HOTĂRÂRE nr. 1.182 din 13 noiembrie 1996pentru aplicarea Legii nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 26 noiembrie 1996    Având în vedere prevederile Legii nr. 46 din 4 iulie 1991, prin care România a aderat la Convenţia privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967,luând în considerare necesitatea atingerii standardelor europene prevăzute pentru procedurile de azil în recomandările Consiliului Europei, inclusiv a celor cuprinse în Rezoluţia Uniunii Europene din luna iunie 1995 cu privire la garanţiile minime pentru procedurile de azil,ţinând seama şi de recomandările Înaltului Comisariat O.N.U. Pentru Refugiaţi, transmise prin Biroul de legătura din România, în luna aprilie 1996,în temeiul dispoziţiilor art. 9 şi 28 din Legea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România,Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Primirea cererilor, intervievarea solicitanţilor, analizarea motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, precum şi procedura adoptării hotărârilor de către comisia constituită în acest scop din reprezentanţi ai Ministerului de Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se desfăşoară potrivit dispoziţiilor Legii nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România şi ale prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Pot beneficia, la cerere, de prevederile art. 2 din Legea nr. 15/1996, cetăţenii străini sau apatrizii proveniţi din zone afectate de conflicte armate cu caracter intern, precum şi cei care au nevoie, temporar, de protecţie din considerente umanitare. (2) Solicitanţii din motive economice ori din alte motive decât cele prevăzute în art. 1 alin. 1, în art. 2 şi în art. 5 din Legea nr. 15/1996 nu beneficiază de statutul de refugiat.  +  Capitolul II Procedura acordării statutului de refugiat  +  Articolul 3Statutul de refugiat se poate acorda, la cererea scrisă a persoanei - cetăţean străin sau apatrid - care este indreptatita la acesta, potrivit legii, ori a reprezentanţilor legali, în cazul minorilor sau al persoanelor lipsite de discernământ, pe perioada imposibilităţii de a-şi exprima consimţământul. Cererile colective pentru acordarea statutului de refugiat nu sunt acceptate.  +  Articolul 4Cererea trebuie să fie redactată într-o limba de circulaţie internaţionala şi să cuprindă: datele de identitate a solicitantului şi a membrilor de familie care îl însoţesc, ţara de origine, felul documentului de călătorie cu care a intrat în România sau, în cazul în care nu poseda un asemenea document, motivele privitoare la acest aspect, motivele invocate de solicitant în vederea acordării statutului de refugiat, data şi modul de părăsire a tarii de origine, ţările tranzitate până la intrarea în România şi perioadele de şedere pe teritoriile acestora, data şi modul de intrare în România, data depunerii cererii şi semnătura solicitantului, conform modelului de cerere din anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Funcţionarul public care primeşte cererea are obligaţia să încunoştiinţeze pe persoana solicitanta a statutului de refugiat asupra procedurilor de urmat, precum şi asupra obligaţiilor ce-i revin. (2) Totodată, va proceda la intervievarea preliminară a solicitantului, care consta într-o discuţie ce va cuprinde date referitoare la ajungerea în România, motivele plecării din ţara de origine şi alte date necesare clarificarii aspectelor ce urmează să fie aprofundate cu prilejul interviului.  +  Articolul 6 (1) În cazul persoanelor nestiutoare de carte ori aflate în imposibilitatea de a scrie personal cererea, funcţionarul public, desemnat să primească cererile de acordare a statutului de refugiat, va completa o cerere potrivit declaraţiei orale formulate de solicitant, care va fi confirmată pentru autenticitate atât prin aplicarea amprentelor digitale ale acestuia, cât şi prin semnătura funcţionarului public în faţa căruia s-a desfăşurat operaţiunea de amprentare. (2) În situaţia în care solicitantul nu vorbeşte şi nici nu poate să scrie într-o limbă de circulaţie internaţională, acesta va completa cererea în limba pe care o cunoaşte. (3) În toate cazurile cererea va fi semnată sau amprentată de către solicitant. (4) Amprentarea digitală a cererilor va putea fi realizată pentru toţi solicitanţii statutului de refugiat. (5) Procedura de acordare a statutului de refugiat se considera ca a început în momentul în care persoana în cauza şi-a exprimat, conform legii, dorinţa de a obţine protecţia în România, chiar şi atunci când cererea nu a fost scrisă personal de solicitantul statutului de refugiat.  +  Articolul 7 (1) În scopul intervievarii solicitantului şi al analizării motivelor invocate pentru acordarea statutului de refugiat, începând cu data prezentei hotărâri se numeşte o comisie formată din:- preşedinte - şeful Oficiului pentru refugiaţi din cadrul Direcţieigenerale a poliţiei de frontieră, străini, probleme demigrari şi paşapoarte din Ministerul de Interne;- membri: - un reprezentant desemnat de Ministerul Afacerilor Externe;- un reprezentant desemnat de Ministerul Muncii şi ProtecţieiSociale. (2) Comisia comunică solicitantului, în scris, data şi locul interviului, dându-i-se timpul necesar pentru a-şi pregati susţinerea cererii. (3) Comisia procedează la intervievarea solicitantului şi la analizarea motivelor invocate de acesta pentru acordarea statutului de refugiat, pe baza chestionarului-model din anexa nr. 2 şi a interviului preliminar realizat în momentul depunerii cererii de acordare a statutului de refugiat. (4) Răspunsurile solicitantului la întrebările cuprinse în chestionar se consemnează direct pe formular sau separat, sub forma unei declaraţii. Aceste documente, indiferent de forma în care sunt întocmite, se semnează sau, după caz, se confirma pentru autenticitate de persoana intervievata, prin aplicarea amprentelor sale digitale şi prin semnătura funcţionarului public în faţa căruia s-au completat ori s-au amprentat. (5) În cazul în care solicitantul nu înţelege sau nu vorbeşte limba română sau altă limba în care este intervievat, comisia îi va asigura serviciile unui interpret.  +  Articolul 8Până la soluţionarea cererii pentru acordarea statutului de refugiat, Direcţia generală a poliţiei de frontieră, străini, probleme de migrari şi paşapoarte eliberează solicitantului un document temporar de identitate întocmit după modelul din anexa nr. 3.  +  Articolul 9 (1) Admiterea sau respingerea cererii pentru acordarea statutului de refugiat se face prin hotărâre motivată, luată cu votul majorităţii membrilor comisiei, care se comunică de îndată, în scris, solicitantului. (2) Dacă cererea a fost admisă, hotărârea se comunică solicitantului fără motivarea deciziei luate. (3) În cazul respingerii cererii, comunicarea scrisă trebuie să cuprindă: descrierea cazului, motivele prezentate de solicitant în susţinerea cererii, constatările de fapte bazate pe analiza motivelor, motivatia juridică şi enunţarea concisă a hotărârii comisiei.  +  Articolul 10Dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 15/1996, referitoare la accesul pe teritoriul României al cetăţeanului străin sau apatridului care soseste direct din teritoriul unde viaţa sau libertatea să sunt amenintate în sensul prevederilor art. 1 din aceeaşi lege, cuprind şi situaţiile în care cetăţeanul străin sau apatridul tranziteaza terţe tari nesemnatare ale convenţiilor internaţionale referitoare la statutul refugiaţilor ori în care, din motive neimputabile persoanei în cauza, aceasta nu a putut solicita acordarea statutului de refugiat pe teritoriile ţărilor tranzitate.  +  Capitolul III Acordarea drepturilor şi recuperarea ajutoarelor acordate refugiaţilor  +  Articolul 11 (1) Cererea pentru ajutorul prevăzut la art. 15 lit. i) din Legea nr. 15/1996 se întocmeşte de fiecare membru de familie cu statut de refugiat sau, după caz, de reprezentantul legal al minorilor în vârsta de până la 14 ani şi al altor persoane lipsite de capacitate, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, după modelul cererii din anexa nr. 4. (2) Cererile pentru acordarea ajutorului pentru refugiaţi se depun la Oficiul pentru refugiaţi din cadrul Direcţiei generale a poliţiei de frontieră, străini, probleme de migrari şi paşapoarte, care le trimite, până la data de 5 a fiecărei luni, spre soluţionare - însoţite de copii de pe hotărârea rămasă definitivă a comisiei prevăzute la art. 7 şi de pe documentul de identitate a refugiatului - la direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, cu adrese întocmite conform modelului din anexa nr. 5. (3) Cererile pentru acordarea ajutorului se aproba, pe bază de ancheta socială, de directorul direcţiei judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv al Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti; după aprobare, documentele se păstrează la oficiile de asistenţă socială din cadrul acestor instituţii publice.  +  Articolul 12Ajutorul pentru refugiaţi se acordă lunar, pentru fiecare persoana în parte, la nivelul unui salariu minim pe economie. Pentru minorii cu statut de refugiat care nu au împlinit vârsta de 14 ani, ajutorul se acordă reprezentantului legal.  +  Articolul 13Refugiaţilor care beneficiază gratuit de masa şi cazare, potrivit reglementărilor în vigoare, li se acordă ajutorul în condiţiile Legii nr. 15/1996, ca diferenţa între cuantumul lunar al ajutorului şi gratuitatile acordate.  +  Articolul 14Plata ajutorului lunar pentru refugiaţi se face începând cu luna următoare celei în care s-a aprobat cererea, pe bază de stat de plată sau, după caz, prin mandat poştal.  +  Articolul 15 (1) Prelungirea perioadei iniţiale de acordare a ajutorului cu cel mult 3 luni se poate face, în condiţiile legii, dacă persoanele apte de muncă cu statut de refugiat fac dovada ca s-au prezentat la oficiul forţelor de muncă pentru încadrare şi nu au refuzat un loc de muncă oferit de acesta. (2) Nu au obligaţia de a face dovada prevăzută la alin. (1) cei care: a) au în îngrijire copii în vârsta de până la 7 ani; b) urmează forme de învăţământ la zi, prevăzute de lege, până la împlinirea vârstei de 26 de ani; c) îndeplinesc condiţiile legale pentru pensionare la cerere, potrivit legii române.  +  Articolul 16 (1) La prima plata a ajutorului lunar, refugiaţii completează şi semnează un angajament după modelul prevăzut în anexa nr. 6, prin care se obliga să ramburseze instituţiei plătitoare, într-o perioada de un an, sumele pe care urmează să le încaseze cu titlu de ajutor potrivit legii, dacă realizează venituri care permit acest lucru. Refuzul de a completa şi de a semna angajamentul duce la sistarea acordării ajutorului. (2) Urmărirea obligaţiilor pentru rambursarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială şi de către Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, în termenul de prescripţie, potrivit legii.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 17În scopul realizării lucrărilor de evidenta şi secretariat ale comisiei numite conform prevederilor art. 7, începând cu data prezentei hotărâri se aproba structura organizatorică a Oficiului pentru refugiaţi din cadrul Direcţiei generale a poliţiei de frontieră, străini, probleme de migrari şi paşapoarte şi numărul de posturi prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 18Condiţiile în care se acordă permis de muncă celor care au dobândit statut de refugiat se vor reglementa prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Ministru de interne,Doru Ioan Tărăcilăp. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Lazăr Comănescu,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuBucureşti, 13 noiembrie 1996.Nr. 1.182.  +  Anexa 1 AMBASADA ROMÂNIEI LA ......................PUNCTUL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ .............SERVICIUL PENTRU STRĂINI,PROBLEME DE MIGRĂRI ŞI PAŞAPOARTE .........OFICIUL PENTRU REFUGIAŢI ..................                               CERERE               de recunoaştere a statutului de refugiat                 (Application for the Refugee Status)                       Nr. ........ din .......    Numele solicitantului (family name, given/Cristian name) .................    Data şi locul naşterii (date and place of birth)..........................    Membrii de familie care va însoţesc (family members accompanying you) ......    Ţara de origine (country of origin) ........................................    1. Documentul de călătorie (travel document) .............................       valabilitate, vize acordate (valid until, issued visas) ...............    2. Solicit recunoaşterea statutului de refugiat în România pentru    următoarele motive (l request the refugee status în România due to the    following reasons):    ......................................................................    3. Data şi modul de părăsire a ţării de origine    (Date and way of leaving the country of origin) ............................    4. Ţările tranzitate până la intrarea în România şi perioadele de şedere pe    teritoriile acestora    (Transit countries before entering România and periods of stay on the    territories of those countreis .....................................    5. Data şi modul de intrare în România    (Date and way of entering România) .........................................             Data (date) Semnătura (signature)         ................... .............................  +  Anexa 2  ┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┐ │ Observaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Foto │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────┘   COMITETUL ROMÂN PENTRU Nr. ......../ ......    PROBLEME DE MIGRĂRI                               CHESTIONAR               destinat determinării statutului refugiaţilor    1. a) Numele şi prenumele (cu litere de tipar) .............................       