HOTĂRÂRE nr. 55 din 29 ianuarie 2009privind dispozitivele medicale implantabile active
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 25 februarie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre se aplică dispozitivelor medicale implantabile active.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. dispozitiv medical - orice instrument, aparat, echipament, software, material ori alt articol, utilizate separat sau în combinaţie, împreună cu orice accesorii, inclusiv software-ul destinat de către producătorul acestuia a fi utilizat în mod specific pentru diagnosticare şi/sau în scop terapeutic şi necesar funcţionării corespunzătoare a dispozitivului medical, destinat de către producător să fie folosit pentru om în scop de: a) diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament sau ameliorare a unei afecţiuni; b) diagnosticare, monitorizare, tratament, ameliorare sau compensare a unei leziuni ori a unui handicap; c) investigare, înlocuire sau modificare a anatomiei ori a unui proces fiziologic; d) control al concepţiei, şi care nu îşi îndeplineşte acţiunea principală pentru care a fost destinat în organismul uman sau asupra acestuia prin mijloace farmacologice, imunologice ori metabolice, dar a cărui funcţionare poate fi asistată prin astfel de mijloace;2. dispozitiv medical activ - orice dispozitiv medical a cărui funcţionare se bazează pe o sursă de energie electrică sau pe orice sursă de putere, alta decât aceea generată direct de organismul uman sau de gravitaţie;3. dispozitiv medical implantabil activ - orice dispozitiv medical activ care este destinat să fie introdus, parţial ori total, prin intervenţie medicală sau chirurgicală, în organismul uman sau, prin intervenţie medicală, într-un orificiu natural al acestuia şi care este destinat să rămână implantat după finalizarea procedurii;4. dispozitiv medical fabricat la comandă - orice dispozitiv medical fabricat în mod special conform prescripţiilor scrise ale unui practician medical calificat în mod corespunzător, care stabileşte pentru acesta, pe propria răspundere, caracteristici specifice de proiectare şi care este destinat să fie utilizat numai de un anumit pacient. Dispozitivele medicale de serie care trebuie adaptate pentru a întruni cerinţele specifice ale practicianului medical sau ale oricărui alt utilizator profesionist nu sunt considerate dispozitive medicale fabricate la comandă;5. dispozitiv medical destinat investigaţiei clinice - orice dispozitiv medical destinat utilizării de către un practician medical calificat în mod corespunzător atunci când acesta conduce investigaţiile clinice menţionate la pct. 2.1 din anexa nr. 7 într-un mediu clinic adecvat de medicină umană. În scopul conducerii investigaţiei clinice, orice altă persoană care, în temeiul calificării sale profesionale, este autorizată să efectueze astfel de investigaţii este acceptată ca echivalent al unui practician medical calificat în mod corespunzător;6. scop propus - destinaţie pentru care dispozitivul medical este conceput pentru utilizare, potrivit indicaţiilor înscrise de producător pe etichetă, în instrucţiunile de utilizare şi/sau în materialele promoţionale;7. punere în funcţiune - acţiunea de a face dispozitivul medical disponibil profesioniştilor în domeniul medical pentru a fi implantat;8. introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un dispozitiv medical, altul decât dispozitivul medical destinat investigaţiei clinice, în vederea distribuirii şi/sau utilizării pe piaţa Uniunii Europene, indiferent dacă acesta este nou sau complet recondiţionat;9. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul ori sediul în Uniunea Europeană care, în urma desemnării explicite de către producător, acţionează şi poate fi contactată de autorităţile şi organismele din Uniunea Europeană în locul producătorului cu privire la obligaţiile acestuia conform prezentei hotărâri;10. date clinice - informaţiile referitoare la securitatea şi/sau performanţele obţinute în utilizarea unui dispozitiv medical. Datele clinice sunt obţinute din: a) investigaţii clinice ale dispozitivului medical respectiv; sau b) investigaţii clinice sau alte studii la care se face referire în literatura de specialitate, având ca obiect un dispozitiv medical similar pentru care se poate demonstra echivalenţa cu dispozitivul respectiv; sau c) rapoarte publicate şi/sau nepublicate privind altă experimentare clinică, fie a dispozitivului medical în cauză, fie a unui dispozitiv medical similar pentru care se poate demonstra echivalenţa cu dispozitivul respectiv;11. producător - persoana fizică sau juridică care răspunde de proiectarea, fabricarea, ambalarea şi etichetarea unui dispozitiv medical, înainte de a fi introdus pe piaţă sub numele său propriu, indiferent dacă aceste operaţii sunt efectuate de ea însăşi sau, în numele său, de o terţă parte. (2) Obligaţiile instituite prin prezenta hotărâre în sarcina producătorilor se aplică şi persoanelor fizice sau juridice care asamblează, ambalează, prelucrează, recondiţionează complet şi/sau etichetează unul ori mai multe produse gata fabricate şi/sau le atribuie acestora scopul propus de dispozitive medicale pentru a fi introduse pe piaţă sub propriul lor nume. Prevederile prezentului alineat nu se aplică persoanei care, fără a fi un producător în înţelesul definiţiei prevăzute la alin. (1) pct. 11, asamblează sau adaptează dispozitive medicale deja existente pe piaţă în scopul propus de a fi folosite de către un pacient individual.  +  Articolul 3În cazul în care un dispozitiv medical implantabil activ este destinat administrării unei substanţe definite ca medicament în sensul art. 695 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, dispozitivul respectiv este reglementat prin prezenta hotărâre, fără a aduce atingere dispoziţiilor titlului XVII din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte medicamentul.  +  Articolul 4În cazul în care un dispozitiv medical implantabil activ încorporează, ca parte integrantă, o substanţă care, utilizată separat, poate fi considerată un medicament în sensul definiţiei de la art. 695 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care poate acţiona asupra organismului uman printr-o acţiune auxiliară celei a dispozitivului, dispozitivul în cauză este evaluat şi autorizat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5În cazul în care un dispozitiv încorporează, ca parte integrantă, o substanţă care, utilizată separat, poate fi considerată un constituent al unui medicament ori un medicament derivat din sânge uman sau din plasmă umană în sensul definiţiei de la art. 695 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care poate acţiona asupra organismului uman printr-o acţiune auxiliară celei a dispozitivului, denumit în continuare derivat din sânge uman, dispozitivul este evaluat şi autorizat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre constituie o reglementare specifică în sensul art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre nu se aplică: a) medicamentelor reglementate de titlul XVII din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a se decide dacă un produs intră sub incidenţa titlului XVII din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a prezentei hotărâri, se ia în considerare în mod deosebit modul de acţiune principal al produsului respectiv; b) sângelui uman, produselor din sânge, plasmei sau celulelor sanguine de origine umană ori dispozitivelor care încorporează, în momentul introducerii lor pe piaţă, astfel de produse din sânge, plasmă sau celule, cu excepţia dispozitivelor prevăzute la art. 5; c) transplanturilor, ţesuturilor ori celulelor de origine umană, precum şi produselor care încorporează sau derivă din ţesuturi ori celule de origine umană, cu excepţia dispozitivelor prevăzute la art. 5; d) transplanturilor, ţesuturilor sau celulelor de origine animală, cu excepţia cazului în care un dispozitiv este fabricat prin utilizarea de ţesuturi de origine animală neviabile ori de produse neviabile derivate din ţesuturi de origine animală.  +  Capitolul II Introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active  +  Articolul 8Ministerul Sănătăţii este abilitat să întreprindă toate măsurile necesare pentru a se asigura că dispozitivele medicale implantabile active pot fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai dacă respectă cerinţele stabilite prin prezenta hotărâre, atunci când sunt furnizate, implantate şi/sau instalate corespunzător, întreţinute şi utilizate în conformitate cu scopurile propuse ale acestora.  +  Articolul 9 (1) Dispozitivele medicale implantabile active la care se face referire în art. 2 alin. (1) pct. 3-5, denumite în continuare dispozitive, trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, care le sunt aplicabile, ţinându-se seama de scopul propus al acestora. (2) În cazul în care există un risc relevant, dispozitivele care sunt şi maşini în sensul art. 3 alin. (2) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerinţele esenţiale în materie de sănătate şi securitate prevăzute în anexa nr. 1 la hotărârea respectivă, în măsura în care acele cerinţe de sănătate şi securitate sunt mai specifice decât cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a dispozitivelor care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri şi poartă marcajul european de conformitate CE prevăzut la art. 44, marcaj care semnifică faptul că aceste dispozitive au fost supuse evaluării conformităţii potrivit art. 14. (2) Nu pot face obiectul restricţionării: a) punerea la dispoziţia practicienilor medicali calificaţi în mod corespunzător sau a persoanelor autorizate în acest scop a dispozitivelor destinate investigaţiilor clinice, dacă acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la cap. VI şi în anexa nr. 6; b) introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a dispozitivelor fabricate la comandă, dacă acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 6 şi sunt însoţite de declaraţia menţionată în această anexă, declaraţie care se pune la dispoziţia pacientului specific identificat. Aceste dispozitive nu poartă marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcajul CE. (3) La târguri comerciale, expoziţii, demonstraţii, întruniri ştiinţifice şi tehnice şi altele asemenea, organizate pe teritoriul României, dispozitivele care nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri pot fi prezentate, cu condiţia să existe o inscripţionare vizibilă care să indice în mod clar că aceste dispozitive nu sunt conforme şi nu pot fi comercializate sau puse în funcţiune înainte de a fi aduse la conformitate cu prevederile prezentei hotărâri de către producător sau de reprezentantul său autorizat. (4) Când un dispozitiv este pus în funcţiune, informaţiile prevăzute la pct. II poziţiile 8, 9 şi 10 din anexa nr. 1 trebuie să fie redactate în limba română. (5) În cazul în care un dispozitiv face obiectul mai multor reglementări tehnice care prevăd aplicarea marcajului CE, marcajul semnifică faptul că dispozitivul este conform cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice respective. (6) Dacă una sau mai multe dintre reglementările tehnice prevăzute la alin. (5) permit producătorului, pentru o perioadă tranzitorie, să aleagă reglementările pe care să le aplice, marcajul CE semnifică faptul că dispozitivele satisfac numai prevederile acelor reglementări tehnice care sunt aplicate de producător. (7) În cazul prevăzut la alin. (6), elementele de identificare ale reglementărilor tehnice aplicate de producător trebuie să fie indicate în documentele, notele sau instrucţiunile cerute de aceste reglementări, care însoţesc dispozitivul. Documentele, notele sau instrucţiunile care însoţesc dispozitivul trebuie să fie accesibile, fără a fi necesară distrugerea ambalajului care asigură sterilitatea dispozitivului.  +  Articolul 11 (1) Se consideră ca fiind îndeplinite cerinţele esenţiale prevăzute la art. 9 dacă dispozitivele sunt conforme cu standardele naţionale corespunzătoare care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul dispozitivelor medicale implantabile active se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista standardelor se reactualizează ori de câte ori este cazul. (3) În sensul prezentei hotărâri, referirea la standardele armonizate include, de asemenea, monografiile Farmacopeii Europene, în special în ceea ce priveşte interacţiunea dintre medicamente şi materialele utilizate în dispozitivele care conţin astfel de medicamente, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (4) În situaţia în care Ministerul Sănătăţii consideră că standardele armonizate adoptate nu satisfac în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute la art. 9, acesta sesizează, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană constituit în temeiul Directivei 98/34/CE, precizând şi motivele sesizării.  +  Capitolul III Clauza de salvgardare  +  Articolul 12 (1) Când se constată că dispozitivele menţionate la art. 2 alin. (1) pct. 3 şi 4, corect puse în funcţiune şi utilizate conform scopului lor propus, pot compromite sănătatea şi/sau securitatea pacienţilor, a utilizatorilor ori, după caz, a altor persoane, Ministerul Sănătăţii ia toate măsurile adecvate pentru retragerea acestor dispozitive de pe piaţă sau pentru interzicerea ori restrângerea introducerii lor pe piaţă sau a punerii lor în funcţiune. (2) Ministerul Sănătăţii informează imediat Comisia Europeană cu privire la măsurile prevăzute la alin. (1), indicând motivele pentru care a luat această decizie şi, în special, dacă neconformitatea cu prezenta hotărâre se datorează următoarelor: a) neîndeplinirii cerinţelor esenţiale menţionate la art. 9, în cazul în care dispozitivul nu îndeplineşte în totalitate sau în parte standardele prevăzute la art. 11 alin. (1); b) aplicării incorecte a standardelor menţionate la art. 11 alin. (1); c) unor deficienţe ale standardelor. (3) În cazul în care un dispozitiv neconform poartă marcajul CE, Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a adopta măsuri adecvate împotriva celui care a aplicat marcajul CE şi de a informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene despre acest fapt.  +  Capitolul IV Vigilenţa. Informarea privind incidentele datorate dispozitivelor introduse pe piaţă  +  Articolul 13 (1) Ministerul Sănătăţii înregistrează şi evaluează în mod centralizat orice informaţie privind următoarele incidente semnalate în legătură cu dispozitivele: a) orice funcţionare defectuoasă sau deteriorare a caracteristicilor şi a performanţelor unui dispozitiv, precum şi orice etichetare sau instrucţiuni de utilizare inadecvate, care pot să conducă ori să fi condus la decesul sau deteriorarea severă a stării de sănătate a unui pacient ori utilizator; b) orice cauză de ordin tehnic sau medical vizând caracteristicile ori performanţele unui dispozitiv, care, din motivele prevăzute la lit. a), conduce la retragerea sistematică de pe piaţă de către producător a dispozitivelor de acelaşi tip. (2) Obligaţia de a anunţa Ministerul Sănătăţii despre incidentele menţionate la alin. (1) revine producătorului sau reprezentantului său autorizat, importatorului, distribuitorului, personalului medical, instituţiilor medico-sanitare sau altor utilizatori. (3) În cazul în care informarea despre incidentele menţionate la alin. (1) a fost transmisă de personalul medical, instituţiile medico-sanitare sau de către alţi utilizatori Ministerului Sănătăţii, acesta informează producătorul dispozitivului în cauză ori reprezentantul său autorizat cu privire la incident. (4) După efectuarea unei evaluări, dacă este posibil împreună cu producătorul sau cu reprezentantul său autorizat, Ministerul Sănătăţii informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, fără a aduce atingere prevederilor art. 12, cu privire la măsurile care au fost adoptate ori sunt avute în vedere pentru minimizarea repetării incidentelor prevăzute la alin. (1), inclusiv informaţii privind incidentele subiacente.  +  Capitolul V Evaluarea conformităţii  +  Articolul 14În cazul dispozitivelor, altele decât dispozitivele fabricate la comandă sau cele destinate investigaţiilor clinice, producătorul trebuie, în scopul aplicării marcajului CE, să urmeze una dintre următoarele proceduri: a) procedura referitoare la declaraţia de conformitate CE, prevăzută în anexa nr. 2; b) procedura referitoare la examinarea CE de tip, prevăzută în anexa nr. 3, asociată cu:1. procedura referitoare la verificarea CE prevăzută în anexa nr. 4; sau2. procedura referitoare la declaraţia de conformitate CE, prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 15În cazul dispozitivelor fabricate la comandă, producătorul trebuie să emită declaraţia prevăzută în anexa nr. 6 înainte de introducerea pe piaţă a fiecărui dispozitiv.  +  Articolul 16Acolo unde este cazul, procedurile prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 6 pot fi aplicate de reprezentantul autorizat al producătorului, stabilit în Uniunea Europeană.  +  Articolul 17Înregistrările şi corespondenţa referitoare la procedurile menţionate la art. 14-16 se redactează în limba oficială a statului membru al Uniunii Europene în care se desfăşoară aceste proceduri şi/sau într-o limbă acceptată de organismul notificat, definit în cap. IX.  +  Articolul 18În cursul procedurii de evaluare a conformităţii pentru un dispozitiv, producătorul şi/sau organismul notificat ia în considerare rezultatele obţinute în urma oricăror operaţiuni de evaluare şi verificare efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri într-o fază intermediară de fabricaţie.  +  Articolul 19Atunci când procedura de evaluare a conformităţii implică intervenţia unui organism notificat, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană se poate adresa unui organism la alegere, corespunzător sarcinilor în legătură cu care acesta a fost notificat.  +  Articolul 20Organismul notificat poate cere, în cazuri justificate, orice informaţii sau date suplimentare care sunt necesare pentru a stabili şi a menţine atestarea conformităţii în funcţie de procedura aleasă.  +  Articolul 21Deciziile adoptate de organismul notificat potrivit prevederilor anexelor nr. 2, 3 şi 5 au o valabilitate maximă de 5 ani şi pot fi prelungite, pentru perioade suplimentare de cel mult 5 ani, la cererea înaintată de către producător sau de reprezentantul său autorizat, la o dată stabilită în contractul semnat de ambele părţi.  +  Articolul 22Prin excepţie de la prevederile art. 14 şi 15, Ministerul Sănătăţii poate autoriza, pe baza unei cereri întemeiate, introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune pe teritoriul României a unor dispozitive individuale pentru care nu s-au efectuat procedurile menţionate la art. 14 şi 15 şi a căror utilizare este în interesul protecţiei sănătăţii.  +  Articolul 23Ministerul Sănătăţii solicită Comisiei Europene, în mod justificat, să ia măsurile corespunzătoare în următoarele situaţii: a) atunci când consideră că stabilirea conformităţii unui dispozitiv sau a unei grupe de dispozitive trebuie să fie efectuată prin excepţie de la prevederile art. 14, prin aplicarea exclusivă a unei proceduri date, selectată dintre cele prevăzute la art. 14; b) atunci când consideră că este necesară o decizie pentru a determina dacă un anumit produs sau grup de produse se încadrează în definiţia prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 1, 3, 4 sau 5.  +  Capitolul VI Investigaţia clinică  +  Articolul 24În cazul dispozitivelor destinate investigaţiilor clinice, producătorul sau reprezentantul autorizat stabilit în Uniunea Europeană prezintă Ministerului Sănătăţii, cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea investigaţiilor, declaraţia prevăzută în anexa nr. 6.  +  Articolul 25 (1) Producătorul poate începe investigaţiile clinice relevante la sfârşitul perioadei de 60 de zile după notificare, dacă până la sfârşitul acestei perioade Ministerul Sănătăţii nu îi comunică acestuia decizia de respingere, bazată pe considerente de ordine sau sănătate publică. (2) Ministerul Sănătăţii poate autoriza producătorii să înceapă investigaţiile clinice respective înaintea expirării perioadei de 60 de zile, cu condiţia ca respectivul comitet de etică să fi emis un aviz favorabil privind programul investigaţiei în cauză, cuprinzând şi analiza sa referitoare la planul investigaţiei clinice.  +  Articolul 26 (1) Ministerul Sănătăţii are obligaţia să adopte toate măsurile necesare pentru asigurarea sănătăţii publice şi a politicilor de sănătate publică. (2) În cazul în care investigaţia clinică este refuzată sau oprită de Ministerul Sănătăţii, acesta comunică decizia sa şi motivele care au stat la baza ei tuturor statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene. (3) În cazul în care Ministerul Sănătăţii a solicitat o modificare semnificativă sau întreruperea temporară a unei investigaţii clinice, acesta informează statele membre ale Uniunii Europene în cauză cu privire la acţiunile sale şi motivele pentru acţiunile întreprinse.  +  Articolul 27 (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat notifică Ministerul Sănătăţii cu privire la sfârşitul investigaţiei clinice, cu o justificare în cazul unei încetări anticipate. (2) În cazul unei încetări anticipate a investigaţiei clinice din motive de securitate, Ministerul Sănătăţii comunică această notificare tuturor statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene. (3) Producătorul sau reprezentantul său autorizat pune la dispoziţia Ministerului Sănătăţii raportul prevăzut la pct. 2.3.7 din anexa nr. 7.  +  Articolul 28Investigaţiile clinice se desfăşoară potrivit prevederilor anexei nr. 7.  +  Capitolul VII Înregistrarea dispozitivelor  +  Articolul 29Producătorii cu sediul social sau, după caz, cu sediul profesional în România, care introduc pe piaţă dispozitive în nume propriu, potrivit procedurii prevăzute la art. 15, au obligaţia de a se înregistra la Ministerul Sănătăţii, furnizând date cu privire la adresa sediului social sau, după caz, a sediului profesional şi la descrierea dispozitivelor care fac obiectul activităţii acestora, în scopul introducerii în Baza naţională de date privind dispozitivele medicale a Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 30Pentru toate dispozitivele, Ministerul Sănătăţii va fi informat cu privire la toate datele care permit identificarea acestor dispozitive, împreună cu eticheta şi instrucţiunile de utilizare, atunci când dispozitivele sunt puse în funcţiune pe teritoriul României.  +  Articolul 31În cazul în care un producător, care introduce pe piaţă un dispozitiv în nume propriu, nu are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, acesta desemnează un reprezentant autorizat unic în Uniunea Europeană.  +  Articolul 32În cazul dispozitivelor prevăzute la art. 29, reprezentantul autorizat care are sediul social sau, după caz, sediul profesional în România informează Ministerul Sănătăţii cu privire la toate datele menţionate la art. 29.  +  Articolul 33Ministerul Sănătăţii informează, la cerere, celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la datele prevăzute la art. 29, furnizate de către producător sau de reprezentantul său autorizat.  +  Articolul 34 (1) Datele înregistrate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se stochează în Baza naţională de date privind dispozitivele medicale a Ministerului Sănătăţii. (2) Baza naţională prevăzută la alin. (1) cuprinde date referitoare la: a) înregistrarea producătorilor şi dispozitivelor, potrivit art. 29; b) certificatele emise, modificate, suplimentate, suspendate, retrase sau respinse potrivit prevederilor prevăzute în anexele nr. 2-5; c) procedura de vigilenţă prevăzută la art. 13; d) investigaţiile clinice prevăzute în cap. VI. (3) Datele prevăzute la alin. (2) se furnizează în format standard.  +  Articolul 35Datele înregistrate potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) lit. b)-d) se transmit de Ministerul Sănătăţii în Baza europeană de date, accesibilă autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene, pentru a le permite acestora să îşi îndeplinească în cunoştinţă de cauză obligaţiile care le revin referitoare la Directiva 90/385/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/47/CE.  +  Capitolul VIII Măsuri speciale de monitorizare a sănătăţii  +  Articolul 36 (1) Ministerul Sănătăţii poate adopta măsuri tranzitorii necesare şi justificate în ceea ce priveşte un produs sau o grupă de produse, atunci când apreciază că, în scopul protecţiei sănătăţii şi securităţii şi/sau pentru a asigura respectarea cerinţelor de sănătate publică, se impune retragerea acestor produse de pe piaţă ori interzicerea, limitarea sau impunerea asupra acestora a unor cerinţe specifice pentru introducerea lor pe piaţă sau punerea lor în funcţiune. (2) Ministerul Sănătăţii informează Comisia Europeană şi toate celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile tranzitorii adoptate conform alin. (1), precizând raţiunile care au stat la baza deciziilor sale.  +  Capitolul IX Organisme notificate  +  Articolul 37 (1) Ministerul Sănătăţii notifică Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 14, împreună cu atribuţiile specifice pentru care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească şi cu numerele de identificare atribuite în prealabil de către Comisia Europeană. (2) Lista organismelor notificate şi numerele de identificare alocate acestora, precum şi sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se actualizează permanent.  +  Articolul 38 (1) Pentru desemnarea organismelor, Ministerul Sănătăţii aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 8. Se consideră că organismele care îndeplinesc criteriile prevăzute în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate corespunzătoare satisfac aceste criterii. (2) Ministerul Sănătăţii evaluează competenţa organismelor din România pe baza unor norme metodologice elaborate având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 8, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 39În cazul în care Ministerul Sănătăţii constată că un organism notificat nu mai corespunde criteriilor specificate, care au stat la baza desemnării, retrage această notificare şi informează statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la retragerea notificării.  +  Articolul 40Organismul notificat şi producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilesc de comun acord termenele-limită pentru finalizarea activităţilor de evaluare şi verificare prevăzute în anexele nr. 2-5.  +  Articolul 41Organismul notificat informează Ministerul Sănătăţii cu privire la toate certificatele emise, modificate, suplimentate, suspendate, retrase sau refuzate şi informează celelalte organisme notificate în sensul Directivei 90/385/CEE cu privire la certificatele retrase, suspendate sau refuzate şi, la cerere, cu privire la certificatele emise. De asemenea, organismul notificat pune la dispoziţie, la cerere, toate informaţiile suplimentare relevante.  +  Articolul 42 (1) În cazul în care un organism notificat constată că cerinţele cuprinse în prezenta hotărâre nu au fost îndeplinite sau au încetat să mai fie îndeplinite de către producător ori dacă un certificat nu ar fi trebuit să fie emis, acesta, ţinând seama de principiul proporţionalităţii, suspendă sau retrage certificatul emis ori impune restricţii până când conformitatea cu aceste cerinţe va fi asigurată de către producător prin implementarea unor măsuri corective corespunzătoare. (2) În cazul suspendării sau al retragerii certificatului ori al impunerii de restricţii sau în cazurile în care este necesară o intervenţie din partea autorităţii competente, organismul notificat informează Ministerul Sănătăţii cu privire la acest fapt. (3) Ministerul Sănătăţii informează statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la măsurile luate conform alin. (1).  +  Articolul 43Organismul notificat pune la dispoziţie, la cerere, orice informaţii sau documente relevante, inclusiv documentele bugetare, necesare pentru a-i permite Ministerului Sănătăţii să verifice respectarea criteriilor menţionate la art. 38.  +  Capitolul X Marcajul de conformitate CE  +  Articolul 44Dispozitivele, cu excepţia celor fabricate la comandă şi a celor destinate investigaţiilor clinice, considerate că satisfac cerinţele esenţiale prevăzute la art. 9, trebuie să poarte marcajul european de conformitate CE prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată.  +  Articolul 45 (1) Marcajul european de conformitate CE, conform prevederilor anexei nr. 9, trebuie să fie aplicat vizibil, lizibil şi de neşters pe ambalajul steril şi, unde este cazul, pe ambalajul comercial şi pe instrucţiunile de utilizare. (2) Marcajul european de conformitate CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat, care poartă răspunderea pentru aplicarea procedurilor prevăzute în anexele nr. 2, 4 şi 5.  +  Articolul 46 (1) Este interzisă aplicarea de marcaje care pot induce în eroare terţe părţi cu privire la înţelesul sau forma grafică a marcajului CE. (2) Se poate aplica orice alt marcaj pe ambalaj sau pe instrucţiunile care însoţesc dispozitivul, cu condiţia ca acesta să nu afecteze vizibilitatea şi claritatea marcajului CE.  +  Articolul 47 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 12, în cazul în care Ministerul Sănătăţii stabileşte că marcajul CE a fost aplicat în mod necorespunzător sau lipseşte încălcând prezenta hotărâre, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană este obligat să pună capăt acestei situaţii de încălcare a reglementărilor în domeniu, în condiţiile stabilite de Ministerul Sănătăţii. (2) Dacă se menţine situaţia de neconformitate prevăzută la alin. (1), Ministerul Sănătăţii adoptă toate măsurile adecvate pentru a restricţiona sau a interzice introducerea pe piaţă a dispozitivului în cauză ori pentru a se asigura că acesta este retras de pe piaţă potrivit procedurilor prevăzute la art. 12.  +  Articolul 48Prevederile art. 47 se aplică şi atunci când marcajul CE a fost aplicat potrivit procedurilor prevăzute în prezenta hotărâre, dar în mod necorespunzător, la produse care nu fac obiectul prezentei hotărâri.  +  Capitolul XI Decizii de respingere sau de restrângere şi obligaţia de confidenţialitate  +  Secţiunea 1 Decizii de respingere sau de restrângere  +  Articolul 49 (1) Orice decizie adoptată conform prezentei hotărâri, prin care se resping sau se restrâng introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune a unui dispozitiv, efectuarea unei investigaţii clinice sau prin care se retrag dispozitive de pe piaţă, se motivează temeinic. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) trebuie adusă de îndată la cunoştinţa părţilor interesate, cu indicarea căilor legale de atac şi a termenului până la care pot fi exercitate acestea. (3) În cazul unei decizii de natura celor prevăzute la alin. (1), producătorul sau reprezentantul său autorizat va avea posibilitatea de a-şi expune în prealabil punctul de vedere, cu excepţia cazului în care consultarea directă nu este posibilă, datorită urgenţei măsurilor ce trebuie adoptate.  +  Secţiunea a 2-a Confidenţialitate  +  Articolul 50 (1) Toate părţile implicate în aplicarea prezentei hotărâri sunt obligate să respecte caracterul confidenţial al tuturor informaţiilor obţinute în îndeplinirea atribuţiilor lor, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a practicii naţionale cu privire la secretul actului medical. (2) Prevederile alin. (1) referitoare la asigurarea confidenţialităţii nu aduc atingere obligaţiilor Ministerului Sănătăţii şi ale organismelor notificate, în ceea ce priveşte informarea reciprocă, informarea statelor membre ale Uniunii Europene şi difuzarea avertismentelor şi nici obligaţiilor persoanelor care trebuie să furnizeze informaţii sub incidenţa legii penale.  +  Articolul 51Nu sunt considerate confidenţiale următoarele informaţii: a) informaţiile privind înregistrarea persoanelor responsabile cu introducerea pe piaţă a dispozitivelor potrivit prevederilor art. 29; b) informaţiile destinate utilizatorilor transmise de producător, reprezentantul autorizat sau distribuitor în legătură cu o anumită măsură, potrivit prevederilor art. 13; c) informaţiile din certificatele emise, modificate, suplimentate, suspendate sau retrase.  +  Capitolul XII Supravegherea pieţei, contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 52Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, instituită potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi este responsabilă pentru supravegherea pieţei dispozitivelor.  +  Articolul 53 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 9, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţă a dispozitivelor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1), ale art. 44 şi 45, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a dispozitivelor nemarcate sau marcate incorect; c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), ale art. 14, 15, 29 şi 32, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de Ministerul Sănătăţii împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu distribuitorul, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor; d) nerespectarea prevederilor art. 30, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei; e) nerespectarea prevederilor referitoare la deţinerea documentaţiei prevăzute în anexa nr. 2 pct. 6 poziţia 6.1, în anexa nr. 3 pct. 7 poziţia 7.3, în anexa nr. 4 pct. 6 poziţia 6.5 şi în anexa nr. 6 pct. 3, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de structura de specialitate prevăzută la art. 52 împreună cu producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor; f) nerespectarea obligaţiei producătorului ori a reprezentantului său autorizat, după caz, de a comunică autorităţilor competente incidentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3 poziţia 3.1 lit. e), în anexa nr. 4 pct. 4, în anexa nr. 5 pct. 3 poziţia 3.1 lit. f), în anexa nr. 6 pct. 5 şi în anexa nr. 7 pct. 2 poziţia 2.3.5, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei; g) nerespectarea măsurilor dispuse de Ministerul Sănătăţii în cadrul procedurii de vigilenţă, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei; h) nerespectarea prevederilor art. 41 şi ale art. 42 alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei; i) nerespectarea prevederilor art. 24, ale art. 25 alin. (1), ale art. 27 alin. (1) şi (3) şi ale art. 28, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi oprirea investigaţiei clinice, după caz. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit de Ministerul Sănătăţii. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 54Contravenţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul XIII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 55Ministerul Sănătăţii adoptă măsurile adecvate pentru a asigura cooperarea cu autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene şi cu Comisia Europeană şi transmiterea către acestea a informaţiilor necesare pentru a permite punerea în aplicare uniformă a Directivei 90/385/CEE.  +  Articolul 56Ministerul Sănătăţii comunică Comisiei Europene textele legislaţiei naţionale adoptate în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.  +  Articolul 57Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 58 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21 martie 2010. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale implantabile active, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 6 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 90/385/CEE din 20 iunie 1990 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitive medicale implantabile active, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 189 din 20 iulie 1990, astfel cum a fost modificată prin Directiva Consiliului 93/42/CEE din 14 iunie 1993, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 169 din 12 iulie 1993, Directiva Consiliului 93/68/CEE din 22 iulie 1993, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 220 din 30 august 1993, şi Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2007/47/CE din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 90/385/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale implantabile active, a Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale şi a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biodestructive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 247 din 21 septembrie 2007.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ion Bazacp. Ministrul economiei,Tudor Şerban,secretar de statDepartamentul pentru Afaceri EuropeneVasile Puşcaş,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2009.Nr. 55.  +  Anexa 1 CERINŢE ESENŢIALEI. Cerinţe generale1. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât, atunci când sunt implantate conform condiţiilor şi scopului propus, utilizarea lor să nu compromită starea clinică sau securitatea pacienţilor. Acestea nu trebuie să prezinte niciun risc pentru persoanele care le implantează sau, după caz, pentru alte persoane.2. Dispozitivele trebuie să atingă performanţele prevăzute de către producător, respectiv să fie proiectate şi fabricate astfel încât să îndeplinească una sau mai multe dintre funcţiile menţionate la art. 2 alin. (1) pct. 1 din hotărâre, conform celor specificate de producător.3. Caracteristicile şi performanţele specificate la pct. 1 şi 2 nu trebuie să se deprecieze astfel încât să compromită starea clinică şi securitatea pacienţilor sau, după caz, a altor persoane, pe întreaga durată de viaţă a dispozitivului estimată de producător, în condiţiile în care dispozitivul este supus unor solicitări posibile în condiţii normale de utilizare.4. Dispozitivele trebuie să fie proiectate, fabricate şi ambalate astfel încât caracteristicile şi performanţele acestora să nu fie afectate negativ ca urmare a condiţiilor de depozitare şi transport stabilite de producător (temperatură, umiditate etc.).5. Orice efecte secundare sau stări nedorite trebuie să constituie riscuri acceptabile în raport cu performanţele pentru care este destinat dispozitivul.6. Demonstrarea conformităţii cu cerinţele esenţiale trebuie să includă o evaluare clinică potrivit prevederilor prevăzute în anexa nr. 7 la hotărâre.II. Cerinţe privind proiectarea şi fabricarea dispozitivelor medicale implantabile active1. Soluţiile adoptate de producător pentru proiectarea şi fabricarea dispozitivelor trebuie să corespundă principiilor de securitate, ţinând seama de nivelul tehnologic general recunoscut la momentul respectiv.2. Dispozitivele implantabile trebuie proiectate, fabricate şi ambalate în ambalaje de unică folosinţă, conform procedurilor corespunzătoare, pentru a se asigura că acestea sunt sterile când sunt introduse pe piaţă, pe durata depozitării şi a transportului în condiţiile specificate de producător, şi că rămân sterile până când sunt dezambalate şi implantate.3. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să se elimine sau să se reducă cât mai mult posibil: a) riscul de leziuni fizice, în legătură cu caracteristicile lor fizice, inclusiv cele dimensionale; b) riscurile legate de utilizarea surselor de alimentare cu energie, îndeosebi atunci când se foloseşte electricitatea, cu referire în mod particular la izolaţie, curenţi de scurgere şi supraîncălzirea dispozitivelor; c) riscurile legate de condiţii de mediu previzibile în mod rezonabil, cum sunt câmpurile magnetice, perturbaţii electrice externe, descărcări electrostatice, presiune sau variaţii de presiune şi acceleraţie; d) riscurile legate de tratamentele medicale, în particular cele care rezultă din utilizarea defibrilatoarelor sau a echipamentului electrochirurgical de înaltă frecvenţă; e) riscurile legate de radiaţiile ionizante din substanţele radioactive incluse în dispozitiv, potrivit cerinţelor de protecţie prevăzute în Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică şi în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, cu completările ulterioare; f) riscurile care pot să apară în condiţiile în care nu sunt posibile întreţinerea şi calibrarea dispozitivelor, inclusiv:(i) creşterea excesivă a curenţilor de scurgere;(îi) îmbătrânirea materialelor utilizate;(iii) căldura excesivă generată de dispozitiv;(iv) scăderea preciziei oricăror mecanisme de măsurare şi control.4. Dispozitivele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să se garanteze caracteristicile şi performanţele cuprinse la pct. I "Cerinţe generale", cu o atenţie specială acordată pentru: a) alegerea materialelor folosite, mai ales în ceea ce priveşte aspectele legate de toxicitate; b) compatibilitatea mutuală dintre materialele utilizate şi ţesuturile biologice, celulele şi fluidele organismului, ţinându-se seama de utilizarea preconizată a dispozitivului; c) compatibilitatea dispozitivelor cu substanţele pe care sunt destinate să le administreze; d) calitatea conexiunilor, în particular cu privire la securitate; e) fiabilitatea sursei de energie; f) protecţia împotriva scurgerilor, dacă este cazul; g) funcţionarea corectă a sistemelor de programare şi control, inclusiv software-ul. În cazul dispozitivelor care încorporează software sau care sunt ele însele software medical, software-ul trebuie validat în conformitate cu nivelul tehnicii la momentul respectiv, luându-se în considerare principiile dezvoltării ciclului de viaţă, gestionării riscurilor, validării şi verificării.5.1. În cazul în care un dispozitiv încorporează, ca parte integrantă, o substanţă care, dacă este folosită separat, poate fi considerată ca fiind un medicament în sensul definiţiei de la art. 695 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi care poate să acţioneze asupra organismului uman printr-o acţiune auxiliară celei a dispozitivului, calitatea, siguranţa şi utilitatea acelei substanţe trebuie verificate prin analogie cu metodele specificate în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 906/2006 pentru aprobarea Normelor şi protocoalelor analitice, farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor.5.2. În cazul substanţelor menţionate la pct. 5.1, organismul notificat, după ce a verificat utilitatea substanţei ca parte a dispozitivului medical şi ţinând cont de scopul propus al dispozitivului, solicită avizul ştiinţific al uneia dintre autorităţile competente desemnate de statele membre ale Uniunii Europene sau al Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMEA), care hotărăşte, în special în cadrul comitetului său prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 726/2004, cu privire la calitatea şi siguranţa substanţei, inclusiv raportul stabilit între beneficiile şi riscurile clinice ale încorporării substanţei în dispozitiv. În emiterea avizului, autoritatea competentă sau EMEA ia în considerare procesul de fabricaţie şi datele referitoare la utilitatea încorporării substanţei în dispozitiv, determinate de către organismul notificat.5.3. În cazul în care un dispozitiv încorporează, ca parte integrantă, un derivat din sânge uman, organismul notificat, după ce a verificat utilitatea substanţei ca parte a dispozitivului medical şi ţinând cont de scopul propus al dispozitivului, solicită avizul ştiinţific al EMEA, care hotărăşte, în special în cadrul comitetului său, cu privire la calitatea şi siguranţa substanţei, inclusiv raportul stabilit între beneficiile şi riscurile clinice ale încorporării derivatului din sânge uman în dispozitiv. În emiterea avizului, EMEA ia în considerare procesul de fabricaţie şi datele referitoare la utilitatea încorporării substanţei în dispozitiv, determinate de către organismul notificat.5.4. În cazul în care se aduc modificări unei substanţe auxiliare încorporate într-un dispozitiv, în special dacă sunt legate de procesul de fabricaţie al acesteia, organismul notificat este informat cu privire la modificări şi consultă autoritatea competentă pentru medicamente implicată în consultarea iniţială, pentru a confirma menţinerea gradului iniţial de calitate şi siguranţă al substanţei auxiliare. Autoritatea competentă ţine seama de datele referitoare la utilitatea încorporării substanţei în dispozitiv determinate de organismul notificat, pentru a se asigura că modificările nu au un impact negativ asupra raportului stabilit între beneficiile şi riscurile adăugării substanţei în dispozitiv.5.5. În cazul în care autoritatea competentă pentru medicamente, implicată în consultarea iniţială, a obţinut informaţii cu privire la substanţa auxiliară care ar putea avea un impact asupra raportului stabilit între beneficiile şi riscurile adăugării substanţei în dispozitiv, aceasta furnizează consiliere organismului notificat, indiferent dacă informaţiile au sau nu un impact asupra raportului stabilit între beneficiile şi riscurile adăugării substanţei în dispozitiv. Organismul notificat ţine seama de avizul ştiinţific actualizat şi reanalizează evaluarea sa din cadrul procedurii de evaluare a conformităţii.6. Dispozitivele şi, după caz, părţile lor componente trebuie să fie identificate pentru a permite luarea oricărei măsuri necesare ca urmare a descoperirii unui risc potenţial legat de dispozitive sau de părţile lor componente.7. Dispozitivele trebuie să poarte un cod prin care acestea şi producătorul acestora să poată fi identificate fără echivoc (în particular cu privire la tipul dispozitivului şi anul fabricaţiei); acest cod trebuie să poată fi accesibil pentru a fi citit, dacă este necesar, fără a fi nevoie de o intervenţie chirurgicală.8. Dacă un dispozitiv sau accesoriile sale poartă instrucţiuni necesare pentru funcţionarea acestuia ori indică parametrii de operare sau de reglare, cu ajutorul unui sistem de vizualizare, atunci aceste informaţii trebuie să poată fi înţelese de către utilizator şi, dacă este cazul, de către pacient.9. Fiecare dispozitiv trebuie să poarte următoarele informaţii specifice, lizibile şi care nu pot fi şterse, unde este cazul, sub forma unor simboluri general recunoscute:9.1. pe ambalajul steril: a) metoda de sterilizare; b) o indicaţie care permite ca ambalajul să fie identificat ca atare; c) numele şi adresa producătorului; d) o descriere a dispozitivului; e) cuvintele "exclusiv pentru investigaţie clinică", dacă dispozitivul este destinat investigaţiilor clinice; f) cuvintele "dispozitiv fabricat la comandă", dacă dispozitivul este fabricat la comandă; g) o declaraţie că dispozitivul implantabil este steril; h) luna şi anul fabricaţiei; i) o indicaţie privind termenul până la care dispozitivul poate fi implantat în condiţii de securitate;9.2. pe ambalajul de vânzare: a) numele şi adresa producătorului şi numele şi adresa reprezentantului autorizat, în cazul în care producătorul nu are sediul social înregistrat în Uniunea Europeană; b) o descriere a dispozitivului; c) scopul propus al dispozitivului; d) caracteristicile relevante pentru utilizarea sa; e) cuvintele "exclusiv pentru investigaţie clinică", dacă dispozitivul este destinat investigaţiilor clinice; f) cuvintele "dispozitiv fabricat la comandă," dacă dispozitivul este fabricat la comandă; g) o declaraţie că dispozitivul implantabil este steril; h) luna şi anul fabricaţiei; i) o indicaţie privind termenul până la care dispozitivul poate fi implantat în condiţii de securitate; j) condiţiile de transport şi depozitare pentru dispozitiv; k) în cazul unui dispozitiv prevăzut la art. 5 din hotărâre, o indicaţie a faptului că dispozitivul conţine un