LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 27 februarie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2009.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2009  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 40.130 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 39.909 milioane lei, cu un excedent de 221 milioane lei. (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 294 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 54 milioane lei, cu un excedent de 240 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/03. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.  +  Articolul 3 (1) Numărul total al locurilor la tratament balnear şi odihnă ce poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale în vigoare se stabileşte prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget, până cel mai târziu la 15 aprilie 2009. (2) Fondurile alocate decontării biletelor de odihnă nu pot depăşi 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear şi odihnă la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Asistenţă socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură". (3) Numărul locurilor la tratament balnear ce se acordă gratuit nu poate depăşi 15% din numărul total al locurilor contractate. (4) Tarifele practicate de unităţile de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (5) Diferenţa dintre contravaloarea biletelor de odihnă acordate salariaţilor bugetari în anul 2008 şi contribuţia încasată de la beneficiarii acestora rămâne cheltuială a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009  +  Articolul 4 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.454 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 1.521 milioane lei, cu un deficit de 67 milioane lei. (3) Deficitul sistemului de asigurări pentru şomaj ce se va înregistra la sfârşitul anului 2009 se acoperă din disponibilităţile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru şomaj în anii precedenţi. (4) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 224 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 100 milioane lei, cu un excedent de 124 milioane lei. (5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (6) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04. (7) Bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi detalierea pe centre a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6/04.  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 5 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2009. (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.  +  Articolul 6Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete.  +  Articolul 7 (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli. (4) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (5) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.  +  Articolul 8În cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua, în cadrul sursei de finanţare "Credite externe", virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe rambursabile.  +  Articolul 9În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare pre- şi postaderare, precum şi a programelor cu finanţare rambursabilă.  +  Articolul 10Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 11Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.  +  Articolul 12 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 13 (1) Pentru anul 2009, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, altor facilităţi şi instrumente postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin bugetele ordonatorilor de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, şi au avizul de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii asupra eligibilităţii activităţilor din cadrul proiectelor propuse la finanţare. (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar, fără a depăşi însă data de 31 octombrie 2009, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi, în condiţiile alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 14 (1) Pentru plăţile efectuate din cheltuielile prevăzute la art. 13, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art. 13 alin. (1), în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Autorităţile de management/gestiune, pe baza solicitărilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor şi de alimentare a conturilor lor de disponibil către Autoritatea de Certificare şi Plată şi/sau către alte autorităţi abilitate cu certificarea şi plata în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare. (3) Sumele aferente rambursărilor de la Comisia Europeană şi de la alţi donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Uniunii Europene la proiectele prevăzute la art. 13 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează de către autorităţile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilităţilor şi de Autoritatea de Certificare şi Plată la aceste bugete, după certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.  +  Articolul 15 (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate şi se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective. (2) Cheltuielile efectuate pentru informarea şi consultarea populaţiei, respectiv tipărirea şi transmiterea unor informaţii legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 16 (1) Valoarea punctului de pensie este de 718,4 lei de la 1 aprilie 2009 şi de 732,8 lei de la 1 octombrie 2009. (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.693 lei.  +  Articolul 17 (1) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei. (2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18 (1) În baza prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori; b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 25,8% datorate de angajatori; c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 30,8% datorate de angajatori. (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă şi cota de 2% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cotele prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.  +  Articolul 19 (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor: a) contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%; b) contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%; c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1%; d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009. (3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.  +  Articolul 20 (1) Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.  +  Articolul 21Anexele nr. 1/03-5/03 şi nr. 1/04-6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 26 februarie 2009.Nr. 19.  +  Anexa 1/03 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALEBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 2009- SINTEZA -*Font 8*                                                                                 - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 03 │VENITURI - TOTAL │40.424.522││0002 │I. VENITURI CURENTE │40.424.522││2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │40.305.526││2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │28.148.658││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ ││ │angajatori │27.868.620││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale datorate de angajatori │ 280.038││2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │12.156.868││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de │ ││ │asiguraţi │12.624.189││ 04 │Contribuţia altor persoane asigurate │ 454.858││ 05 │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 10.000││ 06 │Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ ││ │care incheie asigurarea │ 2││ 07 │Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat │ ││ │(se scade) │ -932.181││2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 118.996││3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 13.818││3003 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.000││ 07 │Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă│ ││ │şi boli profesionale │ 1.000││3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 12.818││ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 12.818││3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 105.178││3303 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 75.178││ 11 │Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă │ 75.178││3603 │DIVERSE VENITURI │ 30.000││ 50 │Alte venituri │ 30.000││4903 01 │Venituri sistem public de pensii │40.130.664││ 02 │Venituri sistem accidente de muncă şi boli │ ││ │profesionale │ 293.858││5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │39.963.350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.247││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.493││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.590││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.103││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.103││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ ││ │SOCIAL-CULTURALE │39.963.350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.247││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.493││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.590││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.103││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.103││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.909.257││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.902.254││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 146.192││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 454.669││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │39.285.156││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.003││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.003││6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru batrâneţe │38.594.532││ 04 │Asistenţa acordată persoanelor în vârstă │ 360.490││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 330.134││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 624.101││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 397.524││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 226.577││6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 54.093││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.993││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 824││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.590││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 45.742││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││6903 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 43.597││ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 26.529││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 17.068││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.204││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.627││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 947││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ ││ │sociale │ 947││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 5.718││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.718││9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 461.172││ 10 │Excedent/Deficit sistem public de pensii │ 221.407││ 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli │ ││ │profesionale │ 239.765│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 2/03 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALESINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole,subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole şi alineate, după caz pe anul 2009*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ │------------- │39.973.050││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.467││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.713││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.590││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │(FEN) POSTADERARE │ 4.237││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.583││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.583││6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.918.957││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.902.474││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 146.192││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 454.889││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.285.156││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.483││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.483││6900 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 54.093││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.993││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 824││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.590││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 45.742││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││5003 │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT │39.963.350││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.956.247││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 151.082││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 117.577││ 01 │Salarii de bază │ 70.651││ 02 │Salarii de merit │ 203││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.124││ 04 │Spor de vechime │ 12.610││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 5.604││ 06 │Alte sporuri │ 160││ 07 │Ore suplimentare │ 102││ 08 │Fond de premii │ 7.700││ 09 │Prima de vacanţă │ 5.840││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 470││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 221││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 10.892││ 03 │Contribuţii │ 33.505││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 25.630││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 587││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 6.112││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 177││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 999││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 455.493││ 01 │Bunuri şi servicii │ 32.510││ 01 │Furnituri de birou │ 3.150││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 209││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 4.366││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 847││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.370││ 06 │Piese de schimb │ 306││ 07 │Transport │ 55││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 9.691││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 250││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 12.266││ 02 │Reparaţii curente │ 3.500││ 03 │Hrană │ 232││ 01 │Hrană pentru oameni │ 232││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 545││ 01 │Medicamente │ 320││ 02 │Materiale sanitare │ 225││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.514││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 103││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.411││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.707││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.507││ 02 │Deplasări în străinătate │ 200││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 127││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 43││ 13 │Pregătire profesională │ 1.045││ 14 │Protecţia muncii │ 20││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 15││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 15││ 30 │Alte cheltuieli │ 414.235││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 22││ 04 │Chirii │ 2.613││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 397.524││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 14.068││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000││ 03 │Alte dobânzi │ 12.000││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 12.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.590││ 01 │Transferuri curente │ 1.590││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ ││ │sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu │ ││ │medical din cauză de accident de muncă sau boală │ ││ │profesională │ 1.377││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate │ ││ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ ││ │din cauză de accident de muncă sau boală profesională │ 213││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947││ 01 │A. Transferuri interne │ 947││ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ ││ │accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale │ 947││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 4.237││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.330.898││ 01 │Asigurări sociale │38.594.532││ 02 │Ajutoare sociale │ 736.366││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 362.612││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 373.754││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.103││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.103││ 01 │Active fixe │ 4.953││ 01 │Construcţii │ 2.634││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 500││ 30 │Alte active fixe │ 1.819││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.150││6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.909.257││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │39.902.254││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 146.192││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 113.773││ 01 │Salarii de bază │ 67.718││ 02 │Salarii de merit │ 200││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.115││ 04 │Spor de vechime │ 12.400││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 5.500││ 06 │Alte sporuri │ 160││ 07 │Ore suplimentare │ 100││ 08 │Fond de premii │ 7.500││ 09 │Prima de vacanţă │ 5.650││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 470││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 220││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 10.740││ 03 │Contribuţii │ 32.419││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 24.800││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 568││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.914││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 171││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 966││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 454.669││ 01 │Bunuri şi servicii │ 31.828││ 01 │Furnituri de birou │ 3.100││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 200││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 4.300││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 839││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.200││ 06 │Piese de schimb │ 300││ 07 │Transport │ 50││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 9.589││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 250││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 12.000││ 02 │Reparaţii curente │ 3.500││ 03 │Hrană │ 232││ 01 │Hrană pentru oameni │ 232││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 545││ 01 │Medicamente │ 320││ 02 │Materiale sanitare │ 225││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.505││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 103││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.402││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.700││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.500││ 02 │Deplasări în străinătate │ 200││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 122││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 43││ 13 │Pregătire profesională │ 1.000││ 14 │Protecţia muncii │ 20││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 15││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ ││ │externe │ 15││ 30 │Alte cheltuieli │ 414.159││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20││ 04 │Chirii │ 2.613││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 397.524││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 10││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.992││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 12.000││ 03 │Alte dobânzi │ 12.000││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 12.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 4.237││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ ││ │(FEDR) │ 4.237││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │39.285.156││ 01 │Asigurări sociale │38.594.532││ 02 │Ajutoare sociale │ 690.624││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 330.134││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 360.490││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.003││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.003││ 01 │Active fixe │ 4.853││ 01 │Construcţii │ 2.634││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 400││ 30 │Alte active fixe │ 1.819││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.150││6803 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │38.594.532││ 04 │Asistenţă acordată persoanelor în vârstă │ 360.490││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 330.134││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 624.101││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor │ 397.524││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 226.577││6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ ││ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 54.093││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 53.993││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.890││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.804││ 01 │Salarii de bază │ 2.933││ 02 │Salarii de merit │ 3││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 9││ 04 │Spor de vechime │ 210││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 104││ 07 │Ore suplimentare │ 2││ 08 │Fond de premii │ 200││ 09 │Prima de vacanţă │ 190││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 152││ 03 │Contribuţii │ 1.086││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 830││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 19││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 198││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 6││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 33││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 824││ 01 │Bunuri şi servicii │ 682││ 01 │Furnituri de birou │ 50││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 9││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 66││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 8││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 170││ 06 │Piese de schimb │ 6││ 07 │Transport │ 5││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 102││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 266││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 7││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 7││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5││ 13 │Pregătire profesională │ 45││ 30 │Alte cheltuieli │ 76││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 76││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.590││ 01 │Transferuri curente │ 1.590││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări │ ││ │sociale de sănătate pentru persoanele aflate în conce-│ ││ │diu medical din cauză de accident de muncă sau boală │ ││ │profesională │ 1.377││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ ││ │pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către │ ││ │bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de│ ││ │sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii datorate │ ││ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ ││ │din cauză de accident de muncă sau boală profesională │ 213││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 947││ 01 │A. Transferuri interne │ 947││ 17 │Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a│ ││ │accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale │ 947││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 45.742││ 02 │Ajutoare sociale │ 45.742││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 32.478││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 13.264││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100││ 01 │Active fixe │ 100││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 100││6903 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 43.597││ 01 │Asistenţă socială în caz de boli │ 26.529││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 17.068││ 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.204││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.627││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 947││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ ││ │sociale │ 947││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ ││ │sociale │ 5.718││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.718││5006 │CREDITE EXTERNE │ ││ │--------------- │ 9.