b) Ţara de origine ......................................................       c) Sexul ................................................................    2. Adresa actuală: .........................................................       .........................................................................    3. Religia .................................................................    4. Situaţia familială (celibatar, căsătorit, vaduv) ........................    5. Data naşterii (ziua, luna, anul) ........................................    6. Locul naşterii (ţara şi localitatea) ....................................    7. Naţionalitatea:       a) la naştere ...........................................................       b) v-aţi schimbat naţionalitatea? În ce condiţii? .......................          ......................................................................       c) cea actuală [dacă diferă de a) sau b) şi de ce] ......................          ......................................................................       d) Dacă sunteţi fără cetăţenie şi cum aţi devenit .......................          ......................................................................    8. Grupa etnică căreia îi apartineţi .......................................    9. Studii:       a) Şcoala frecventată - indicaţi perioadele, precum şi nivelul studiilor       .........................................................................       .........................................................................       b) Studii superioare - universitatea frecventată - indicaţi perioadele,          precum şi diplomele obţinute .........................................       .........................................................................       .........................................................................                                                         Nr. fisei: ............    10. Ocupaţia:        a) profesia sau specialitatea ..........................................        b) ocupaţia actuală ....................................................        c) ocupaţii anterioare .................................................    11. Membrii de familie cu care locuiţi în România:         Numele şi Sexul Gradul Data şi Naţionalitatea         prenumele (M/F) de rudenie locul naşterii       .........................................................................       .........................................................................       Indicaţi calificările profesionale sau aptitudinile speciale pe care le       posedă membrii familiei       .........................................................................       .........................................................................    12. Fostul loc de reşedinţă:        a) ţara de reşedinţă înaintea plecării .................................        b) ultima localitate de reşedinţă în această ţară ......................        c) alte ţări în care aţi locuit (indicaţi perioadele) ..................    13. Limbi cunoscute:        a) limba maternă .......................................................        b) ce alte limbi vorbiti ...............................................    14. Aţi fost înmatriculat de un alt organism internaţional care se ocupa de        refugiaţi? În caz afirmativ, faceti precizările următoare:        a) numele organismului .................................................        b) de ce drepturi s-a considerat ca puteti beneficia ...................        c) ce ajutor aţi primit de la acest organism ...........................    15. Beneficiati în prezent de asistenţă materială? (în caz afirmativ,        indicaţi care este sursa) .............................................    16. Sunteţi proprietar de bunuri mobiliare sau imobiliare în ţara        dumneavoastră de origine sau în altă ţară? În caz afirmativ, faceţi        câteva scurte precizări ...............................................        .......................................................................    17. Beneficiaţi de drepturi la pensie în ţara dv. de origine sau în altă        parte? În caz afirmativ, precizaţi datele legate de această problemă        .......................................................................    18. Ce documente posedaţi?        a) Pasaport: Nr. ........, Data emiterii ...............................           Autoritatea şi locul emiterii .......................................           