HOTĂRÂRE nr. 1.176 din 13 noiembrie 1996privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare, valorificare şi comercializare a apelor minerale de consum alimentar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 26 noiembrie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de exploatare, valorificare şi comercializare a apelor minerale de consum alimentar, denumite în continuare norme, cuprinse în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Normele se aplică şi apelor minerale îmbuteliate, provenite din import.  +  Articolul 3Normele nu se aplică apelor minerale medicinale îmbuteliabile şi apelor minerale curative.  +  Articolul 4Nerespectarea prezentelor norme şi a Standardului român 4.450/1996 se sancţionează conform reglementărilor specifice în domeniile: sanitar, de exploatare a substanţelor minerale utile, apelor, mediului, concurentei neloiale, publicităţii şi protecţiei consumatorilor, inclusiv cu retragerea licenţei de către organele abilitate.  +  Articolul 5Prezentele norme intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Ministrul industriilor,Alexandru StănescuBucureşti, 13 noiembrie 1996.Nr. 1.176.  +  Anexa 1NORME TEHNICEde exploatare, valorificare şi comercializare aapelor minerale de consum alimentar  +  Capitolul 1 Definiţia apei minerale naturalePrin apa minerală naturală se înţelege o apa exclusiv subterana, pură din punct de vedere microbiologic, extrasă prin foraje sau din surse naturale, care îndeplineşte următoarele condiţii: a) conţinut specific de săruri minerale dizolvate, proporţii relative între aceste saruri, prezenta unor oligoelemente sau a altor constituenţi; b) natura exclusiv subterană; c) captare care garantează puritatea microbiologica la sursă; d) compoziţie, temperatura şi alte caracteristici constante, în limitele fluctuaţiei naturale. Acestea nu trebuie să fie afectate de posibilele variaţii ale debitului sursei; e) caracteristici de zăcământ care să poată asigura o buna protecţie naturală împotriva poluarii; f) în unele cazuri, efecte benefice pentru sănătate. În aceasta situaţie este obligatorie definirea apei minerale conform criteriilor cuprinse la pct. 3.4 din cap. 3.  +  Capitolul 2 Definiţii complementare2.1 Apa minerală naturală, natural-gazoasăApa minerală naturală, natural-gazoasă este apa minerală al carei conţinut de dioxid de carbon provenind de la sursa este, după condiţionare, acelaşi ca la emergentă, în limitele tehnice uzuale de toleranţă.2.2 Apa minerală naturală negazoasă (plată)Apa minerala naturala negazoasa este apa minerala care, în stare naturală şi după condiţionare, conform anexei nr. 2 pct. 5., nu conţine dioxid de carbon în proporţie superioară cantităţii necesare pentru menţinerea în stare dizolvată a sarurilor hidrogencarbonatate din compoziţia sa, dar nu mai mult de 250 mg/l.2.3. Apă minerală naturală degazeificată sau apă minerală naturală reimpregnată cu dioxid de carbon de la sursăApa minerala naturala degazeificata sau apa minerală naturală reimpregnată cu dioxid de carbon de la sursă este apa minerală al carei conţinut în dioxid de carbon, după condiţionare, conform pct. 5 din anexa nr. 2, nu este acelaşi ca la emergentă.2.4. Apă minerală naturală gazeificatăApă minerală naturală gazeificată este o apă minerală căreia i s-a adăugat dioxid de carbon de altă origine decât cel de la sursă, dar de uz exclusiv alimentar.  +  Capitolul 3 Cercetarea pentru punerea în evidenta a apelor minerale naturale. Criterii de calitate1. Cercetarea geologică-hidrogeologicăCercetarea geologică-hidrogeologică pentru punerea în evidenţă a apelor minerale se va materializa printr-un raport geologic detaliat asupra condiţiilor hidrogeologice de dezvoltare a acviferului, care să cuprindă:1.1. Stratigrafia şi tectonica zonei;1.2. Condiţiile hidrogeologice generale ale acesteia;1.3. Condiţiile de geneza a apei minerale şi relaţia dintre mineralizarea acesteia şi litologia acviferului;1.4. Descrierea surselor;1.5. Parametrii hidrogeologici ai surselor;1.6. Delimitarea, conform prevederilor legale, a zonelor de protecţie (sanitară şi hidrogeologica);1.7. Evaluarea debitelor exploatabile de apă minerală şi a condiţiilor de extragere a acestora, precum şi a rezervelor propuse spre omologare, conform legislaţiei în vigoare;1.8. Studiul izotopilor naturali (de mediu), acolo unde se considera necesar.1.9. Raportul va fi însoţit