derivat din sânge uman.10.1. La introducerea pe piaţă, fiecare dispozitiv trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de utilizare în care să se indice următoarele date specifice: a) anul autorizării pentru aplicarea marcajului CE; b) detaliile prevăzute la pct. 9.1 şi 9.2, cu excepţia lit. h) şi i); c) performanţele la care se face referire la pct. I poz. 2, precum şi orice efecte secundare nedorite; d) informaţii care să permită medicului să selecteze un dispozitiv adecvat şi software-ul corespunzător, precum şi accesoriile; e) informaţii care constituie instrucţiunile de utilizare şi care să permită medicului şi, după caz, pacientului să utilizeze corect dispozitivul, software-ul şi accesoriile acestuia, precum şi informaţii despre natura, domeniul şi periodicitatea verificărilor şi testelor de funcţionare şi, după caz, măsurile de întreţinere; f) informaţii care să permită, dacă este cazul, evitarea anumitor riscuri legate de implantarea dispozitivului; g) informaţii referitoare la riscurile unor interferenţe reciproce, legate de prezenţa dispozitivului în timpul unor investigaţii sau tratamente specifice; riscurile de interferenţe reciproce reprezintă efecte adverse asupra dispozitivului cauzate de instrumentele prezente la momentul investigaţiilor sau tratamentelor şi viceversa. h) instrucţiunile necesare în eventualitatea deteriorării ambalajului steril şi, după caz, detalii privind metodele adecvate de resterilizare; i) o indicaţie, unde este cazul, că un dispozitiv poate fi reutilizat numai dacă este recondiţionat sub responsabilitatea producătorului, pentru a corespunde cerinţelor esenţiale.10.2. Broşura cu instrucţiuni de utilizare trebuie să includă şi detalii care să permită medicului să instruiască pacientul cu privire la contraindicaţiile şi precauţiile necesare. Aceste detalii cuprind în special: a) informaţii care să permită stabilirea duratei de viaţă a sursei de energie; b) precauţii necesare în cazul în care apar modificări ale performanţelor dispozitivului; c) precautii necesare privind expunerea, în condiţii de mediu previzibile în mod rezonabil, la câmpuri magnetice, influenţe electrice exterioare, descărcări electrostatice, presiune sau variaţii de presiune, acceleraţie etc.; d) informaţii adecvate privind medicamentele pe care dispozitivul este destinat să le administreze; e) data emiterii sau a ultimei revizuiri a instrucţiunilor de utilizare.11. Confirmarea că dispozitivul îndeplineşte cerinţele cu privire la caracteristicile şi performanţele prevăzute la pct. I, în condiţii normale de utilizare, şi evaluarea efectelor secundare sau nedorite trebuie să se realizeze pe baza datelor clinice, stabilite conform prevederilor din anexa nr. 7 la hotărâre.  +  Anexa 2 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CESistem de asigurare totală a calităţii1. Producătorul aplică sistemul calităţii aprobat pentru proiectarea, fabricarea şi inspecţia finală a produselor în cauză, aşa cum este specificat la pct. 3 şi 4, şi este subiectul supravegherii CE conform pct. 5.2. Declaraţia de conformitate este procedura prin intermediul căreia producătorul care îndeplineşte obligaţiile impuse la pct. 1 asigură şi declară că produsele în cauză îndeplinesc prevederile hotărârii care le sunt aplicabile.Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană aplică marcajul CE, potrivit prevederilor art. 44 din hotărâre, şi emite o declaraţie de conformitate redactată în scris. Această declaraţie se referă la unul sau mai multe dispozitive identificate clar prin intermediul denumirii sau al codului produsului ori al altei referinţe lipsite de ambiguitate şi trebuie păstrată de către producător. Marcajul CE este însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului calităţii la un organism notificat.Cererea include: a) toate informaţiile adecvate referitoare la categoria de produse a căror fabricaţie este vizată; b) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; c) un angajament al producătorului de a îndeplini obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat; d) un angajament al producătorului de a menţine sistemul calităţii aprobat în aşa fel încât acesta să rămână adecvat şi eficace; e) un angajament al producătorului de a institui şi de a menţine actualizat un sistem de supraveghere postvânzare, care să includă dispoziţiile menţionate în anexa nr. 7 la hotărâre. Acest angajament include obligaţia asumată de către producător de a comunică autorităţilor competente următoarele incidente imediat ce a luat cunoştinţă despre acestea:(i) orice deteriorare a caracteristicilor sau performanţelor dispozitivului, precum şi orice inexactitate din instrucţiunile de utilizare care ar putea duce ori au dus la decesul unui pacient sau la deteriorarea stării sale de sănătate;(îi) orice argument tehnic sau medical care are ca rezultat retragerea de pe piaţă a unui dispozitiv de către producător.3.2. Aplicarea sistemului calităţii trebuie să asigure că produsele sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, care le sunt aplicabile, în toate etapele, de la proiectare la controalele finale.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător pentru sistemul calităţii sunt documentate în mod sistematic şi ordonat, sub formă de proceduri şi declaraţii scrise asupra politicii de calitate. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a politicilor calităţii şi a procedurilor, cum ar fi programe ale calităţii, planuri ale calităţii, manuale ale calităţii şi înregistrări ale calităţii. Aceasta include, în special, documentele, datele şi înregistrările corespunzătoare generate de procedurile menţionate la lit. c).Documentaţia include, în special, o descriere adecvată a: a) obiectivelor producătorului privind calitatea; b) organizării afacerilor şi, în special:(i) a structurilor organizatorice, a responsabilităţilor personalului de conducere şi a autorităţii acesteia în legătură cu organizarea, în cazul în care este vizată calitatea proiectării şi fabricaţia produselor;(îi) a metodelor de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului calităţii şi, în special, capacitatea acestuia de a determina calitatea dorită a proiectului şi a produselor, inclusiv controlul produselor care nu sunt conforme;(iii) în cazul în care proiectarea, fabricarea şi/sau inspecţia finală şi testarea produselor sau elemente ale acestora sunt efectuate de o terţă parte, a metodelor de monitorizare a funcţionării eficace a sistemului calităţii şi, în special, tipul şi amploarea controalelor aplicate terţei părţi în cauză; c) procedurilor de monitorizare şi verificare a proiectelor produselor şi, în special:(i) specificaţiile de proiectare, inclusiv standardele care se aplică, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale aplicabile produselor, atunci când standardele menţionate la art. 11 din hotărâre nu sunt aplicate integral;(îi) tehnicile de control şi verificare a proiectării, a proceselor şi acţiunilor sistematice ce urmează a fi utilizate în cadrul proiectării produselor;(iii) o declaraţie care indică dacă dispozitivul cuprinde sau nu, ca parte integrantă, o substanţă ori un derivat din sânge uman menţionată/menţionat la pct. II poziţiile 5.1-5.5 din anexa nr. 1 la hotărâre, precum şi datele referitoare la testele efectuate în această privinţă, necesare pentru a evalua securitatea, calitatea şi utilitatea acelei substanţe sau ale derivatului din sânge uman în cauză, ţinându-se seama de scopul propus al dispozitivului;(iv) evaluarea preclinică;(v) evaluarea clinică menţionată în anexa nr. 7 la hotărâre; d) tehnicilor de control şi de asigurare a calităţii în faza de fabricaţie şi, în special:(i) a proceselor şi procedurilor ce urmează a fi utilizate, în special cu privire la sterilizare, achiziţie de materiale şi documentele relevante;(îi) a procedurilor de identificare a produsului întocmite şi actualizate din desene, specificaţii sau alte documente relevante, în fiecare fază a procesului de fabricaţie; e) testelor şi verificărilor adecvate, care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după procesul de fabricaţie, a frecvenţei acestora şi echipamentului de testare folosit.3.3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 47 din hotărâre, organismul notificat efectuează un audit al sistemului calităţii, pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Se consideră că sistemele calităţii care folosesc standardele armonizate corespunzătoare sunt conforme acestor cerinţe.Echipa responsabilă cu evaluarea include cel puţin un membru care are experienţă în evaluarea tehnologiilor respective.Procedura de evaluare include o inspecţie la sediul producătorului şi, în cazuri justificate în mod corespunzător, la sediile furnizorilor producătorului şi/sau ale subcontractanţilor, pentru a inspecta procesele de fabricaţie.Decizia se comunică producătorului după inspecţia finală. Aceasta cuprinde concluziile activităţii de control şi o evaluare argumentată.3.4. Producătorul informează organismul notificat, care a aprobat sistemul calităţii, cu privire la orice plan de modificare a sistemului calităţii. Organismul notificat evaluează modificările propuse şi verifică dacă sistemul calităţii astfel modificat mai respectă cerinţele menţionate la pct. 3.2; acesta face cunoscută decizia sa producătorului. Această decizie cuprinde concluziile activităţii de control şi o evaluare argumentată.4. Examinarea proiectului produsului:4.1. Faţă de obligaţiile impuse la pct. 3, producătorul înaintează organismului notificat cererea de examinare a dosarului de proiect referitor la produsul pe care intenţionează să îl fabrice şi care se înscrie în categoria menţionată la pct. 3.1.4.2. Cererea descrie proiectarea, procesul de fabricaţie şi performanţele produsului respectiv şi trebuie să includă documentele necesare evaluării conformităţii produsului cu cerinţele prezentei hotărâri şi în special, cu cele prevăzute la pct. 3.2 lit. c) şi d) din anexa nr. 2 la hotărâre.Cererea include printre altele: a) specificaţiile de proiectare, inclusiv standardele care au fost aplicate; b) dovada din care să rezulte că standardele respective sunt corespunzătoare, mai ales în cazul în care standardele menţionate la art. 11 din hotărâre nu au fost aplicate integral. Această dovadă trebuie să includă rezultatele încercărilor adecvate efectuate de către producător sau sub responsabilitatea acestuia; c) o declaraţie din care să rezulte dacă dispozitivul încorporează sau nu, ca parte integrantă, o substanţă de tipul celor menţionate la pct. II poziţiile 5.1-5.5 din anexa nr. 1 la hotărâre, a cărei acţiune în asociere cu dispozitivul poate determina biodisponibilitatea sa, însoţită de date asupra investigaţiilor relevante realizate; d) evaluarea clinică menţionată în anexa nr. 7 la hotărâre; e) proiectul broşurii cu instrucţiuni de utilizare.4.3. Organismul notificat examinează solicitarea, iar dacă produsul este în conformitate cu prevederile relevante ale hotărârii, eliberează solicitantului un certificat CE de examinare a proiectului. Organismul notificat poate cere ca solicitarea să fie completată cu teste sau cu probe suplimentare care să permită evaluarea conformităţii cu cerinţele hotărârii. Certificatul cuprinde concluziile examinării, condiţiile de validitate ale acestuia, datele necesare identificării proiectului aprobat şi, după caz, descrierea scopului propus al produsului.În cazul dispozitivelor menţionate la pct. II poziţia 5.2 din anexa nr. 1 la hotărâre, înainte de a lua o decizie, organismul notificat consultă, în ceea ce priveşte aspectele vizate la acel punct, una dintre autorităţile competente desemnate de către statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2001/83/CE, sau Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMEA). Avizul autorităţii naţionale competente sau al EMEA se emite în termen de 210 zile de la primirea unei documentaţii valide. Avizul ştiinţific al autorităţii naţionale competente sau al EMEA trebuie inclus în documentaţia privind dispozitivul. La luarea deciziei, organismul notificat ia în considerare punctele de vedere exprimate cu ocazia acestei consultări. Acesta transmite decizia sa finală organismului competent implicat.