Valabil până la .......................................        b) Document(e) de călătorie, altul (altele) decât pasaportul:           Felul .......................................           Nr. .......................................           Data emiterii .......................................           Autoritatea şi locul emiterii .......................................           Valabil până la .......................................        c) Aveţi dreptul să va intoarceţi în ţară de emitere a pasaportului    dumneavoastră sau a documentelor de călătorie? În caz afirmativ, indicaţi    până la ce data ..........................................................        d) Dacă nu aveţi nici pasaport şi nici document(e) de călătorie,    indicaţi dacă sunteţi posesorul unui alt document care să stabilească    identitatea dumneavoastră şi, în caz afirmativ, care este acest document    ...........................................................................        e) V-a fost eliberat un certificat de către un alt organism    internaţional care se ocupa de refugiaţi, precum O.I.R. sau U.N.R.W.A.? În    caz afirmativ, precizaţi care este acesta ................................    ...........................................................................    19. Indicaţi organizaţiile politice sau organizaţiile similare din care    dumneavoastră sau membrii familiei dumneavoastră faceţi sau aţi făcut    parte (sau la care aţi avut un aport activ) în ţara dumneavoastră de    origine ...................................................................    20. Când aţi părăsit ţara dumneavoastră de origine? (în ce condiţii aţi    plecat - cu sau fără autorizaţie) .........................................    ...........................................................................    21. Intrarea în România:        a) data intrării .......................................................        b) în ce condiţii aţi intrat (clandestin, beneficiind de o autorizaţie,    în posesia unui pasaport, a unui document de călătorie, a unei vize sau a    unui contract de muncă)? .................................................    ..........................................................................    ..........................................................................    22. De ce aţi părăsit ţara de origine? ...................................    ..........................................................................    ..........................................................................    Dacă nu doriţi să va intoarceti, indicaţi motivele (daţi un răspuns    detaliat; dacă este necesar, adăugaţi o foaie suplimentară) ..............    ..........................................................................    ..........................................................................    23. Sunteţi înscris pe lângă un consulat sau o altă autoritate a tarii    dumneavoastră în străinătate? În caz afirmativ, faceţi precizări. În caz    negativ, indicaţi motivele ...............................................    ..........................................................................    ..........................................................................    24. Aţi fost vreodata condamnat de un tribunal? În caz afirmativ, precizaţi    motivele de acuzare şi condamnările .......................................    ...........................................................................    25. Care este statutul dumneavoastră în România? ..........................    ...........................................................................    26. Adăugaţi aici toate elementele necesare, după părerea dumneavoastră,    care să ajute la determinarea drepturilor dumneavoastră la statutul de    refugiat ..................................................................    ...........................................................................    27. În ce ţară aţi dori să va stabiliţi şi de ce? .........................    ...........................................................................    ...........................................................................                                                    Data ..............                                                Semnătura .................  +  Anexa 3                        DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE                                 - model -      ┌───────────────┐      │ │      │ │      │ │ ROMÂNIA      │ FOTO │ MINISTERUL DE INTERNE      │ │ DIRECŢIA GENERALĂ A POLIŢIEI DE      │ │ FRONTIERĂ, STRĂINI, PROBLEME DE      │ │ MIGRĂRI ŞI PAŞAPOARTE      │ │      └───────────────┘ OFICIUL PENTRU REFUGIAŢI      Eliberat la ................... DOCUMENT TEMPORAR DE      Valabil până la ............... IDENTITATE PENTRU SOLICITANŢII      Prelungită valabilitatea STATUTULUI DE REFUGIAT      până la ....................... Nr. ...../...../......  +  Anexa 4 Numărul de înregistrare ...............Ziua ....... luna ...... anul .........CEREREde acordare a ajutorului pentru refugiaţiSubsemnatul(a) ........(numele şi prenumele).............., cetăţean(a) ................., având statutul de refugiat în România, potrivit documentului de călătorie seria .......... nr. ............, eliberat de organele Ministerului de Interne la data de .........., născut(a) în localitatea ................., str. .............. nr. .........,bloc ........, scara ........., apartamentul ........., oficiul poştal ........, judeţul/sectorul .............., va rog sa-mi aprobaţi acordarea unui ajutor lunar rambursabil, potrivit prevederilor art. 15 lit. i) şi ale art. 16 lit. e) din Legea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.Declar pe propria răspundere că nu am venituri proprii, fapt pentru care solicit acest ajutor.Data ............... Semnătura ..................  +  Anexa 5       MINISTERUL DE INTERNE DIRECŢIA GENERALĂ A POLIŢIEI DE FRONTIERĂ, STRĂINI, PROBLEME DE     MIGRĂRI SI PAŞAPOARTE   OFICIUL PENTRU REFUGIAŢI  Nr. ...... din ...........CĂTREDirecţia de muncă şi protecţie socială a judeţului ............Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului BucureştiAlăturat va trimitem cererea pentru ajutor lunar a refugiatului (ei) .............. însoţită de copia de pe hotărârea rămasă definitivă a comisiei prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. ....../1996 şi de pe documentul de călătorie al solicitantului, pe baza cărora va rugăm să stabiliţi dreptul şi perioada de acordare a ajutorului, potrivit prevederilor Legii nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.Data ............. Şeful Oficiului pentru refugiaţi ............  +  Anexa 6 ANGAJAMENTprivind rambursarea ajutoruluiSubsemnatul(a) ....................., cetăţean(a) ................, având statut de refugiat în România, potrivit documentului de călătorie seria ............ nr. ............, eliberat de organele Ministerului de Interne la data de ................., ma angajez să plătesc la Direcţia de muncă şi protecţie socială a judeţului ................., reprezentând ajutorul rambursabil primit potrivit prevederilor art. 15 lit. i) şi ale art. 16 lit. e) din Legea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.Am luat la cunoştinţa ca nerespectarea prezentului angajament atrage urmărirea, potrivit legii, în vederea recuperării integrale a sumei primite cu titlu de ajutor.Întocmit la data de ................ în trei exemplare, din care am primit un exemplar.Completat şi semnat în faţa noastră.Semnătura *1) .............Semnătura *2) .........................................---------------*1) Semnătura celui obligat la plata.*2) Semnătura şefului de oficiu.  +  Anexa 7 STRUCTURA ORGANIZATORICĂşi numărul de posturi ale Oficiului pentru refugiaţidin cadrul Direcţiei generale a poliţiei de frontieră,străini, probleme de migrări şi paşapoarte- 1 ofiţer, şeful Oficiului pentru refugiaţi1. Compartimentul de primire şi înregistrare a cererilor solicitanţilor de azil:- 1 ofiţer, şef de compartiment;- 3 ofiţeri şi 3 subofiţeri pentru activităţi de primire a cererilor, de înregistrare a lor, amprentare, interviu preliminar şi eliberarea documentelor temporare de identitate pentru azilanti;- 2 subofiţeri programatori, pentru implementarea datelor în calculator, întocmirea situaţiilor statistice;- 1 subofiţer, conducător auto;- 1 dactilograf (salariat civil).TOTAL: 4 ofiţeri, 6 subofiţeri, 1 salariat civil.2. Compartimentul pentru interviuri, prelucrarea datelor, documentare, propuneri pentru comisie, legături cu organismele de profil şi eliberarea documentelor de identitate pentru refugiaţi:- 1 ofiţer, şef de compartiment;- 6 ofiţeri pentru intervievare, prelucrarea datelor, documentare cu informaţii din ţările de origine a solicitanţilor de azil, pregătirea dosarelor şi promovarea lor la comisia de analiza a temeiniciei motivelor invocate de solicitanţii statutului de refugiat, legături cu organismele de profil, urmărirea modului de acordare a asistenţei refugiaţilor;- 3 subofiţeri pentru activităţi de secretariat şi eliberarea documentelor de călătorie pentru refugiaţi;- 1 salariat civil - dactilograf.TOTAL: 7 ofiţeri, 3 subofiţeri, 1 salariat civil.-------