de harţi la scări corespunzătoare, cu indicarea amplasării surselor.2. Parametrii fizico-chimici privind apa minerală naturală2.1. Temperatura apei la sursa şi temperatura mediului ambiant la momentul prelevării probei.2.2. Reziduul sec la 180° C sau 240° C.2.3. Conductivitatea electrica, cu specificarea temperaturii în momentul măsuratorii.2.4. Concentraţia ionilor de hidrogen - pH-ul.2.5. Conţinutul în cationi şi anioni.2.6. Conţinutul în substanţe nedisociate.2.7. Conţinutul în urme de elemente cu potenţial toxic.2.8. Radioactivitatea apei la sursa.2.9. Conţinutul în substanţe indezirabile şi cu potenţial toxic, de provenienţă naturală sau contaminate.3. Parametrii microbiologici şi biologici3.1. Paraziti şi microorganisme patogene.3.2. Coliformi totali/100 ml, la 37° C.3.3. Indicatori de contaminare fecală:- coliformi fecali/100 ml, la 44° C;- streptococi fecali/100 ml;- clostridii sulfito-reducatoare/100 ml;- pseudomonas aeruginoasa/100 ml.3.4. Număr de unităţi formatoare de colonii:- între 20° C - 22° C timp de 72 de ore pe agar-agar sau amestec agar-gelatina la 37° C, timp de 24 de ore pe agar-agar.Indicatorii microbiologici şi biologici mai sus menţionaţi nu sunt limitativi, aceştia putând fi completaţi în conformitate cu legislaţia sanitară.3.5. Criterii clinice şi farmacodinamiceCercetări care se vor efectua în concordanta cu metodologii recunoscute din punct de vedere ştiinţific şi care se vor referi la caracteristicile particulare ale apelor minerale naturale cu efecte asupra organismului uman, cum ar fi cele diuretice, asupra funcţiilor gastrice şi intestinale şi la eventualele compensaţii ale deficitului de minerale în organism.Observaţii clinice care pot înlocui, în anumite cazuri, cercetările menţionate în paragraful anterior.Certificarea efectelor apei minerale asupra organismului uman se va face de către organele sanitare competente, conform legii.  +  Anexa 2EXPLOATAREA, VALORIFICAREA ŞI COMERCIALIZAREAAPEI MINERALE NATURALE1. Exploatarea surselor de apa minerala naturala se va realiza numai cu avizul organelor competente, conform legislaţiei în vigoare.2. Exploatarea apei minerale naturale va fi executată în asa fel încât să se evite contaminarea ei, să fie conservată calitatea ei iniţială asa cum a fost determinata şi să nu fie afectaţi factorii de mediu.Extracţia apei minerale se va efectua conform prevederilor legale impuse de necesitatea asigurării unei exploatări rationale, a gestionării, protecţiei şi conservării acesteia.3. Extracţia, transportul, condiţionarea şi îmbutelierea apei minerale naturale se vor face cu echipamente confecţionate din materiale adecvate, avizate sanitar, iar apa va fi îmbuteliată şi ambalată, astfel încât să nu se permită modificarea calităţii ei iniţiale, iar ambalajele să poată fi refolosite sau eliminate ecologic.4. Este interzis transportul apei minerale naturale în recipiente de mare capacitate (vrac), la sfârşitul condiţionării, conform pct. 5 din prezenta anexa, sau înainte de condiţionare.Apa minerala poate fi transportată numai în recipientele destinate consumatorului.5. Este interzis orice tratament al apei minerale naturale, cu excepţia următoarelor operaţiuni:- separarea constituientilor instabili ca: fierul, manganul şi hidrogenul sulfurat, prin operaţiuni de decantare şi filtrare, eventual precedate de oxigenare, cu condiţia ca acest tratament să nu schimbe caracterul chimic general al apei minerale;- eliminarea totală sau parţială a dioxidului de carbon prin mijloace exclusiv fizice;- impregnarea sau reimpregnarea cu dioxid de carbon în condiţiile prevăzute în cap. 2 din anexa nr. 1.6. În particular, orice tratament de dezinfectare prin orice mijloace, adăugarea de elemente bacteriostatice etc. este interzis.Aceste prevederi nu se aplică şi la apa minerală utilizată pentru băuturi racoritoare.7. În cazuri de poluare survenită în timpul exploatării sursei, îmbutelierea apei minerale se suspendă până la eradicarea cauzelor care au stat la baza fenomenului, până la revenirea apei la calităţile iniţiale şi până la încadrarea să în normele cuprinse în anexa nr. 3.8. În scopul asigurării protecţiei şi conservării cantitative şi calitative a resurselor, persoanele juridice care exploatează apele minerale au obligaţia de a tine evidenta debitelor exploatate (periodic) şi de a efectua analizele conform anexei nr. 4.9. Prevederile anexelor nr. 