În cazul dispozitivelor menţionate la pct. II poziţia 5.3 din anexa nr. 1 la hotărâre, avizul ştiinţific al EMEA trebuie inclus în documentaţia privind dispozitivul. Avizul se emite în termen de 210 zile de la primirea unei documentaţii valide. La luarea deciziei, organismul notificat ia în considerare avizul EMEA. Organismul notificat poate să nu elibereze certificatul, în cazul în care avizul ştiinţific al EMEA este nefavorabil. Acesta transmite decizia sa finală către EMEA.4.4. Solicitantul informează organismul notificat care a emis certificatul CE de examinare a proiectului despre orice modificare efectuată la proiectul aprobat. Pentru modificările efectuate la proiectul aprobat este necesară obţinerea unei aprobări suplimentare de la organismului notificat care a emis certificatul CE de examinare a proiectului, în cazul în care aceste modificări pot afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre sau condiţiile prescrise pentru utilizarea produsului. Această aprobare suplimentară se acordă sub forma unui addendum la certificatul CE de examinare a proiectului.5. Supraveghere5.1. Scopul supravegherii este să se asigure că producătorul îndeplineşte obligaţiile impuse prin sistemul calităţii aprobat.5.2. Producătorul autorizează organismul notificat să efectueze toate inspecţiile necesare şi îi furnizează toate informaţiile necesare, în special în legătură cu: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) datele prevăzute în acea parte a sistemului calităţii care se referă la proiect, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, testelor, evaluarea preclinică, evaluarea clinică, planul de monitorizare clinică postvânzare şi rezultatele monitorizării clinice postvânzare, dacă este cazul; c) datele prevăzute în partea sistemului calităţii care se referă la fabricaţie, cum ar fi: rapoarte referitoare la inspecţii, teste, standardizări/calibrări şi calificările personalului implicat.5.3. Organismul notificat efectuează periodic inspecţiile şi evaluările necesare, pentru a se asigura că producătorul aplică sistemul calităţii aprobat, şi pune la dispoziţia producătorului un raport de evaluare.5.4. În plus, organismul notificat poate face vizite neanunţate producătorului, punându-i acestuia la dispoziţie un raport de inspecţie.6. Prevederi administrative6.1. Timp de cel puţin 15 ani de la ultima dată de fabricaţie a produsului, producătorul sau reprezentantul său autorizat păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale următoarele: a) declaraţia de conformitate; b) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b), şi în particular documentaţia, datele şi înregistrările menţionate la al doilea paragraf de la pct. 3.2; c) amendamentele specificate la pct. 3.4; d) documentaţia specificată la pct. 4.2; e) deciziile şi rapoartele organismului notificat specificate la pct. 3.4, 4.3, 5.3 şi 5.4.6.2. La cerere, organismul notificat pune la dispoziţia celorlalte organisme notificate şi a autorităţii competente toate datele relevante cu privire la aprobările sistemelor calităţii emise, respinse sau retrase.7. După fabricarea fiecărui lot de dispozitive prevăzute la art. 5 din hotărâre, producătorul informează organismul notificat despre eliberarea lotului de dispozitive şi îi transmite certificatul oficial de eliberare a lotului de derivat din sânge uman utilizat în dispozitiv, certificat emis de un laborator de stat sau de un laborator desemnat de un stat membru al Uniunii Europene în acest scop, în conformitate cu art. 114 alin. (2) din Directiva 2001/83/CE.  +  Anexa 3 EXAMINAREA CE DE TIP1. Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constată şi certifică faptul că un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere îndeplineşte prevederile relevante ale prezentei hotărâri.2. Cererea pentru examinarea CE de tip se adresează de către producător sau de către reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană unui organism notificat.Cererea cuprinde: a) denumirea şi adresa producătorului şi denumirea şi adresa reprezentantului autorizat, dacă cererea este adresată de acesta din urmă; b) o declaraţie scrisă prin care se specifică faptul că o astfel de cerere nu a mai fost adresată niciunui alt organism notificat; c) documentaţia descrisă la pct. 3, necesară pentru a permite evaluarea conformităţii unui eşantion reprezentativ din producţia respectivă, numit în continuare tip, conform cerinţelor esenţiale din hotărâre. Solicitantul trebuie să pună un tip la dispoziţia organismului notificat, iar acesta poate cere şi alte eşantioane, dacă este necesar.3. Documentaţia trebuie să permită înţelegerea proiectării, fabricaţiei şi performanţelor dispozitivului şi cuprinde în special următoarele aspecte: a) o descriere generală a tipului, inclusiv variantele avute în vedere, şi a utilizării (utilizărilor) prevăzute ale acestuia; b) desenele de proiect, metodele de fabricaţie planificate, în special cu privire la sterilizare, precum şi diagramele de componente, subansambluri şi circuite; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi diagramelor menţionate la lit. b), precum şi descrierea funcţionării produsului; d) o listă a standardelor menţionate la art. 11 din hotărâre, aplicate integral sau parţial, precum şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale în cazul în care nu sunt aplicate standardele menţionate la art. 11 din hotărâre; e) rezultatele calculelor de proiectare, analiza riscurilor, investigaţiile, testele tehnice efectuate; f) o declaraţie indicând dacă dispozitivul încorporează sau nu, ca parte integrantă, o substanţă ori un derivat din sânge uman, conform prevederilor de la pct. II poziţiile 5.1-5.5 din anexa nr. 1 la hotărâre, precum şi datele referitoare la testele efectuate în această privinţă, necesare pentru a evalua securitatea, calitatea şi utilitatea substanţei sau a derivatului din sânge uman, ţinându-se seama de scopul propus al dispozitivului; g) evaluarea preclinică; h) evaluarea clinică menţionată în anexa nr. 7 la hotărâre; i) proiectul broşurii cu instrucţiunile de utilizare.4. Organismul notificat:4.1. examinează şi evaluează documentaţia şi verifică dacă tipul este fabricat în conformitate cu această documentaţie; de asemenea, înregistrează elementele care au fost proiectate în conformitate cu prevederile aplicabile ale standardelor menţionate la art. 11 din hotărâre, precum şi elementele pentru care proiectarea nu se bazează pe prevederile acestor standarde;4.2. efectuează sau trebuie să fi efectuat inspecţiile adecvate şi încercările necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător îndeplinesc cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, în cazul în care standardele menţionate la art. 11 din hotărâre nu au fost aplicate;4.3. efectuează sau trebuie să fi efectuat inspecţiile adecvate şi încercările necesare pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a optat pentru aplicarea standardelor relevante, acestea au fost într-adevăr aplicate;4.4. stabileşte de comun acord cu solicitantul locul unde se efectuează inspecţiile şi încercările necesare.5. În cazul în care tipul este conform cu prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat eliberează solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul cuprinde denumirea şi adresa producătorului, concluziile controlului, condiţiile de validitate şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Părţile relevante ale documentaţiei se anexează certificatului, iar o copie se păstrează de organismul notificat.În cazul dispozitivelor menţionate la pct. II poziţia 5.2 din anexa nr. 1 la hotărâre, înainte de a lua o decizie, organismul notificat consultă, în ceea ce priveşte aspectele vizate la acel punct, una dintre autorităţile competente desemnate de către statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2001/83/CE, sau EMEA. Avizul autorităţii naţionale competente sau al EMEA se emite în termen de 210 zile de la primirea unei documentaţii valide. Avizul ştiinţific al autorităţii naţionale competente sau al EMEA trebuie inclus în documentaţia privind dispozitivul. La luarea deciziei, organismul notificat ia în considerare punctele de vedere exprimate cu ocazia acestei consultări. Acesta transmite decizia sa finală organismului competent implicat.În cazul dispozitivelor menţionate la pct. II poziţia 5.3 din anexa nr. 1 la hotărâre, avizul ştiinţific al EMEA trebuie inclus în documentaţia privind dispozitivul. Avizul se emite în termen de 210 zile de la primirea unei documentaţii valide. La luarea deciziei, organismul notificat ia în considerare avizul EMEA. Organismul notificat poate să nu elibereze certificatul în cazul în care avizul ştiinţific al EMEA este nefavorabil. Acesta transmite decizia sa finală către EMEA.6. Solicitantul informează organismul notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip cu privire la orice modificare efectuată asupra produsului aprobat. Modificările asupra produsului aprobat trebuie să primească o altă aprobare din partea organismului notificat care a emis certificatul de examinare CE de tip, în cazul în care astfel de modificări pot afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale sau condiţiile prevăzute pentru utilizarea produsului. Această nouă aprobare este eliberată, dacă este cazul, sub forma unui supliment la certificatul de examinare CE de tip iniţial.7. Prevederi administrative7.1. Fiecare organism notificat trebuie să comunice, la cerere, altor organisme notificate şi autorităţii competente toate informaţiile privind certificatele de examinare CE de tip şi suplimentele emise, respinse sau retrase.7.2. Alte organisme notificate pot obţine o copie de pe certificatele de examinare CE de tip şi/sau de pe suplimentele acestora. Anexele la certificate trebuie să fie accesibile altor organisme notificate, la solicitarea justificată a acestora şi după informarea prealabilă a producătorului.7.3. Producătorul sau reprezentantul său autorizat păstrează documentaţia tehnică şi copii ale certificatelor de examinare CE de tip şi ale suplimentelor acestora o perioadă de cel puţin 15 ani după fabricarea ultimului produs.  +  Anexa 4 VERIFICARE CE1. Verificarea CE este procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană asigură şi declară că produsele care fac obiectul procedurii prevăzute la pct. 3 sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană aplică marcajul CE pe fiecare produs şi emite, în scris, o declaraţie de conformitate.3. Înainte de începerea fabricaţiei, producătorul redactează documentele care definesc procesul de fabricaţie, în special privind sterilizarea, împreună cu toate prevederile de rutină prestabilite, pentru a asigura o producţie omogenă şi conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele relevante ale prezentei hotărâri.4. Producătorul se angajează să instituie şi să menţină la zi un sistem de supraveghere postvânzare, care să includă dispoziţiile menţionate în anexa nr. 7 la hotărâre. Acest angajament include obligaţia producătorului de a comunică autorităţilor competente, imediat ce a luat cunoştinţă de acestea, următoarele evenimente: a) orice deteriorare a caracteristicilor sau performanţelor dispozitivului, precum şi orice inexactitate din instrucţiunile de utilizare, care ar putea duce sau au dus la decesul unui pacient ori la deteriorarea stării sale de sănătate; b) orice argument tehnic sau medical care a condus la retragerea de pe piaţă a unui dispozitiv de către producător.5. Organismul notificat efectuează examinările şi încercările necesare pentru a verifica dacă produsul este conform cu cerinţele prezentei hotărâri, prin examinarea şi testarea statistică a produselor, în conformitate cu prevederile pct. 6. Producătorul trebuie să autorizeze organismul notificat să evalueze eficienţa măsurilor adoptate, potrivit prevederilor pct. 3, prin audit, unde este cazul.6. Verificare statistică6.1. Producătorii prezintă produsele fabricate sub formă de loturi omogene şi iau toate măsurile necesare astfel încât procesul de fabricaţie să asigure uniformitatea fiecărui lot producţie realizat.6.2. Se prelevă aleatoriu un eşantion din fiecare lot. Produsele ce alcătuiesc eşantionul se examinează individual şi se efectuează încercările adecvate, definite în standardele menţionate la art. 11 din hotărâre, sau încercări echivalente pentru verificarea conformităţii produselor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip, în scopul deciziei acceptării sau refuzării lotului.6.3. Controlul statistic al produselor se bazează pe atribute şi/sau variabile, ceea ce implică un sistem de prelevare a eşantioanelor, cu caracteristici operaţionale, care să asigure un nivel ridicat de securitate şi performanţă în funcţie de nivelul tehnicii la momentul respectiv. Sistemele de prelevare a eşantioanelor se stabilesc în conformitate cu standardele armonizate menţionate la art. 11 din hotărâre, luând în considerare specificul categoriilor de produse în discuţie.6.4. În cazul în care loturile sunt acceptate, organismul notificat aplică sau impune aplicarea numărului său de identificare pe fiecare produs şi eliberează un certificat de conformitate privind încercările efectuate. Toate produsele din lot pot fi introduse pe piaţă, cu excepţia produselor neconforme din eşantionul examinat.În cazul în care un lot este respins, organismul notificat ia măsurile necesare pentru a preveni introducerea pe piaţă a lotului respectiv. În eventualitatea respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică.Producătorul poate, sub responsabilitatea organismului notificat, să aplice numărul de identificare al acestuia în timpul procesului de fabricaţie.6.5. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure că este capabil să furnizeze, la cerere, certificatele de conformitate emise de organismul notificat.7. După fabricarea fiecărui lot de dispozitive prevăzute la art. 5 din hotărâre, producătorul informează organismul notificat despre eliberarea lotului de dispozitive şi îi transmite certificatul oficial de eliberare a lotului de derivat din sânge uman utilizat în dispozitiv, certificat emis de un laborator de stat sau de un laborator desemnat de un stat membru al Uniunii Europene în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Directiva 2001/83/CE.  +  Anexa 5 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE CU TIPULAsigurarea calităţii producţiei1. Producătorul aplică sistemul calităţii aprobat pentru fabricaţie şi efectuează inspecţia finală a produselor respective conform celor specificate la pct. 3, fiind subiectul supravegherii prevăzute la pct. 4.2. Declaraţia de conformitate este o parte a procedurii prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile impuse la pct. 1 garantează şi declară că produsele respective sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi respectă prevederile prezentei hotărâri, aplicabile acestora.Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană aplică marcajul CE potrivit prevederilor art. 44 din hotărâre şi emite, în scris, o declaraţie de conformitate. Această declaraţie acoperă unul sau mai multe dispozitive identificate clar prin intermediul denumirii ori al codului produsului sau al altei referinţe lipsite de ambiguitate şi trebuie păstrată de producător. Marcajul CE este însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil.3. Sistemul calităţii3.1. Producătorul înaintează o cerere de evaluare a sistemului calităţii la un organism notificat.Cererea cuprinde: a) toate informaţiile adecvate referitoare la produsele pe care intenţionează să le fabrice; b) documentaţia sistemului calităţii; c) un angajament al producătorului de a îndeplini obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat; d) un angajament al producătorului de a menţine sistemul calităţii aprobat în aşa fel încât acesta să rămână adecvat şi eficace; e) documentaţia tehnică privind tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip, după caz; f) un angajament al producătorului de a institui şi de a menţine actualizat un sistem de supraveghere postvânzare care să includă dispoziţiile prevăzute în anexa nr. 7 la hotărâre. Acest angajament trebuie să includă obligaţia asumată de către producător de a comunică autorităţilor competente următoarele incidente imediat ce a luat cunoştinţă despre acestea:(i) orice deteriorare a caracteristicilor sau performanţelor dispozitivului, precum şi orice inexactitate din instrucţiunile de utilizare, care ar putea duce sau au dus la decesul unui pacient ori la deteriorarea stării sale de sănătate;(îi) orice argument tehnic sau medical care a condus la retragerea unui dispozitiv de pe piaţă de către producător.3.2. Aplicarea sistemului calităţii trebuie să asigure că produsele sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător pentru sistemul calităţii sunt documentate în mod sistematic şi ordonat sub formă de proceduri şi politici scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a politicilor calităţii şi a procedurilor, cum ar fi programe ale calităţii, planuri ale calităţii, manuale ale calităţii şi înregistrări ale calităţii.Documentaţia include, în special, o descriere adecvată a: a) obiectivelor producătorului privind calitatea; b) organizării afacerilor şi, în special:(i) a structurilor organizatorice, a responsabilităţilor personalului de conducere şi a autorităţii acestuia în legătură cu organizarea, în cazul în care este vizată fabricaţia produselor;(îi) a metodelor de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului calităţii şi, în special, capacitatea acestuia de a determina calitatea dorită a produselor, inclusiv controlul produselor care nu sunt conforme;(iii) în cazul în care fabricarea şi/sau inspecţia şi testarea finală a produselor sau elemente ale acestora sunt efectuate de o terţă parte, a metodelor de monitorizare a funcţionării eficace a sistemului calităţii, în special tipul şi amploarea controalelor aplicate terţei părţi în cauză; c) tehnicilor de control şi de asigurare a calităţii în faza de fabricaţie şi, în special:(i) a proceselor şi procedurilor ce urmează a fi utilizate, în special cu privire la sterilizare, achiziţie de materiale şi documentele relevante;(îi) a procedurilor de identificare a produsului întocmite şi actualizate din desene, specificaţii sau alte documente relevante, în fiecare fază a procesului de fabricaţie; d) testelor şi verificărilor adecvate, efectuate înainte, în timpul şi după procesul de fabricaţie, a frecvenţei acestora şi a echipamentului de testare folosit.3.3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 47 din hotărâre, organismul notificat efectuează un audit al sistemului calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2. Se consideră că sistemele calităţii care folosesc standardele armonizate corespunzătoare sunt conforme acestor cerinţe.Echipa responsabilă cu evaluarea include cel puţin un membru care are experienţă în evaluarea tehnologiilor respective. Procedura de evaluare include o inspecţie la sediul producătorului.Decizia se comunică producătorului după inspecţia finală. Aceasta cuprinde concluziile activităţii de control şi o evaluare motivată.3.4. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii cu privire la orice plan de modificare a sistemului calităţii. Organismul notificat evaluează modificările propuse şi verifică dacă sistemul calităţii astfel modificat mai respectă cerinţele menţionate la pct. 3.2; acesta face cunoscută decizia sa producătorului. Această decizie cuprinde concluziile activităţii de control şi o evaluare argumentată.4. Supraveghere4.1. Scopul supravegherii este să asigure că producătorul îndeplineşte obligaţiile impuse prin sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul autorizează organismul notificat să efectueze toate inspecţiile necesare şi îi furnizează toate informaţiile necesare, în special în legătură cu: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnică; c) datele prevăzute în partea sistemului calităţii care se referă la fabricaţie, cum ar fi: rapoarte referitoare la inspecţii, teste, standardizări/calibrări şi calificările personalului implicat.4.3. Organismul notificat efectuează periodic inspecţiile şi evaluările necesare, pentru a se asigura că producătorul aplică sistemul calităţii aprobat, şi pune la dispoziţia producătorului un raport de evaluare.4.4. În plus, organismul notificat poate face vizite neanunţate producătorului, punându-i acestuia la dispoziţie un raport de inspecţie.5. Organismul notificat pune la dispoziţia celorlalte organisme notificate toate datele cu privire la aprobările sistemelor calităţii emise, respinse sau retrase.6. După fabricarea fiecărui lot de dispozitive prevăzute la art. 5 din hotărâre, producătorul informează organismul notificat despre eliberarea lotului de dispozitive şi îi transmite certificatul oficial de eliberare a lotului de derivat din sânge uman utilizat în dispozitiv, certificat emis de un laborator de stat sau de un laborator desemnat de un stat membru al Uniunii Europene în acest scop, în conformitate cu art. 114 alin. (2) din Directiva 2001/83/CE.  +  Anexa 6 DECLARAŢIEprivind dispozitivele cu scopuri speciale1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană întocmeşte, pentru dispozitivele fabricate la comandă sau pentru dispozitivele destinate investigaţiilor clinice, declaraţia privind dispozitivele cu scopuri speciale, care cuprinde elementele prevăzute la pct. 2.2. Declaraţia cuprinde următoarele informaţii:2.1. pentru dispozitivele fabricate la comandă: a) denumirea şi adresa producătorului; b) informaţiile necesare pentru identificarea produsului în cauză; c) o declaraţie din care să rezulte că dispozitivul este destinat pentru a fi utilizat în exclusivitate de către un anumit pacient, menţionându-se numele pacientului; d) numele practicianului medical calificat în mod corespunzător care a făcut prescripţia şi, după caz, numele clinicii implicate; e) caracteristicile specifice ale produsului prezentate de prescripţia medicală; f) o declaraţie din care să rezulte că dispozitivul respectiv satisface cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre şi, după caz, să indice care dintre cerinţele esenţiale nu au fost îndeplinite integral, împreună cu motivaţia;2.2. pentru dispozitivele destinate investigaţiilor clinice prevăzute în anexa nr. 7 la hotărâre: a) date care să permită identificarea dispozitivelor respective; b) planul investigaţiei clinice; c) broşura investigatorului; d) confirmarea asigurării subiecţilor; e) documentele utilizate pentru obţinerea consimţământului în cunoştinţă de cauză; f) o declaraţie care indică dacă dispozitivul încorporează sau nu, ca parte integrantă, o substanţă ori un derivat din sânge uman prevăzută/prevăzut la pct. II poziţiile 5.1-5.5 din anexa nr. 1 la hotărâre; g) avizul comisiei de etică implicate şi detalii privind aspectele abordate în avizul său; h) numele practicianului medical calificat în mod corespunzător sau al altei persoane autorizate şi al instituţiei responsabile pentru investigaţii; i) locul, data începerii investigaţiilor şi durata programată pentru acestea; j) o declaraţie din care să rezulte că dispozitivul respectiv este conform cu cerinţele esenţiale, prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, excluzând aspectele ce constituie obiectul investigaţiilor, şi că, în ceea ce priveşte aceste aspecte, s-au luat toate măsurile de precauţie pentru a proteja sănătatea şi securitatea pacientului.3. Producătorul se angajează să pună la dispoziţia autorităţilor naţionale competente următoarele:3.1. pentru dispozitivele fabricate la comandă, documentaţia care indică amplasamentul (amplasamentele) de producţie şi care permite înţelegerea proiectului, a fabricaţiei şi a performanţelor produsului, inclusiv performanţele urmărite, pentru a permite evaluarea conformităţii cu cerinţele prezentei hotărâri.Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure că produsele fabricate sunt conforme cu documentaţia menţionată mai sus;3.2. pentru dispozitivele destinate investigaţiilor clinice, documentaţia cuprinde, de asemenea: a) o descriere generală a produsului şi a utilizărilor prevăzute; b) desene de proiect, metode de fabricaţie, în special în ceea ce priveşte sterilizarea, şi diagrame de componente, subansambluri, circuite; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea respectivelor desene şi diagrame şi a funcţionării produsului; d) rezultatele analizei riscurilor şi o listă cuprinzând standardele prevăzute la art. 11 din hotărâre, aplicate integral sau în parte, şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre, în cazul în care standardele menţionate la art. 11 din hotărâre nu au fost aplicate; e) în cazul în care dispozitivul încorporează, ca parte integrantă, o substanţă sau un derivat din sânge uman menţionată/menţionat la pct. II poziţiile 5.1-5.5 din anexa nr. 1 la hotărâre, datele referitoare la testele efectuate în această privinţă, necesare pentru a evalua securitatea, calitatea şi utilitatea substanţei sau a derivatului de sânge uman, ţinând seama de scopul propus al dispozitivului; f) rezultatele calculelor proiectului, verificărilor şi testelor tehnice executate.Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure că produsele fabricate sunt în conformitate cu documentaţia menţionată la pct. 3.1 şi la pct. 3.2 lit. a)-f).Producătorul poate autoriza evaluarea eficienţei acestor măsuri prin audit, dacă este necesar.4. Informaţiile incluse în declaraţiile care intră sub incidenţa prezentei anexe se păstrează timp de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei ultimului produs.5. Pentru dispozitivele fabricate la comandă, producătorul trebuie să se angajeze să revizuiască şi să documenteze experienţa acumulată după încheierea fazei de producţie, inclusiv dispoziţiile menţionate în anexa nr. 7 la hotărâre, şi să implementeze mijloacele adecvate pentru aplicarea oricăror măsuri corective necesare. Acest angajament trebuie să includă obligaţia producătorului de a informa autorităţile competente asupra incidentelor următoare, de îndată ce a aflat de existenţa lor, precum şi asupra măsurilor corective relevante: a) orice funcţionare defectuoasă sau deteriorare a caracteristicilor şi/sau a performanţelor unui dispozitiv, precum şi orice caz de inadecvare a etichetării sau a instrucţiunilor de utilizare, care pot să conducă sau au condus la decesul ori la deteriorarea severă a stării de sănătate a unui pacient sau utilizator; b) orice cauză de ordin tehnic sau medical legată de caracteristicile sau performanţele unui dispozitiv, care, din motivele menţionate la lit. a), conduce la retragerea sistematică de pe piaţă de către producător a dispozitivelor de acelaşi tip.  +  Anexa 7 INVESTIGAŢIA CLINICĂ1. Prevederi generale1.1. Ca regulă generală, confirmarea conformităţii cu cerinţele privind caracteristicile şi performanţele prevăzute la pct. I poziţiile 1 şi 2 din anexa nr. 1 la hotărâre, în condiţii normale de utilizare a dispozitivului, şi evaluarea efectelor secundare şi a acceptabilităţii raportului beneficii/riscuri menţionat la pct. I poziţia 5 din anexa nr. 1 la hotărâre trebuie să se bazeze pe date clinice. Evaluarea acestor date, denumită în continuare evaluare clinică, ţinând seama, dacă este cazul, de eventualele standarde armonizate relevante, trebuie să urmeze o procedură definită şi sigură din punct de vedere metodologic, bazată pe:1.1.1. fie o evaluare critică a literaturii ştiinţifice curent disponibile, cu privire la securitatea, performanţele, caracteristicile proiectului şi scopul propus al dispozitivului, în care: a) se demonstrează echivalenţa dispozitivului cu dispozitivul la care fac referire datele; şi b) datele demonstrează în mod adecvat conformitatea cu cerinţele esenţiale relevante;1.1.2. fie o evaluare critică a rezultatelor tuturor investigaţiilor clinice efectuate;1.1.3. fie o evaluare critică a datelor clinice combinate prevăzute la pct. 1.1.1 şi 1.1.2.1.2. Se efectuează investigaţii clinice, cu excepţia cazurilor în care se justifică utilizarea datelor clinice existente.1.3. Pentru evaluarea clinică şi rezultatul său se prezintă documente justificative. Documentaţia tehnică a dispozitivului include şi/sau face trimitere la documentaţia clinică în cauză.1.4. Evaluarea clinică şi documentaţia aferentă trebuie să fie actualizate activ cu datele obţinute în cursul supravegherii după introducerea pe piaţă. În cazul în care se consideră că supravegherea clinică după introducerea pe piaţă, ca parte integrantă a planului de supraveghere a dispozitivului după introducerea pe piaţă, nu este necesară, acest lucru trebuie să fie justificat şi documentat în mod adecvat.1.5. În cazul în care se consideră că demonstrarea conformităţii cu cerinţele esenţiale pe baza datelor clinice nu este adecvată, trebuie să se furnizeze o justificare corespunzătoare a acestei excluderi, pe baza rezultatelor gestionării riscurilor şi luând în considerare caracteristicile specifice ale interacţiunii dintre dispozitiv şi organismul uman, performanţele clinice prevăzute şi cererile producătorului. În cazul în care demonstrarea conformităţii cu cerinţele esenţiale se bazează exclusiv pe evaluarea performanţelor, teste pe banc şi evaluare preclinică, este necesar să se demonstreze în mod corespunzător că această metodă este adecvată.1.6. Toate datele trebuie să rămână confidenţiale, cu excepţia cazurilor în care se consideră că dezvăluirea lor este esenţială.2. Investigaţia clinică2.1. ObiectiveObiectivele investigaţiei clinice sunt: a) să verifice dacă, în condiţii normale de utilizare, performanţele dispozitivului sunt în conformitate cu cele prevăzute la pct. I poziţia 2 din anexa nr. 1 la hotărâre; b) să determine orice efecte secundare nedorite, în condiţii normale de utilizare, şi să evalueze dacă acestea constituie riscuri acceptabile în raport cu performanţele preconizate ale dispozitivului.2.2. Consideraţii eticeInvestigaţiile clinice se efectuează în conformitate cu Declaraţia de la Helsinki, aprobată de a 18-a Adunare Medicală Mondială de la Helsinki, Finlanda, în 1964, modificată de a 29-a Adunare Medicală Mondială de la Tokio, Japonia, în 1975, şi de a 35-a Adunare Medicală Mondială de la Veneţia, Italia, în 1983. Este obligatoriu ca toate măsurile cu privire la protecţia subiecţilor umani să fie realizate în spiritul Declaraţiei de la Helsinki. Aceasta include toate etapele investigaţiei clinice, de la prima considerare cu privire la necesitatea şi justificarea studiului, până la publicarea rezultatelor.2.3. Metode2.3.1. Investigaţiile clinice se efectuează pe baza unui plan de investigaţie adecvat, conform nivelului de dezvoltare a tehnologiei al momentului, astfel definit încât să confirme sau să respingă cele invocate de producător cu privire la dispozitiv; investigaţiile trebuie să includă un număr corespunzător de observaţii pentru a garanta validitatea ştiinţifică a concluziilor.2.3.2. Procedurile folosite pentru efectuarea investigaţiilor trebuie să fie adecvate dispozitivului care urmează a fi examinat.2.3.3. Investigaţiile clinice se efectuează în circumstanţe echivalente condiţiilor normale de utilizare a dispozitivului.2.3.4. Se examinează toate caracteristicile corespunzătoare, inclusiv cele privind siguranţa şi performanţele dispozitivului, precum şi efectele sale asupra pacienţilor.2.3.5. Toate incidentele adverse grave trebuie să fie înregistrate complet şi notificate de îndată tuturor autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în care are loc investigaţia clinică.2.3.6. Investigaţiile se efectuează sub responsabilitatea unui practician medical calificat în mod corespunzător sau a unei persoane autorizate, într-un mediu adecvat.Specialistul medical are acces la datele tehnice referitoare la dispozitiv.2.3.7. Raportul scris, semnat de către specialistul medical responsabil, cuprinde o evaluare critică a tuturor datelor obţinute în timpul investigaţiei clinice.  +  Anexa 8 CRITERII MINIMEpentru desemnarea organismelor de inspecţie pentru a fi notificate1. Organismul, conducătorul acestuia şi personalul responsabil pentru operaţiunile de evaluare şi verificare nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul dispozitivelor pe care le controlează şi nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre aceste părţi. Ei nu pot fi direct implicaţi în proiectarea, fabricarea, comercializarea sau întreţinerea dispozitivelor şi nici nu pot reprezenta părţile angajate în aceste activităţi. Aceasta nu exclude posibilitatea unor schimburi de informaţii tehnice între producător şi organism.2. Organismul şi personalul său trebuie să efectueze operaţiunile de evaluare şi verificare la cel mai înalt standard de integritate profesională şi competenţă tehnică şi trebuie să fie în afara oricăror presiuni, în special financiare, care ar putea influenţa decizia acestora sau rezultatele inspecţiei, în special din partea persoanelor ori a grupurilor de persoane interesate în rezultatul verificărilor.3. Organismul trebuie să fie capabil să îndeplinească toate sarcinile prevăzute în anexele nr. 2-5 la hotărâre, atribuite unui astfel de organism şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă aceste sarcini sunt executate de organismul însuşi sau sub responsabilitatea sa. În special, trebuie să aibă la dispoziţie personalul necesar şi să posede facilităţile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor tehnice şi administrative legate de evaluare şi verificare; trebuie, de asemenea, să aibă acces la echipamentul necesar pentru verificările cerute.4. Personalul responsabil de operaţiunile de control trebuie să aibă: a) instruire profesională solidă, care să acopere toate operaţiunile de evaluare şi verificare pentru care a fost desemnat organismul; b) cunoştinţe corespunzătoare privind cerinţele operaţiunilor de control pe care le execută şi experienţa corespunzătoare pentru astfel de operaţiuni; c) capacitatea necesară pentru emiterea certificatelor, înregistrărilor şi rapoartelor pentru demonstrarea efectuării respectivelor operaţiuni de control.5. Imparţialitatea personalului care realizează inspecţia trebuie să fie garantată. Remuneraţia acestuia nu trebuie să depindă de numărul controalelor efectuate şi nici de rezultatul acestor controale.6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, cu excepţia cazului în care această răspundere este asigurată de către stat prin lege.7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la toate informaţiile obţinute în cursul sarcinilor lui, respectând prezenta hotărâre sau orice prevederi ale legilor române care sunt în vigoare. Personalul organismului nu are obligaţia păstrării secretului profesional faţă de autorităţile administrative competente ale statului în care se desfăşoară activităţile sale.  +  Anexa 9 MARCAJUL DE CONFORMITATE CEMarcajul european de conformitate CE constă din iniţialele "CE", având forma prezentată în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu următoarele caracteristici: a) dacă marcajul CE este mărit sau micşorat, proporţiile date în desenul gradat trebuie respectate; b) componentele "C" şi "E" ale marcajului CE trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni verticale, care nu pot fi mai mici de 5 mm.Această dimensiune minimă poate fi modificată la dispozitivele de dimensiuni mici.----