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 220││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 220││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 220││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 220││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.480││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.480││ 01 │Active fixe │ 9.480││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 3.930││ 30 │Alte active fixe │ 5.550││6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 9.700││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 220││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 220││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 220││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 220││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.480││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.480││ 01 │Active fixe │ 9.480││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 3.930││ 30 │Alte active fixe │ 5.550│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 3/03/20/116 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEI - Credite de angajamentII - Credite bugetare*Font 7*                                        SINTEZA         proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,                    precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                      mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2+3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ TOTAL CHELTUIELI    I. Credite de angajament 10.122 4.237 5.885   II. Credite bugetare 10.122 4.237 5.885  din care: Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR) 56.01    I. Credite de angajament 10.122 4.237 5.885   II. Credite bugetare 10.122 4.237 5.885  din acesta: 2. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice(POS CCE)    I. Credite de angajament 10.122 4.237 5.885   II. Credite bugetare 10.122 4.237 5.885    ANEXA 3/03/20/116/01    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Program/facilitate/instrument: 2 - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                 FIŞA PROIECTULUI    finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de    Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi                           şi instrumente postaderare                                                                                                      mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2+3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘Proiectul: 1 Oferirea de servicii e-administraţie participanţilor la sistemul public de pensii prin implementareaunui sistem informatic integrat    - mii EURO I 2.969 1.228 1.741                               II 2.969 1.228 1.741    - mii lei I 10.122 4.237 5.885                               II 10.122 4.237 5.885  TOTAL CHELTUIELI I 50.03 10.122 4.237 5.885                               II 10.122 4.237 5.885    Capitolul bugetar: 6803 Asigurări şi asistenţă socială   PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN   POSTADERARE I 56 10.122 4.237 5.885                               II 10.122 4.237 5.885   Programe din Fondul European   de Dezvoltare   Regională (FEDR) I 56.01 10.122 4.237 5.885                               II 10.122 4.237 5.885    ANEXA 4/03    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale                    Numărul maxim de posturi şi fondul                        aferent salariilor de bază                           pe anii 2008-2009               (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR                           SOCIALE DE STAT)┌───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬───────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────┐│ │ Număr │ Salariu │Modificarea│ Număr │ Număr de │ Număr │ Fond ││ │ maxim │mediu de │ numărului │ maxim │ posturi │ de │ aferent ││ │ de │ bază în │de posturi │ de │vacante la│posturi│salariilor││ │posturi│ luna │ în anul │posturi│ 31 dec. │finan- │ de bază ││ │în anul│decembrie│ 2009 faţă │în anul│ 2008 │ţate în│ pe anul ││ │ 2008 │ 2008 │ de anul │ 2009 │ │ anul │ 2009 ││ │ │ (lei) │ 2008 │ │ │ 2009 │(mii lei) │├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │ 5 │ 6=4-5 │7=(2x4x12 ││ │ │ │ │ │ │ │luni)/1000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤│TOTAL: │ 4.737│ │ │ 4.737│ 162│ 4.575│ 70.652││din care: │ │ │ │ │ │ │ ││6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - BUGETUL │ │ │ │ │ │ │ ││ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 4.581│ │ -10│ 4.571│ 151│ 4.420│ 67.718││din care: │ │ │ │ │ │ │ ││I. Persoane care ocupă funcţii de demnitate publică │ 1│ │ │ 1│ │ 1│ 80││ │ │ │ │ │ │ │ ││Preşedinte (Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de │ 1│ 6.691│ │ 1│ │ 1│ 80││Asigurări Sociale) │ │ │ │ │ │ │ ││III. Cabinetul demnitarului │ 5│ │ │ 5│ │ 5│ 116││ │ │ │ │ │ │ │ ││Stenodactilograf, şef cabinet, referent (secretar personal)│ │ 1.523│ 1│ 1│ │ 1│ 18││Stenodactilograf, şef cabinet, referent (secretar personal)│ 1│ 1.110│ -1│ │ │ │ ││Director de cabinet │ 1│ 2.769│ │ 1│ │ 1│ 33││Consilier (consilier personal) │ 1│ 2.769│ │ 1│ │ 1│ 33││Consultant (asistent de cabinet) │ 1│ 1.701│ │ 1│ │ 1│ 20││Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) │ 1│ 933│ │ 1│ │ 1│ 11││V. A. Funcţii publice generale │ 3.607│ │ -14│ 3.593│ 114│ 3.479│ 53.907││ │ │ │ │ │ │ │ ││1. Inalţi funcţionari publici │ 2│ │ │ 2│ │ 2│ 100││Secretar general │ 1│ 4.421│ │ 1│ │ 1│ 53││Secretar general adjunct │ 1│ 3.893│ │ 1│ │ 1│ 47││2. Funcţii publice de conducere │ 439│ │ -10│ 429│ │ 429│ 9.944││Director │ 10│ 2.051│ │ 10│ │ 10│ 246││Director adjunct │ 3│ 2.051│ -1│ 2│ │ 2│ 49││Şef serviciu │ 29│ 2.051│ -5│ 24│ │ 24│ 591││Şef birou │ 4│ 2.051│ -2│ 2│ │ 2│ 49││Director executiv │ 42│ 1.920│ │ 42│ │ 42│ 968││Director executiv adjunct │ 85│ 1.920│ 6│ 91│ │ 91│ 2.097││Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş │ 221│ 1.920│ -5│ 216│ │ 216│ 4.977││Şef birou, şef administraţie financiară-nivel comună │ 45│ 1.920│ -3│ 42│ │ 42│ 968││3. Funcţii publice de execuţie │ 3.166│ │ -4│ 3.162│ 114│ 3.048│ 43.864││a. Clasa I - studii superioare │ 1.741│ │ 59│ 1.800│ 93│ 1.707│ 27.893││Consilier superior treapta 1 │ 43│ 2.051│ 15│ 58│ 6│ 52│ 1.280││Consilier superior treapta 2 │ 10│ 1.794│ -3│ 7│ 1│ 6│ 129││Consilier superior treapta 3 │ 10│ 1.625│ 8│ 18│ │ 18│ 351││Expert superior treapta 1 │ 1│ 2.051│ 2│ 3│ │ 3│ 74││Expert superior treapta 2 │ 2│ 1.794│ -1│ 1│ │ 1│ 22││Expert superior treapta 3 │ 7│ 1.625│ 5│ 12│ │ 12│ 234││Inspector superior treapta 3 │ │ 1.625│ 5│ 5│ │ 5│ 98││Consilier juridic superior treapta 1 │ 3│ 2.051│ 1│ 4│ 3│ 1│ 25││Consilier juridic superior treapta 2 │ 2│ 1.794│ -2│ │ │ │ ││Consilier juridic superior treapta 3 │ 1│ 1.625│ 2│ 3│ │ 3│ 59││Consilier principal treapta 1 │ 2│ 1.456│ -1│ 1│ 1│ │ ││Consilier principal treapta 2 │ 5│ 1.309│ -5│ │ │ │ ││Consilier principal treapta 3 │ 7│ 1.212│ 21│ 28│ 1│ 27│ 393││Expert principal treapta 1 │ 6│ 1.456│ -6│ │ │ │ ││Expert principal treapta 2 │ 1│ 1.309│ -1│ │ │ │ ││Expert principal treapta 3 │ │ 1.212│ 8│ 8│ 1│ 7│ 102││Inspector principal treapta 1 │ 3│ 1.456│ -2│ 1│ 1│ │ ││Inspector principal treapta 2 │ 2│ 1.309│ -2│ │ │ │ ││Inspector principal treapta 3 │ 5│ 1.212│ 7│ 12│ │ 12│ 175││Consilier juridic principal treapta 2 │ 1│ 1.309│ -1│ │ │ │ ││Consilier juridic principal treapta 3 │ 1│ 1.212│ 5│ 6│ │ 6│ 87││Consilier asistent treapta 1 │ 5│ 1.092│ -2│ 3│ 1│ 2│ 26││Consilier asistent treapta 2 │ 6│ 1.017│ -3│ 3│ 1│ 2│ 24││Consilier asistent treapta 3 │ 9│ 945│ -4│ 5│ 1│ 4│ 45││Expert asistent treapta 1 │ 5│ 1.092│ -3│ 2│ 1│ 1│ 13││Expert asistent treapta 3 │ 7│ 945│ -5│ 2│ 2│ │ ││Inspector asistent treapta 1 │ 5│ 1.092│ -3│ 2│ 1│ 1│ 13││Inspector asistent treapta 2 │ 5│ 1.017│ -3│ 2│ 1│ 1│ 12││Inspector asistent treapta 3 │ 5│ 945│ -4│ 1│ 1│ │ ││Consilier juridic asistent treapta 1 │ 1│ 1.092│ │ 1│ 1│ │ ││Consilier juridic asistent treapta 2 │ 1│ 1.017│ -1│ │ │ │ ││Consilier juridic asistent treapta 3 │ 6│ 945│ -3│ 3│ │ 3│ 34││Consilier debutant │ 5│ 699│ -4│ 1│ │ 1│ 8││Expert debutant │ 2│ 699│ -1│ 1│ │ 1│ 8││Inspector debutant │ 3│ 699│ │ 3│ │ 3│ 25││Consilier juridic debutant │ 1│ 699│ -1│ │ │ │ ││Auditor superior treapta 1 │ 3│ 2.868│ │ 3│ 1│ 2│ 69││Auditor superior treapta 2 │ 1│ 2.271│ │ 1│ 1│ │ ││Auditor superior treapta 3 │ │ 1.857│ 1│ 1│ │ 1│ 22││Auditor principal treapta 3 │ 1│ 1.202│ -1│ │ │ │ ││Consilier superior treapta 1 │ 285│ 1.920│ 51│ 336│ 20│ 316│ 7.281││Consilier superior treapta 2 │ 17│ 1.721│ 5│ 22│ 1│ 21│ 434││Consilier superior treapta 3 │ 31│ 1.560│ -21│ 10│ │ 10│ 187││Expert superior treapta 1 │ 2│ 1.920│ │ 2│ │ 2│ 46││Expert superior treapta 2 │ 1│ 1.721│ 1│ 2│ │ 2│ 41││Expert superior treapta 3 │ 11│ 1.560│ -10│ 1│ 1│ │ ││Inspector superior treapta 1 │ 8│ 1.920│ 4│ 12│ │ 12│ 276││Inspector superior treapta 2 │ 5│ 1.721│ │ 5│ │ 5│ 103││Inspector superior treapta 3 │ 24│ 1.560│ -21│ 3│ 1│ 2│ 37││Consilier juridic superior treapta 1 │ 30│ 1.920│ 8│ 38│ 2│ 36│ 829││Consilier juridic superior treapta 2 │ 4│ 1.721│ -3│ 1│ │ 1│ 21││Consilier juridic superior treapta 3 │ 9│ 1.560│ -6│ 3│ │ 3│ 56││Consilier principal treapta 1 │ 24│ 1.397│ 30│ 54│ 2│ 52│ 872││Consilier principal treapta 2 │ 29│ 1.256│ -17│ 12│ 1│ 11│ 166││Consilier principal treapta 3 │ 17│ 1.163│ -7│ 10│ 1│ 9│ 126││Expert principal treapta 1 │ 8│ 1.397│ 11│ 19│ │ 19│ 319││Expert principal treapta 2 │ 8│ 1.256│ -4│ 4│ │ 4│ 60││Expert principal treapta 3 │ 3│ 1.163│ -1│ 2│ │ 2│ 28││Inspector principal treapta 1 │ 135│ 1.397│ 34│ 169│ 2│ 167│ 2.800││Inspector principal treapta 2 │ 84│ 1.256│ -12│ 72│ 2│ 70│ 1.055││Inspector principal treapta 3 │ 73│ 1.163│ -27│ 46│ 2│ 44│ 614││Consilier juridic principal treapta 1 │ 21│ 1.397│ 8│ 29│ 1│ 28│ 469││Consilier juridic principal treapta 2 │ 7│ 1.256│ -2│ 5│ │ 5│ 75││Consilier juridic principal treapta 3 │ 15│ 1.163│ -11│ 4│ │ 4│ 56││Consilier asistent treapta 1 │ 16│ 1.047│ 9│ 25│ │ 25│ 314││Consilier asistent treapta 2 │ 10│ 978│ 10│ 20│ │ 20│ 235││Consilier asistent treapta 3 │ 36│ 908│ -26│ 10│ 3│ 7│ 76││Expert asistent treapta 1 │ 8│ 1.047│ 2│ 10│ 2│ 8│ 101││Expert asistent treapta 2 │ 2│ 978│ 2│ 4│ │ 4│ 47││Expert asistent treapta 3 │ 8│ 908│ -4│ 4│ │ 4│ 44││Inspector asistent treapta 1 │ 131│ 1.047│ 53│ 184│ 5│ 179│ 2.249││Inspector asistent treapta 2 │ 134│ 978│ -6│ 128│ 2│ 126│ 1.479││Inspector asistent treapta 3 │ 179│ 908│ -10│ 169│ 11│ 158│ 1.722││Consilier juridic asistent treapta 1 │ 23│ 1.047│ 30│ 53│ 2│ 51│ 641││Consilier juridic asistent treapta 2 │ 34│ 978│ -14│ 20│ │ 20│ 235││Consilier juridic asistent treapta 3 │ 28│ 908│ -10│ 18│ 1│ 17│ 185││Consilier debutant │ 11│ 699│ -3│ 8│ │ 8│ 67││Expert debutant │ 1│ 699│ │ 1│ │ 1│ 8││Inspector debutant │ 28│ 699│ -3│ 25│ │ 25│ 210││Consilier juridic debutant │ 11│ 699│ -4│ 7│ │ 7│ 59││Auditor superior treapta 1 │ 33│ 1.920│ -4│ 29│ 1│ 28│ 645││Auditor superior treapta 2 │ 2│ 1.721│ 1│ 3│ │ 3│ 62││Auditor superior treapta 3 │ 4│ 1.560│ 2│ 6│ 2│ 4│ 75││Auditor principal treapta 1 │ 4│ 1.397│ 1│ 5│ 1│ 4│ 67││Auditor principal treapta 3 │ │ 1.163│ 1│ 1│ 1│ │ ││Auditor asistent treapta 1 │ 1│ 1.047│ 2│ 3│ │ 3│ 38││Auditor asistent treapta 2 │ 1│ 978│ 2│ 3│ │ 3│ 35││Auditor asistent treapta 3 │ 2│ 908│ │ 2│ │ 2│ 22││b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată │ 105│ │ 1│ 106│ 2│ 104│ 1.619││Referent de specialitate superior treapta 1 │ 3│ 1.662│ 1│ 4│ │ 4│ 80││Referent de specialitate superior treapta 2 │ │ 1.351│ 1│ 1│ 1│ │ ││Referent de specialitate superior treapta 3 │ 3│ 1.214│ -2│ 1│ │ 1│ 15││Referent de specialitate superior treapta 1 │ 40│ 1.649│ 2│ 42│ 1│ 41│ 811││Referent de specialitate superior treapta 2 │ 5│ 1.338│ -1│ 4│ │ 4│ 64││Referent de specialitate superior treapta 3 │ 12│ 1.203│ -4│ 8│ │ 8│ 115││Referent de specialitate principal treapta 1 │ 12│ 1.115│ 10│ 22│ │ 22│ 294││Referent de specialitate principal treapta 2 │ 9│ 1.087│ -1│ 8│ │ 8│ 104││Referent de specialitate principal treapta 3 │ 9│ 827│ -6│ 3│ │ 3│ 30││Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 5│ 691│ 4│ 9│ │ 9│ 75││Referent de specialitate asistent treapta 2 │ 3│ 661│ -2│ 1│ │ 1│ 8││Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 2│ 624│ 1│ 3│ │ 3│ 22││Referent de specialitate debutant │ 2│ 608│ -2│ │ │ │ ││c. Clasa III studii medii │ 1.320│ │ -64│ 1.256│ 19│ 1.237│ 14.352││Referent superior treapta 1 │ 45│ 1.087│ 12│ 57│ 2│ 55│ 717││Referent superior treapta 2 │ 7│ 940│ 5│ 12│ │ 12│ 135││Referent superior treapta 3 │ 28│ 839│ -22│ 6│ 1│ 5│ 50││Referent principal treapta 1 │ 5│ 747│ │ 5│ 4│ 1│ 9││Referent principal treapta 3 │ 2│ 680│ 2│ 4│ │ 4│ 33││Referent asistent treapta 1 │ 1│ 657│ -1│ │ │ │ ││Referent asistent treapta 3 │ 4│ 619│ -2│ 2│ 2│ │ ││Referent superior treapta 1 │ 790│ 1.054│ 39│ 829│ 3│ 826│ 10.447││Referent superior treapta 2 │ 93│ 911│ -51│ 42│ │ 42│ 459││Referent superior treapta 3 │ 79│ 798│ -39│ 40│ 1│ 39│ 373││Referent principal treapta 1 │ 117│ 747│ 24│ 141│ 6│ 135│ 1.210││Referent principal treapta 2 │ 16│ 697│ -4│ 12│ │ 12│ 100││Referent principal treapta 3 │ 35│ 675│ -21│ 14│ │ 14│ 113││Referent asistent treapta 1 │ 20│ 651│ 24│ 44│ │ 44│ 344││Referent asistent treapta 2 │ 29│ 638│ -9│ 20│ │ 20│ 153││Referent asistent treapta 3 │ 47│ 617│ -22│ 25│ │ 25│ 185││Referent debutant │ 2│ 595│ 1│ 3│ │ 3│ 21││IV. B. Funcţii publice specifice │ 3│ │ │ 3│ 1│ 2│ 62││ │ │ │ │ │ │ │ ││4. Manageri publici │ 3│ │ │ 3│ 1│ 2│ 62││b. Funcţii publice specifice │ 3│ │ │ 3│ 1│ 2│ 62││Manager public asistent treapta 2 │ 2│ 2.051│ -2│ │ │ │ ││Manager public asistent │ │ 2.564│ 2│ 2│ 1│ 1│ 31││Manager public asistent treapta 2 │ 1│ 2.051│ -1│ │ │ │ ││Manager public asistent │ │ 2.564│ 1│ 1│ │ 1│ 31││VI. Personal cu contract de muncă │ │ │ │ │ │ │ ││a) Personal de specialitate │ 787│ │ -2│ 785│ 30│ 755│ 11.813││ │ │ │ │ │ │ │ ││Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ ││contabil; gradul I A │ 17│ 1.739│ 6│ 23│ 2│ 21│ 438││Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ ││contabil; gradul I │ │ 1.523│ 3│ 3│ 1│ 2│ 37││Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ ││contabil; gradul II │ 1│ 1.380│ 3│ 4│ │ 4│ 66││Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │ │ ││revizor contabil; gradul III │ 7│ 1.238│ 4│ 11│ 1│ 10│ 149││Referent de specialitate, inspector de specialitate, │ │ │ │ │ │ │ ││revizor contabil; gradul IV │ 10│ 1.110│ │ 10│ 1│ 9│ 120││Referent, inspector, revizor contabil; debutant │ 8│ 578│ -5│ 3│ │ 3│ 21││Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │ │ ││relaţii, interpret profesional subinginer; gradul IA │ 2│ 1.523│ -1│ 1│ │ 1│ 18││Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │ │ ││relaţii interpret profesional subinginer; gradul I │ 1│ 1.238│ -1│ │ │ │ ││Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret│ │ │ │ │ │ │ ││relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III │ 1│ 1.007│ -1│ │ │ │ ││Consilier juridic gradul IA │ 1│ 1.441│ │ 1│ │ 1│ 17││Consilier juridic gradul I │ 1│ 1.152│ -1│ │ │ │ ││Consilier juridic gradul III │ 2│ 992│ -1│ 1│ │ 1│ 12││Consilier juridic debutant │ 1│ 578│ -1│ │ │ │ ││Referent IA │ 71│ 889│ 1│ 72│ 4│ 68│ 725││Referent I │ 23│ 774│ 1│ 24│ 1│ 23│ 214││Referent II │ 26│ 719│ -6│ 20│ │ 20│ 173││Referent III │ 14│ 630│ 5│ 19│ │ 19│ 144││Referent IV │ 2│ 599│ 2│ 4│ │ 4│ 29││Referent debutant │ 5│ 563│ -3│ 2│ │ 2│ 14││Analist, programator, inginer sistem; III │ 1│ 1.063│ -1│ │ │ │ ││Medic primar │ 165│ 1.850│ -4│ 161│ 1│ 160│ 3.552││Medic specialist │ 41│ 1.589│ 1│ 42│ │ 42│ 801││Farmacist specialist │ 1│ 1.477│ │ 1│ │ 1│ 18││Secretar de redacţie, tehnoredactor I │ 1│ 1.002│ -1│ │ │ │ ││Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical │ 2│ 1.454│ -1│ 1│ │ 1│ 17││Fiziokinetoterapeut bioinginer medical │ │ 1.120│ 1│ 1│ │ 1│ 13││Asistent medical principal │ 79│ 1.078│ -9│ 70│ 1│ 69│ 893││Asistent medical │ 87│ 964│ -1│ 86│ 1│ 85│ 983││Asistent medical debutant │ 1│ 630│ 1│ 2│ 2│ │ ││Soră medicală principală │ 9│ 1.039│ -8│ 1│ │ 1│ 12││Soră medicală │ 10│ 895│ -10│ │ │ │ ││Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; │ 2│ 1.454│ │ 2│ │ 2│ 35││specialist │ │ │ │ │ │ │ ││Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., │ │ │ │ │ │ │ ││kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moasă; │ │ │ │ │ │ │ ││principal │ 2│ 1.773│ │ 2│ │ 2│ 43││Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., │ │ │ │ │ │ │ ││kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moasă; │ 2│ 1.328│ │ 2│ 2│ │ ││Infirmieră, agent D.D.D. │ 15│ 681│ │ 15│ │ 15│ 123││Brancardier, băies, nămolar, spălătoreasă, ingrijitoare │ 33│ 619│ 1│ 34│ 2│ 32│ 238││Şofer autosanitară II │ 2│ 701│ │ 2│ │ 2│ 17││Medic primar │ 27│ 2.199│ 2│ 29│ 2│ 27│ 712││Medic specialist │ 24│ 1.775│ -1│ 23│ 2│ 21│ 447││Medic rezident anul IV-V │ 1│ 1.382│ -1│ │ │ │ ││Asistent medical principal │ 44│ 1.368│ -14│ 30│ │ 30│ 492││Asistent medical │ 13│ 1.220│ -1│ 12│ 2│ 10│ 146││Asistent medical, moaşă principal │ │ 1.773│ 22│ 22│ │ 22│ 468││Asistent medical, moaşă │ │ 1.328│ 1│ 1│ │ 1│ 16││Statistician medical, registrator medical; principal │ │ 1.039│ 3│ 3│ │ 3│ 37││Statistician medical, registrator medical; │ │ 895│ 5│ 5│ 1│ 4│ 43││Profesor C.F.M.; principal │ 1│ 1.773│ -1│ │ │ │ ││Cercetător ştiinţific principal gradul II │ 3│ 2.367│ │ 3│ │ 3│ 85││Cercetător ştiinţific principal gradul III │ 3│ 1.847│ │ 3│ │ 3│ 66││Cercetător ştiinţific │ 3│ 1.429│ │ 3│ │ 3│ 51││Asistent de cercetare ştiinţifică │ 1│ 1.124│ │ 1│ │ 1│ 13││Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, │ │ │ │ │ │ │ ││inginer, economist specialist IA │ 2│ 1.441│ 4│ 6│ │ 6│ 104││Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul │ │ │ │ │ │ │ ││III, economist, referent, inginer gradul II │ │ 1.073│ 3│ 3│ │ 3│ 39││Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA │ 10│ 890│ │ 10│ │ 10│ 107││Tehnician, merceolog, contabil, referent; I │ 3│ 827│ -1│ 2│ │ 2│ 20││Tehnician, merceolog, contabil, referent; III │ 1│ 683│ 1│ 2│ │ 2│ 16││Informatician I │ 2│ 1.086│ │ 2│ 2│ │ ││Analist (programator) ajutor III │ │ 759│ 1│ 1│ │ 1│ 9││Operator, controlor date I │ │ 915│ 1│ 1│ │ 1│ 11││Operator, controlor date IV │ 3│ 689│ │ 3│ 2│ 1│ 8││VI. Personal cu contract de muncă │ │ │ │ │ │ │ ││b) care ocupă funcţii comune │ 178│ │ 6│ 184│ 6│ 178│ 1.740││Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 11│ 775│ 2│ 13│ │ 13│ 121││Secretar-dactilograf, dactilograf; II │ 4│ 707│ -1│ 3│ │ 3│ 25││Casier magaziner; I │ 24│ 829│ -5│ 19│ 1│ 18│ 179││Casier magaziner; II │ 7│ 744│ 3│ 10│ │ 10│ 89││Funcţionar arhivar; I │ 28│ 810│ -3│ 25│ │ 25│ 243││Funcţionar arhivar; II │ 4│ 744│ 2│ 6│ │ 6│ 54││Funcţionar arhivar; III │ 6│ 679│ 1│ 7│ │ 7│ 57││Funcţionar arhivar; debutant │ 1│ 611│ -1│ │ │ │ ││Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │ │ ││manipulant bunuri, curier; I │ 23│ 675│ │ 23│ 3│ 20│ 162││Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, │ │ │ │ │ │ │ ││manipulant bunuri, curier; II │ 2│ 657│ -1│ 1│ │ 1│ 8││Muncitor calificat I │ 4│ 894│ 1│ 5│ 2│ 3│ 32││Muncitor calificat II │ 7│ 850│ │ 7│ │ 7│ 71││Muncitor calificat III │ 2│ 792│ 4│ 6│ │ 6│ 57││Muncitor calificat IV │ 3│ 744│ │ 3│ │ 3│ 27││Muncitor calificat V │ 1│ 687│ │ 1│ │ 1│ 8││Muncitor calificat VI │ 1│ 675│ │ 1│ │ 1│ 8││Muncitor necalificat │ 2│ 657│ │ 2│ │ 2│ 16││Şofer │ 48│ 933│ 4│ 52│ │ 52│ 582││6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ │ │ │ ││MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 156│ │ 10│ 166│ 11│ 155│ 2.933││din care: │ │ │ │ │ │ │ ││IV.A. Funcţii publice generale │ 144│ │ 8│ 152│ 11│ 141│ 2.678││ │ │ │ │ │ │ │ ││1. Înalţi funcţionari publici │ 1│ │ │ 1│ │ 1│ 53││Director general executiv │ 1│ 4.421│ │ 1│ │ 1│ 53││2. Funcţii publice de conducere │ 3│ │ -1│ 2│ │ 2│ 49││Director │ 2│ 2.051│ │ 2│ │ 2│ 49││Şef birou │ 1│ 2.051│ -1│ │ │ │ ││3. Funcţii publice de execuţie │ 140│ │ 9│ 149│ 11│ 138│ 2.576││a. Clasa I - studii superioare │ 140│ │ 9│ 149│ 11│ 138│ 2.576││Consilier superior treapta 1 │ 8│ 2.051│ 3│ 11│ 1│ 10│ 246││Consilier superior treapta 2 │ 1│ 1.794│ │ 1│ │ 1│ 22││Consilier superior treapta 3 │ 1│ 1.625│ 2│ 3│ 1│ 2│ 39││Expert superior treapta 1 │ 1│ 2.051│ │ 1│ │ 1│ 25││Expert superior treapta 3 │ 1│ 1.625│ 1│ 2│ 1│ 1│ 20││Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.212│ 1│ 2│ │ 2│ 29││Expert principal treapta 2 │ 1│ 1.309│ -1│ │ │ │ ││Expert principal treapta 3 │ 1│ 1.212│ -1│ │ │ │ ││Inspector principal treapta 2 │ │ 1.309│ 1│ 1│ │ 1│ 16││Inspector principal treapta 3 │ 2│ 1.212│ -2│ │ │ │ ││Consilier asistent treapta 1 │ 3│ 1.092│ -2│ 1│ 1│ │ ││Consilier asistent treapta 3 │ 1│ 945│ │ 1│ │ 1│ 11││Expert asistent treapta 2 │ 1│ 1.017│ │ 1│ 1│ │ ││Inspector asistent treapta 2 │ 1│ 1.017│ │ 1│ 1│ │ ││Consilier juridic debutant │ 1│ 699│ │ 1│ │ 1│ 8││Consilier superior treapta 1 │ 22│ 1.920│ 5│ 27│ 1│ 26│ 599││Consilier superior treapta 2 │ 5│ 1.721│ 2│ 7│ │ 7│ 145││Consilier superior treapta 3 │ 9│ 1.560│ -2│ 7│ │ 7│ 131││Expert superior treapta 1 │ │ 1.920│ 7│ 7│ │ 7│ 161││Expert superior treapta 2 │ 15│ 1.721│ -5│ 10│ │ 10│ 207││Expert superior treapta 3 │ 7│ 1.560│ -4│ 3│ │ 3│ 56││Inspector superior treapta 1 │ │ 1.920│ 2│ 2│ │ 2│ 46││Inspector superior treapta 3 │ │ 1.560│ 1│ 1│ │ 1│ 19││Consilier principal treapta 1 │ 5│ 1.397│ 2│ 7│ 1│ 6│ 101││Consilier principal treapta 2 │ 7│ 1.256│ -5│ 2│ 1│ 1│ 15││Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.163│ 1│ 2│ │ 2│ 28││Expert principal treapta 1 │ 4│ 1.397│ 5│ 9│ │ 9│ 151││Expert principal treapta 2 │ 10│ 1.257│ -7│ 3│ │ 3│ 45││Inspector principal treapta 1 │ 6│ 1.397│ 4│ 10│ 2│ 8│ 134││Inspector principal treapta 2 │ 6│ 1.256│ -2│ 4│ │ 4│ 60││Inspector principal treapta 3 │ 3│ 1.163│ -1│ 2│ │ 2│ 28││Consilier asistent treapta 1 │ │ 1.047│ 2│ 2│ │ 2│ 25││Consilier asistent treapta 2 │ 1│ 978│ -1│ │ │ │ ││Expert asistent treapta 1 │ 6│ 1.047│ -2│ 4│ │ 4│ 50││Expert asistent treapta 2 │ │ 978│ 2│ 2│ │ 2│ 23││Expert asistent treapta 3 │ │ 908│ 2│ 2│ │ 2│ 22││Inspector asistent treapta 1 │ 2│ 1.047│ │ 2│ │ 2│ 25││Inspector asistent treapta 2 │ 4│ 978│ -1│ 3│ │ 3│ 35││Inspector asistent treapta 3 │ 2│ 908│ │ 2│ │ 2│ 22││Consilier juridic asistent treapta 3 │ 1│ 908│ 2│ 3│ │ 3│ 33││VI. Personal cu contract de muncă │ │ │ │ │ │ │ ││a) Personal de specialitate │ 10│ │ 2│ 12│ │ 12│ 232││ │ │ │ │ │ │ │ ││Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ ││contabil; gradul IA │ 6│ 1.739│ 4│ 10│ │ 10│ 209││Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ ││contabil; gradul II │ 1│ 1.380│ │ 1│ │ 1│ 17││Referent IA │ 2│ 889│ -2│ │ │ │ ││Referent IV │ │ 599│ 1│ 1│ │ 1│ 7││Medic specialist │ 1│ 1.589│ -1│ │ │ │ ││VI. Personal cu contract de muncă │ │ │ │ │ │ │ ││b) care ocupă funcţii comune │ 2│ │ │ 2│ │ 2│ 22││Şofer │ 2│ 933│ │ 2│ │ 2│ 22│└───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┘  +  Anexa 5/03/20/120 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE                   DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE                                                                                                                   - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - credite de TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT     angajament EFECTUATE PRELIMINATĂ ────────────────────────────────────────────────────II - credite bugetare până la PROGRAM ESTIMĂRI   SURSĂ/ GRUPĂ /CAPITOL 31.12.2007 2008 2009 ────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2010 2011 2012 anii                                                                                                                          ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 189.623 131.705 6.595 16.583 10.433 10.447 10.460 3.400  finanţare II 189.623 131.705 6.595 16.583 10.433 10.447 10.460 3.4001.3 Credite ext. I 110.684 97.868 3.336 9.480                  II 110.684 97.868 3.336 9.4801.4 Bugetul I 78.939 33.837 3.259 7.103 10.433 10.447 10.460 3.400  asigurărilor II 78.939 33.837 3.259 7.103 10.433 10.447 10.460 3.400  sociale de  stat1.4.1 Active fixe I 66.084 32.830 2.261 4.953 10.433 7.547 7.560 500                  II 66.084 32.830 2.261 4.953 10.433 7.547 7.560 5001.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  rente activelor  fixe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 954 720 234  finanţare II 954 720 2341.4 Bugetul I 954 720 234  asigurărilor II 954 720 234  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 954 720 234                  II 954 720 234─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 14.596 2.400 9.070 3.126  finanţare II 14.596 2.400 9.070 3.1261.4 Bugetul I 14.596 2.400 9.070 3.126  asigurărilor II 14.596 2.400 9.070 3.126  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 14.596 2.400 9.070 3.126                  II 14.596 2.400 9.070 3.126─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C) ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 174.073 130.985 6.595 13.949 1.363 7.321 10.460 3.400  finanţare II 174.073 130.985 6.595 13.949 1.363 7.321 10.460 3.4001.3 Credite ext. I 110.684 97.868 3.336 9.480                  II 110.684 97.868 3.336 9.4801.4 Bugetul I 63.389 33.117 3.259 4.469 1.363 7.321 10.460 3.400  asigurărilor II 63.389 33.117 3.259 4.469 1.363 7.321 10.460 3.400  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 50.534 32.110 2.261 2.319 1.363 4.421 7.560 500                  II 50.534 32.110 2.261 2.319 1.363 4.421 7.560 5001.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  rente activelor  fixe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Dotări independente───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 149.448 129.978 3.196 4.430 863 3.921 7.060  finanţare II 149.448 129.978 3.196 4.430 863 3.921 7.0601.3 Credite ext. I 102.769 97.868 971 3.930                  II 102.769 97.868 971 3.9301.4 Bugetul I 46.679 32.120 2.225 500 863 3.921 7.060  asigurărilor II 46.679 32.120 2.225 500 863 3.921 7.060  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 46.679 32.120 2.225 500 863 3.921 7.060                  II 46.679 32.120 2.225 500 863 3.921 7.060─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.400  finanţare II 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.4001.3 Credite ext. I 7.915 2.365 5.550                  II 7.915 2.365 5.5501.4 Bugetul I 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400  asigurărilor II 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 3.855 36 1.819 500 500 500 500                  II 3.855 36 1.819 500 500 500 5001.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  rente activelor  fixe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 180.433 125.475 6.395 16.483 9.570 9.560 9.550 3.400  finanţare II 180.433 125.475 6.395 16.483 9.570 9.560 9.550 3.4001.3 Credite ext. I 110.684 97.868 3.336 9.480                  II 110.684 97.868 3.336 9.4801.4 Bugetul I 69.749 27.607 3.059 7.003 9.570 9.560 9.550 3.400  asigurărilor II 69.749 27.607 3.059 7.003 9.570 9.560 9.550 3.400  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 56.894 26.600 2.061 4.853 9.570 6.660 6.650 500                  II 56.894 26.600 2.061 4.853 9.570 6.660 6.650 5001.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  rente activelor  fixe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 954 720 234  finanţare II 954 720 2341.4 Bugetul I 954 720 234  asigurărilor II 954 720 234  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 954 720 234                  II 954 720 234─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 14.596 2.400 9.070 3.126  finanţare II 14.596 2.400 9.070 3.1261.4 Bugetul I 14.596 2.400 9.070 3.126  asigurărilor II 14.596 2.400 9.070 3.126  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 14.596 2.400 9.070 3.126                  II 14.596 2.400 9.070 3.126─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 164.883 124.755 6.395 13.849 500 6.434 9.550 3.400  finanţare II 164.883 130.985 6.395 13.849 500 6.434 9.550 3.4001.3 Credite ext. I 110.684 97.868 3.336 9.480                  II 110.684 97.868 3.336 9.4801.4 Bugetul I 54.199 26.887 3.059 4.369 500 6.434 9.550 3.400  asigurărilor II 54.199 26.887 3.059 4.369 500 6.434 9.550 3.400  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 41.344 25.880 2.061 2.219 500 3.534 6.650 500                  II 41.344 25.880 2.061 2.219 500 3.534 6.650 5001.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  rente activelor  fixe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Capitol: 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip:C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 9.190 6.230 200 100 863 887 910  finanţare II 9.190 6.230 200 100 863 887 9101.4 Bugetul I 9.190 6.230 200 100 863 887 910  asigurărilor II 9.190 6.230 200 100 863 887 910  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 9.190 6.230 200 100 863 887 910                  II 9.190 6.230 200 100 863 887 910───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Programul s-a obţinut din centralizarea a 7 fişe.  +  Anexa 5/03/20/121 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ    Cod 20.68.03.0002                                      FIŞA                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                  AMENAJARE SEDIU CASĂ LOCALĂ DE PENSII BÂRLADTipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:    1.1 Judeţ /Sector VASLUI    1.2 Municipiu /Oraş /Comună BÂRLAD    1.3 Amplasament STR. STROE BELOLESCU NR. 3    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate    2.1 Numărul şi data Acordului MFP    2.2 Numărul şi data aprobării studiului de        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna 03 / anul 2007) 954     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 559 71 MP                                                    SD 559 71 MP     3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 6   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preţuri luna 03 / anul 2007 ) 954     2. Durata de realizare contractată (număr luni) 6     3. Data începerii investiţiei (luna/an) 03/2007     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 03/2009     5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 720     6. Valoarea preliminată în anul 2008 (mii lei)     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 234────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI    COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ    PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    (Cod obiectiv : 20.68.03.0002)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ───────────────────────────────────────────────────── costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRI funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2010 2011 2012 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 954 720 234  finanţare II 954 720 2341.4 Bugetul I 954 720 234  asigurărilor II 954 720 234  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 954 720 234                  II 954 720 234─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţiacosturilorde funcţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ    Cod 20.68.03.0003                                      FIŞA                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                  BIROURI ŞI ARHIVĂ DMPS ŞI CJP GIURGIUTipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:    1.1 Judeţ /Sector GIURGIU    1.2 Municipiu /Oraş /Comună GIURGIU    1.3 Amplasament STR. DOROBANŢI NR. 18    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate    2.1 Numărul şi data Acordului MFP    2.2 Numărul şi data aprobării studiului de ORDIN 41/01.07.2008        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna 03 / anul 2008) 1.806     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 606 42 MP                                                    SD 1792 02 MP     3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 18   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preţuri luna 01 / anul 2009 ) 1.806     2. Durata de realizare contractată (număr luni) 18     3. Data începerii investiţiei (luna/an) 01/2009     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 06/2010     5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)     6. Valoarea preliminată în anul 2008 (mii lei)     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 1.806────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI    COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ    PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    (Cod obiectiv : 20.68.03.0003)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ───────────────────────────────────────────────────── costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRI funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2010 2011 2012 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 1.806 700 1.106  finanţare II 1.806 700 1.1061.4 Bugetul I 1.806 700 1.106  asigurărilor II 1.806 700 1.106  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 1.806 700 1.106                  II 1.806 700 1.106─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţiacosturilorde funcţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ    Cod 20.68.03.0004                                      FIŞA                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                              SEDIU CJP GORJTipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:    1.1 Judeţ /Sector GORJ    1.2 Municipiu /Oraş /Comună TÂRGU JIU    1.3 Amplasament STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 2A    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate    2.1 Numărul şi data Acordului MFP    2.2 Numărul şi data aprobării studiului de ORDIN 417/01.07.2008        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna 03 / anul 2008) 11.408     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 1122 MP                                                    SD 3468 MP                                                    80 SALARIAŢI     3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preţuri luna 01 / anul 2009 ) 11.408     2. Durata de realizare contractată (număr luni) 24     3. Data începerii investiţiei (luna/an) 06/2009     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 06/2011     5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)     6. Valoarea preliminată în anul 2008 (mii lei)     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 11.408────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI    COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ    PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    (Cod obiectiv : 20.68.03.0004)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ───────────────────────────────────────────────────── costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRI funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2010 2011 2012 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 11.408 1.000 7.282 3.126  finanţare II 11.408 1.000 7.282 3.1261.4 Bugetul I 11.408 1.000 7.282 3.126  asigurărilor II 11.408 1.000 7.282 3.126  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 11.408 1.000 7.282 3.126                  II 11.408 1.000 7.282 3.126─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţiacosturilorde funcţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ    Cod 20.68.03.0005                                      FIŞA                 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                            EXTINDERE SEDIU CNPASTipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:    1.1 Judeţ /Sector 2    1.2 Municipiu /Oraş /Comună BUCUREŞTI    1.3 Amplasament STR. LATINĂ NR. 8    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate    2.1 Numărul şi data Acordului MFP    2.2 Numărul şi data aprobării studiului de DECIZIA NR. 847/11.11.2008        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna 10 / anul 2008) 1.382     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 339 MP     3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preţuri luna 01 / anul 2009 ) 1.382     2. Durata de realizare contractată (număr luni) 12     3. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2004     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)     6. Valoarea preliminată în anul 2008 (mii lei)     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 1.382────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI    COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ    PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    (Cod obiectiv : 20.68.03.0005)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ───────────────────────────────────────────────────── costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRI funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2010 2011 2012 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 1.382 700 682  finanţare II 1.382 700 6821.4 Bugetul I 1.382 700 682  asigurărilor II 1.382 700 682  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 1.382 700 682                  II 1.382 700 682─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţiacosturilorde funcţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ    Cod 20.68.03.001bBM-CP                                   FIŞA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                           b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:    1.1 Judeţ /Sector    1.2 Municipiu /Oraş /Comună    1.3 Amplasament    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate    2.1 Numărul şi data Acordului MFP    2.2 Numărul şi data aprobării studiului de        fezabilitate (Hotărârea Guvernului/Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna / anul )     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preţuri luna / anul )     2. Durata de realizare contractată (număr luni)     3. Data începerii investiţiei (luna/an)     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 123.748     6. Valoarea preliminată în anul 2008 (mii lei) 2.996     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 13.514    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE    ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ    PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    (Cod obiectiv : 20.68.03.001bBM-CP)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ───────────────────────────────────────────────────── costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRI funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2010 2011 2012 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 140.258 123.748 2.996 4.330 3.034 6.150  finanţare II 140.258 123.748 2.996 4.330 3.034 6.1501.3 Credite ext. I 102.769 97.868 971 3.930                  II 102.769 97.868 971 3.9301.4 Bugetul I 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150  asigurărilor II 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150                  II 37.489 25.880 2.025 400 3.034 6.150─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţiacosturilor defuncţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ    Cod 20.68.03.01 ŞI RK                                   FIŞA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII               e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. DATE GENERALE    1. Date geografice:    1.1 Judeţ /Sector    1.2 Municipiu /Oraş /Comună    1.3 Amplasament    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate    2.1 Numărul şi data Acordului MFP    2.2 Numărul şi data aprobării studiului de        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totala aprobată (mii lei)       (în preţuri luna / anul )     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)     3. Durata de realizare aprobată (numar luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preţuri luna / anul )     2. Durata de realizare contractată (număr luni)     3. Data începerii investiţiei (luna/an)     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 1.007     6. Valoarea preliminată în anul 2008 (mii lei) 3.399     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 20.219────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI    COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ    PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    (Cod obiectiv : 20.68.03.01 ŞI RK)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ───────────────────────────────────────────────────── costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRI funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2010 2011 2012 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.400  finanţare II 24.625 1.007 3.399 9.519 500 3.400 3.400 3.4001.3 Credite ext. I 7.915 2.365 5.550                  II 7.915 2.365 5.5501.4 Bugetul I 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400  asigurărilor II 16.710 1.007 1.034 3.969 500 3.400 3.400 3.400  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 3.855 36 1.819 500 500 500 500                  II 3.855 36 1.819 500 500 500 5001.4.2 Reparaţii I 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  capitale afe- II 12.855 1.007 998 2.150 2.900 2.900 2.900  rente activelor  fixe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţiacosturilor defuncţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ    Cod 20.69.03.001                                  FIŞA                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                             b) dotări independenteTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Date GENERALE    1. Date geografice:    1.1 Judeţ /Sector    1.2 Municipiu /Oraş /Comună    1.3 Amplasament    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate    2.1 Numărul şi data Acordului MFP    2.2 Numărul şi data aprobării studiului de        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI     1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna / anul )     2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)     3. Durata de realizare aprobată (număr luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR     1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)        (în preţuri luna / anul )     2. Durata de realizare contractată (număr luni)     3. Data începerii investiţiei (luna/an)     4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)     5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 6.230     6. Valoarea preliminată în anul 2008 (mii lei) 200     7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 2.760────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI    COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE INTREŢINERE DUPĂ    PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    (Cod obiectiv : 20.69.03.001)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                                                                                                       - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT finanţare şi EFECTUATE PRELIMINATA ───────────────────────────────────────────────────── costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRI funcţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2010 2011 2012 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 9.190 6.230 200 100 863 887 910  finanţare II 9.190 6.230 200 100 863 887 9101.4 Bugetul I 9.190 6.230 200 100 863 887 910  asigurărilor II 9.190 6.230 200 100 863 887 910  sociale de stat1.4.1 Active fixe I 9.190 6.230 200 100 863 887 910                  II 9.190 6.230 200 100 863 887 910───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţiacosturilorde funcţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 1/04 *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                                pe anul 2009                                ─ SINTEZA ─                                                                    ─ mii lei ─┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 04 │VENITURI ─ TOTAL │ 1.677.477││0002 │I. VENITURI CURENTE │ 1.607.477││2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.578.093││2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 899.472││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ ││ │datorate de angajatori │ 677.552││ 01 │Contribuţii ale angajatorului şi ale │ ││ │persoanelor juridice asimilate angajatorului│ 677.552││ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ ││ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 221.920││2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 678.621││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ ││ │datorate de asiguraţi │ 678.621││ 01 │Contribuţii individuale │ 644.349││ 02 │Contribuţii datorate de persoanele care │ ││ │încheie contract de asigurare pentru şomaj │ 34.272││2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 29.384││3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 21.816││3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 21.816││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 20.558││ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ ││ │pentru plata creanţelor salariale │ 1.258││3600 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 7.568││3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.568││ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ ││ │plata creanţelor salariale │ 757││ 50 │Alte venituri │ 6.811││4004 │ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ ││ │ACORDATE │ 70.000││ 03 │Incasări din rambursarea împrumuturilor │ ││ │acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea │ ││ │de întreprinderi mici şi mijlocii │ 70.000││4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ 1.453.542││ 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ ││ │creanţelor salariale │ 223.935││5004 │CHELTUIELI- BUGET ASIGURĂ PENTRU ŞOMAJ │ 1.620.803││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.589.921││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 62.145││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.388││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 331.404││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 12.391││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 960.829││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.282││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.282││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600││ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 20.600││6400 04 │Partea a III-a ACŢIUNI SOCIALE-CULTURALE │ 1.426.916││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.416.634││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 61.055││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ ││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 287.023││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 851.411││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.282││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.282││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ ││ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 99.666││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.666││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 751││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.449││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466││6404 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 97.466││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului │ ││ │de garantare a creanţelor salariale │ 2.200││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 1.004││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.196││6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 29.874││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.736││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.073││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.456││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.231││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.138││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.138││6504 07 │Invăţământ nedefinibil prin nivel │ 12.456││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ ││ │calificare şi recalificare │ 12.456││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 17.418││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.297.376││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.290.232││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.952││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 48.533││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 274.567││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 849.180││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.144││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.144││6804 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.108.593││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 15.154││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ ││ │excluderii sociale │ 15.154││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 173.629││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 8.449││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 165.180││8000 04 │Partea a V─a ACŢIUNI ECONOMICE │ 193.887││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCĂ │ 193.887││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 173.287││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.090││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.807││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ ││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 44.381││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 12.391││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 109.418││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600││ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 20.600││8004 02 │Acţiuni generale de muncă │ 193.887││ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 45.471││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 113.225││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 35.191││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ 1.521.137││ 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ ││ │creanţelor salariale │ 99.666││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 56.674││ 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru │ ││ │şomaj │ -67.595││ 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru │ ││ │plata creanţelor salariale │ 124.269│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 2/04 *Font 9*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                                 SINTEZA                   cheltuielilor pe surse de finanţare,               capitole, subcapitole, paragrafe, titluri 3             cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2009                                                                        ─ mii lei ─┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ │───────────── │ 1.622.593││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.590.461││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 62.685││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.388││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 331.404││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 12.391││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 960.829││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.532││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.532││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600││ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 20.600││6400 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ ││ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 99.666││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.666││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 751││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.449││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466││6500 │INVĂŢĂMÂNT │ 29.874││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.736││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.073││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.456││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.231││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.138││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.138││6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.299.096││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.290.702││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.952││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.003││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 274.567││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 849.180││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.394││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.394││8000 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ ││ │ŞI DE MUNCĂ │ 193.957││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 173.357││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.160││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.807││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 44.381││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 12.391││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 109.418││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 20.600││5004 │CHELTUIELI-BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ │ 1.620.803││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.589.921││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 119.098││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 94.772││ 01 │Salarii de bază │ 52.496││ 02 │Salarii de merit │ 287││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.720││ 04 │Spor de vechime │ 10.254││ 06 │Alte sporuri │ 746││ 08 │Fond de premii │ 5.520││ 09 │Prima de vacanţă │ 6.500││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara│ ││ │unităţii │ 2.918││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 486││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 11.845││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 100││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat │ ││ │şi familia sa │ 80││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 20││ 03 │Contribuţii │ 24.226││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 17.649││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 503││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate│ 4.969││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 202││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 903││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 62.145││ 01 │Bunuri şi servicii │ 37.813││ 01 │Furnituri de birou │ 541││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 54││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 2.904││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 249││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 518││ 06 │Piese de schimb │ 224││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.977││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 27.451││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 3.895││ 02 │Reparaţii curente │ 1.060││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 720││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 720││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 960││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 760││ 02 │Deplasări în străinătate │ 200││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 134││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 40││ 13 │Pregătire profesională │ 266││ 14 │Protecţia muncii │ 59││ 30 │Alte cheltuieli │ 21.093││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20││ 04 │Chirii │ 6.700││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 9.453││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.900││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.388││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea │ ││ │profesională a angajaţilor │ 581││ 19 │Plăţi pentru stimularea creării de locuri │ ││ │de muncă │ 3.807││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 331.404││ 01 │Transferuri curente │ 331.404││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 12.456││ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurărilor sociale de │ ││ │stat │ 223.549││ 18 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetele locale pt. finanţarea │ ││ │programelor pentru ocuparea temporară a │ ││ │forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor │ ││ │de muncă │ 44.381││ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate │ 50.759││ 20 │Transferul din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurărilor sociale de │ ││ │stat reprezentând asigurare pentru accidente│ ││ │de muncă şi boli profesionale pentru şomeri │ ││ │pe durata practicii profesionale │ 259││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200││ 01 │A. Transferuri interne │ 2.000││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ ││ │finanţare nerambursabilă │ 2.000││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale │ 200││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ ││ │internaţionale │ 200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 12.391││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 12.391││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 960.829││ 01 │Asigurări sociale │ 834.026││ 02 │Ajutoare sociale │ 126.803││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 124.572││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.231││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466││ 25 │Sume eferente plăţii creanţelor salariale │ 97.466││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.282││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.282││ 01 │Active fixe │ 5.002││ 01 │Construcţii │ 1.220││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 1.945││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ ││ │corporale │ 283││ 30 │Alte active fixe │ 1.554││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 5.280││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 20.600││ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj │ 20.600││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ ││ │PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 99.666││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.666││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 751││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 703││ 01 │Salarii de bază │ 703││ 03 │Contribuţii │ 48││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 43││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate│ 2││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de│ ││ │muncă şi boli profesionale │ 1││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.449││ 01 │Bunuri şi servicii │ 218││ 01 │Furnituri de birou │ 11││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 4││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 25││ 04 │Apă canal şi salubritate │ 5││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 128││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 45││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 20││ 13 │Pregătire profesională │ 7││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.204││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 1.004││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 200││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 97.466││ 25 │Sume eferente plaţii creanţelor salariale │ 97.466││6404 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 97.466││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului │ ││ │de garantare a creanţelor salariate │ 2.200││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 1.004││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.196││6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 29.874││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.736││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 395││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 317││ 01 │Salarii de bază │ 214││ 02 │Salarii de merit │ 2││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 18││ 04 │Spor de vechime │ 40││ 06 │Alte sporuri │ 10││ 08 │Fond de premii │ 20││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 13││ 03 │Contribuţii │ 78││ 01 │Contribuţii de asigurări sănătate de │ ││ │stat │ 56││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 2││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 17││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 1││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ ││ │indemnizaţii │ 2││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.073││ 01 │Bunuri şi servicii │ 10.169││ 01 │Furnituri de birou │ 14││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 443││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 36││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 24││ 06 │Piese de schimb │ 24││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv │ ││ │internet │ 142││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 8.386││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ ││ │întreţinere şi funcţionare │ 1.100││ 02 │Reparaţii curente │ 150││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 250││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 250││ 06 │Deplasări detaşări, transferări │ 10││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 10││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale │ ││ │documentare │ 75││ 13 │Pregătire profesională │ 109││ 30 │Alte cheltuieli │ 310││ 04 │Chirii │ 200││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 110││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 581││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea │ ││ │profesională a angajaţilor │ 581││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ ││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.456││ 01 │Transferuri curente │ 12.456││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 12.456││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.231││ 02 │Ajutoare sociale │ 2.231││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 2.231││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.138││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.138││ 01 │Active fixe │ 638││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ ││ │transport │ 445││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte │ ││ │active corporale │ 98││ 30 │Alte active fixe │ 95││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ ││ │fixe │ 2.500││6504 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 12.456││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ ││ │calificare şi recalificare │ 12.456││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul │ ││ │învăţământului │ 17.418││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA │ 1.297.376││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.290.232││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 117.952││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 93.752││ 01 │Salarii de bază │ 51.579││ 02 │Salarii de merit │ 285││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.702││ 04 │Spor de vechime │ 10.214││ 06 │Alte sporuri │ 736││ 08 │Fond de premii │ 5.500││ 09 │Primă de vacanţă │ 6.500││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din │ ││ │afara unităţii │ 2.918││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 486││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 11.832││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 100││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de │ ││ │salariat şi familia sa │ 80││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 20││ 03 │Contribuţii │ 24.100││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │stat │ 17.550││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 500││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 4.950││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ 200││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ ││ │indemnizaţii │ 900││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 48.533││ 01 │Bunuri şi servicii │ 27.426││ 01 │Furnituri de birou │ 516││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 50││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 2.436││ 04 │Apa canal şi salubritate │ 208││ 05 │Carburanţii şi lubrifianţi │ 494││ 06 │Piese de schimb │ 200││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ ││ │internet │ 1.835││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 18.937││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ ││ │întreţinere şi funcţionare │ 2.750││ 02 │Reparaţii curente │ 910││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 450││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 450││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 950││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 750││ 02 │Deplasări în străinătate │ 200││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale │ ││ │documentare │ 59││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 40││ 13 │Pregătire profesională │ 150││ 14 │Protecţia muncii │ 59││ 30 │Alte cheltuieli │ 18.489││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20││ 04 │Chirii │ 6.500││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 8.449││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ ││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 274.567││ 01 │Transferuri curente │ 274.567││ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj către bugetul asigurărilor │ ││ │sociale de stal │ 223.549││ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj către bugetul fondului │ ││ │naţional unic de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 50.759││ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj către bugetul asigurărilor │ ││ │sociale de stat reprezentând asigurare │ ││ │pentru accidente de muncă şi boli │ ││ │profesionale pentru şomeri pe durata │ ││ │practicii profesionale │ 259││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 849.180││ 01 │Asigurări sociale │ 834.026││ 02 │Ajutoare sociale │ 15.154││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 15.154││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.144││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.144││ 01 │Active fixe │ 4.364││ 01 │Construcţii │ 1.220││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ ││ │transport │ 1.500││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte │ ││ │active corporale │ 185││ 30 │Alte active fixe │ 1.459││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor │ ││ │fixe │ 2.780││6804 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.108.593││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 15.154││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ ││ │excluderii sociale │ 15.154││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor │ ││ │şi asistenţei sociale │ 173.629││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 8.449││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 165.180││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE. │ ││ │COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 193.887││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 173.287││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.090││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.090││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.090││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.807││ 19 │Plăţi pentru stimularea creării de │ ││ │locuri de muncă │ 3.807││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ ││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 44.381││ 01 │Transferuri curente │ 44.381││ 18 │Transferuri din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj către bugetele locale pt. │ ││ │finanţarea programelor pentru ocuparea │ ││ │temporară a forţei de muncă şi │ ││ │subvenţionarea locurilor de muncă │ 44.381││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.200││ 01 │A. Transferuri interne │ 2.000││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ ││ │finanţare nerambursabilă │ 2.000││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 200││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ ││ │internaţionale │ 200││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ ││ │POSTADERARE │ 12.391││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 12.391││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 109.418││ 02 │Ajutoare sociale │ 109.418││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 109.418││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 20.600││ 80 │TITLUL XV IMPRUMUTURI │ 20.600││ 04 │Împrumuturi din bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj │ 20.600││8004 02 │Acţiuni generale de muncă │ 193.887││ 04 │Măsuri active pentru combaterea │ ││ │şomajului │ 45.471││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 113.225││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 35.191││5006 │CREDITE EXTERNE │ ││ ├───────────────── │ 1.790││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 540││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 540││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 470││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 470││ 30 │Alte cheltuieli │ 70││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 70││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.250││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.250││ 01 │Active fixe │ 1.250││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte │ ││ │active corporale │ 250││ 30 │Alte active fixe │ 1.000││6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.720││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 470││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 470││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 470││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 470││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.250││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.250││ 01 │Active fixe │ 1.250││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte │ ││ │active corporale │ 250││ 30 │Alte active fixe │ 1.000││6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asiguraţilor │ ││ │şi asistenţei sociale │ 1.720││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.720││8006 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, │ ││ │COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 70││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 70││ 30 │Alte cheltuieli │ 70││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 70││8006 02 │Acţiuni generale de muncă │ 70│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 3/04/20/125 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE      I - Credite de angajament      II - Credite bugetare                                        SINTEZA         proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,                    precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                      mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ TOTAL CHELTUIELI    I. Credite de angajament 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290   II. Credite bugetare 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290  din care: Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02    I. Credite de angajament 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290   II. Credite bugetare 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290  din acesta: 3. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I. Credite de angajament 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290   II. Credite bugetare 34.875 3.566 12.391 13.628 5.290  +  Anexa 3/04/20/125/01 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                        FIŞA PROIECTULUI                finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,                    precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                         mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 20 Analiza deficitului de forţă de muncă calificată în domeniul construcţiilor   - mii EURO I 223 40 183                               II 223 40 183   - mii lei I 841 212 629                               II 841 212 629 TOTAL CHELTUIELI I 50.04 841 212 629                               II 841 212 629   Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE I 56 841 212 629                               II 841 212 629 Programe din Fondul Social I 56.02 841 212 629 European (FSE) II 841 212 629*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                        FIŞA PROIECTULUI                finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,                    precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                         mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 21 Promovarea serviciilor de self-service PROSELF   - mii EURO I 1.573 209 503 576 285                               II 1.573 209 503 576 285   - mii lei I 5.376 740 1.738 1.948 950                               II 5.376 740 1.738 1.948 950 TOTAL CHELTUIELI I 50.04 5.376 740 1.738 1.948 950                               II 5.376 740 1.738 1.948 950   Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE I 56 5.376 740 1.738 1.948 950                               II 5.376 740 1.738 1.948 950 Programe din Fondul Social I 56.02 5.376 740 1.738 1.948 950 European (FSE) II 5.376 740 1.738 1.948 950*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                        FIŞA PROIECTULUI                finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,                    precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                         mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 22 Studii, analize statistice şi previziuni asupra pieţii muncii pentru a               întări capacitatea ANOFM în România, la nivel naţional şi local   - mii EURO I 1.191 124 321 746                               II 1.191 124 321 746   - mii lei I 4.965 485 1.468 3.012                               II 4.965 485 1.468 3.012 TOTAL CHELTUIELI I 50.04 4.965 485 1.468 3.012                               II 4.965 485 1.468 3.012   Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE I 56 4.965 485 1.468 3.012                               II 4.965 485 1.468 3.012 Programe din Fondul Social I 56.02 4.965 485 1.468 3.012 European (FSE) II 4.965 485 1.468 3.012*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                        FIŞA PROIECTULUI                finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,                    precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                         mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 23 Model de cooperare transnaţională pentru întoarcerea lucrătorilor români   - mii EURO I 779 122 354 303                               II 779 122 354 303   - mii lei I 3.142 475 1.487 1.180                               II 3.142 475 1.487 1.180 TOTAL CHELTUIELI I 50.04 3.142 475 1.487 1.180                               II 3.142 475 1.487 1.180   Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE I 56 3.142 475 1.487 1.180                               II 3.142 475 1.487 1.180 Programe din Fondul Social I 56.02 3.142 475 1.487 1.180 European (FSE) II 3.142 475 1.487 1.180*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                        FIŞA PROIECTULUI                finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,                    precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                         mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 24 Anticiparea schimbărilor pe piaţa muncii ASC   - mii EURO I 578 156 305 117                               II 578 156 305 117   - mii lei I 2.196 554 1.049 593                               II 2.196 554 1.049 593 TOTAL CHELTUIELI I 50.04 2.196 554 1.049 593                               II 2.196 554 1.049 593   Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE I 56 2.196 554 1.049 593                               II 2.196 554 1.049 593 Programe din Fondul Social I 56.02 2.196 554 1.049 593 European (FSE) II 2.196 554 1.049 593*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                        FIŞA PROIECTULUI                finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,                    precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                         mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 25 Specializarea Consilierilor de Orientare Profesională SCOP   - mii EURO I 1.382 220 463 469 230                               II 1.382 220 463 469 230   - mii lei I 4.729 779 1.599 1.585 766                               II 4.729 779 1.599 1.585 766 TOTAL CHELTUIELI I 50.04 4.729 779 1.599 1.585 766                               II 4.729 779 1.599 1.585 766   Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE I 56 4.729 779 1.599 1.585 766                               II 4.729 779 1.599 1.585 766 Programe din Fondul Social I 56.02 4.729 779 1.599 1.585 766 European (FSE) II 4.729 779 1.599 1.585 766*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                        FIŞA PROIECTULUI                finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,                    precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                         mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 26 Creşterea nivelului de COMpetenţe PROFesionale ale personalului Serviciului Public de Ocupare               pentru furnizarea serviciilor personalizate persoanelor în cautarea unui loc de muncă,               inclusiv şomerilor şi grupurilor vulnerabile   - mii EURO I 2.009 708 811 490                               II 2.009 708 811 490   - mii lei I 8.010 2.691 3.260 2.059                               II 8.010 2.691 3.260 2.059 TOTAL CHELTUIELI I 50.04 8.010 2.691 3.260 2.059                               II 8.010 2.691 3.260 2.059   Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE I 56 8.010 2.691 3.260 2.059                               II 8.010 2.691 3.260 2.059 Programe din Fondul Social I 56.02 8.010 2.691 3.260 2.059 European (FSE) II 8.010 2.691 3.260 2.059*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                        FIŞA PROIECTULUI                finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,                    precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                         mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 27 Şanse pentru comunitatea rurală SCOR   - mii EURO I 1.591 66 483 593 449                               II 1.591 66 483 593 449   - mii lei I 5.409 235 1.661 1.998 1.515                               II 5.409 235 1.661 1.998 1.515 TOTAL CHELTUIELI I 50.04 5.409 235 1.661 1.998 1.515                               II 5.409 235 1.661 1.998 1.515   Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE I 56 5.409 235 1.661 1.998 1.515                               II 5.409 235 1.661 1.998 1.515 Programe din Fondul Social I 56.02 5.409 235 1.661 1.998 1.515 European (FSE) II 5.409 235 1.661 1.998 1.515*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)    I - Credite de angajament    II - Credite bugetare                                        FIŞA PROIECTULUI                finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit,                    precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare                                                                                                         mii lei┌─────────────────────────────┬──┬─────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┐│ Denumirea şi codul │ │ │ Valoarea │Realizări│Program │Program │ Propu- │Valoarea rămasă a proiectului││ proiectului/surse │ │ Cod │ totală a │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ neri │ eşalonată pe ani ││ de finanţare │ │ │proiectului│ │ │ │ 2010 ├─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2011 │ 2012 │ anii ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │următori │├─────────────────────────────┼──┼─────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ │ │1=2=3+..+8 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────────────────────────────┴──┴─────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Proiectul: 28 Noi oportunităţi de angajare în mediul rural prin telemuncă (în parteneriat)   - mii EURO I 56 23 19 14                               II 56 23 19 14   - mii lei I 207 86 69 52                               II 207 86 69 52 TOTAL CHELTUIELI I 50.04 207 86 69 52                               II 207 86 69 52   Capitolul bugetar: 8004 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE I 56 207 86 69 52                               II 207 86 69 52 Programe din Fondul Social I 56.02 207 86 69 52 European (FSE) II 207 86 69 52  +  Anexa 4/04 *Font 7*    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale                                                  Numărul maxim de posturi şi fondul                                                      aferent salariilor de bază                                                          pe anii 2008 - 2008                                         (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU ŞOMAJ)┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────-┐│ │ Număr │ Salariu │ Modificarea │ Număr │ Număr │ Număr │Fond aferent││ │maxim de│ mediu de │ numarului de │maxim de│ de │ de │ salariilor ││ │posturi │bază în luna│ posturi în │posturi │ posturi │ posturi │ de bază pe ││ │în anul │ decembrie │anul 2009 faţă│în anul │ vacante │finanţate│ anul 2009 ││ │ 2008 │ 2008 │ de anul 2008 │ 2009 │ la 31 │ în anul │ (mii lei) ││ │ │ (lei) │ │ │decembrie│ 2009 │ ││ │ │ │ │ │ 2008 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │ 5 │ 6=4-5 │7=(2*6* 12 ││ │ │ │ │ │ │ │ luni)/1000 │├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│TOTAL: │ 3.167│ │ -410│ 2.757 │ 4│ 2.753│ 52.496 ││din care: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││6404 CHELTUIELI PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE │ 46│ │ │ 46 │ │ 46│ 703 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ │ │ ││IV. A. Funcţii publice generale │ 46│ │ │ 46 │ │ 46│ 703 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││3. Funcţii publice de execuţie │ 46│ │ │ 46 │ │ 46│ 703 ││a. Clasa I - studii superioare │ 31│ │ 2│ 33 │ │ 33│ 534 ││Consilier superior treapta 1 │ 1│ 2.051│ │ 1 │ │ 1│ 25 ││Consilier superior treapta 1 │ 8│ 1.920│ 1│ 9 │ │ 9│ 207 ││Consilier superior treapta 3 │ 1│ 1.560│ │ 1 │ │ 1│ 19 ││Consilier principal treapta 2 │ 2│ 1.256│ │ 2 │ │ 2│ 30 ││Expert principal treapta 3 │ 1│ 1.163│ 3│ 4 │ │ 4│ 56 ││Inspector principal treapta 2 │ 3│ 1.256│ -1│ 2 │ │ 2│ 30 ││Inspector principal treapta 3 │ 1│ 1.163│ -1│ │ │ │ ││Expert asistent treapta 1 │ 1│ 1.047│ 1│ 2 │ │ 2│ 25 ││Expert asistent treapta 2 │ 1│ 978│ -1│ │ │ │ ││Inspector asistent treapta 1 │ 3│ 1.047│ │ 3 │ │ 3│ 38 ││Inspector asistent treapta 2 │ 5│ 978│ 3│ 8 │ │ 8│ 94 ││Inspector asistent treapta 3 │ 4│ 908│ -3│ 1 │ │ 1│ 11 ││b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată │ 2│ │ │ 2 │ │ 2│ 40 ││Referent de specialitate superior treapta 1 │ 2│ 1.662│ -2│ │ │ │ ││Referent de specialitate superior treapta 1 │ │ 1.649│ 2│ 2 │ │ 2│ 40 ││c. Clasa III - studii medii │ 13│ │ -2│ 11 │ │ 11│ 129 ││Referent superior treapta 1 │ 1│ 1.087│ 4│ 5 │ │ 5│ 65 ││Referent superior treapta 1 │ 5│ 1.054│ -3│ 2 │ │ 2│ 25 ││Referent superior treapta 2 │ 1│ 911│ 1│ 2 │ │ 2│ 22 ││Referent superior treapta 3 │ 2│ 798│ -2│ │ │ │ ││Referent principal treapta 1 │ 1│ 747│ │ 1 │ │ 1│ 9 ││Referent principal treapta 3 │ 2│ 675│ -2│ │ │ │ ││Referent asistent treapta 3 │ 1│ 617│ │ 1 │ │ 1│ 7 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││6504 INVĂŢĂMANT - SOMAJ │ 15│ │ │ 15 │ 3│ 12│ 214 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ │ │ ││IV. A. Funcţii publice generale │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││2. Funcţii publice de conducere │ 2│ │ -1│ 1 │ │ 1│ 23 ││Director executiv │ 1│ 1.920│ -1│ │ │ │ ││Director executiv adjunct │ 1│ 1.920│ -1│ │ │ │ ││Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş│ │ 1.920│ 1│ 1 │ │ 1│ 23 ││3. Funcţii publice de execuţie │ 12│ │ 1│ 13 │ 2│ 11│ 191 ││a. Clasa I - studii superioare │ 9│ │ 1│ 10 │ 2│ 8│ 153 ││Consilier superior treapta 1 │ 3│ 1.920│ 1│ 4 │ │ 4│ 92 ││Consilier superior treapta 3 │ 1│ 1.560│ │ 1 │ │ 1│ 19 ││Consilier principal treapta 1 │ 1│ 1.397│ │ 1 │ │ 1│ 17 ││Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.163│ │ 1 │ 1│ │ ││Consilier asistent treapta 1 │ 1│ 1.047│ │ 1 │ │ 1│ 13 ││Inspector asistent treapta 1 │ 2│ 1.047│ │ 2 │ 1│ 1│ 13 ││c. Clasa III - studii medii │ 3│ │ │ 3 │ │ 3│ 38 ││Referent superior treapta 1 │ 3│ 1.054│ │ 3 │ │ 3│ 38 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││VI. Personal cu contract de muncă │ │ │ │ │ │ │ ││b) care ocupa funcţii comune │ 1│ │ │ 1 │ 1│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││Sofer │ 1│ 823│ │ 1 │ 1│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - ŞOMAJ │ 3.106│ │ -410│ 2.696 │ 1│ 2.695│ 51.579 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ │ │ ││I. Persoane care ocupa funcţii de demnitate publică │ 1│ │ │ 1 │ │ 1│ 80 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru │ │ │ │ │ │ │ ││Ocuparea Forţei de Muncă │ 1│ 6.691│ │ 1 │ │ 1│ 80 ││III. Cabinetul demnitarului │ 5│ │ │ 5 │ │ 5│ 115 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││Şef cabinet │ 1│ 1.544│ │ 1 │ │ 1│ 19 ││Director de cabinet │ 1│ 2.769│ │ 1 │ │ 1│ 33 ││Consilier(consilier personal) │ 1│ 2.598│ │ 1 │ │ 1│ 31 ││Consultant (asistent de cabinet) │ 1│ 1.701│ │ 1 │ │ 1│ 20 ││Secretar cabinet, secretar-dactilograf(curier personal)│ 1│ 933│ │ 1 │ │ 1│ 11 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││IV. A. Funcţii publice generale │ 3.015│ │ -379│ 2.636 │ 1│ 2.635│ 50.747 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││1. Înalţi funcţionari publici │ 1│ │ │ 1 │ │ 1│ 53 ││Secretar general │ 1│ 4.421│ │ 1 │ │ 1│ 53 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││2. Funcţii publice de conducere │ 450│ │ -133│ 317 │ │ 317│ 7.340 ││Director │ 13│ 2.051│ -5│ 8 │ │ 8│ 197 ││Director adjunct │ │ 2.051│ 7│ 7 │ │ 7│ 172 ││Şef serviciu │ 23│ 2.051│ -15│ 8 │ │ 8│ 197 ││Director executiv │ 42│ 1.920│ │ 42 │ │ 42│ 968 ││Director executiv adjunct │ 90│ 1.920│ │ 90 │ │ 90│ 2.074 ││Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oras│ 128│ 1.920│ 34│ 162 │ │ 162│ 3.732 ││Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comuna │ 154│ 1.920│ -154│ │ │ │ ││3. Funcţii publice de execuţie │ 2.564│ │ -246│ 2.318 │ 1│ 2.317│ 43.354 ││a. Clasa I - studii superioare │ 1.280│ │ 560│ 1.840 │ 1│ 1.839│ 37.210 ││Consilier superior treapta 1 │ 35│ 2.051│ 12│ 47 │ │ 47│ 1.157 ││Consilier superior treapta 2 │ 9│ 1.794│ 5│ 14 │ │ 14│ 301 ││Consilier superior treapta 3 │ 4│ 1.625│ 1│ 5 │ │ 5│ 98 ││Consilier juridic superior treapta 1 │ 2│ 2.051│ -1│ 1 │ │ 1│ 25 ││Consilier juridic superior treapta 2 │ 1│ 1.794│ │ 1 │ │ 1│ 22 ││Consilier principal treapta 1 │ 6│ 1.456│ -1│ 5 │ │ 5│ 87 ││Consilier principal treapta 2 │ 1│ 1.309│ │ 1 │ │ 1│ 16 ││Consilier principal treapta 3 │ 1│ 1.212│ 1│ 2 │ │ 2│ 29 ││Expert principal treapta 1 │ 9│ 1.456│ 10│ 19 │ │ 19│ 332 ││Expert principal treapta 2 │ 1│ 1.309│ 3│ 4 │ │ 4│ 63 ││Inspector principal treapta 1 │ 9│ 1.456│ -9│ │ │ │ ││Inspector principal treapta 2 │ 4│ 1.309│ │ 4 │ │ 4│ 63 ││Inspector principal treapta 3 │ 3│ 1.212│ 1│ 4 │ │ 4│ 58 ││Consilier juridic principal treapta 1 │ 1│ 1.456│ │ 1 │ │ 1│ 17 ││Consilier asistent treapta 1 │ 5│ 1.092│ -5│ │ │ │ ││Consilier asistent treapta 2 │ 1│ 1.017│ │ 1 │ │ 1│ 12 ││Expert asistent treapta 1 │ 2│ 1.092│ │ 2 │ │ 2│ 26 ││Expert asistent treapta 2 │ 2│ 1.017│ │ 2 │ │ 2│ 24 ││Expert asistent treapta 3 │ 1│ 945│ │ 1 │ 1│ │ ││Inspector asistent treapta 1 │ 16│ 1.092│ -14│ 2 │ │ 2│ 26 ││Inspector asistent treapta 2 │ 8│ 1.017│ -8│ │ │ │ ││Inspector