3 şi 4 sunt obligatorii pentru unităţile care exploatează, iar prevederile Standardului român 4.450/1996 sunt obligatorii pentru unităţile care valorifica şi comercializează apa minerala.10. Ambalajele care se utilizează pentru îmbutelierea apelor minerale naturale trebuie închise ermetic pentru a se evita posibilităţile de alterare sau contaminare a produsului.Ambalajele pentru apa minerala naturala trebuie să corespundă legislaţiei sanitare şi de protecţie a mediului în vigoare.11. Pe eticheta produsului se vor inscripţiona în mod obligatoriu următoarele:- ţara de provenienţă (origine);- denumirea produsului apă minerală naturală, în conformitate cu specificaţiile cuprinse în cap. 2 din anexa nr. 1;- denumirea sursei din care se îmbuteliază, cu precizarea numelui sau numărului acesteia (exemplu: izvor nr. 3 sau izvor "Ileana", ori "forja 5");- marca de fabrica. Se va avea în vedere faptul ca numele localităţilor nu pot fi utilizate ca mărci de fabrica decât numai dacă sursa din care se îmbuteliază este plasata în aceasta localitate.Dacă marca de fabrica a produsului are alta denumire decât denumirea sursei sau a locului de origine a apei minerale, numele sursei sau al locului de origine a apei minerale se va inscriptiona cu litere mai mari de cel puţin o dată şi jumătate decât numele marcii de fabrica;- conţinutul net în unităţi de volum;- numele firmei care îmbuteliază apa;- data îmbutelierii şi termenul de valabilitate;- identificarea lotului de produs. Fiecare recipient trebuie să poarte pe eticheta să o inscripţie gradata sau o marca, în clar sau în cod, care să permită identificarea producătorului şi a lotului;- tipul ambalajului şi forma de refolosire sau de eliminare;- specificaţii privind compoziţia apei sub una dintre următoarele forme: a) prezentarea principalilor constituienti chimici ai apei, cu menţionarea laboratorului care a efectua analiza şi data acesteia; b) următoarea inscripţie: "Compoziţia chimica corespunde analizei efectuate la data de .... de laboratorul ....".În acest caz, se recomanda folosirea uneia dintre următoarele menţiuni:- "Poate avea efecte laxative";- "Poate avea efecte diuretice";- "Recomandată pentru dieta saraca în sodiu";- "Indicată pentru alimentaţia nou-născuţilor şi sugarilor";- "Indicată la prepararea alimentelor pentru copii nou-născuţi şi sugari";- eventuale contraindicatii;- alte proprietăţi care nu implica indicaţii profilactice sau terapeutice.12. Se interzice:- comercializarea apei minerale din una şi aceeaşi sursa sub mai multe mărci de fabrica;- menţionarea pe eticheta produsului a indicaţiilor terapeutice ale apei minerale;- inscriptionarea pe eticheta a oricărei forme de reclama publicitara.13. În sensul prezentelor norme, se defineşte ca apa de izvor apa îmbuteliată care: a) îşi are originea într-un zăcământ subteran şi provine din unul sau mai multe izvoare sau foraje; b) îndeplineşte, în mod natural, toate condiţiile de potabilitate, conform normelor în vigoare; c) poate fi supusă numai proceselor de condiţionare specificate la pct. 5 din prezenta anexa şi transportată numai în condiţiile pct. 3 şi 4 din aceeaşi anexa; d) din punct de vedere al gradului de cunoaştere, complexitatea şi detalierea cercetărilor asupra sursei nu acoperă în totalitate cerinţele prevăzute la pct. 1 şi 2 din cap. 3 al anexei nr. 1 sau, în urma realizării unui studiu de detaliu complet, apa nu întruneşte una dintre condiţiile prevăzute la lit. a), d), e) şi f) din cap. 1 al anexei nr. 1.14. Apa de izvor, ca şi orice fel de apă potabilă îmbuteliată, nu va fi caracterizată şi nu va conţine referiri, semne sau figuri care să creeze confuzii de orice fel cu apa minerala naturala, să induca în eroare asupra localizarii geografice a apei, să atribuie apei efecte sau recomandări terapeutice sau să facă precizări asupra compoziţiei ei chimice.15. În sensul prezentelor norme, se defineşte ca apa minerala medicinala apa minerala care, prin specificul compoziţiei sale, are efecte terapeutice asupra organismului uman. Aceste efecte terapeutice sunt stabilite pe baza cercetărilor de specialitate din domeniul medical.Cercetarea geologica pentru punerea în evidenta şi exploatarea surselor de ape minerale medicinale se face în condiţiile prezentelor norme tehnice.Îmbutelierea şi desfacerea apelor minerale medicinale se vor face numai în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare.  +  Anexa 3LISTAindicatorilor apei minerale la sursăA. Indicatori organoleptici
             
