HOTĂRÂRE nr. 13 din 16 ianuarie 2009privind înființarea Consiliului interministerial "Consiliul pentru promovarea societății informaționale în România"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 19 februarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru crearea premiselor durabile ale implementării societății informaționale în România, în scopul elaborării, integrării, corelării și monitorizării politicii în domeniul serviciilor societății informaționale a Guvernului, se constituie Consiliul interministerial "Consiliul pentru promovarea societății informaționale în România", organism consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliu.  +  Articolul 2Consiliul are următoarele atribuții principale:a) stabilirea direcțiilor strategice pentru trecerea la societatea informațională în România;b) aprobarea proiectelor directoare și a bugetelor anuale aferente acestora, din domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației și societății informaționale, ale instituțiilor publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și ale companiilor/societăților naționale sau ale societăților comerciale la care statul este acționar unic ori majoritar;c) aprobarea și coordonarea proiectelor mai mari de 100.000 euro, din domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației și societății informaționale, ale instituțiilor publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția proiectelor mai mari de 100.000 euro ale Ministerului Afacerilor Externe care implică acțiuni de protecție și securitate a funcționării echipamentelor de comunicații și de procesare de date de la misiunile diplomatice;d) aprobarea proiectelor mai mari de 100.000 euro, din domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației și societății informaționale, de care beneficiază companiile/societățile naționale sau societățile comerciale la care statul este acționar unic ori majoritar;e) aprobarea strategiilor și proiectelor directoare de informatizare a ministerelor;f) aprobarea proiectelor din domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației și societății informaționale care necesită garanții guvernamentale;g) stabilirea căilor principale de modernizare a administrației centrale folosind metodele și instrumentele tehnologiei informației;h) aprobarea conformității proiectelor de tehnologia informației și comunicații de la nivelul administrației publice centrale cu strategia de e-guvernare elaborată de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;i) evaluarea implementării strategiei de e-guvernare la nivelul administrației publice centrale.  +  Articolul 3După obținerea aprobării prevăzute la art. 2 lit. h), ordonatorii principali de credite vor aproba și vor coordona proiectele mai mici de 100.000 euro din domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației și societății informaționale.  +  Articolul 4Consiliul este alcătuit din:a) primul-ministru - președinte;b) viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor - vicepreședinte;c) ministrul finanțelor publice;d) ministrul economiei;e) ministrul educației, cercetării și inovării;f) ministrul dezvoltării regionale și locuinței;g) ministrul muncii, familiei și protecției sociale;h) ministrul justiției și libertăților cetățenești;i) ministrul turismului;j) ministrul sănătății;k) ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național;l) ministrul mediului;m) ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri;n) ministrul comunicațiilor și societății informaționale;o) ministrul afacerilor externe;p) secretarul de stat la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - secretar.  +  Articolul 5(1) La invitația președintelui, pot participa și alte persoane la întrunirile Consiliului.(2) Consiliul își va elabora regulamentul de organizare și funcționare.  +  Articolul 6(1) În vederea pregătirii lucrărilor și analizării proiectelor ce vor fi supuse aprobării Consiliului se instituie o comisie de specialiști formată din conducătorii departamentelor de tehnologia informației din cadrul ministerelor și al celorlalte instituții publice aflate în subordinea Guvernului.(2) Comisia se va întruni, lunar sau ori de câte ori va fi nevoie, pentru a analiza și a propune Consiliului, în vederea deciziei, solicitările avizate favorabil.  +  Articolul 7(1) Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) Consiliul pentru promovarea societății informaționale în România.2. După punctul XI din anexa nr. 1 "Consilii interministeriale permanente. Componență și conducere" se introduce un nou punct, punctul XII, cu următorul cuprins:
  *Font 9*
  "XII. Consiliul pentru promovarea societății informaționale în România a) primul-ministru - președințe b) viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor - vicepreședinte c) ministrul finanțelor publice d) ministrul economiei e) ministrul educației, cercetării și inovării f) ministrul dezvoltării regionale și locuinței g) ministrul muncii, familiei și protecției sociale h) ministrul justiției și libertăților cetățenești i) ministrul turismului j) ministrul sănătății k) ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național l) ministrul mediului m) ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri n) ministrul comunicațiilor și societății informaționale o) ministrul afacerilor externe p) secretarul de stat la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - secretar a) primul-ministru - președinte b) viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor - vicepreședinte"
  3. La anexa nr. 2 punctul VII, subpunctul 6 se abrogă.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 271/2001 privind înființarea grupului de lucru "Grupul de Promovare a Tehnologiei Informației în România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 8 martie 2001, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor
  și societății informaționale,
  Gabriel Sandu
  Ministrul interimar al
  administrației și internelor,
  Dan Nica
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 16 ianuarie 2009.Nr. 13.-------