asistent treapta 3 │ 13│ 945│ -13│ │ │ │ ││Consilier juridic asistent treapta 1 │ 1│ 1.092│ │ 1 │ │ 1│ 13 ││Consilier juridic asistent treapta 2 │ 2│ 1.017│ │ 2 │ │ 2│ 24 ││Consilier juridic asistent treapta 3 │ 3│ 945│ -2│ 1 │ │ 1│ 11 ││Consilier debutant │ 1│ 699│ │ 1 │ │ 1│ 8 ││Inspector debutant │ 4│ 699│ │ 4 │ │ 4│ 34 ││Auditor superior treapta 1 │ 1│ 2.868│ │ 1 │ │ 1│ 34 ││Auditor superior treapta 2 │ 1│ 2.271│ │ 1 │ │ 1│ 27 ││Auditor principal treapta 1 │ │ 1.650│ 3│ 3 │ │ 3│ 59 ││Auditor principal treapta 2 │ │ 1.311│ 1│ 1 │ │ 1│ 16 ││Auditor asistent treapta 2 │ │ 1.003│ 1│ 1 │ │ 1│ 12 ││Consilier superior treapta 1 │ 391│ 1.920│ 204│ 595 │ │ 595│ 13.709 ││Consilier superior treapta 2 │ 87│ 1.721│ 232│ 319 │ │ 319│ 6.588 ││Consilier superior treapta 3 │ 43│ 1.560│ 131│ 174 │ │ 174│ 3.257 ││Expert superior treapta 1 │ 3│ 1.920│ 95│ 98 │ │ 98│ 2.258 ││Expert superior treapta 2 │ 2│ 1.721│ 40│ 42 │ │ 42│ 867 ││Expert superior treapta 3 │ │ 1.560│ 71│ 71 │ │ 71│ 1.329 ││Consilier juridic superior treapta 1 │ 15│ 1.920│ 1│ 16 │ │ 16│ 369 ││Consilier juridic superior treapta 2 │ 5│ 1.721│ 10│ 15 │ │ 15│ 310 ││Consilier juridic superior treapta 3 │ │ 1.560│ 18│ 18 │ │ 18│ 337 ││Consilier principal treapta 1 │ 12│ 1.397│ -5│ 7 │ │ 7│ 117 ││Consilier principal treapta 3 │ │ 1.163│ 22│ 22 │ │ 22│ 307 ││Expert principal treapta 1 │ 51│ 1.397│ -4│ 47 │ │ 47│ 788 ││Expert principal treapta 2 │ 12│ 1.256│ 1│ 13 │ │ 13│ 196 ││Expert principal treapta 3 │ │ 1.163│ 16│ 16 │ │ 16│ 223 ││Inspector principal treapta 1 │ 205│ 1.397│ -156│ 49 │ │ 49│ 821 ││Inspector principal treapta 2 │ 7│ 1.256│ -3│ 4 │ │ 4│ 60 ││Inspector principal treapta 3 │ 1│ 1.163│ 14│ 15 │ │ 15│ 209 ││Consilier juridic principal treapta 1 │ 30│ 1.397│ -11│ 19 │ │ 19│ 319 ││Consilier juridic principal treapta 2 │ 7│ 1.256│ │ 7 │ │ 7│ 106 ││Consilier juridic principal treapta 3 │ 2│ 1.163│ 14│ 16 │ │ 16│ 223 ││Consilier asistent treapta 1 │ │ 1.047│ 2│ 2 │ │ 2│ 25 ││Consilier asistent treapta 2 │ │ 978│ 2│ 2 │ │ 2│ 23 ││Consilier asistent treapta 3 │ │ 908│ 1│ 1 │ │ 1│ 11 ││Expert asistent treapta 1 │ 21│ 1.047│ -21│ │ │ │ ││Expert asistent treapta 2 │ 24│ 978│ -10│ 14 │ │ 14│ 164 ││Inspector asistent treapta 1 │ 53│ 1.047│ -50│ 3 │ │ 3│ 38 ││Inspector asistent treapta 2 │ 65│ 978│ -43│ 22 │ │ 22│ 258 ││Inspector asistent treapta 3 │ 1│ 908│ 2│ 3 │ │ 3│ 33 ││Consilier juridic asistent treapta 1 │ 24│ 1.047│ -12│ 12 │ │ 12│ 151 ││Consilier juridic asistent treapta 2 │ 21│ 978│ -10│ 11 │ │ 11│ 129 ││Expert debutant │ 1│ 699│ 4│ 5 │ │ 5│ 42 ││Inspector debutant │ │ 699│ 5│ 5 │ │ 5│ 42 ││Consilier juridic debutant │ 1│ 699│ │ 1 │ │ 1│ 8 ││Auditor superior treapta 1 │ 20│ 1.920│ │ 20 │ │ 20│ 461 ││Auditor superior treapta 2 │ 21│ 1.721│ │ 21 │ │ 21│ 434 ││Auditor superior treapta 3 │ 2│ 1.560│ 13│ 15 │ │ 15│ 281 ││Auditor principal treapta 1 │ 5│ 1.397│ │ 5 │ │ 5│ 84 ││Auditor principal treapta 2 │ 1│ 1.256│ │ 1 │ │ 1│ 15 ││Auditor principal treapta 3 │ │ 908│ 2│ 2 │ │ 2│ 22 ││b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată │ 154│ │ -33│ 121 │ │ 121│ 2.087 ││Referent de specialitate superior treapta 1 │ 2│ 1.662│ │ 2 │ │ 2│ 40 ││Referent de specialitate principal treapta 1 │ 1│ 1.123│ │ 1 │ │ 1│ 13 ││Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 2│ 697│ │ 2 │ │ 2│ 17 ││Referent de specialitate asistent treapta 2 │ 1│ 666│ │ 1 │ │ 1│ 8 ││Referent de specialitate superior treapta 1 │ 105│ 1.649│ -32│ 73 │ │ 73│ 1.445 ││Referent de specialitate superior treapta 2 │ 12│ 1.338│ 3│ 15 │ │ 15│ 241 ││Referent de specialitate principal treapta 1 │ 21│ 1.115│ -2│ 19 │ │ 19│ 254 ││Referent de specialitate principal treapta 2 │ 1│ 1.087│ │ 1 │ │ 1│ 13 ││Referent de specialitate asistent treapta 1 │ 7│ 691│ -2│ 5 │ │ 5│ 41 ││Referent de specialitate asistent treapta 3 │ 2│ 624│ │ 2 │ │ 2│ 15 ││c. Clasa III - studii medii │ 1.130│ │ -773│ 357 │ │ 357│ 4.057 ││Referent superior treapta 1 │ 20│ 1.087│ -6│ 14 │ │ 14│ 183 ││Referent superior treapta 2 │ 1│ 940│ │ 1 │ │ 1│ 11 ││Referent superior treapta 3 │ 2│ 839│ 3│ 5 │ │ 5│ 50 ││Referent principal treapta 1 │ 6│ 747│ -1│ 5 │ │ 5│ 45 ││Referent principal treapta 2 │ 1│ 704│ │ 1 │ │ 1│ 8 ││Referent asistent treapta 1 │ 7│ 657│ -2│ 5 │ │ 5│ 39 ││Referent asistent treapta 2 │ 2│ 640│ 1│ 3 │ │ 3│ 23 ││Referent asistent treapta 3 │ 4│ 619│ -3│ 1 │ │ 1│ 7 ││Referent superior treapta 1 │ 740│ 1.054│ -549│ 191 │ │ 191│ 2.416 ││Referent superior treapta 2 │ 87│ 911│ -18│ 69 │ │ 69│ 754 ││Referent superior treapta 3 │ 7│ 798│ -7│ │ │ │ ││Referent principal treapta 1 │ 163│ 747│ -130│ 33 │ │ 33│ 296 ││Referent principal treapta 2 │ 15│ 697│ -12│ 3 │ │ 3│ 25 ││Referent principal treapta 3 │ 1│ 675│ -1│ │ │ │ ││Referent asistent treapta 1 │ 23│ 651│ -23│ │ │ │ ││Referent asistent treapta 2 │ 41│ 638│ -17│ 24 │ │ 24│ 184 ││Referent asistent treapta 3 │ 8│ 617│ -6│ 2 │ │ 2│ 15 ││Referent debutant │ 2│ 595│ -2│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││IV. B. Funcţii publice specifice │ │ │ │ │ │ │ ││4. Manageri publici │ │ │ 1│ 1 │ │ 1│ 31 ││b. Funcţii publice specifice │ │ │ 1│ 1 │ │ 1│ 31 ││Manager public asistent │ │ │ 1│ 1 │ │ 1│ 31 ││ │ │ 2.564│ 1│ 1 │ │ 1│ 31 ││VI. Personal cu contract de muncă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││a) Personal de specialitate │ 27│ │ -17│ 10 │ │ 10│ 141 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ ││contabil; gradul I A │ 5│ 1.523│ -3│ 2 │ │ 2│ 37 ││Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor │ │ │ │ │ │ │ ││contabil; gradul II │ 13│ 1.380│ -9│ 4 │ │ 4│ 66 ││Referent IA │ 5│ 889│ -3│ 2 │ │ 2│ 21 ││Referent I │ 2│ 774│ -1│ 1 │ │ 1│ 9 ││Referent III │ 2│ 630│ -1│ 1 │ │ 1│ 8 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││VI. Personal cu contract de muncă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││b) care ocupa funcţii comune │ 58│ │ -15│ 43 │ │ 43│ 465 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││Stenodactilograf I │ 4│ 792│ -4│ │ │ │ ││Stenodactilograf II │ 1│ 725│ -1│ │ │ │ ││Administrator I │ 3│ 941│ -2│ 1 │ │ 1│ 11 ││Casier magaziner; I │ 3│ 829│ -1│ 2 │ │ 2│ 20 ││Funcţionar arhivar; I │ 8│ 810│ -5│ 3 │ │ 3│ 29 ││Funcţionar arhivar; II │ 2│ 744│ -2│ │ │ │ ││Muncitor calificat I │ 4│ 894│ │ 4 │ │ 4│ 43 ││Muncitor calificat II │ 4│ 850│ │ 4 │ │ 4│ 41 ││Muncitor calificat III │ 2│ 792│ │ 2 │ │ 2│ 19 ││Şofer │ 27│ 933│ │ 27 │ │ 27│ 302 │└───────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────-┘  +  Anexa 5/04/20/128 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE                   DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE                                                                                                                   - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - credite de TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT     angajament EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────────────────────────────II - credite bugetare până la PROGRAM ESTIMĂRI SURSA/GRUPA/CAPITOL 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2010 2011 2012 anii                                                                                                                          ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 67.461 9.914 13.039 11.532 10.662 11.003 11.311  finanţare II 67.461 9.914 13.039 11.532 10.662 11.003 11.3111.3 Credite I 7.577 2.027 4.300 1.250    externe II 7.577 2.027 4.300 1.2501.4 Buget de I 59.884 7.887 8.739 10.282 10.662 11.003 11.311  asigurări II 59.884 7.887 8.739 10.282 10.662 11.003 11.311  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 22.890 3.826 3.015 5.002 3.766 3.481 3.800                  II 22.890 3.826 3.015 5.002 3.766 3.481 3.8001.4.2 Reparaţii I 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511  capitale afe- II 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511  rente activelor  fixe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 2.247 1.220 1.027  finanţare II 2.247 1.220 1.0271.4 Buget de I 2.247 1.220 1.027  asigurări II 2.247 1.220 1.027  pentru şomaj.1.4.1 Active fixe I 2.247 1.220 1.027                  II 2.247 1.220 1.027─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 65.214 9.914 13.039 10.312 9.635 11.003 11.311  finanţare II 65.214 9.914 13.039 10.312 9.635 11.003 11.3111.3 Credite I 7.577 2.027 4.300 1.250    externe II 7.577 2.027 4.300 1.2501.4 Buget de I 57.637 7.887 8.739 9.062 9.635 11.003 11.311  asigurări II 57.637 7.887 8.739 9.062 9.635 11.003 11.311  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 20.643 3.826 3.015 3.782 2.739 3.481 3.800                  II 20.643 3.826 3.015 3.782 2.739 3.481 3.8001.4.2 Reparaţii I 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511  capitale afe- II 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511  rente activelor  fixe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Dotări independente───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 11.990 3.525 4.287 2.478 300 300 1.100  finanţare II 11.990 3.525 4.287 2.478 300 300 1.1001.3 Credite I 2.166 316 1.600 250    externe II 2.166 316 1.600 2501.4 Buget de I 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100  asigurări II 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100                  II 9.824 3.209 2.687 2.228 300 300 1.100─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 53.224 6.389 8.752 7.834 9.335 10.703 10.211  finanţare II 53.224 6.389 8.752 7.834 9.335 10.703 10.2111.3 Credite I 5.411 1.711 2.700 1.000    externe II 5.411 1.711 2.700 1.0001.4 Buget de I 47.813 4.678 6.052 6.834 9.335 10.703 10.211  asigurări II 47.813 4.678 6.052 6.834 9.335 10.703 10.211  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 10.819 617 328 1.554 2.439 3.181 2.700                  II 10.819 617 328 1.554 2.439 3.181 2.7001.4.2 Reparaţii I 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511  capitale afe- II 36.994 4.061 5.724 5.280 6.896 7.522 7.511  rente activelor  fixe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Capitol: 65.04 -- INVĂŢĂMANT (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452  finanţare II 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.4521.4 Buget de I 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452  asigurări II 17.383 1.615 2.566 3.138 3.254 3.358 3.452  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 2.449 249 662 638 300 300 300                  II 2.449 249 662 638 300 300 3001.4.2 Reparatii I 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152  capitale afe- II 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152  rente activelor  fixe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Capitol: 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 50.078 8.299 10.473 8.394 7.408 7.645 7.859  finanţare II 50.078 8.299 10.473 8.394 7.408 7.645 7.8591.3 Credite I 7.577 2.027 4.300 1.250    externe II 7.577 2.027 4.300 1.2501.4 Buget de I 42.501 6.272 6.173 7.144 7.408 7.645 7.859  asigurări II 42.501 6.272 6.173 7.144 7.408 7.645 7.859  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 20.441 3.577 2.353 4.364 3.466 3.181 3.500                  II 20.441 3.577 2.353 4.364 3.466 3.181 3.5001.4.2 Reparaţii I 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359  capitale afe- II 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359  rente activelor  fixe───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE                  DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE                                                                                                                   - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - credite de TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT     angajament EFECTUATE PRELIMINATĂ ─────────────────────────────────────────────────────────────────II - credite bugetare până la PROGRAM ESTIMĂRISURSA / GRUPA / CAPITOL 31.12.2007 2008 2009 ────────────────────────────────────────────────────                                                                                    2010 2011 2012 anii                                                                                                                          ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 2.247 1.220 1.027  finanţare II 2.247 1.220 1.0271.4 Buget de I 2.247 1.220 1.027  asigurări II 2.247 1.220 1.027  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 2.247 1.220 1.027                  II 2.247 1.220 1.027───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total surse de I 47.831 8.299 10.473 7.174 6.381 7.645 7.859  finanţare II 47.831 8.299 10.473 7.174 6.381 7.645 7.8591.3 Credite ext. I 7.577 2.027 4.300 1.250                  II 7.577 2.027 4.300 1.2501.4 Buget de I 40.254 6.272 6.173 5.924 6.381 7.645 7.859  asigurări II 40.254 6.272 6.173 5.924 6.381 7.645 7.859  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 18.194 3.577 2.353 3.144 2.439 3.181 3.500                  II 18.194 3.577 2.353 3.144 2.439 3.181 3.5001.4.2 Reparaţii I 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359  capitale afe- II 22.060 2.695 3.820 2.780 3.942 4.464 4.359  rente activelor  fixe───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Programul s-a obţinut din centralizarea a 5 fişe.  +  Anexa 5/04/20/129 *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol 65.04 ─ ─ ÎNVĂŢĂMÂNT    Cod 20.65.04.001                                  FIŞA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                            b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judet/Sector 4   1.2 Municipiu/Oraş/Comună BUCUREŞTI   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 249   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei) 662   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 1.443   D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE      ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA      ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare (Cod obiectiv: 20.65.04.001)                                                                                       ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢATfinanţare şi EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────                                                                       2010 2011 2012 anii                                                                                              ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 2.354 249 662 543 300 300 300finanţare II 2.354 249 662 543 300 300 3001.4 Buget de I 2.354 249 662 543 300 300 300  asigurări II 2.354 249 662 543 300 300 300  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 2.354 249 662 543 300 300 300                     II 2.354 249 662 543 300 300 300───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacosturilor defuncţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol 65.04 ─ ─ ÎNVĂŢĂMÂNT    Cod 20.65.04.001e ANOFM                                  FIŞA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                     e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judet/Sector 4   1.2 Municipiu/Oraş/Comună BUCUREŞTI   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 1.366   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei) 1.904   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 11.759   D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE      ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA      ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare (Cod obiectiv: 20.65.04.001e ANOFM)                                                                                       ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢATfinanţare şi EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────                                                                       2010 2011 2012 anii                                                                                              ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152finanţare II 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.1521.4 Buget de I 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152  asigurări II 15.029 1.366 1.904 2.595 2.954 3.058 3.152  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 95 95                     II 95 951.4.2 Reparaţii I 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152  capitale afe- II 14.934 1.366 1.904 2.500 2.954 3.058 3.152  rente activelor  fixe───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacosturilor defuncţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol 68.04 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ    Cod 20.68.04.004                                  FIŞA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                      REABILITARE ŞI EXTINDERE SEDIU AJOFM GORJ    Tipul cheltuielii: B ─ obiectiv (proiect) nou───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judet/Sector GORJ   1.2 Municipiu/Oraş/Comună TG.JIU   1.3 Amplasament STR. LT. COL. PETRESCU NR. 1   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de AVIZ NR.81/2008 ŞI ORD. NR. 497/2008       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna 03 /anul 2008 ) 2.247   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) S.C. 265 30 MP                                                     S.D. 581 10 MP                                                     NR. SALARIAŢI 10   3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 18   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna 04/anul 2009) 2.247   2. Durata de realizare contractată (număr luni) 18   3. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2009   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an) 04/2010   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 2.247   D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE      ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA      ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare (Cod obiectiv: 20.68.04.004)                                                                                       ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢATfinanţare şi EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────                                                                       2010 2011 2012 anii                                                                                              ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 2.247 1.220 1.027finanţare II 2.247 1.220 1.0271.4 Buget de I 2.247 1.220 1.027  asigurări II 2.247 1.220 1.027  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 2.247 1.220 1.027                     II 2.247 1.220 1.027───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacosturilor defuncţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol 68.04 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ    Cod 20.68.04.001                                  FIŞA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                            b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judet/Sector 4   1.2 Municipiu/Oraş/Comună BUCUREŞTI   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 3.276   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei) 3.625   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 2.735   D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE      ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA      ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare (Cod obiectiv: 20.68.04.001)                                                                                       ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢATfinanţare şi EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────                                                                       2010 2011 2012 anii                                                                                              ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 9.636 3.276 3.625 1.935 800finanţare II 9.636 3.276 3.625 1.935 8001.3 Credite ext. I 2.166 316 1.600 250                     II 2.166 316 1.600 2501.4 Buget de I 7.470 2.960 2.025 1.685 800  asigurări II 7.470 2.960 2.025 1.685 800  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 7.470 2.960 2.025 1.685 800                     II 7.470 2.960 2.025 1.685 800───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacosturilor defuncţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    Capitol 68.04 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ    Cod 20.68.04.001e ANOFM                                  FIŞA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                     e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1 Judet/Sector 4   1.2 Municipiu/Oraş/Comună BUCUREŞTI   1.3 Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1 Numărul şi data Acordului MFP   2.2 Numărul şi data aprobării studiului de       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)       (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei) 5.023   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei) 6.848   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2008 (mii lei) 26.324   D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE      ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA      ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare (Cod obiectiv: 20.68.04.001e ANOFM)                                                                                       ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI EXECUŢIE EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢATfinanţare şi EFECTUATE PRELIMINATĂ ──────────────────────────────────────────costuri de până la PROGRAM ESTIMĂRIfuncţionare 31.12.2007 2008 2009 ─────────────────────────────────                                                                       2010 2011 2012 anii                                                                                              ulteriori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 38.195 5.023 6.848 5.239 6.381 7.645 7.059finanţare II 38.195 5.023 6.848 5.239 6.381 7.645 7.0591.3 Credite externe I 5.411 1.711 2.700 1.000                     II 5.411 1.711 2.700 1.0001.4 Buget de I 32.784 3.312 4.148 4.239 6.381 7.645 7.059  asigurări II 32.784 3.312 4.148 4.239 6.381 7.645 7.059  pentru şomaj1.4.1 Active fixe I 10.724 617 328 1.459 2.439 3.181 2.700                     II 10.724 617 328 1.459 2.439 3.181 2.7001.4.2 Reparaţii I 22.060 2.695 2.820 2.780 3.942 4.464 4.359  capitale afe- II 22.060 2.695 