    Nr. crt.IndicatoriExprimarea rezultatuluiConcentraţia maximă admisă (CMA)Observaţii
    1.Culoaremg/l scara Pt Co-La sursă, conform stării naturale a apei
    2.Turbiditatemg/l SiO2-  
    3.Miros   -  
    4.Gust   -  
  B. Indicatori fizico-chimici (ai apei minerale naturale)
             
    Nr. crt.IndicatoriExprimarea rezultatuluiConcentraţia maximă admisă (CMA)Observaţii
    5.Temperatura°C-Conform stării naturale a apei
    6.Concentraţia ionilor de hidrogenunităţi pH-Conform stării naturale a apei
    7.Conductivitateμs/cm la 20°C-Corespunzător mineralizaţiei apei minerale
    8.Cloruri Cl-mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    9.Sulfaţi SO42+mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    10.Calciu Ca2+mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    11.Magneziu Mg2+mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    12.Sodiu Na+mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    13.Potasiu K+mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    14.Duritate totalăgrade germane-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    15.Reziduu secmg/l după uscare la 180°C sau la 240°C-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    16.Oxigen dizolvat O2mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
    17.Dioxid de carbon CO2mg/l-Conform cu caracteristicile specifice apei minerale analizate
  C. Indicatori consideraţi substanţe indezirabile*)
             
    Nr. crt.IndicatoriExprimarea rezultatuluiConcentraţia maximă admisă (CMA)Observaţii
    18.Nitraţi NO-3mg/l50  
    19.Nitriţi NO-2mg/l0,1  
    20.Amoniu NH+4mg/l0,5  
    21.Oxidabilitate (O2)mg/l3Măsurată la cald, în mediu acid
    22.Hidrogen sulfurat H2Sμg/lNedetectabil organoleptic  
    23.Fenoli (indice de fenol)μg/l0,5  
    24.Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen)lauril sulfat μg/l200  
    25.Fier Fe2+,3+μg/l-Conform stării naturale a apei
    26.Mangan Mn2+μg/l-  
    27.Cupru Cu2+μg/l100  
    28.Zinc Zn2+μg/l100  
    29.Fosfaţi PO43-mg/l0,5  
    30.Fluor F-μg/l1.200  
    31.Boraţi H3Bo3mg/l30  
  *) Unele dintre aceste substanţe pot deveni toxice, dacă sunt prezente în cantităţi mari.D. Indicatori consideraţi substanţe toxice
             
    Nr. crt.IndicatoriExprimarea rezultatuluiConcentraţia maximă admisă (CMA)Observaţii
    32.Arsen Asμg/150  
    33.Cadmiu Cdμg/l5  
    34.Cianuri CN-μg/110  
    35.Crom Crμg/l50  
    36.Mercur Hgμg/l1  
    37.Nichel Niμg/l100  
    38.Plumb Pbμg/l50  
    39.Seleniu Seμg/l10  
    40.Pesticide şi produse asemănătoare      
      - pe fiecare component în parteμg/l0,1  
      - suma tuturor componentelor din fiecare clasăμg/l0,5  
  E. Indicatori microbiologici şi biologici
           
    Nr. crt.IndicatoriVolumul probei - ml -Limite admise
    41.Coliformi totali100absent
    42.Coliformi fecali100absent
    43.Streptococi fecali100absent
    44.Clostridii sulfito-reducătoare100absent
    45.Pseudomonas aeruginosa100absent
    46.Număr total de bacterii la sursă 37°C15
      22°C120
  F. Indicatori radioactiviConcentraţiile maxime admise pentru indicatorii radioactivi sunt cele prevăzute în normele de potabilitate.
   +  Anexa 4TIPURI DE CONTROL LA SURSĂal indicatorilor caracteristici apelor minerale destinateconsumului şi frecvenţa efectuării analizelor
               
    Analize tip/ IndicatoriControl minim (C1)Control normal (C2)Control periodic (C3)Control ocazional în situaţii particulare sau accidentale (C4)
    A.Indicatori organoleptici- Miros1)Identic C1Identic C1În funcţie de situaţie, ţinând seama de factorii care pot avea efecte negative asupra calităţii apelor minerale
    - Gust1)
    B.Indicatori fizico-chimici- TemperaturăIdentic C1Lit. B din anexa nr. 3
    - Conductivitate/TDS
    - pH
    - CO2
    - ion HCO3-
    - oxigen dizolvat (pentru ape necarbogazoase)
    C.Indicatori, ca substanţe indezirabileNitraţi2) Nitriţi AmoniuNitraţi Nitriţi Amoniu FierLit. C din anexa nr. 3
    D.Indicatori toxici--Lit. D din anexa nr. 3
    E.Indicatori microbiologici-- Număr total de bacterii la 37°C şi la 22°CLit. E din anexa nr. 3
    - Coliformi totali
    - Coliformi fecali
    F.FrecvenţaZilnicTrimestrialSemestrial  
  1) Evaluare calitativă.2) Urmărire lunară.-------