sociale de sănătate  5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent  6. Apărare:     a) Apărare naţională (Centre militare)  7. Ordine publică şi siguranţă naţională:     a) Ordine publică        a1) Poliţie comunitară     b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă        nonmilitară)     c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale  8. Învăţământ:     a) Învăţământ preşcolar şi primar        a1) Învăţământ preşcolar        a2) Învăţământ primar     b) Învăţământ secundar        b1) Învăţământ secundar inferior        b2) Învăţământ secundar superior        b3) Învăţământ profesional     c) Învăţământ postliceal     d) Învăţământ nedefinibil prin nivel        d1) Învăţământ special***)     e) Servicii auxiliare pentru educaţie        e1) Internate şi cantine pentru elevi        e2) Alte servicii auxiliare     f) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului  9. Sănătate:     a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi        a1) Spitale generale        a2) Unităţi medico-sociale     b) Servicii de sănătate publică     c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii        c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare 10. Cultură, recreere şi religie:     a) Servicii culturale        a1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale        a2) Muzee        a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte        a4) Şcoli populare de artă şi meserii****)        a5) Case de cultură        a6) Cămine culturale        a7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale        a8) Consolidarea şi restaurarea, monumentelor istorice        a9) Alte servicii culturale    b) Servicii recreative şi sportive;       b1) Sport       b2) Tineret