2.820 2.780 3.942 4.464 4.359  rente activelor  fixe───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacosturilor defuncţionare şide întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6/04/ *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                                    SINTEZA                  sumelor alocate pentru instituţii publice                   finanţate parţial din venituri proprii                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ ││ │ │ ││ ├──────────────────────────────── │ 15.472││0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 3.016││3300 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 3.016││3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII │ ││ │ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 3.016││3310 50 │Alte venituri din prestări servicii şi │ ││ │alte activităţi │ 3.016││4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 12.456││4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 12.456││ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 12.456││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ │ │ ││ ├──────────────────────────────── │ 15.472││5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.737││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.550││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.211││ 01│Salarii de bază │ 2.895││ 02│Salarii de merit │ 77││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 172││ 04│Spor de vechime │ 465││ 06│Alte sporuri │ 41││ 07│Ore suplimentare │ 162││ 08│Fond de premii │ 284││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 54││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 61││ 03 │Contribuţii │ 1.339││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 825││5010 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 92││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 312││5010 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 63││5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 47││5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.247││ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.321││ 01│Furnituri de birou │ 60││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 33││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 485││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 65││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 152││ 06│Piese de schimb │ 85││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 210││5010 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 5.411││5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 820││5010 20 02 │Reparaţii curente │ 40││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 131││ 30│Alte obiecte de inventar │ 131││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 128││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 128││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 64││5010 20 13 │Pregătire profesională │ 50││ 14 │Protecţia muncii │ 90││ 30 │Alte cheltuieli │ 423││ 04│Chirii │ 380││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 43││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 470││5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 470││ 02 │Ajutoare sociale │ 470││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 470││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 735││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 735││ 01 │Active fixe │ 235││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 235││5010 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 15.472││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.737││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.550││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.211││ 01│Salarii de bază │ 2.895││ 02│Salarii de merit │ 77││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 172││ 04│Spor de vechime │ 465││ 06│Alte sporuri │ 41││ 07│Ore suplimentare │ 162││ 08│Fond de premii │ 284││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 54││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 61││ 03 │Contribuţii │ 1.339││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 825││6510 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 92││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 312││6510 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 63││6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 47││6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.247││ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.321││ 01│Furnituri de birou │ 60││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 33││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 485││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 65││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 152││ 06│Piese de schimb │ 85││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 210││6510 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 5.411││6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 820││6510 20 02 │Reparaţii curente │ 40││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 131││ 30│Alte obiecte de inventar │ 131││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 128││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 128││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 64││6510 20 13 │Pregătire profesională │ 50││ 14 │Protecţia muncii │ 90││ 30 │Alte cheltuieli │ 423││ 04│Chirii │ 380││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 43││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 470││6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 470││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 470││ 02 │Ajutoare sociale │ 470││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 470││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 735││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 735││ 01 │Active fixe │ 235││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 235││6510 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 6/04/01 *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR    BRAŞOV                                    BUGETUL                        instituţiilor publice finanţate                         parţial din venituri proprii                                 pe anul 2009                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ ││ │_______________________________ │ 2.468││ │ │ ││0002 10 │I.VENITURI CURENTE │ 350││3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350││3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 350││3310 50 │Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi│ 350││4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 2.118││4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.118││ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.118││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ │____________________________________ │ 2.468││ │ │ ││5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.438││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 560││ 01│Salarii de bază │ 405││ 02│Salarii de merit │ 11││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 22││ 04│Spor de vechime │ 60││ 06│Alte sporuri │ 5││ 07│Ore suplimentare │ 22││ 08│Fond de premii │ 27││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5││ 03 │Contribuţii │ 190││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 120││5010 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 6││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 48││5010 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ ││ │şi boli profesionale │ 10││5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6││5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.468││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.295││ 01│Furnituri de birou │ 10││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 100││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 15││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 25││ 06│Piese de schimb │ 10││ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv,internet │ 30││5010 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 900││5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 200││5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20││ 30│Alte obiecte de inventar │ 20││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 20││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 20││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10││5010 20 13 │Pregătire profesională │ 10││ 14 │Protecţia muncii │ 60││ 30 │Alte cheltuieli │ 53││ 04│Chirii │ 50││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 100││5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 120││ 02 │Ajutoare sociale │ 120││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 120││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.468││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.438││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 560││ 01│Salarii de bază │ 405││ 02│Salarii de merit │ 11││ 03│Indemnizaţii de conducere │ 22││ 04│Spor de vechime │ 60││ 06│Alte sporuri │ 5││ 07│Ore suplimentare │ 22││ 08│Fond de premii │ 27││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5││ 03 │Contribuţii │ 190││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 120││6510 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 6││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 48││6510 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 10││6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6││6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.468││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.295││ 01│Furnituri de birou │ 10││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 100││ 04│Apă canal şi salubritate │ 15││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 25││ 06│Piese de schimb │ 10││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 30││6510 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 900││6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 200││6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20││ 30│Alte obiecte de inventar │ 20││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 20││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 20││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10││6510 20 13 │Pregătire profesională │ 10││ 14 │Protecţia muncii │ 60││ 30 │Alte cheltuieli │ 53││ 04│Chirii │ 50││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 100││6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA │ 120││ 02 │Ajutoare sociale │ 120││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 120││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 2.128││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ ││ │recalificare │ 2.128││6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 340│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 6/04/02 *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR    CALĂRAŞI                                    BUGETUL                        instituţiilor publice finanţate                         parţial din venituri proprii                                  pe anul 2009                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ ││ │_______________________________ │ 2.044││ │ │ ││0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 400││3300 │C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 400││3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 400││3310 50 │Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi│ 400││4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 1.644││4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.644││ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.644││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ ├─────────────────────────────────── │ 2.044││5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.014││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 510││ 01│Salarii de bază │ 323││ 02│Salarii de merit │ 10││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 23││ 04│Spor de vechime │ 60││ 06│Alte sporuri │ 5││ 07│Ore suplimentare │ 29││ 08│Fond de premii │ 50││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5││ 03 │Contribuţii │ 190││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 110││5010 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 17││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 49││5010 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ ││ │şi boli profesionale │ 8││5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6││5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.144││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.061││ 01│Furnituri de birou │ 6││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 100││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 3││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 20││ 06│Piese de schimb │ 6││ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20││5010 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 751││5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 150││5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5││ 30│Alte obiecte de inventar │ 5││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 18││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 18││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 8││5010 20 13 │Pregătire profesională │ 10││ 14 │Protecţia muncii │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 32││ 04│Chirii │ 25││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 100││5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA │ 70││ 02 │Ajutoare sociale │ 70││ 02│Ajutoare sociale în natura │ 70││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.044││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.014││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 510││ 01│Salarii de bază │ 323││ 02│Salarii de merit │ 10││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 23││ 04│Spor de vechime │ 60││ 06│Alte sporuri │ 5││ 07│Ore suplimentare │ 29││ 08│Fond de premii │ 50││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5││ 03 │Contribuţii │ 190││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 110││6510 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 17││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 49││6510 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 8││6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6││6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.144││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.061││ 01│Furnituri de birou │ 6││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 100││ 04│Apă canal şi salubritate │ 3││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 20││ 06│Piese de schimb │ 6││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20││6510 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 751││6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 150││6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5││ 30│Alte obiecte de inventar │ 5││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 18││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 18││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 8││6510 20 13 │Pregătire profesională │ 10││ 14 │Protecţia muncii │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 32││ 04│Chirii │ 25││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 100││6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 100││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA │ 70││ 02 │Ajutoare sociale │ 70││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 70││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 1.823││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ ││ │recalificare │ 1.823││6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 221│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 6/04/03 *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR    CLUJ                                    BUGETUL                       instituţiilor publice finanţate                        parţial din venituri proprii                                 pe anul 2009                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ ││ │_______________________________ │ 2.384││ │ │ ││0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ 400││3300 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 400││3310 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 400││3310 50 │Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi│ 400││4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 1.984││4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.984││ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.984││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ │____________________________________ │ 2.384││ │ │ ││5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.354││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 540││ 01│Salarii de bază │ 313││ 02│Salarii de merit │ 15││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 16││ 04│Spor de vechime │ 70││ 06│Alte sporuri │ 10││ 07│Ore suplimentare │ 15││ 08│Fond de premii │ 55││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 17││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 29││ 03 │Contribuţii │ 160││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 95││5010 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 15││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 38││5010 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ ││ │şi boli profesionale │ 7││5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5││5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.564││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.393││ 01│Furnituri de birou │ 5││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 70││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 6││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 15││ 06│Piese de schimb │ 15││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 30││5010 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 1.100││5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 150││5010 20 02 │Reparaţii curente │ 10││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25││ 30│Alte obiecte de inventar │ 25││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 30││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 30││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 18││5010 20 13 │Pregătire profesională │ 10││ 14 │Protecţia muncii │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 68││ 04│Chirii │ 50││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 20││5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70││ 02 │Ajutoare sociale │ 70││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 70││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.384││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.354││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 540││ 01│Salarii de bază │ 313││ 02│Salarii de merit │ 15││ 03│Indemnizatii de conducere │ 16││ 04│Spor de vechime │ 70││ 06│Alte sporuri │ 10││ 07│Ore suplimentare │ 15││ 08│Fond de premii │ 55││ 13│Indemnizaţie de delegare │ 17││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 29││ 03 │Contribuţii │ 160││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 95││6510 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 15││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 38││6510 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 7││6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5││6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.564││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.393││ 01│Furnituri de birou │ 5││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 70││ 04│Apă canal şi salubritate │ 6││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 15││ 06│Piese de schimb │ 15││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 30││6510 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 1.100││6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 150││6510 20 02 │Reparaţii curente │ 10││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25││ 30│Alte obiecte de inventar │ 25││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 30││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 30││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 18││6510 20 13 │Pregătire profesională │ 10││ 14 │Protecţia muncii │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 68││ 04│Chirii │ 50││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 20││6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 20││ 57 │TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALĂ │ 70││ 02 │Ajutoare sociale │ 70││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 70││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 2.201││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare │ ││ │şi recalificare │ 2.201││6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 183│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 6/04/04 *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR    DOLJ                                    BUGETUL                   instituţiilor publice finanţate parţial                     din venituri proprii pe anul 2009                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ ││ │_______________________________ │ 1.925││ │ │ ││0002 10 │1.VENITURI CURENTE │ 350││3300 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350││3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 350││3310 50 │Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi│ 350││ │ │ ││4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 1.575││4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.575││ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.575││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ │___________________________________ │ 1.925││ │ │ ││5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.895││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 527││ 01│Salarii de bază │ 425││ 02│Salarii de merit │ 1││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 18││ 04│Spor de vechime │ 40││ 06│Alte sporuri │ 1││ 07│Ore suplimentare │ 10││ 08│Fond de premii │ 24││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5││ 03 │Contribuţii │ 173││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 100││5010 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 6││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 59││5010 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 5││5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3││ │ │ ││5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.105││ 01 │Bunuri şi servicii │ 983││ 01│Furnituri de birou │ 10││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 45││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 7││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 15││ 06│Piese de schimb │ 10││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 25││5010 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 800││5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 70││5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25││ 30│Alte obiecte de inventar │ 25││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 15││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 8││5010 20 13 │Pregătire profesională │ 10││ 14 │Protecţia muncii │ 5││ 30 │Alte cheltuieli │ 59││ 04│Chirii │ 50││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9││ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 90││ 02 │Ajutoare sociale │ 90││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 90││ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││ │ │ ││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.925││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.895││ │ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 700││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 527││ 01│Salarii de bază │ 425││ 02│Salarii de merit │ 1││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 18││ 04│Spor de vechime │ 40││ 06│Alte sporuri │ 1││ 07│Ore suplimentare │ 10││ 08│Fond de premii │ 24││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5││ 03 │Contribuţii │ 173││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 100││6510 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 6││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 59││6510 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 5││6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3││ │ │ ││6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.105││ 01 │Bunuri şi servicii │ 983││ 01│Furnituri de birou │ 10││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 45││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 7││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 15││ 06│Piese de schimb │ 10││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 25││6510 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 800││6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 70││6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25││ 30│Alte obiecte de inventar │ 25││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 15││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 8││6510 20 13 │Pregătire profesională │ 10││ 14 │Protecţia muncii │ 5││ 30 │Alte cheltuieli │ 59││ 04│Chirii │ 50││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9││ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 90││ 02 │Ajutoare sociale │ 90││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 90││ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 1.772││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ ││ │recalificare │ 1.772││6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 153│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 6/04/05 *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR    TELEORMAN                                    BUGETUL                     instituţiilor publice finanţate parţial                                  din venituri                              proprii pe anul 2009                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ ││ │_______________________________ │ 1.941││ │ │ ││0002 10 │I. VENITURi CURENTE │ 350││3300 │C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350││3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 350││3310 50 │Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi│ 350││ │ │ ││4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 1.591││4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.591││ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.591││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ ├─────────────────────────────────── │ 1.941││5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.911││ │ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 582││ 01│Salarii de bază │ 397││ 02│Salarii de merit │ 10││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 25││ 04│Spor de vechime │ 85││ 06│Alte sporuri │ 6││ 07│Ore suplimentare │ 13││ 08│Fond de premii │ 40││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 6││ 03 │Contribuţii │ 168││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 110││5010 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 32││5010 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 6││5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10││ │ │ ││5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.011││ 01 │Bunuri şi servicii │ 926││ 01│Furnituri de birou │ 6││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 3││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 40││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 7││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 14││ 06│Piese de schimb │ 16││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20││5010 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 800││5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 20││5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3││ 30│Alte obiecte de inventar │ 3││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 15││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10││5010 20 13 │Pregătire profesională │ 5││ 14 │Protecţia muncii │ 2││ 30 │Alte cheltuieli │ 50││ 04│Chirii │ 50││ │ │ ││ │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 100││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ │ │ ││5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 50││ 02 │Ajutoare sociale │ 50││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 50││ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.941││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.911││ │ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 582││ 01│Salarii de bază │ 397││ 02│Salarii de merit │ 10││ 03│Indemnizaţii de conducere │ 25││ 04│Spor de vechime │ 85││ 06│Alte sporuri │ 6││ 07│Ore suplimentare │ 13││ 08│Fond de premii │ 40││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 6││ 03 │Contribuţii │ 168││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 110││6510 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 32││6510 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 6││6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10││ │ │ ││6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.011││ 01 │Bunuri şi servicii │ 926││ 01│Furnituri de birou │ 6││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 3││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 40││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 7││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 14││ 06│Piese de schimb │ 16││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20││6510 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 800││6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 20││6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3││ 30│Alte obiecte de inventar │ 3││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 15││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10││6510 20 13 │Pregătire profesională │ 5││ 14 │Protecţia muncii │ 2││ 30 │Alte cheltuieli │ 50││ 04│Chirii │ 50││ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 100││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 100││ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 50││ 02 │Ajutoare sociale │ 50││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 50││ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 1.756││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ ││ │recalificare │ 1.756││6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 185│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 6/04/06 *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR    VÂLCEA                                    BUGETUL                         Instituţiilor publice finantate                                  parţial din                         venituri proprii pe anul 2009                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ ││ │_______________________________ │ 2.474││ │ │ ││0002 10 │I.VENITURI CURENTE │ 466││3300 │C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 466││3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 466││3310 50 │Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi│ 466││ │ │ ││4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 2.008││4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 2.008││ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 2.008││ │ │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ │____________________________________ │ 2.474││5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.444││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 577││ 01│Salarii de bază │ 362││ 02│Salarii de merit │ 10││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 29││ 04│Spor de vechime │ 85││ 06│Alte sporuri │ 5││ 07│Ore suplimentare │ 36││ 08│Fond de premii │ 38││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 10││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 2││ 03 │Contribuţii │ 173││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 110││5010 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 18││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 31││5010 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 7││5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7││ │ │ ││5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.075││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.326││ 01│Furnituri de birou │ 8││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 10││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 90││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 7││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 28││ 06│Piese de schimb │ 8││ 08│Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 15││5010 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 1.000││5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 160││5010 20 02 │Reparaţii curente │ 20││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 40││ 30│Alte obiecte de inventar │ 40││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 15││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15││ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 10││5010 20 13 │Pregătire profesională │ 5││ 14 │Protecţia muncii │ 3││ 30 │Alte cheltuieli │ 55││ 04│Chirii │ 55││ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 150││ │ │ ││5010 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 70││ 02 │Ajutoare sociale │ 70││ 02│Ajutoare sociale în natura │ 70││ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.474││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.444││ │ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 750││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 577││ 01│Salarii de bază │ 362││ 02│Salarii de merit │ 10││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 29││ 04│Spor de vechime │ 85││ 06│Alte sporuri │ 5││ 07│Ore suplimentare │ 36││ 08│Fond de premii │ 38││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 10││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 2││ 03 │Contribuţii │ 173││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 110││6510 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 18││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 31││6510 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 7││6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7││ │ │ ││6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.474││ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.326││ 01│Furnituri de birou │ 8││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 10││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 90││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 7││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 28││ 06│Piese de schimb │ 8││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 15││6510 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 1.000││6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 160││6510 20 02 │Reparaţii curente │ 20││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 40││ 30│Alte obiecte de inventar │ 40││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 15││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 15││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10││6510 20 13 │Pregătire profesională │ 5││ 14 │Protecţia muncii │ 3││ 30 │Alte cheltuieli │ 55││ 04│Chirii │ 55││ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 150││6510 56 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 150││ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 70││ 02 │Ajutoare sociale │ 70││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 70││ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 2.181││ 01 │Centre de specializare, perfectionare, calificare şi │ ││ │recalificare │ 2.181││6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 293│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 6/04/07 *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI    SOCIALE    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR    MUREŞ                                    BUGETUL                   Instituţiilor publice finanţate parţial                     din venituri proprii pe anul 2009                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ ││ │_______________________________ │ 798││ │ │ ││0002 10 │1.VENITURI CURENTE │ 350││3300 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350││3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 350││3310 50 │Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi│ 350││ │ │ ││4300 10 │IV.SUBVENTII │ 448││4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 448││ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 448││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ │___________________________________ │ 798││5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 768││ │ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 455││ 01│Salarii de bază │ 346││ 02│Salarii de merit │ 6││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 15││ 04│Spor de vechime │ 35││ 06│Alte sporuri │ 3││ 07│Ore suplimentare │ 15││ 08│Fond de premii │ 25││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5││ 03 │Contribuţii │ 145││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 90││5010 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 30││5010 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 10││5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5││ │ │ ││5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 168││ 01 │Bunuri şi servicii │ 107││ 01│Furnituri de birou │ 10││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 30││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 5││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 10││ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20││5010 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 10││5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 20││5010 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3││ 30│Alte obiecte de inventar │ 3││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 5││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 5││ 30 │Alte cheltuieli │ 53││ 04│Chirii │ 50││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3││ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 798││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 768││ │ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 455││ 01│Salarii de bază │ 346││ 02│Salarii de merit │ 6││ 03│Indemnizatii de conducere │ 15││ 04│Spor de vechime │ 35││ 06│Alte sporuri │ 3││ 07│Ore suplimentare │ 15││ 08│Fond de premii │ 25││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 5││ 03 │Contribuţii │ 145││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 90││6510 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 30││6510 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 10││6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5││ │ │ ││6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 168││ 01 │Bunuri şi servicii │ 107││ 01│Furnituri de birou │ 10││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 30││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 5││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 10││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20││6510 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 10││6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 20││6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3││ 30│Alte obiecte de inventar │ 3││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 5││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 5││ 30 │Alte cheltuieli │ 53││ 04│Chirii │ 50││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30││ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 30││ 01 │Active fixe │ 30││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 30││6510 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 790││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ ││ │recalificare │ 790││6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 8│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 6/04/08 *Font 8*    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI    SOCIALE    CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR    MEHEDINŢI                                    BUGETUL                     instituţiilor publice finanţate parţial                                  din venituri                              proprii pe anul 2009                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 10 │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ ││ │_______________________________ │ 1.438││ │ │ ││0002 10 │I. VENITURi CURENTE │ 350││3300 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 350││3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 350││3310 50 │Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi│ 350││ │ │ ││4300 10 │IV.SUBVENŢII │ 1.088││4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 1.088││ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ 1.088││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ ├─────────────────────────────────── │ 1.438││5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 913││ │ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 460││ 01│Salarii de bază │ 324││ 02│Salarii de merit │ 14││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 24││ 04│Spor de vechime │ 30││ 06│Alte sporuri │ 6││ 07│Ore suplimentare │ 22││ 08│Fond de premii │ 25││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 10││ 03 │Contribuţii │ 140││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 90││5010 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 25││5010 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 10││5010 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5││ │ │ ││5010 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 313││ 01 │Bunuri şi servicii │ 230││ 01│Furnituri de birou │ 5││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5││ 03│Incălzit, iluminat şi forţă motrică │ 10││ 04│Apă, canal şi salubritate │ 15││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 25││ 06│Piese de schimb │ 20││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 50││5010 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 50││5010 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 50││5010 20 02 │Reparaţii curente │ 10││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10││ 30│Alte obiecte de inventar │ 10││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 10││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 53││ 04│Chirii │ 50││ 30│Alte cheltuieli de bunuri şi servicii │ 3││ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 525││ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 525││ 01 │Active fixe │ 25││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 25││5010 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500││6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.438││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 913││ │ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 460││ 01│Salarii de bază │ 324││ 02│Salarii de merit │ 14││ 03│Indemnizaţii de conducere │ 24││ 04│Spor de vechime │ 30││ 06│Alte sporuri │ 6││ 07│Ore suplimentare │ 22││ 08│Fond de premii │ 25││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 5││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 10││ 03 │Contribuţii │ 140││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 90││6510 10 03 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 25││6510 10 03 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ ││ │boli profesionale │ 10││6510 10 03 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5││ │ │ ││6510 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 313││ 01 │Bunuri şi servicii │ 230││ 01│Furnituri de birou │ 5││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5││ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 10││ 04│Apă canal şi salubritate │ 15││ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 25││ 06│Piese de schimb │ 20││ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 50││6510 20 01 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ ││ │funcţional │ 50││6510 20 01 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ ││ │funcţionare │ 50││6510 20 02 │Reparaţii curente │ 10││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10││ 30│Alte obiecte de inventar │ 10││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 10││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 10││ 30 │Alte cheltuieli │ 53││ 04│Chirii │ 50││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 525││ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 525││ 01 │Active fixe │ 25││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 25││6510 71 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500││6510 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 1.418││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ ││ │recalificare │ 1.418││6510 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 20│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘--------